YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement europese raad eu-lidstaten europese regeringsleiders verdrag van lissabon interne markt klimaatverandering europese unie gewone wetgevingsprocedure raad raad van ministers horizon 2020 raad van de europese unie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste europese aanpak klimaatverandering raadsformatie veiligstellen europese energievoorziening gekwalificeerde meerderheid milieubeleid auke zijlstra (pvv) commissie-juncker gunther oettinger gerben-jan gerbrandy (d66) paul tang (pvda) energiebeleid eu-landen crisis in oekraine oostelijk partnerschap energie unie richtlijn mededeling emissiehandelssysteem profijt interne markt begroting europese unie milieubeleid van de europese unie verordening wat zijn de doelen van de energie-unie? wat is de energie-unie? : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 17121 voor - meer over het veiligstellen van de europese energievoorziening - in 5.56016206741333 seconden.
Zoektermen meer, over, het, van en de behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening

Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... hulpbronnen ertoe geleid dat de europese unie steeds meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Energiebeleid
De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... beperking van het energieverbruik, of overstappen naar meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-Rusland
Vanaf 2014 botsten de EU en Rusland meermaals over de annexatie van Oost-Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten. Ook de mensenrechtensituatie in Rusland zorgt voor veel kritiek. Het neerstorten van de MH17 in Oost-Oekraïne in 2014 en het moeizame onderzoek naar de toedracht droegen bij aan een killere relatie. ... - hoofdinhoud bron:? vanaf 2014 botsten de eu en rusland meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Europese Unie en kernenergie

Ongeveer 30% van de Europese energievoorziening komt van kerncentrales. Op het moment zijn 130 reactoren actief in veertien EU-lidstaten. Het vreedzame gebruik van kernergie is vastgelegd in het EURATOM-Verdrag, dat in 1957 ondertekend is door België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië en Duitsland. ... van de energievoorziening, voorzichtig werden aangemoedigd om meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voor- en nadelen van de Europese Unie

De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... sommige zaken (zoals migratie, handel, milieumaatregelen) niet meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag van Rome

Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... droom die eenvoudig was samen te vatten in de woorden "nooit meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Werkgelegenheid ... gebied van de werkgelegenheid. het is vooral de bedoeling dat meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hot issues
Bij het vormgeven van de Europese Unie beschikken de lidstaten niet over een voorbeeld dat zij eenvoudigweg kunnen volgen. Successen wisselen zich dan oo … ... meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Montenegro tot de Europese Unie

Montenegro is sinds 17 december 2010 kandidaat-lidstaat van de EU. In juni 2004 werd Servië-Montenegro, het land waarvan Montenegro op dat moment deel uitmaakte, potentieel kandidaat-lidstaat. Direct nadat Montenegro zich in juni 2006 van Servië onafhankelijk had verklaard, werden de onderhandelingen over het kandidaat-lidmaatschap van de EU gestart. ... voor buitenlandse bedrijven en andere investeerders. meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Barroso I (2004-2010)
Deze Europese Commissie trad op 22 november 2004* aan en bleef tot 10 februari 2010 in functie. In de commissie zaten voor het eerst leden uit de tien landen die in 2004 tot de Europese Unie waren toegetreden. ... met de onderhandelingen over mogelijke toetreding van onder meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... couprie en jan buikema. de kritische opstelling betrof onder meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid begroting Europese Unie

In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... de europese unie. de begroting komt jaarlijks uit op net iets meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vaste voorzitter van de Europese Raad (EU-president)

De vaste voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese Raad: het overleg van de Europese regeringsleiders. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie zorgt de vaste voorzitter voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad. ... raad kiest de voorzitter elke 2,5 jaar met gekwalificeerde meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europa en democratie

Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol. Voor individuele burgers zijn de mogelijkheden om Europees invloed uit te oefenen of mee te praten zeer beperkt. ... en groenen. het partijbelang en de ideologie zijn leidend, meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Totstandkoming Verdrag van Lissabon

Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... lissabon zorgt er niet voor dat de europese unie zich met veel meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitterschap Europese Unie

Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uitzondering hierop is de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid. ... over lidmaatschap van turkije van de europese unie (2004) meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De toekomst van Europa

In het debat over meer of minder Europese samenwerking staan drie vragen telkens centraal: ... toekomst van europa - hoofdinhoud in het debat over meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wie doet wat: Europese instellingen en organen

Binnen Europa zijn de twee belangrijkste samenwerkingsverbanden tussen landen: de Europese Unie en de Raad van Europa. Waar de Raad van Europa zich voornamelijk bezighoudt met de mensenrechtensituatie, is de voornaamste doelstelling van de Europese Unie altijd economische samenwerking geweest; in de loop van de tijd is dat verbreed tot meer terreinen zoals migratie, buitenlands beleid, milieu enzovoort. ... geweest; in de loop van de tijd is dat verbreed tot meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Telecommunicatiebeleid
Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... telecommunicatie en elektronische communicatie vervaagt steeds meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag van Lissabon vergroot rol van nationale parlementen in Europa

De rol van nationale parlementen in de Europese Unie is door het Verdrag van Lissabon toegenomen. Nationale parlementen kunnen sinds 1 december 2009 (de dag waarop het verdrag van kracht werd) een 'gele' of 'oranje kaart' trekken als zij vinden dat voorgestelde Europese wetgeving niet in overeenstemming is met het principe van subsidiariteit. ... te zijn voor de versterkte rol van de nationale parlementen. meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Handelsbeleid

De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... gewicht in te zetten voor het wereldwijd bestrijden van onder meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Brexit: Verenigd Koninkrijk stapt uit Europese Unie

Hoe leeft de 'echtscheiding' aan de andere kant van het kanaal? Op 5 juli debatteren o.a. Titia Ketelaar en Hans Vollaard over het effect van de recente verkiezingsuitslag op de brexit-procedure. ... koninkrijk heeft daartoe een verzoek ingediend, nadat een meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid uitbreiding Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... de oprichting van de europese unie zijn geleidelijk aan steeds meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten, een vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast woont de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de vergaderingen van de Europese Raad bij. ... als de raad van europa, dat geen onderdeel van de eu uitmaakt. meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 38