YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement europese unie verdrag van lissabon europese raad raad van ministers gewone wetgevingsprocedure gekwalificeerde meerderheid van stemmen europarlementariers permanent noodfonds medebeslissingsbevoegdheid eu-lidstaten balkenende subsidiariteit europese grondwet raad van de europese unie europees hof van justitie profijt interne markt eu-landen tweede kamer raad van europa eurocommissarissen vaste voorzitter van de europese raad subsidiariteitsbeginsel ierland handvest van de grondrechten euro imf sophie in 't veld timmermans barroso griekse stemmen met gekwalificeerde meerderheid eurocommissaris voor buitenlandse zaken jules maaten overeenkomsten en verschillen tussen het verdrag van lissabon en de afgewezen grondwet voor europa meer over het tweede ierse referendum voorzitter van de europese unie krijgen ook meer mogelijkheden om besluiten tegen te houden klaus : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 16830 voor - meer over de totstandkoming van het verdrag lissabon - in 5.72934794425964 seconden.
Zoektermen meer, over, de, van en het behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Totstandkoming Verdrag van Lissabon

Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... lissabon zorgt er niet voor dat de europese unie zich met veel meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag van Rome

Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... droom die eenvoudig was samen te vatten in de woorden "nooit meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Totstandkoming Europees burgerinitiatief

De inwoners van de Europese Unie kunnen vanaf 1 april 2012 de Europese Commissie verzoeken om een wetsvoorstel te maken over een bepaald onderwerp. Daar zijn wel een miljoen handtekeningen voor vereist en er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. ... nieuwe wetgeving voor te stellen. het initiatief moet burgers meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)
Het European Stability Mechanism (ESM) is een permanent financieel noodfonds dat leningen verstrekt aan EU-lidstaten die in financiële problemen verkeren. Het uiteindelijke doel van deze steun is het bewaken van de economische en financiële stabiliteit van de EU om zo de waarde van de euro te waarborgen. ... maakt onderlinge financiele hulp in de eurozone mogelijk. meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Burgerinitiatief (EBI)
Sinds 1 april 2012 kunnen de inwoners van de Europese Unie, de Europese Commissie verzoeken om een bepaald onderwerp op de agenda zetten. Dit Europees burgerinitiatief (EBI) heeft tot doel de democratie in de Europese Unie te versterken door burgers, organisaties of bedrijven rechtstreeks bij het wetgevingsproces te betrekken. ... een concreet voorstel. op het eerste eu-burgerinitiatief met meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. ... wereld te bevorderen. om dit te bereiken wilde nederland onder meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag van Lissabon

Dit Europese verdrag voert een aantal hervormingen door om de Europese Unie democratischer en beter bestuurbaar te maken nadat in 2004 en 2007 twaalf nieuwe landen lid zijn geworden van de Europese Unie. ... sinds 1 november 2014 is de berekening van gekwalificeerde meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag van Lissabon vergroot rol van nationale parlementen in Europa

De rol van nationale parlementen in de Europese Unie is door het Verdrag van Lissabon toegenomen. Nationale parlementen kunnen sinds 1 december 2009 (de dag waarop het verdrag van kracht werd) een 'gele' of 'oranje kaart' trekken als zij vinden dat voorgestelde Europese wetgeving niet in overeenstemming is met het principe van subsidiariteit. ... te zijn voor de versterkte rol van de nationale parlementen. meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vaste voorzitter van de Europese Raad (EU-president)

De vaste voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese Raad: het overleg van de Europese regeringsleiders. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie zorgt de vaste voorzitter voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad. ... raad kiest de voorzitter elke 2,5 jaar met gekwalificeerde meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin de mensen- en burgerrechten van alle inwoners van de aangesloten landen zijn vastgelegd. ... en de raad van europa het verdrag moeten ratificeren. meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Parlement (EP)
De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... niet-ingeschrevenen ni leden per lidstaat en per fractie meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening

Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... hulpbronnen ertoe geleid dat de europese unie steeds meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Energiebeleid
De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... beperking van het energieverbruik, of overstappen naar meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van de Europese Unie (Raad)

Stad ... wijziging of instelling van europese organen - gekwalificeerde meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (COSAC)

Elk parlement binnen de Europese Unie heeft een commissie die zich bezighoudt met Europese Zaken. Deze parlementaire commissies komen twee keer per jaar bijeen in de COSAC: de Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden. ... europees parlement, de raad en de commissie hierover geinfor meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid humanitaire hulp
Ieder jaar worden er gebieden in de wereld getroffen door natuurrampen en oorlogen. Via de Europese hulporganisatie ECHO levert de Europese Unie in dit soort gevallen hulp aan de getroffen gebieden. ECHO is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van alle humanitaire hulp wereldwijd. ... 2016 is vastgesteld op 930,9 miljoen euro. budget voor 2016 meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag van Maastricht

Dit Europese verdrag vormde in 1993 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Het Verdrag (formeel: Verdrag betreffende de Europese Unie) legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro ). ... waarin de lidstaten hun economisch en monetair beleid steeds meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europa in de wereld

De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... de europese unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance in de EMU

Dit verdrag is in januari 2012 gesloten tussen het merendeel van de lidstaten van de Europese Unie. Lidstaten die de euro als munt hebben moesten dit verdrag ondertekenen, lidstaten zonder de euro konden zich bij het verdrag aansluiten. ... op de eurocrisis heeft de commissie in januari 2015 besloten meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... moet ervoor zorgen dat lidstaten beter samen gaan werken en meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Unie (EU)
De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. dit zijn onder meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)

De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... de lidstaten kwamen de afgelopen jaren wel overeen dat er meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)

Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het gemeenschapsrecht - moeten in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd. ... voortvloeien. in de loop der jaren heeft het hof ook steeds meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wie nog meer?

De Europese Commissie, de Europese Raad, de Raad van ministers en het Europees Parlement zijn de belangrijkste spelers van de Europese Unie (EU). Er zijn echter meer spelers van belang zoals het Europees Hof van Justitie, de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Rekenkamer, de Europese Ombudsman, de Europese Investeringsbank (EIB), het Economisch en Sociaal Comité (ESC), het Comité van de Regio's en agentschappen zoals Europol en Eurojust. ... nog meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 34