YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: koninklijk besluit ministeriele verantwoordelijkheid algemene maatregel van bestuur amvb gewoon of klein kb kb koninklijk besluit voorhangprocedure bij kb latijn frans taal algemene maatregel van bestuur muziek koninklijk conservatorium koninklijk conservatorium den haag europese raad tweede kamer regering ministers reglement van orde parlement staatssecretarissen staten-generaal koningin maxima hoge raad koning willem-alexander eerste kamerlid knottenbelt brief- en e-mailconventies procedure ambtsmisdrijven ambtsmisdrijven kamerleden en bewindspersonen cultuur kabinet eerste kamer minister minister-president ministerraad raad van state mark rutte balkenende kabinetsformatie ministerie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2957 voor - koninklijk besluit - in 0.277501106262207 seconden.

Koninklijk Besluit

Een koninklijk besluit (KB) is een besluit van de regering dat zonder medewerking van de Staten-Generaal wordt genomen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Koninklijk Besluit ad hoc

1.0: Koninklijk Besluit dat genomen is om een bepaalde … Koninklijk Besluit ad hoc 1.0 (bestuurskunde [bestuur algemeen]) Koninklijk Besluit dat genomen is om een bepaalde zaak definitief te regelen. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Koninklijk Besluit

Zie Algemene Maatregel van Bestuur . - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Koninklijk Conservatorium Den Haag

Het Koninklijk Conservatorium is het conservatorium in Den Haag. Het is centraal gelegen aan de Juliana van Stolberglaan, vlakbij het Centraal Station. De Haagse Muziek- en Zangschool, het huidige Koninklijk Conservatorium, is in 1826 opgericht door Koning Willem I als Koninklijke Muzykschool. ... ballet website: www.koncon.nl het koninklijk conservatorium voor muziek werd opgericht bij koninklijk besluit van 7 april 1826. - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Procedure ambtsmisdrijven
Leden van de Staten-Generaal worden, net als ministers en staatssecretarissen, bij het plegen van ambtsmisdrijven berecht door de Hoge Raad. De opdracht voor vervolging moet worden gegeven bij koninklijk besluit of bij besluit van de Tweede Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raadgevend referendum
Sinds 1 juli 2015 maakt de Wet raadgevend referendum (Wrr) het voor Nederlandse burgers mogelijk om een raadgevend referendum aan te vragen over wetten en verdragen die zijn aangenomen en bekrachtigd. Als uiteindelijk ten minste 300. ... er kan geen referendum gehouden worden over: - het koningschap - het koninklijk huis - begrotingen - wijzigingen van de grondwet - wetten die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten va - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Secretaris-generaal
De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris (sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat. ... regelgeving de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris zijn bij koninklijk besluit van 18 oktober 1988 vastgelegd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissaris van de Koning(in)
De commissaris van de Koning (CvdK) vertegenwoordigt van oorsprong het koninklijk gezag in een provincie en treedt dan ook nu in een provincie op als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten, maar officieel geen lid. ... ook ziet de commissaris toe op de kwaliteit van het beleids- en besluitvormingsproces in de provincie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... in die rol is de premier verantwoordelijk voor de rijksvoorlichtingsdienst en voor zaken met betrekking tot het koninklijk huis. ... ek de premier identificeert met het beleid, anderzijds omdat de premier binnen bepaalde grenzen een eigen visie kan geven op de besluitvorming. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Benoemingsprocedure bewindslieden
Aan de benoeming van een minister gaat een hele procedure vooraf: tijdens de kabinetsformatie wordt er gezocht naar kandidaten, vervolgens moeten zij gescreend worden en tot slot voeren zij een gesprek met de formateur, waarin wordt bekeken of er 'enig beletsel is in het heden of verleden van de kandidaat om de functie te aanvaarden'. ... tot slot worden de ministers per koninklijk besluit benoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... benoemingen van het college van bestuur van de algemene rekenkamer worden gedaan bij koninklijk besluit. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen
De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... volgens de kieswet plaats op de dinsdag in de periode van 19 tot en met 25 april of binnen veertig dagen na dagtekening van het koninklijk besluit tot ontbinding van de eerste kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... zij bepalen dat ministers en staatssecretarissen bij koninklijk besluit benoemd worden en dat de minister-president deze besluiten moet contrasigneren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Algemene Rekenkamer
Aan het hoofd van de Algemene Rekenkamer staat de voorzitter (ofwel president). Er zijn tot op heden 23 voorzitters geweest sinds 1841. ... uiteindelijk wordt het nieuwe lid voor het leven (dat wil zeggen, tot het zevenstige levensjaar) benoemd bij koninklijk besluit. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
Deze Nederlandse adviesraad van de regering en het parlement heeft de wettelijk taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de inrichting en het functioneren van de overheid. Het doel hierbij is de effectiviteit en efficiëntie van de nationale overheid te vergroten. ... de leden van de raad worden bij koninklijk besluit benoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... staatscommissies worden bij koninklijk besluit ingesteld door de regering. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
notaris
Een functionaris die bevoegd is tot het opmaken van authentieke akten zoals testamenten en documenten voor de oprichting van naamloze en besloten vennootschappen. ... in de wet op het notarisambt wordt de benoeming van notarissen (bij koninklijk besluit en de organisatie van het notariaat (inclusief de tuchtrechtspraak) geregeld. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden door de rijksoverheid regels gegeven over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld over woningbouw, gezondheidszorg, sociale zekerheid, asielbeleid, scholen en universiteiten, milieuvoorschiften of landbouwbeleid. ... een amvb is een koninklijk besluit (kb) van de regering en wordt, anders dan een wet, in principe zonder medewerking van de staten-generaal vastgesteld. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene Maatregel Van Bestuur
De regering kan een aantal zaken zonder voorafgaande toestemming van het parlement regelen. ... gaat het om een enkele belanghebbende, zoals een benoeming, dan heet dat een koninklijk besluit. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Koninklijk Instituut van Wetenschappen

Tijdens zijn koningschap van Holland (1806-1810) richtte Lodewijk Napoleon in 1808 het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten op. ... ook voerde het overheidsbesluiten uit. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
graaf - (adellijke titel)
graaf zn. ‘adellijke titel’ Mnl. graf, graue, greue ‘koninklijk bestuursambtenaar, graaf’, in hertoge nog greue ‘hertog noch graaf’ [1201-25; CG II, Floyr.], onse here de graue ‘onze heer de graaf’ [1237; CG I, 31], in scrauen gewelt ‘onder zeggenschap van de graaf’ [1237; CG I, 33], Jc florens graue van holland ‘Ik, Floris, graaf van Holland’ [1267; CG I, 93], minen here Guiden graue van vlandren ‘aan mijn heer Guyde, graaf van Vlaanderen’ [1268; CG I, 125]. ... er is ook getracht 'graaf' af te leiden uit het germ., waarbij gewezen is op gotisch gagrefts [besluit]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Deconstitutionalisering Kroonbenoeming
Deconstitutionalisering van de Kroonbenoeming houdt in dat de Grondwetsbepaling dat de burgemeester en de commissaris van de Koning bij koninklijk besluit (door de 'Kroon') worden benoemd, komt te vervallen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
cadet van de arbeid
1.0: Belgische eretitel, toegekend door het Koninklijk … cadet van de arbeid 1.0 ((vooral) in België) Belgische eretitel, toegekend door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid bij Koninklijk Besluit voor bijzondere sociale inzet tijdens een professionele functie. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 2 Grondwet
In hoofdstuk II van de Nederlandse Grondwet is de positie van de Koning en het kabinet (ministers en staatssecretarissen) vastgelegd. Samen vormen zij de regering. De Grondwet bepaalt dat de ministers verantwoordelijk zijn en dat de Koning onschendbaar is. ... 32 nadat de koning de uitoefening van het koninklijk gezag heeft aangevangen, wordt hij zodra mogelijk beedigd en ingehuldigd in de hoofdstad amsterdam in een openbare verenigde ve ... de staten-generaal beraadslagen en besluiten ter zake van een voorstel van wet, strekkende tot het verlenen van toestemming, in verenigde vergadering. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 152