YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: inwerkingtreding: 01/11/1989; referentie: (mne(2007)56246) - kieswet wet 1989/423; publicatieblad: staatscourant (journal officiel neerlandais) wet - kieswet nummer: 423 publicatiedatum: 28/09/1989 wet kieswet eerste kamer tweede kamer kieswet provinciale staten kiesdeler eerste kamerverkiezingen tweede kamerleden lijstverbindingen eerste kamerleden eerste kamerverkiezingen van 2011 koninklijk besluit zetelverdeling eerste kamer 1946 - heden alles over voorkeurstemmen voorkeurstemmen wijze van verkiezing eerste kamer getrapte verkiezingen eerste kamerverkiezingen 2015 verkiezingen waren op 26 mei 2015 grondwetsherziening van 1983 eerste kamer - wijze van verkiezingen evenredige vertegenwoordiging tweede kamerverkiezingen kabinet dualisme politieke partij gemeente gemeentewet wethouders regering gedeputeerde staten lijstencombinaties machtigen commissaris van de koning kieskringen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 94 voor - kieswet - in 0.0260858535766602 seconden.

Kieswet

Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen
De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... verkiezing van de leden van de eerste kamer vindt volgens de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Provinciale Staten
De gekozen volksvertegenwoordiging van een provincie wordt Provinciale Staten genoemd. De Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast en controleren de uitvoering daarvan door de Gedeputeerde Staten. ... de verkiezing van provinciale staten is geregeld in de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Provinciale Staten
De gekozen volksvertegenwoordiging van een provincie wordt Provinciale Staten genoemd. De Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast en controleren de uitvoering daarvan door de Gedeputeerde Staten. ... de verkiezing van provinciale staten is geregeld in de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gemeenteraad
Een gemeenteraad is het gekozen vertegenwoordigende lichaam in de gemeente en daarvan tevens het hoogste bestuurlijke orgaan. De raad stelt het beleid van de gemeente vast en controleert het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders. ... in. de verkiezing van de gemeenteraden is geregeld in de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamer (Tweede Kamer)
De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... stemming is geheim. alles rond verkiezingen is geregeld in de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen
De leden van de Tweede Kamer worden in principe eens in de vier jaar gekozen op basis van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Ook na de val van een kabinet worden bijna altijd verkiezingen gehouden. ... stemming is geheim. alles rond verkiezingen is geregeld in de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gemeenteraad
Een gemeenteraad is het gekozen vertegenwoordigende lichaam in de gemeente en daarvan tevens het hoogste bestuurlijke orgaan. De raad stelt het beleid van de gemeente vast en controleert het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders. ... in. de verkiezing van de gemeenteraden is geregeld in de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... werd een eerste stap gezet naar kiesrechtuitbreiding en ook de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J. (Jacob) Kohnstamm
Vooraanstaande D66-politicus. Zoon van een bekende voorvechter van de Europese gedachte. Advocaat en op betrekkelijk jonge leeftijd Tweede Kamerlid. Nadat hij in 1982 niet was herkozen enige tijd partijvoorzitter. ... veiligheidsbeleid; 7. de algemene wet bestuursrecht; 8. de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.K.J. (Henk) Beernink
CHU-voorman na het vertrek van Tilanus in 1963. Combineerde lange tijd het Tweede Kamerlidmaatschap met de functie van gemeentesecretaris van Rijswijk (Z.H.). Zag in 1967 zijn loopbaan bekroond met het ministerschap van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Jong. ... (11.246) - een door hem verdedigde wijziging van de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Cals/Donner
De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck
Limburgse katholieke staatsman die in het interbellum driemaal minister-president en in twee periodes Tweede Kamervoorzitter was. Na advocaat en ambtenaar van het Openbaar Ministerie te zijn geweest, werd hij Tweede Kamerlid. ... en doorwerth) tot stand - bracht in 1921 een wijziging van de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. J. (Jan) Heemskerk Azn.
Belangrijke negentiende-eeuwse politicus, die driemaal een bekwame minister van Binnenlandse Zaken was, met grote kennis van zaken. Aanvankelijk gematigd liberaal Tweede Kamerlid voor Amsterdam. Werd allengs conservatiever. ... voor algemeen kiesrecht - diende in 1885 een wijziging van de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1922
De Tweede Kamerverkiezingen van 1922 zijn de eerste verkiezingen met algemeen kiesrecht, want door de aanvaarding van het initiatiefvoorstel-Marchant mogen voortaan ook vrouwen meestemmen. Een wijziging van de Kieswet zorgt ervoor dat kleine partijen minder kans maken dan in 1918. ... mogen voortaan ook vrouwen meestemmen. een wijziging van de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. J.C. Martens van Sevenhoven
Zeer conservatieve rechter uit Utrecht, die in 1849 voor de provincie Utrecht in de Eerste Kamer kwam. Zoon van een gematigde orangist. De familie Martens maakte van 1670 tot 1795 deel uit van de Utrechtse vroedschap. ... vroedschap. tegenstander van de enquetewet en de nieuwe kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J.P.A. (Hans) Gruijters
Uit de VVD-afkomstige politicus en bestuurder van D66. Non-conformistische Brabander die in zijn studententijd Amsterdammer werd en aldaar gemeenteraadslid. Weigerde als raadslid een receptie voor Beatrix en Claus bij te wonen en maakte zich daarmee onmogelijk in de VVD. ... - lid staatscommissie van advies inzake de grondwet en de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2011
Op maandag 23 mei 2011 werd een nieuwe Eerste Kamer gekozen. De (gedoog)coalitie VVD-CDA-PVV kreeg 37 zetels, net een zetel te weinig voor een meerderheid: De PVV komt voor het eerst in de Eerste Kamer met 10 zetels. ... wetsvoorstellen aanvaard te krijgen. door een wijziging van de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet
Liberale Zeeuwse staatsman in de tweede helft van de negentiende eeuw. Begon als commies-griffier van de Tweede Kamer en was vanaf 1870 een actief Kamerlid, die onder andere de aanzet gaf tot twee enquêtes. ... was in 1896 de enige afwezige bij de stemming over de ontwerp- kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer
Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... aan deze problemen een einde. 2010 sinds een wijziging van de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
S. (Sadet) Karabulut
Sadet Karabulut (1975) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Zij was coördinator drugsbeleid in de Bijlmermeer en gemeenteraadslid in Amsterdam. Mevrouw Karabulut hield zich als Kamerlid bezig met sociale zaken en integratiebeleid en zij is nu woordvoerder buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking. ... vervanging kamerlid - werd op grond van artikel x10 van de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. H. (Hendrik) Goeman Borgesius
Vooraanstaand liberaal politicus, met grote politieke talenten. Pragmatisch ingesteld en gematigd vooruitstrevend. Was onderwijzer en hoofdredacteur van dagblad 'Het Vaderland'. Vervolgens veertig jaar Tweede Kamerlid, waarvan vier jaar Kamervoorzitter. ... over oorlogsverklaring - stemde in 1896 tegen de ontwerp- kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. W.J. (Molly) Geertsema
VVD-politicus uit een familie met een grote bestuurstraditie. Was actief in het gemeentebestuur en als ambtenaar van Binnenlandse Zaken. Kwam in 1959 als Tweede Kamerlid in de landspolitiek en combineerde later het fractievoorzitterschap met het ambt van burgemeester van Wassenaar. ... commissie voor de nota inzake beleid betreffende grondwet en kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opkomstplicht
Van 1917 tot 1970 kenden we in ons land bij verkiezingen een opkomstplicht. In 1917 was invoering van de evenredige vertegenwoordiging voor de regering reden die plicht in te voeren. Omdat naleving ervan steeds moeilijker bleek te zijn, en omdat de plicht op den duur strijdig werd gevonden met de mondigheid van de kiezers, werd deze in 1970 afgeschaft. ... maar vervolgens werd een voorstel om de bepaling uit de kieswet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 204