YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kvp d66 vvd politieke partij raad van state chu cda verzuiling arp evenredige vertegenwoordiging antirevolutionairen kabinetten nieuw links rksp sdap tweede kamer europese raad regering kabinet-rutte ii kabinet minister-president ver- partij voor de dieren kabinet-drees/van schaik katholieke volkspartij kabinet-balkenende ii parlement eerste kamer henk kamp pvda groenlinks christenunie denk arjos rpf extraparlementair gpjc staatkundig-gereformeerde partij jongerenorganisatie meer over partijfinanciering : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2808 voor - meer over verzuiling - in 0.307796001434326 seconden.
Zoektermen meer en over behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
Politieke jongerenorganisaties
Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een politieke jongerenorganisatie. Een politieke jongerenorganisatie is een organisatie voor jongeren die statutair is verbonden aan een politieke partij. ... in de loop der tijd gingen politieke jongerenorganisaties zich steeds meer bezighouden met het vertegenwoordigen van de jongeren, zowel binnen de partij als daarbuiten. ... financiering van politieke jongerenorganisaties tijdens de verzuiling waren politieke jongerenorganisaties veelal financieel gebonden aan de moederpartijen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke partij
Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... verzuiling de nederlandse politieke partijen waren lange tijd onderdeel van de verzuiling. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bijwoord
Een bijwoord is een woord dat meer informatie geeft over een ander woord in de zin, of over de hele zin. Zo is heel in ‘Zij is heel aardig’ een bijwoord; en in ‘Ik kom morgen niet’ zitten twee bijwoorden: morgen en niet. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Europese aanpak klimaatverandering
De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat klimaatverandering voor een groot deel door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Door uitstoot van CO2 en andere stoffen blijft meer warmte in de atmosfeer hangen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voor- en nadelen van de Europese Unie
De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... tegenover dat nederland veel geld aan de eu betaalt en het over sommige zaken (zoals migratie, handel, milieumaatregelen) niet meer zelfstandig kan beslissen: sommige bevoegdheden zijn overgedragen aan de eu. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding Tweede Kamer-kabinet
Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... kabinet en bewindspersonen kunnen alleen aanblijven als zij het vertrouwen van een kamermeerderheid hebben. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten
'Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten' drukt uit dat je oordeel over iemand vooral wordt beïnvloed door hoe je zelf bent. Het spreekwoord wordt altijd negatief gebruikt: 'als jijzelf niet te vertrouwen bent, vertrouw je anderen ook niet'. ... je negatieve oordeel zegt dus eigenlijk meer over jezelf dan over de ander. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Over zoengeld en meer

Over zoengeld en meer - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
Bepaling van gesteldheid
De bepaling van gesteldheid, ook wel predicatieve bepaling of dubbelverbonden bepaling genoemd heeft een dubbele functie. Ze geeft informatie over het onderwerp of het lijdend voorwerp van de zin én ze geeft meer informatie over datgene wat in het gezegde wordt uitgedrukt. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Europa en democratie
Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol. Voor individuele burgers zijn de mogelijkheden om Europees invloed uit te oefenen of mee te praten zeer beperkt. ... het partijbelang en de ideologie zijn leidend, meer dan nationaal belang. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Iets blauwblauw laten
Als je iets blauwblauw laat, dan laat je het zitten; je spreekt er niet meer over en doet alsof het niet is gebeurd. Een zin als 'Spijbelen wordt op deze school niet blauwblauw gelaten' betekent dus: 'als een leerling spijbelt, zien we dat op deze school niet zomaar door de vingers'. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Taalcursussen en taaltrainingen Nederlands
Hieronder staat een lijst met instellingen die taalcursussen geven, aan Nederlandstaligen en/of aan anderstaligen (NT2). Welke taalcursus voor u geschikt is, is afhankelijk van uw niveau en van uw wensen. ... op de websites van deze instellingen is informatie te vinden over onder meer het cursusaanbod en het ingangsniveau. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Institutioneel beleid: spelregels en spelers van de Europese Unie
De afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. Die verdragen zijn verscheidene malen aangepast en aangevuld. In de verdragen zijn de doelstellingen van de Europese Unie omschreven. ... in de praktijk speelt behalve politieke overtuiging nationaliteit in meer of mindere mate wel mee bij de afweging die individuele europarlementariers maken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Namen van maanden (herkomst)
De namen van de maanden hebben we overgenomen van de Romeinen; ze zijn onder meer genoemd naar goden en keizers. Op deze pagina lees je er meer over. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Bestuur in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)
Onder de Bataafs-Franse tijd verstaan we de periode tussen 1795 en 1813 waarin de Nederlanden onder Franse invloed stonden. Tot 1806 is er sprake van een overwegend Nederlands bestuur, daarna nemen de Fransen de touwtjes zelf in handen, eerst onder koning Lodewijk Napoleon en vanaf 1810 door inlijving bij het Franse keizerrijk. ... deze grondwet treedt in juli 1798 in werking na een tweede staatsgreep van meer gematigde patriotten (moderaten). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
In conclaaf gaan
I n conclaaf gaan met iemand betekent dat je je met een of meer mensen afzondert om (langdurig en grondig) te overleggen. De uitdrukking heeft vaak een enigszins schertsende ondertoon. Wie zegt dat hij met iemand ergens over in conclaaf gaat, kan dat dus met een knipoog bedoelen, bijvoorbeeld als het om iets onbelangrijks gaat. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... ijen weten spoedig een akkoord te bereiken over een vrij uitgebreid regeringsprogramma, maar de portefeuilleverdeling kost iets meer moeite. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

crossover - (muziek met meer stijlen door elkaar)

cross-over zn. Ontleend aan het Engels. [alg.] = oversteek, uitwisseling, kruising. Bij de oversteek voor de school is een ouder nodig. [fig.] = onthand, belemmerd. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Millennium
Dat hangt vooral van je definitie af. Vanuit taalkundig oogpunt valt er niet veel meer over te zeggen dan dat millennium letterlijk '(geheel van) duizend jaar' betekent: het woord is gebaseerd op de Latijnse woorden mille ('duizend') en annus ('jaar'). - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

overig - (resterend)

overig bnw. Een reeds mnl. (blijkens ōvericheit, en mhd. mnd. ofri. afl. van over.<#>orig b.nw. 1. Lastig, opdringerig, oordrewe vrypostig. 2. ( veral geselstaal) Wellustig, seksueel opdringerig, of bronstig. ... ― praedicatief gebruikt men het bijvoeglijk naamwoord overig niet meer dan in archaistischen stijl: in den gewonen stijl moet men het beschouwen als navolging van d. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Holland / The Netherlands
De officiële Engelse aanduiding van Nederland is the Netherlands. In het buitenland is Nederland echter vooral bekend als Holland. Dat was de naam van de provincie die het land in de Gouden Eeuw (de zeventiende eeuw) over de hele wereld bekend heeft gemaakt. ... onder meer fransen, engelsen, duitsers en amerikanen zijn geregeld blijven spreken van holland als aanduiding voor nederland. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Relatie EU-China
China is voor de Europese Unie een belangrijke partner. Niet alleen op het gebied van handel maar ook bij politieke aangelegenheden. Sinds China's openstelling richting de rest van de wereld in 1978 is het ook een politieke grootmacht waar rekening mee gehouden moet worden. ... de verwachting is dat de chinese economie nog verder zal groeien, en dat china nog meer zal gaan investeren in europa. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

hebben - (bezitten, beschikken over)

hebben ww. ‘bezitten, beschikken over’ Onl. hebon ‘hebben’, heuit (3 e pers. ev. ) ‘heeft’, en habda ‘ik had’, hatta ‘hij had’, hattos ‘jij had’, habeda (lees habedun), hatton ‘zij hadden’, zowel zelfstandig werkwoord als hulpwerkwoord; dat laatste bijv. ... aan de letterlijke betekenis denkt men niet meer als men deze verwensing gebruikt. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 133