YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet cultuur tweede kamer minister europese unie minister-president ministers ministerraad staatssecretarissen ministerie raad van state kabinetsformatie ministeriele verantwoordelijkheid koning partijen demissionair ministers zonder portefeuille wetsvoorstellen regering en kabinet algemene maatregelen van bestuur formateur zbo's agentschappen vervangingsregeling eerste minister regering mark rutte europese raad koninklijk besluit regeerakkoord coalitie algemene zaken kuyper algemene politieke beschouwingen minister van buitenlandse zaken ministerie van algemene zaken premier van hall vicepresident van de raad van state oudste premier : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1187 voor - minister - in 0.0912830829620361 seconden.

Minister

De ministers Art. 42, lid 2 van de grondwet, 'De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk' Sinds 1848 zijn de ministers verantwoordelijk voor het bestuur van het land. ... minister - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Minister

Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

eerste minister

eerste minister = de minister-president (m) ... minister - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Minister-President

minister-president Voorzitter van de ministerraad en verantwoordelijk voor het ministerie van Algemene Zaken; ook wel eerste minister of premier. ... minister - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Minister-president

De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Minister van staat

Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. ... minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden minister-president

De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie heeft de premier een sturende rol in het regeringsbeleid en wordt hij of zij soms het gezicht van de regering genoemd. ... minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kun je zeggen: 'De minister ging vergezeld van haar zoon en dochter'?

Nee. Vergezeld gaan van (of met ) heeft de betekenis 'gepaard gaan met, samengaan met', en dat kun je niet van personen zeggen. Wel juist is: 'De minister werd vergezeld door haar zoon en dochter. ... je zeggen: 'de minister - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

In hoeverre heeft Nederland al een gekozen minister-president?

Naar aanleiding van de discussie over de gekozen minister-president zou men zich de vraag kunnen stellen of Nederland in de praktijk niet al lang een, zij het impliciet, gekozen minister-president heeft. ... hoeverre heeft nederland al een gekozen minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Geschiedenis discussie gekozen minister-president of formateur

Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw laait om de zoveel tijd discussie op over de gekozen minister-president of formateur. In 1971 sneuvelde een initiatiefwetsvoorstel voor een door het volk gekozen formateur. ... discussie gekozen minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Inpassing gekozen minister-president in de parlementaire democratie

Het grootste probleem bij de invoering van een gekozen minister-president is de inpassing in de parlementaire democratie. Niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de minister-president kan zich in dat geval beroepen op de steun van de kiezers. ... gekozen minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Onderraden van de ministerraad

De ministerraad telt thans vijf onderraden en een zogenoemde Vierhoek (voor het financieel-economische en sociale beleid). De minister-president is tevens voorzitter van alle onderraden. Naast ministers kunnen ook staatssecretarissen, ambtenaren en de president van De Nederlandsche Bank lid zijn van een onderraad. ... van de minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerraad

De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. ... minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatssecretaris
Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. ... - hoofdinhoud een staatssecretaris ondersteunt een minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke bewindslieden
Anna de Waal was als staatssecretaris de eerste vrouw in het kabinet. Pas in 1956 kwam er een vrouwelijke minister, Marga Klompé, en lange tijd zat er meestal slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal toe. ... vrouw in het kabinet. pas in 1956 kwam er een vrouwelijke minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Secretaris-generaal
De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris (sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat. ... de secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)
Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een een bestuursorgaan van de centrale overheid dat niet onder een minister valt. ZBO's zijn "bekleed met openbaar gezag"; dat wil zeggen dat ze bevoegd zijn bepaalde taken uit te voeren en daar ook instrumenten tot hun beschikking voor hebben. ... een bestuursorgaan van de centrale overheid dat niet onder een minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De 'Paascrisis'
Op 22 maart 2005 kreeg het voorstel in tweede lezing tot het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming geen tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Een dag later trad minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) af. ... tweederde meerderheid in de eerste kamer. een dag later trad minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministers zonder portefeuille

Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissen, zitting in de ministerraad en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen. ... minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Gekozen minister-president of formateur

In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Demissionair kabinet
Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... kabinet - hoofdinhoud als een kabinet of minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Salarissen van politieke ambtsdragers
De inkomens van bewindslieden verschillen per functie. Zo verdienen de minister-president en ministers per 1 januari 2016 ca. 157 duizend euro per jaar en staatssecretarissen ca. 147 duizend euro. Dit zijn bedragen inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. ... van bewindslieden verschillen per functie. zo verdienen de minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vervangingsregeling ministers

Ministers kunnen vanwege bijvooorbeeld ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. In dit geval moet de minister tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld. ... minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Benoemingsprocedure bewindslieden
Aan de benoeming van een minister gaat een hele procedure vooraf: tijdens de kabinetsformatie wordt er gezocht naar kandidaten, vervolgens moeten zij gescreend worden en tot slot voeren zij een gesprek met de formateur, waarin wordt bekeken of er 'enig beletsel is in het heden of verleden van de kandidaat om de functie te aanvaarden'. ... bewindslieden - hoofdinhoud aan de benoeming van een minister - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 64