YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair meewerkend-voorwerp taal ontleden meewerkend voorwerp basisregels dat/wat/die/wie werkwoord persoonlijk voornaamwoord woordkeuze persoonsvorm enkelvoud/meervoud hen/hun hulpwerkwoord stijlfouten d/t voorzetsels uitdrukkingen en spreekwoorden aaneenschrijven ondervindend-voorwerp belanghebbend voorwerp bezittend voorwerp lijdend-voorwerp betekenis woordgebruik hen-of-hun indirect-object overgankelijk werkwoord zinsdeel brief- en e-mailconventies onovergankelijk werkwoord accusatief naamval kunst bijzin grammaticaal homoniem stijlfiguren inversie trappen van vergelijking : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 303 voor - meewerkend voorwerp - in 0.0208969116210938 seconden.

meewerkend-voorwerp

Kunstbus - Meewerkend voorwerp Het meewerkend voorwerp (of: indirect object), ook wel adject genoemd, is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt waarop de handeling of werking die door de combinatie van werkwoord en lijdend voorwerp wordt uitgedrukt, gericht is. ... meewerkend

                                                                                                                                           

Wat is een meewerkend voorwerp?

Genootschap Onze Taal - Een meewerkend voorwerp is degene die iets ontvangt of verneemt of van wie iets wordt afgenomen; het is een bepaald soort indirect object. Het meewerkend voorwerp begint vaak met het voorzetsel aan – als dat niet in de zin staat, kan het er meestal bij gedacht worden. ... is een meewerkend

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De vrouw die we een bos bloemen wilden geven, negeerde ons' of 'De vrouw wie we een bos bloemen wilden geven, negeerde ons'?
Genootschap Onze Taal - Beide zinnen zijn goed. Lange tijd werd alleen 'de vrouw wie we een bos bloemen wilden geven' als juiste vorm beschouwd, maar ook 'de vrouw die we een bos bloemen wilden geven' is juist. De betrekkelijke voornaamwoorden die en wie zijn in deze zin meewerkend voorwerp (verderop meer hierover). ... de betrekkelijke voornaamwoorden die en wie zijn in deze zin meewerkend

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de term indirect object?
Genootschap Onze Taal - Een indirect object is een zinsdeel dat aangeeft op wie of wat de werking van de zin zich richt. Er zijn vijf soorten indirecte objecten: meewerkend voorwerp, belanghebbend voorwerp, ondervindend voorwerp, bezittend voorwerp en de ethische datief. ... de zin zich richt. er zijn vijf soorten indirecte objecten: meewerkend

                                                                                                                                           
Wat voor zinsdeel is Emma in 'De vakantie beviel Emma uitstekend'?
Genootschap Onze Taal - Emma wordt hier een ondervindend voorwerp genoemd. Dat is een 'broer' van het 'meewerkend voorwerp' (zie ook het advies over het indirect object). ... een ondervindend voorwerp genoemd. dat is een 'broer' van het ' meewerkend

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Die broek pas ik eigenlijk niet meer' of 'Die broek past mij eigenlijk niet meer'?
Genootschap Onze Taal - 'Die broek past mij eigenlijk niet meer' is voor de meeste taalgebruikers het best. Als passen de betekenis 'goed zitten, de goede maat hebben' heeft, wordt het bij voorkeur gecombineerd met een indirect object, om precies te zijn een ondervindend voorwerp. ... "de oorspronkelijke derde naamval, die diende voor wat wij het meewerkend

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ook mij betreurt de gang van zaken' of 'Ook ik betreur de gang van zaken'?
Genootschap Onze Taal - 'Ook ik betreur de gang van zaken' is juist. Betreuren betekent 'bedroefd zijn over'. Ik is het onderwerp en de gang van zaken is het lijdend voorwerp van de zin. Er staat dus 'Ook ik ben bedroefd over de gang van zaken. ... zijn. mij kan ook niet opgevat worden als een soort van meewerkend

                                                                                                                                           
Is de volgende zin juist: 'Bij het Spui aangekomen vielen me de veranderingen op'?
Genootschap Onze Taal - Ja, dit is een goede zin. ... van de bijzin gelijk moet zijn aan het onderwerp, het meewerkend

                                                                                                                                           
Is wordt juist in de zin 'Wat wordt je nu precies kwalijk genomen?'?
Genootschap Onze Taal - Ja, wordt is hier juist. De twijfel in dit soort zinnen wordt veroorzaakt doordat je achter de persoonsvorm staat. Er bestaat immers een regel die zegt: als je onderwerp is en achter de persoonsvorm staat, wordt er geen t toegevoegd. ... niet-onderwerpsvorm jou. dat komt doordat je in deze zin een meewerkend

                                                                                                                                           
Wat is juist: reizigers worden verzocht of reizigers wordt verzocht?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. 'Reizigers wordt verzocht in Utrecht over te stappen' en 'Reizigers worden verzocht in Utrecht over te stappen' hebben een verschillende ontleding. Uit de ene ontleding vloeit het enkelvoud wordt voort, uit de andere het meervoud worden. ... te stappen' is over te stappen het onderwerp; reizigers is het meewerkend

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Het onderwijs wachten grote veranderingen' of 'Het onderwijs wacht grote veranderingen'?
Genootschap Onze Taal - Zowel wacht als wachten is mogelijk. Het werkwoord wachten heeft namelijk verschillende betekenissen, waarmee ook een grammaticaal verschil gepaard gaat. ... het geen lijdend voorwerp bij zich kan hebben, maar wel een meewerkend

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Daarmee wordt uw ogen ook in fel zonlicht rust gegund' of 'Daarmee worden uw ogen ook in fel zonlicht rust gegund'?
Genootschap Onze Taal - 'Daarmee wordt uw ogen ook in fel zonlicht rust gegund' is juist. ... hoort een enkelvoudige persoonsvorm: wordt. uw ogen is het meewerkend

                                                                                                                                           
Wanneer is hun juist en wanneer hen?
Genootschap Onze Taal - Hieronder vindt u de algemene regels voor het gebruik van hen en hun. Verderop op deze pagina wordt bij honderden werkwoorden en uitdrukkingen aangegeven of ze met hen of hun moeten worden gecombineerd. ... op'). gebruik het persoonlijk voornaamwoord hun als het een meewerkend

                                                                                                                                           
Wat is de juiste werkwoordsvorm in de zin 'De experimenten was/waren geen lang leven beschoren'? En wat betekent beschoren eigenlijk?
Genootschap Onze Taal - 'De experimenten was geen lang leven beschoren' is juist. Dit betekent dat de experimenten geen lang leven was gegund, oftewel: er werd al snel gestopt met de experimenten. ... het meervoudige de experimenten is geen onderwerp, maar meewerkend

                                                                                                                                           
Wat is juist: Ik mankeer niets of Mij mankeert niets?
Genootschap Onze Taal - Mij mankeert niets is volgens veel taalgebruikers nog steeds de beste keus, maar Ik mankeer niets is ook juist. ... mij ik pas / mij past die broek niet meer indirect object meewerkend

                                                                                                                                           
Is het enkelvoud of het meervoud juist in de zin 'Na afloop van de demonstratie werd/werden de betogers gesommeerd naar huis te gaan'?
Genootschap Onze Taal - In deze zin is het meervoudige werden de juiste vorm: 'Na afloop van de demonstratie werden de betogers gesommeerd naar huis te gaan.' De betogers is dus het onderwerp. ... huis te gaan' is de betogers het lijdend voorwerp en niet het meewerkend

                                                                                                                                           
Wat is redekundig ontleden? En hoe doe je dat?
Genootschap Onze Taal - Bij redekundig ontleden wordt een zin verdeeld in zinsdelen. Een zinsdeel is een eenheid die een bepaalde functie heeft in de zin. ... zinsdelen onderscheiden: onderwerp, persoonsvorm, gezegde, meewerkend

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'weerstand bieden aan ' of 'weerstand bieden tegen '?
Genootschap Onze Taal - De uitdrukking weerstand bieden wordt gecombineerd met het voorzetsel aan. Je verzet je tegen iets, maar je biedt weerstand aan iets: 'Aan die verleiding kon ik geen weerstand bieden.' Het zinsdeel met aan is een meewerkend voorwerp, dat ook zonder aan kan voorkomen: 'Ik kon die verleiding geen weerstand bieden. ... kon ik geen weerstand bieden.' het zinsdeel met aan is een meewerkend

                                                                                                                                           
'De plannen worden door de gemeente gestalte gegeven.' Is deze zin juist?
Genootschap Onze Taal - Daarover verschillen de meningen enigszins. Wie gestalte als onderwerp van deze zin ziet, zal kiezen voor het enkelvoud: '(Aan) de plannen wordt door de gemeente gestalte gegeven.' Wie 'De plannen worden door de gemeente gestalte gegeven' schrijft, ziet de plannen als onderwerp en gestalte geven als een vast geheel. ... ogen rust gegund trefwoorden enkelvoud/meervoud hulpwerkwoord meewerkend

                                                                                                                                           
Is het 'Onze hoop werd de bodem in geslagen ' of 'Onze hoop werd de bodem ingeslagen '?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Onze hoop werd de bodem ingeslagen', met ingeslagen als één woord. ... en vergelijkbare formuleringen. trefwoorden aaneenschrijven meewerkend

                                                                                                                                           

ondervindend-voorwerp

Kunstbus - Een ondervindend voorwerp (of: indirect object) is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt die de door het werkwoord uitgedrukte werking ondervindt. Deze ondervinding kan positief, negatief of neutraal zijn. ... wezens. het ondervindend voorwerp is een variant van het meewerkend

                                                                                                                                           

belanghebbend voorwerp

Kunstbus - Het belanghebbend voorwerp (of indirect object) is het zinsdeel dat uitdrukt wie belang heeft bij een bepaalde "handeling" die door de combinatie van werkwoord en lijdend voorwerp wordt uitgedrukt. In vele talen wordt het belanghebbend voorwerp uitgedrukt in de datief (van voordeel). ... soms wordt het belanghebbend voorwerp ook beschouwd als een meewerkend

                                                                                                                                           

lijdend-voorwerp

Kunstbus - Lijdend voorwerp Het lijdend voorwerp (of: direct object) is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt waarop de handeling of werking die door het gezegde wordt uitgedrukt, direct gericht is. Het lijdend voorwerp ondergaat deze handeling of werking of wordt erdoor voortgebracht: Hij bouwt het huis. ... als er een lijdend voorwerp in de zin zit dan kan er een meewerkend

                                                                                                                                           

bezittend voorwerp

Kunstbus - Bezittend voorwerp Bezittend voorwerp of possessieve datief is in de grammatica de benaming voor een zinsdeel dat de zelfstandigheid waarop de door het werkwoord uitgedrukte handeling, werking of toestand gericht is uitdrukt. ... goed te worden onderscheiden van het lijdend voorwerp, het meewerkend

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 13