YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet tweede kamer raad van state minister minister-president ministeriele verantwoordelijkheid staatssecretarissen ministers regering mark rutte van agt lubbers den uyl beel motie arp kabinet-den uyl wiegel verhagen donner scholten bakker hirsch ballin vertrouwenskwestie eerste kamer europees parlement kabinet-cals parlementaire enquete job cohen stikker van eekelen moties burger motie van wantrouwen recht van initiatief van thijn van der linden braks korthals k.g. de vries : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3541 voor - minister van aardenne - in 0.320056915283203 seconden.
Zoektermen minister en van behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

motie van afkeuring of wantrouwen

Er zijn twee soorten moties waarmee de Tweede Kamer ernstige kritiek op een bewindspersoon kan verwoorden: de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. Het onderscheid tussen beide soorten is in de praktijk overigens niet altijd even duidelijk. ... toen minister-president van agt later diezelfde vergadering meedeelde dat het kabinet de motie niet zou uitvoeren, diende oppositieleider den ... deld 1976 wiegel (vvd) uitstel besluit kredietverzekering rsv vvd, chu, ds'70, sgp, gpv, rkpn, bp, 2 leden kvp 1975 wiegel/ van aardenne (vvd) financieel-economisch beleid vvd, ds'70, bp 1974 van aardenne (vvd) financieel-economisch beleid vvd, ds'70, bp * dit is - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt I (1977-1981)

Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... van aardenne (vvd) (22 februari 1980 - 5 maart 1980) minister: mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. W.F. (Wim) van Eekelen

VVD-politicus met grote internationale belangstelling. Begon zijn loopbaan als diplomaat en werd daarna topambtenaar op Buitenlandse Zaken. Kort na zijn verkiezing tot Kamerlid al staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Van Agt I. ... trad in 1988 af als minister van defensie in het kabinet-lubbers ii vanwege zijn eerdere verantwoordelijkheid in de paspoort-affaire. ... van het zelfde geslacht mogelijk maakte als bewindspersoon (beleidsmatig) - was in 1978 samen met de ministers scholten en van aardenne verantwoordelijk voor het besluit het marinepatrouillevliegtuig 'neptune' te vervangen door 13 vliegtuigen van het type 'orion - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Minister van staat

Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nota van wijziging

Een nota van wijziging bevat een of meer wijzigingen van een wetsvoorstel dat nog in behandeling is bij de Tweede Kamer. Een nota van wijziging wordt opgesteld door indiener van het wetsvoorstel. Dat kan een minister, staatssecretaris of, bij een initiatiefwetsvoorstel, een Kamerlid zijn. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... met het recht van interpellatie kunnen kamerleden een minister of staatssecretaris in de kamer ter verantwoording roepen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Defensie (MinDef)

Het ministerie van Defensie draagt de zorg voor het goed functioneren van de krijgsmacht van ons land. De krijgsmacht dient ter verdediging en bescherming van de belangen van het Koninkrijk. Daarnaast dient de krijgsmacht ter handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Onderraden van de ministerraad

De ministerraad telt thans vijf onderraden en een zogenoemde Vierhoek (voor het financieel-economische en sociale beleid). De minister-president is tevens voorzitter van alle onderraden. Naast ministers kunnen ook staatssecretarissen, ambtenaren en de president van De Nederlandsche Bank lid zijn van een onderraad. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijsttrekker van een partij

Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... achtergrond van de lijsttrekker een lijsttrekker heeft meestal een achtergrond als minister of als fractievoorzitter in de tweede kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vergezeld van / met / door

Nee. Vergezeld gaan van (of met ) heeft de betekenis 'gepaard gaan met, samengaan met', en dat kun je niet van personen zeggen. Wel juist is: 'De minister werd vergezeld door haar zoon en dochter. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vicepresidenten van de Raad van State

De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... omdat toenmalig minister opstelten (veiligheid en justitie), anders dan zijn collega's, gezien zijn leeftijd niet in aanmerking kwam voor benoeming, wer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Evenmin hou ik niet van vlees

De eerste zin is juist: ‘Evenmin als van vis hou ik van vlees.’ De toevoeging van niet maakt de zin ongrammaticaal. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen de minister ontbreekt niet, evenals de burgemeester trefwoorden ontkenningen externe links taaladvies.net: evenmin als jij ga ik daar (niet - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Dit ministerie houdt zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land. De hoofdtaken zijn het bevorderen van de democratische rechtstaat, slagvaardig bestuur, zorg voor betaalbare woningen en een goede leefomgeving. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Recht van enquête

De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... beraadslagingen in de ministerraad mogen niet openbaar worden gemaakt, tenzij de ministerraad op verzoek van de enquetecommissie een uitzondering maakt voor o - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De weg van een wetsvoorstel

Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... schematische weergave wetsvoorstel ministerie stel, we hebben in nederland een probleem, bijvoorbeeld dat we allemaal steeds vaker en steeds langer in de file staan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dag van de verantwoording

Vanaf 2000 worden jaarlijks op de derde woensdag in mei de jaarverslagen van de diverse ministeries door de minister van Financiën aan de Staten-Generaal aangeboden. In die rapporten leggen de ministers verantwoording af over het gevoerde financieel beheer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 1966: de Nacht van Schmelzer

Het slot van de algemene beschouwingen over de begroting voor 1967 in de nacht van 13 op 14 oktober 1966 staat bekend als de Nacht van Schmelzer. Het debat eindigde namelijk met de aanneming van een door KVP-fractievoorzitter Schmelzer ingediende motie, die door het kabinet-Cals als motie van wantrouwen werd uitgelegd en die leidde tot zijn val. ... zagscrisis die in amsterdam leek te bestaan, met name rond het huwelijk van prinses beatrix, enkele impopulaire maatregelen van minister vondeling (pvda) van financien en een economische recessie, die gepaard ging met fabriekssluitingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)

Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid, voor zover dit niet is opgedragen aan één van de andere ministeries. De minister-president, Mark Rutte, draagt de verantwoordelijkheid voor het ministerie van AZ en is minister van Algemene Zaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Ministerraad

De werkwijze van de ministerraad is vastgelegd in een reglement van orde. In de ministerraad vergaderen en besluiten de ministers onder leiding van de minister-president over het algemene regeringsbeleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Comité van Ministers van de Raad van Europa

Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, samen met de Parlementaire Vergadering. Het Comité bestaat uit alle ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten, vertegenwoordigt de Europese regeringen en neemt beslissingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politiek leider van een partij

Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... bij regeringspartijen is in het algemeen ofwel een minister(-president), ofwel de fractievoorzitter in de tweede kamer de politiek leider. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134