YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet minister ministerraad staatssecretarissen latijn tweede kamer frans minister zonder portefeuille biografisch archief europese unie minister-president ministers ministerie raad van state kabinetsformatie ministeriele verantwoordelijkheid ministers zonder portefeuille partijen regering en kabinet koning demissionair wetsvoorstellen algemene maatregelen van bestuur coalitie formateur agentschappen zbo's vervangingsregeling engels regeerakkoord ministerie van buitenlandse zaken minister - zonder portefeuille ministerie van algemene zaken cultuur europese raad regering ministers van staat grondwet koninklijk besluit premier : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3610 voor - minister zonder portefeuille - in 0.46272611618042 seconden.
Zoektermen minister en zonder behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Minister

Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministers zonder portefeuille

Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissen, zitting in de ministerraad en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerraad

De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Minister van staat

Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. ... aanvankelijk (onder willem i en willem ii) waren ministers van staat te beschouwen als minister zonder portefeuille, die ook konden deelnemen aan de kabinetsraad (de vergadering van de ministers onder leiding van de koning). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie

De voorbereiding van beleid, wetten en regelingen vindt plaats op een ministerie (ook wel: departement). Ook bij het uitvoeren en controleren hiervan hebben ministeries een belangrijke taak, maar soms gebeurt dat ook door intern of extern verzelfstandigde organisaties of door rechtspersonen met een wettelijke taak. ... een minister met een speciale taak, zonder eigen ministerie wordt minister zonder portefeuille genoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering en kabinet
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft als taak de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van het buitenlands beleid. Daaronder valt onder meer de Europese samenwerking en het vredes- en veiligheidsbeleid. ... het ministerie van buza kent ook een minister zonder portefeuille. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... steriele verantwoordelijkheid en vertrouwensregel de ministeriele verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. ... met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... partijen: onderzoek coalitie tijdens de kabinetsformatie is het vorige kabinet demissionair: de ministers hebben hun ontslag ingediend, maar mogen nog niet naar huis. ... eventueel kan ook een extra ministerspost, bijvoorbeeld een minister zonder portefeuille, bij de onderhandelingen worden gecreeerd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

minister zonder portefeuille

Zie departement . - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ... in het kabinet rutte-ii is de staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van onder andere landbouw, natuur en biodiversiteit, voedselkwaliteit en toerisme. ... deze taak ging naar de minister zonder portefeuille voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking onder het ministerie van buitenlandse zaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land. De hoofdtaken zijn het bevorderen van de democratische rechtstaat, slagvaardig bestuur, zorg voor betaalbare woningen en een goede leefomgeving. ... daarnaast is er binnen het ministerie een minister zonder portefeuille, (momenteel vacant) die minister voor wonen en rijksdienst is. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Dit ministerie houdt zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. ... in de periode 2002-2007 was een minister zonder portefeuille belast met vreemdelingenbeleid en integratie verbonden aan het ministerie van justitie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kabinetten
In de negentiende eeuw verschoof de macht van de Koning naar de ministers, die verantwoording moesten afleggen aan het parlement. Tevens werd collectieve besluitvorming in de ministerraad geïntroduceerd. ... sinds 1938 kennen we ministers zonder portefeuille. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
departement
Ook ministerie. ... ministers zonder 'eigen' departement heten minister zonder portefeuille. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Kabinet
Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. ... sinds 1938 kennen we ministers zonder portefeuille. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1951: Nieuw-Guineacrisis
Op 23 januari 1951 viel het kabinet-Drees/Van Schaik, nadat de VVD-fractie met een motie van wantrouwen was gekomen, die was gericht tegen het regeringsbeleid inzake Nieuw-Guinea. Het feit dat de VVD die motie steunde, was voor VVD-minister Stikker reden om zijn ontslag aan te bieden, en dat leidde tot een kabinetscrisis. ... d de vvd-fractie betreurde bij monde van haar fractievoorzitter oud de opstelling van het kabinet, en die van stikker in het bijzonder. ... na de ontslagaanvrage door minister stikker ontviel de basis aan het kabinet, en hierop stelden ook de andere ministers hun portefeuille ter beschikking. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Indalecio Prieto (1883-1962), leider van het Spaanse politieke midden
Voor de vrijdenker Indalecio Prieto was het socialisme onlosmakelijk verbonden met de principes van democratie en liberalisme. Sociale rechtvaardigheid en solidariteit waren voor hem ondenkbaar zonder verbinding met het ideaal van de vrijheid. ... vooraanstaande politici, zoals de conservatieve monarchist miguel maura en de ex-minister en gematigd liberaal niceto alcala zamora, pleitten openlijk voor vervanging van het verloederde monarchistische stelsel door e ... op 16 april 1931 trad de voorlopige regering aan en aanvaardde prieto de portefeuille van financien. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Drs. M.C.F. (Rita) Verdonk
Spraakmakende politica in het post-Fortuyn-tijdperk. Kreeg na haar studie in Nijmegen leidinggevende functies bij onder meer het gevangeniswezen en werd in 2003 als 'buitenstaander' minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie. ... van 2002 tot 2003 - gedetacheerd bij het projectbureau allochtone minderjarige asielzoekers, ministerie van justitie - minister zonder portefeuille, minister voor vreemdelingenbeleid en integratie, van 27 mei 2003 tot 14 december 2006 - minister van justitie, va - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rochussen, Willem Frederik (1832-1912)
... 17), diplomaat, minister van buitenlandse zaken en lid van de raad van state (amsterdam 18-12-1832 - 's-gravenhage 17-7-1912). ... eigerde de koning echter voorlopig dit te aanvaarden, waarop rochussen voor de derde maal met frankrijk in onderhandeling trad; zonder veel succes overigens. ... na een tienjarig verblijf in de duitse hoofdstad bood van lynden van sandenburg hem in 1881 ten tweeden male de portefeuille van buitenlandse zaken aan. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam ... , miene maake, mienes maake, maakde miene, haet miene gemaak/maakde mienes, haet mienes gemaak, aanstalten maken.; mienes maake minister, minnister, mannelijk, minnistesj, minister. ... 'n azjoere dootsprenjtje: een bij hoge uitzondering gebruikt doodsprentje met ope a la bonne heure, alla boneur, (frans) a la bonheure, goed zo. ... brieftas, breiftėsj, vrouwelijk, breiftėsje, portefeuille. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
Burger, Jacob Albertus Wilhelmus (1904-1986)
... burger, jacob albertus wilhelmus (1904-1986) burger, jacob albertus wilhelmus, kamerlid en minister (willemstad (n.b.) 20-8-1904 - wassenaar 19-8-1986). ... burger werd aanvankelijk, vanaf 11 augustus 1943, minister zonder portefeuille, later, vanaf 31 mei 1944 tot 27 januari 1945, minister van binnenlandse zaken, belast met de coordinatie van de t - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Hoe Napoleon op Elba belandde
In het voorjaar van 1814 werd Napoleon eindelijk verslagen. Zijn tegenstanders verbanden de verslagen Franse keizer naar het minuscule eilandje Elba. ... ussische tsaar alexander, maar in werkelijkheid was opgesteld door charles-maurice de talleyrand-perigord, napoleons voormalige minister van buitenlandse zaken en nu de topdiplomaat die de franse overgave in goede banen moest leiden. ... stlereagh meende dat alexander zich in zijn dadendrang weer eens liet overmeesteren door zijn emoties ten aanzien van napoleon, zonder zich te bekommeren om de gevolgen van zijn uiterst persoonlijke en quasimystieke queeste om de franse keizer te verslaan. ... hij vroeg om de rode marokijnen portefeuille met brieven van zijn vrouw marie louise, zodat men die aan hun zoon, napoleon, de koning van rome, kon geven. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Koning, Jan de (1926-1994)
... koning, jan de (1926-1994) koning, jan de, politicus en minister (zwartsluis (ov.) 31-8-1926 - leiden 8-10-1994). ... tij van de arbeid (pvda), democraten '66 (d'66), politieke partij radicalen (ppr), katholieke volkspartij (kvp) en arp traden - zonder overleg met de partijleiding - twee prominente antirevolutionairen, w.f. ... de koning was geheel van zijn ziekte hersteld toen hij op 19 december 1977 minister zonder portefeuille, belast met ontwikkelingssamenwerking, werd in het confessioneel-liberale kabinet-van agt i (1977-1981). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137