YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: minister ministerie staatssecretarissen secretaris-generaal minister zonder portefeuille ministeries regering en kabinet departement cultuur algemene zaken az staatssecretaris kabinet-rutte ministerie van staten-generaal financien jeroen dijsselbloem prinsjesdag miljoenennota eric wiebes wereldbank eurogroep eu ministerie van marine navo ecofin-raad ii vn rutte-i internationaal monetair fonds ministerie van defensie mindef wim geerts ministerie van oorlog manon leyten jeanine hennis-plasschaert c. staf kabinet minister-president taal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1421 voor - ministerie - in 0.118443965911865 seconden.

Ministerie

De voorbereiding van beleid, wetten en regelingen vindt plaats op een ministerie (ook wel: departement). Ook bij het uitvoeren en controleren hiervan hebben ministeries een belangrijke taak, maar soms gebeurt dat ook door intern of extern verzelfstandigde organisaties of door rechtspersonen met een wettelijke taak. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie

Ministeries Algemene Zaken Buitenlandse Zaken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Defensie Economische Zaken Financiën Justitie Landbouw, Natuurbeheer & Visserij Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen Sociale Zaken & Werkgelegenheid Verkeer & Waterstaat Volksgezondheid, Welzijn & Sport Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu Zie ook ministerie. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Ministerie van Algemene Zaken

1.0: ministerie van de Nederlandse minister-president Ministerie van Algemene Zaken 1.0 ((vooral) in Nederland) ministerie van de Nederlandse minister-president. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Ministerie van Defensie (MinDef)

Het ministerie van Defensie draagt de zorg voor het goed functioneren van de krijgsmacht van ons land. De krijgsmacht dient ter verdediging en bescherming van de belangen van het Koninkrijk. Daarnaast dient de krijgsmacht ter handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Financiën (MinFin)

Dit ministerie speelt een centrale rol bij het vertalen van het algemeen regeringsbeleid in financieel beleid. Daarnaast coördineert het de openbare uitgaven en zorgt het ministerie voor de inning van de belastinggelden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Dit ministerie houdt zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie / ministerie van Buitenlandse Zaken

In onze Spellingwijzer Onze Taal geven wij de voorkeur aan ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze keuze is ook te vinden in de woordenboeken van Van Dale (sinds 2005), in veel kranten en in teksten van de Rijksoverheid zelf. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Het ministerie is onder meer belast met het algemeen sociaal-economisch beleid, met name voor het werkgelegenheidsbeleid, arbeidsaangelegenheden en voor het inkomens- en vermogensbeleid. Het ministerie draagt ook zorg voor de sociale zekerheid in Nederland. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land. De hoofdtaken zijn het bevorderen van de democratische rechtstaat, slagvaardig bestuur, zorg voor betaalbare woningen en een goede leefomgeving. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft als taak de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van het buitenlands beleid. Daaronder valt onder meer de Europese samenwerking en het vredes- en veiligheidsbeleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) draagt zorg voor de ruimtelijke indeling, het verkeer en het water- en milieubeheer van ons land. Sinds mei 2015 is het ministerie ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening behoren tot het taakveld. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken had lange tijd de zorg voor veel overheidstaken, zoals onderwijs, binnenlands bestuur, het kiesrecht, nijverheid, kunsten en waterstaat. In 1877 en 1918 gingen belangrijke onderdelen over naar de nieuwe ministeries van Waterstaat, Handel en Nijverheid en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene Zaken
1.0: ministerie van de Nederlandse minister-president Algemene Zaken 1.0 ((vooral) in Nederland) ministerie van de Nederlandse minister-president. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)

Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid, voor zover dit niet is opgedragen aan één van de andere ministeries. De minister-president, Mark Rutte, draagt de verantwoordelijkheid voor het ministerie van AZ en is minister van Algemene Zaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatssecretaris
Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rijksbegroting
In de Rijksbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de rijksoverheid voor het komende jaar. De Rijksbegroting bestaat in feite uit een aantal afzonderlijke begrotingen, vooral per ministerie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Agentschappen (baten-lastendiensten)
Een agentschap, ook wel baten-lastendienst genoemd, is een intern verzelfstandigd organisatie-onderdeel binnen een ministerie. De ministeriële verantwoordelijkheid en het budgetrecht van de Tweede Kamer zijn volledig van toepassing op agentschappen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Secretaris-generaal
De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris (sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rijk / rijk
Als aanduiding voor 'de centrale overheid in Nederland of België', 'de Nederlandse of Belgische staat' is Rijk juist. De aanduiding is al lange tijd in deze vorm ingeburgerd, ook al is het officieel geen eigennaam. ... zen college van burgemeester en wethouders dagelijks bestuur / dagelijks bestuur gemeente / gemeente gouda, stadhuis / stadhuis ministerie / ministerie van buitenlandse zaken trefwoorden hoofdletter of kleine letter - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

biza - ((ministerie van) Binnenlandse Zaken)

BiZa, acroniem voor (het ministerie van) Binnenlandse Zaken. → BiZa *. Ook Van Thijns voorganger op ‘BiZa’, Dales, had bezwaar tegen de omstreden opsporingsmethode. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
College van burgemeester en wethouders
Nee, in de meeste contexten schrijven we college van burgemeester en wethouders met kleine letters. ... hef in brief of mail aan meerdere personen dagelijks bestuur / dagelijks bestuur gemeente / gemeente gouda, stadhuis / stadhuis ministerie / ministerie van buitenlandse zaken trefwoorden brief- en e-mailconventies hoofdletter of kleine letter namen externe links taa - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 150