YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: koninklijk besluit ministeriele verantwoordelijkheid algemene maatregel van bestuur (amvb) kb (koninklijk besluit) gewoon of klein kb voorhangprocedure bij kb taal muziek cultuur europese raad woordgeslacht afkortingen tweede kamer regering ministers parlement staatssecretarissen reglement van orde staten-generaal koningin maxima hoge raad eerste kamerlid knottenbelt brief- en e-mailconventies koning willem-alexander procedure ambtsmisdrijven ambtsmisdrijven kamerleden en bewindspersonen kabinet eerste kamer minister minister-president raad van state ministerraad mark rutte kabinetsformatie staatssecretaris balkenende raadgevend referendum ministerie premier : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 992 voor - koninklijk besluit - in 0.0774071216583252 seconden.

Koninklijk Besluit

Parlement & Politiek - Een koninklijk besluit (KB) is een besluit van de regering dat zonder medewerking van de Staten-Generaal wordt genomen. ... koninklijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: de wc of het wc?
Genootschap Onze Taal - De wc is juist: het is verreweg het gebruikelijkst om wc als mannelijk de-woord op te vatten. Dat is op zichzelf opmerkelijk, omdat wc een afkorting is van watercloset, dat onzijdig is: het is het watercloset. ... iq, omdat het ook het (intelligentie)quotient is, het kb (het koninklijk

                                                                                                                                           
Procedure ambtsmisdrijven
Parlement & Politiek - Leden van de Staten-Generaal worden, net als ministers en staatssecretarissen, bij het plegen van ambtsmisdrijven berecht door de Hoge Raad. De opdracht voor vervolging moet worden gegeven bij koninklijk besluit of bij besluit van de Tweede Kamer. ... hoge raad. de opdracht voor vervolging moet worden gegeven bij koninklijk

                                                                                                                                           
Benoemingsprocedure bewindslieden
Parlement & Politiek - Aan de benoeming van een minister gaat een hele procedure vooraf: tijdens de kabinetsformatie wordt er gezocht naar kandidaten, vervolgens moeten zij gescreend worden en tot slot voeren zij een gesprek met de formateur, waarin wordt bekeken of er 'enig beletsel is in het heden of verleden van de kandidaat om de functie te aanvaarden'. ... d.d. 20 december 2002. tot slot worden de ministers per koninklijk

                                                                                                                                           
Commissaris van de Koning(in)
Parlement & Politiek - De commissaris van de Koning (CvdK) vertegenwoordigt van oorsprong het koninklijk gezag in een provincie en treedt dan ook nu in een provincie op als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten, maar officieel geen lid. ... van de koning (cvdk) vertegenwoordigt van oorsprong het koninklijk

                                                                                                                                           
Minister-president
Parlement & Politiek - De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... rijksvoorlichtingsdienst en voor zaken met betrekking tot het koninklijk

                                                                                                                                           
Secretaris-generaal
Parlement & Politiek - De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris (sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat. ... de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris zijn bij koninklijk

                                                                                                                                           
Raadgevend referendum
Parlement & Politiek - Sinds 1 juli 2015 maakt de Wet raadgevend referendum (Wrr) het voor Nederlandse burgers mogelijk om een raadgevend referendum aan te vragen over wetten en verdragen die zijn aangenomen en bekrachtigd. Als uiteindelijk ten minste 300. ... geen referendum gehouden worden over: - het koningschap - het koninklijk

                                                                                                                                           
Algemene Rekenkamer
Parlement & Politiek - De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... van bestuur van de algemene rekenkamer worden gedaan bij koninklijk

                                                                                                                                           
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
Parlement & Politiek - Deze Nederlandse adviesraad van de regering en het parlement heeft de wettelijk taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de inrichting en het functioneren van de overheid. Het doel hierbij is de effectiviteit en efficiëntie van de nationale overheid te vergroten. ... hun maatschappelijke ervaring. de leden van de raad worden bij koninklijk

                                                                                                                                           
Voorzitter Algemene Rekenkamer
Parlement & Politiek - Aan het hoofd van de Algemene Rekenkamer staat de voorzitter (ofwel president). Er zijn tot op heden 23 voorzitters geweest sinds 1841. ... (dat wil zeggen, tot het zevenstige levensjaar) benoemd bij koninklijk

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen
Parlement & Politiek - De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... en met 25 april of binnen veertig dagen na dagtekening van het koninklijk

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Parlement & Politiek - Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... onder leiding van thorbecke. staatscommissies worden bij koninklijk

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Parlement & Politiek - Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... kabinet. zij bepalen dat ministers en staatssecretarissen bij koninklijk

                                                                                                                                           
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Parlement & Politiek - Via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden door de rijksoverheid regels gegeven over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld over woningbouw, gezondheidszorg, sociale zekerheid, asielbeleid, scholen en universiteiten, milieuvoorschiften of landbouwbeleid. ... over de samenstelling van uitvoeringsorganen. een amvb is een koninklijk

                                                                                                                                           
Deconstitutionalisering Kroonbenoeming
Parlement & Politiek - Deconstitutionalisering van de Kroonbenoeming houdt in dat de Grondwetsbepaling dat de burgemeester en de commissaris van de Koning bij koninklijk besluit (door de 'Kroon') worden benoemd, komt te vervallen. ... dat de burgemeester en de commissaris van de koning bij koninklijk

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 2 Grondwet
Parlement & Politiek - In hoofdstuk II van de Nederlandse Grondwet is de positie van de Koning en het kabinet (ministers en staatssecretarissen) vastgelegd. Samen vormen zij de regering. De Grondwet bepaalt dat de ministers verantwoordelijk zijn en dat de Koning onschendbaar is. ... geen koning is. art. 32 nadat de koning de uitoefening van het koninklijk

                                                                                                                                           
Kieswet
Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... zaken en koninkrijksrelaties ontslagen. zij kunnen voorts bij koninklijk

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 6 Grondwet
Parlement & Politiek - In hoofdstuk VI van de Nederlandse Grondwet staat wie geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen en wie strafbare feiten mogen berechten. Ook wordt bepaald aan wie de Tuchtrechtspraak wordt opgedragen. ... belast en de procureur-generaal bij de hoge raad worden bij koninklijk

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 5 Grondwet
Parlement & Politiek - In hoofdstuk V van de Nederlandse Grondwet wordt geregeld hoe wetten tot stand moeten komen, hoe de bekrachtiging van wetten moet geschieden, hoe een nieuwe wet bekend moet worden gemaakt en op welke wijze een wet inwerking kan treden. ... art. 89 - 1. algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk

                                                                                                                                           
Grondwet (volledige tekst)
Parlement & Politiek - Art. ... geen koning is. art. 32 nadat de koning de uitoefening van het koninklijk

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 4 Grondwet
Parlement & Politiek - Hoofdstuk IV van de Nederlandse Grondwet bevat bepalingen over de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies. De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering. De Rekenkamer controleert de uitgaven van het Rijk. ... belast met het onderzoek van de geschillen van bestuur die bij koninklijk

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 7 Grondwet
Parlement & Politiek - In hoofdstuk VII van de Nederlandse Grondwet staan bepalingen met betrekking tot gemeenten, provincies en waterschappen, zoals hoe worden die opgeheven en ingesteld, hoe worden hun grenzen vastgesteld en welke bevoegdheden hebben ze. ... 131 de commissaris van de koning en de burgemeester worden bij koninklijk

                                                                                                                                           
Museum
Kunstbus - Het museum, meervoud: musea / museums 1 gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... van de koning, maar ook het natuurhistorische kabinet, de koninklijk

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9