YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie europees parlement raad europese raad raad van ministers verdrag van lissabon raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure lidstaten eu-lidstaten aangepaste gekwalificeerde meerderheid eenparigheid van stemmen europees hof van justitie verdrag van maastricht commissie europese hof van justitie gekwalificeerde meerderheid van stemmen interne markt dennis de jong (sp) eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) europese verdragen vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer judith sargentini (gl) raad buitenlandse zaken europese investeringsbank comite van de regio's europese gemeenschap voor kolen en staal verdrag van amsterdam economisch en sociaal comite voorzitter van de europese commissie regionaal beleid matthijs van miltenburg (d66) hof van justitie euratom-verdrag lambert van nistelrooij (cda) richtlijn vaste commissie voor europese zaken (euza) - tweede kamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 322 voor - lidstaten - in 0.0399689674377441 seconden.
Profijt interne markt
Parlement & Politiek - Het bewaren van vrede en het creëren van economische voordelen zijn twee hoofddoelen van de Europese Unie. Om beide te bereiken hebben de Europese lidstaten besloten hun markten samen te voegen, waardoor zij afhankelijk werden van elkaar (vrede) en de markt groter werd met meer concurrentie (economische voordelen). ... van de europese unie. om beide te bereiken hebben de europese lidstaten

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Parlement & Politiek - Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... markt - hoofdinhoud al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten

                                                                                                                                           
Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)
Parlement & Politiek - Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het gemeenschapsrecht - moeten in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd. ... de europese wetten - het gemeenschapsrecht - moeten in alle lidstaten

                                                                                                                                           
Subsidies voor Nederland
Parlement & Politiek - De Europese Unie biedt vele subsidiemogelijkheden aan haar lidstaten. In 2016 wordt zo'n 38,5% van het budget van de Unie besteed aan landbouwsubsidies en zo'n 46% gaat naar structurele acties voor het verbeteren van economie en sociale samenhang in het kader van het regionaal beleid. ... de europese unie biedt vele subsidiemogelijkheden aan haar lidstaten

                                                                                                                                           
Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
Parlement & Politiek - De Raad van Ministers kan met gekwalificeerde meerderheid een voorstel aannemen wanneer 55% van het aantal lidstaten, met een minimum van zestien, vóór stemt. Ook moet in de lidstaten die voor zijn, ten minste 65% van de totale bevolking van de Europese Unie wonen. ... meerderheid een voorstel aannemen wanneer 55% van het aantal lidstaten

                                                                                                                                           
Beleid ontwikkelingssamenwerking
Parlement & Politiek - De Europese Unie is de grootste donor van ontwikkelingsgelden ter wereld. Samen met de lidstaten is de Europese Unie verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle niet-particuliere internationale hulpverlening. ... donor van ontwikkelingsgelden ter wereld. samen met de lidstaten

                                                                                                                                           
Instemmingsprocedure (AVC;APP)
Parlement & Politiek - Deze procedure is één van de bijzondere wetgevingsprocedures die in de Europese Unie gebruikt worden. De instemmingsprocedure wordt bij enkele belangrijke besluiten gebruikt, en voor een aantal zaken waar de lidstaten meer controle over willen houden. ... besluiten gebruikt, en voor een aantal zaken waar de lidstaten

                                                                                                                                           
Raadplegingsprocedure (CNS)
Parlement & Politiek - Deze procedure is één van de bijzondere wetgevingsprocedures die in de Europese Unie gebruikt worden. De raadplegingsprocedure wordt vooral gebruikt voor politiek gevoelige zaken waar de verantwoordelijkheid voor beleid vooral bij de lidstaten zelf ligt, en waar de lidstaten het bij Europese besluitvorming unaniem eens over moeten zijn. ... zaken waar de verantwoordelijkheid voor beleid vooral bij de lidstaten

                                                                                                                                           
Raad besluit met eenparigheid van stemmen
Parlement & Politiek - Eenparigheid van stemmen wil zeggen dat een voorstel alleen aangenomen kan worden wanneer alle lidstaten het eens zijn, ook wel unanimiteit genoemd. Iedere lidstaat kan dus een besluit tegenhouden. ... dat een voorstel alleen aangenomen kan worden wanneer alle lidstaten

                                                                                                                                           
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)
Parlement & Politiek - In dit verdrag staan de waarden waar de Europese Unie en alle lidstaten zich aan moeten houden, en de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. Dit verdrag vormt samen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de basis van de Europese Unie. ... in dit verdrag staan de waarden waar de europese unie en alle lidstaten

                                                                                                                                           
Richtlijn
Parlement & Politiek - Richtlijnen bevatten doelstellingen waar alle lidstaten van de Europese Unie aan moeten voldoen. Het beoogde resultaat staat vast, maar hoe een lidstaat daar aan voldoet niet. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijn uitwerken. ... - hoofdinhoud richtlijnen bevatten doelstellingen waar alle lidstaten

                                                                                                                                           
Verordening
Parlement & Politiek - Verordeningen bevatten regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit wordt 'rechtstreekse werking' genoemd. Verordeningen hebben daarmee een vergelijkbare status als nationale wetten in de lidstaten, maar in geval van strijdigheid gaat de verordening boven de nationale wet. ... verordeningen bevatten regels die direct gelden in alle lidstaten

                                                                                                                                           
Europees Verdrag
Parlement & Politiek - De geschiedenis van de Europese verdragen begint bij de oprichting van de eerste "Gemeenschap", de Europese Gemeenschap voor kolen en staal (de EGKS). Tussen 1952 (EGKS) en 2007 ("Lissabon") zijn negentien verdragen gesloten tussen een steeds toenemend aantal lidstaten. ... verdragen gesloten tussen een steeds toenemend aantal lidstaten

                                                                                                                                           
Rechtsinstrument
Parlement & Politiek - Bindende rechtsinstrumenten zijn alle soorten wet- en regelgeving waar partijen op wie die wet- en regelgeving van toepassing is, zich aan moeten houden. Houdt een partij zich niet aan de regel dan is deze in overtreding. ... wet- en regelgeving mee vast te leggen, om beleid van de lidstaten

                                                                                                                                           
Raad van de Europese Unie (Raad)
Parlement & Politiek - Stad ... of nog korter 'de raad' genoemd) zijn de regeringen van de 28 lidstaten

                                                                                                                                           

Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten

Parlement & Politiek - Een kandidaat-lidstaat is een land dat lid wil worden van de Europese Unie en waarvan de aanvraag officieel is aanvaard door de EU. ... lidstaten

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... en trainingen waardoor risico's voorkomen kunnen worden. alle lidstaten

                                                                                                                                           
Pijlerstrusctuur van de Europese Unie
Parlement & Politiek - Tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in december 2009 kende de Europese Unie drie 'pijlers'. Die pijlers omvatten clusters van beleidsterreinen die een eigen besluitvormingsprocedure hadden. ... hadden. die pijlerstructuur werd ingesteld omdat de lidstaten

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... meestal bedoeld als co-financiering. dit wil zeggen dat de eu- lidstaten

                                                                                                                                           
Andere spelers van de Europese Unie
Parlement & Politiek - Naast het Europees Parlement vormen spelen nog enkele andere organisaties een belangrijke rol in de Europese Unie. ... of nog korter 'de raad' genoemd) zijn de regeringen van de 28 lidstaten

                                                                                                                                           
Beleid uitbreiding Europese Unie
Parlement & Politiek - Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... en moet de economie goed functioneren. tot slot moeten nieuwe lidstaten

                                                                                                                                           
Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vicevoorzitter) (HV)
Parlement & Politiek - De Hoge Vertegenwoordiger geeft de Europese Unie internationaal gezien op het terrein van het buitenlands en defensiebeleid één gezicht en één stem. Daardoor moet er meer samenhang in het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Europese Unie komen. ... gebonden: de hv mag zich alleen uitlaten over zaken waar de lidstaten

                                                                                                                                           
stemwijze Raad
Parlement & Politiek - De Raad van de Europese Unie ('Raad van Ministers') stemt over voorstellen van de Europese Commissie of de lidstaten. Het ligt aan het onderwerp op welke manier de Raad besluiten neemt. ... stemt over voorstellen van de europese commissie of de lidstaten

                                                                                                                                           
Besluitvormingsprocedures in de Europese Unie
Parlement & Politiek - De Europese Unie neemt jaarlijks veel besluiten. Dat doet de Europese Unie volgens een aantal procedures. Naast de gewone wetgevingsprocedures kent de EU een aantal bijzondere wetgevingsprocedures. Daarnaast zijn er aparte procedures voor regelgeving die de details van eerder aangenomen besluiten uit moet werken. ... besluiten gebruikt, en voor een aantal zaken waar de lidstaten

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2