YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: koninklijk besluit ministeriele verantwoordelijkheid algemene maatregel van bestuur (amvb) voorhangprocedure bij kb kb (koninklijk besluit) gewoon of klein kb taal europese raad woordgeslacht afkortingen tweede kamer regering ministers parlement staatssecretarissen reglement van orde staten-generaal hoge raad koningin maxima eerste kamerlid brief- en e-mailconventies koning willem-alexander knottenbelt procedure ambtsmisdrijven ambtsmisdrijven kamerleden en bewindspersonen muziek cultuur kabinet eerste kamer minister minister-president raad van state ministerraad mark rutte staatssecretaris kabinetsformatie raadgevend referendum balkenende ministerie ministerie van algemene zaken : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1011 voor - koninklijk besluit - in 0.0795531272888184 seconden.

Koninklijk Besluit

Een koninklijk besluit (KB) is een besluit van de regering dat zonder medewerking van de Staten-Generaal wordt genomen. ... koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is juist: de wc of het wc?
De wc is juist: het is verreweg het gebruikelijkst om wc als mannelijk de-woord op te vatten. Dat is op zichzelf opmerkelijk, omdat wc een afkorting is van watercloset, dat onzijdig is: het is het watercloset. ... iq, omdat het ook het (intelligentie)quotient is, het kb (het koninklijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Procedure ambtsmisdrijven
Leden van de Staten-Generaal worden, net als ministers en staatssecretarissen, bij het plegen van ambtsmisdrijven berecht door de Hoge Raad. De opdracht voor vervolging moet worden gegeven bij koninklijk besluit of bij besluit van de Tweede Kamer. ... hoge raad. de opdracht voor vervolging moet worden gegeven bij koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Secretaris-generaal
De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris (sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat. ... de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris zijn bij koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissaris van de Koning(in)
De commissaris van de Koning (CvdK) vertegenwoordigt van oorsprong het koninklijk gezag in een provincie en treedt dan ook nu in een provincie op als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten, maar officieel geen lid. ... van de koning (cvdk) vertegenwoordigt van oorsprong het koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raadgevend referendum
Sinds 1 juli 2015 maakt de Wet raadgevend referendum (Wrr) het voor Nederlandse burgers mogelijk om een raadgevend referendum aan te vragen over wetten en verdragen die zijn aangenomen en bekrachtigd. Als uiteindelijk ten minste 300. ... geen referendum gehouden worden over: - het koningschap - het koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... rijksvoorlichtingsdienst en voor zaken met betrekking tot het koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Benoemingsprocedure bewindslieden
Aan de benoeming van een minister gaat een hele procedure vooraf: tijdens de kabinetsformatie wordt er gezocht naar kandidaten, vervolgens moeten zij gescreend worden en tot slot voeren zij een gesprek met de formateur, waarin wordt bekeken of er 'enig beletsel is in het heden of verleden van de kandidaat om de functie te aanvaarden'. ... d.d. 20 december 2002. tot slot worden de ministers per koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... van bestuur van de algemene rekenkamer worden gedaan bij koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... kabinet. zij bepalen dat ministers en staatssecretarissen bij koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Algemene Rekenkamer
Aan het hoofd van de Algemene Rekenkamer staat de voorzitter (ofwel president). Er zijn tot op heden 23 voorzitters geweest sinds 1841. ... (dat wil zeggen, tot het zevenstige levensjaar) benoemd bij koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen
De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... en met 25 april of binnen veertig dagen na dagtekening van het koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
Deze Nederlandse adviesraad van de regering en het parlement heeft de wettelijk taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de inrichting en het functioneren van de overheid. Het doel hierbij is de effectiviteit en efficiëntie van de nationale overheid te vergroten. ... hun maatschappelijke ervaring. de leden van de raad worden bij koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... onder leiding van thorbecke. staatscommissies worden bij koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden door de rijksoverheid regels gegeven over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld over woningbouw, gezondheidszorg, sociale zekerheid, asielbeleid, scholen en universiteiten, milieuvoorschiften of landbouwbeleid. ... over de samenstelling van uitvoeringsorganen. een amvb is een koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Deconstitutionalisering Kroonbenoeming
Deconstitutionalisering van de Kroonbenoeming houdt in dat de Grondwetsbepaling dat de burgemeester en de commissaris van de Koning bij koninklijk besluit (door de 'Kroon') worden benoemd, komt te vervallen. ... dat de burgemeester en de commissaris van de koning bij koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwet (volledige tekst)
Art. ... geen koning is. art. 32 nadat de koning de uitoefening van het koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 7 Grondwet
In hoofdstuk VII van de Nederlandse Grondwet staan bepalingen met betrekking tot gemeenten, provincies en waterschappen, zoals hoe worden die opgeheven en ingesteld, hoe worden hun grenzen vastgesteld en welke bevoegdheden hebben ze. ... 131 de commissaris van de koning en de burgemeester worden bij koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Reductie<#>Afsplitsing Kerspel<#>Het landbezit<#>De bezittingen in de Bataafse tijd<#>Ontwikkeling van de organisatie in de 19e eeuw<#>De charitas<#>De diakonie in de 19e eeuw<#>Het armengesticht-werkhuis<#>Censura morum<#>De kerkeraad als ordebewaarder<#>Noordbroek in de gouden eeuw
Na de reduktie (1594) werd Noordbroek ingedeeld bij de klassis Oldambt en Westerwolde, sinds 1816 klassis Winschoten genaamd. De predikantenlijst voorin het kerkeboek over de jaren 1624-1703 begint met de namen van Dorpius, Jurlink en Dickmannus die volgens de overlevering-"soo veel ins daer van bekent sijn"-in Noordbroek werkzaam waren geweest "ten tijde des pausdooms", vóór de reduktie dus. ... voor het bestuur der hervormde kerk", vastgesteld bij koninklijk - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 5 Grondwet
In hoofdstuk V van de Nederlandse Grondwet wordt geregeld hoe wetten tot stand moeten komen, hoe de bekrachtiging van wetten moet geschieden, hoe een nieuwe wet bekend moet worden gemaakt en op welke wijze een wet inwerking kan treden. ... art. 89 - 1. algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 2 Grondwet
In hoofdstuk II van de Nederlandse Grondwet is de positie van de Koning en het kabinet (ministers en staatssecretarissen) vastgelegd. Samen vormen zij de regering. De Grondwet bepaalt dat de ministers verantwoordelijk zijn en dat de Koning onschendbaar is. ... geen koning is. art. 32 nadat de koning de uitoefening van het koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 6 Grondwet
In hoofdstuk VI van de Nederlandse Grondwet staat wie geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen en wie strafbare feiten mogen berechten. Ook wordt bepaald aan wie de Tuchtrechtspraak wordt opgedragen. ... belast en de procureur-generaal bij de hoge raad worden bij koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 4 Grondwet
Hoofdstuk IV van de Nederlandse Grondwet bevat bepalingen over de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies. De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering. De Rekenkamer controleert de uitgaven van het Rijk. ... belast met het onderzoek van de geschillen van bestuur die bij koninklijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
museum
Het museum (meervoud: musea of museums) is een gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden. " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... van de koning, maar ook het natuurhistorische kabinet, de koninklijk - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 44