YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer kamervoorzitter reglement van orde tweede kamervoorzitter biografisch archief tweede kamerleden presidium moties wetsvoorstellen staten-generaal soorten vergaderingen tweede kamer recht van amendement wetgevingsoverleg zonder last of ruggespraak plenaire vergadering tweede kamer tweede kamercommissie presidium tweede kamer interpellatiedebatten nacht van schmelzer bespreking van verslagen van mondelinge overleggen vergaderdagen tweede kamer freule quorum a. hirsi ali vergaderingen stemming over wetsvoorstellen pres mondelinge beantwoording van vragen bespreking van wetsvoorstellen dertigledendebatten eerste kamer kabinet griffier eerste kamerleden fractie fracties voorzitter van de eerste kamer staatssecretarissen ministers formatie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 161 voor - kamervoorzitter - in 0.0196990966796875 seconden.
Presidium Tweede Kamer (PRES)
Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. Het bestaat uit de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters. ... het dagelijkse bestuur van de tweede kamer. het bestaat uit de kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Plenaire vergadering Tweede Kamer
De vergadering van alle 150 Tweede Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Tweede Kamervoorzitter en wordt gehouden in de grote vergaderzaal. ... we de plenaire vergadering. deze wordt geleid door de tweede kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... de verkiezingsuitslag en de in gang te zetten formatie. de kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Huishoudelijke Commissie Eerste Kamer
De Huishoudelijke Commissie bepaalt de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers. Bovendien houdt de commissie toezicht op de leidinggevende taak van de griffier over de ambtelijke organisatie. ... eerste kamer wordt de huishoudelijke commissie gevormd door de kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wijze van stemmen in Tweede Kamer
De Tweede Kamer neemt besluiten door na discussie over een onderwerp te stemmen. Bij het stemmen velt iedere volksvertegenwoordiger op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel. In artikel 67, lid 3 van de Grondwet staat namelijk dat Kamerleden stemmen zonder last. ... leden telt de uitgebrachte stemmen, en meldt de uitslag aan de kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies
De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Alle fracties hebben daarin naar evenredigheid vertegenwoordigers. Commissies hebben een eigen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (een plaatsvervangend griffier). ... griffier). de leden en plaatsvervangend leden worden door de kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Organisatie Tweede Kamer
De Tweede Kamer kent naast een politieke een ambtelijke organisatie. Dat laatste omvat zowel de interne ambtelijke dienst van de Tweede Kamer als de ambtelijke ondersteuning van individuele fracties en Kamerleden (fractie- en persoonlijke medewerkers). ... griffier). de leden en plaatsvervangend leden worden door de kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissies
De Eerste Kamer heeft twaalf vaste commissies. Deze commissies houden zich met een bepaald beleidsterrein bezig. Zij spelen een belangrijke rol bij de behandeling van wetsvoorstellen. Er zijn ook bijzondere commissies. ... kamer zijn alle fracties vertegenwoordigd in de commissies. de kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Griffier Eerste Kamer
De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer is de griffier. Je zou hem of haar de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: de griffier heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. ... en de andere commissies - het adviseren en bijstaan van de kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetgevingsoverleg (WGO)
Een mondeling overleg van één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers of staatssecretarissen over een wetsvoorstel heet wetgevingsoverleg (WGO). Ieder lid van de Kamer mag er het woord voeren en moties indienen. ... nodig, die daarover een voorstel krijgt van het presidium. de kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Griffier Tweede Kamer
De hoogste ambtenaar bij de Tweede Kamer is de griffier. Hij of zij heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. Sinds 1815 zijn er dertien griffiers geweest in de Tweede Kamer. De huidige griffier, Renata Voss, is de veertiende griffier. ... kamer en van het presidium - het adviseren en bijstaan van de kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer
De behandeling van een wetsvoorstel door de Eerste Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat een schriftelijke voorbereiding vooraf, waarbij leden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... een tweede ronde in het debat plaats. na het debat stelt de kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
College van Senioren (Eerste Kamer) (CvS)
Het College van Senioren van de Eerste Kamer adviseert de Eerste Kamervoorzitter over besluiten die hij of zij op basis van het Reglement van Orde moet nemen en over de agenda van de plenaire vergadering. ... college van senioren van de eerste kamer adviseert de eerste kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden Tweede Kamervoorzitters

Tweede Kamervoorzitter is een belangrijke functie, zowel vanwege het belang van een geordende gang van zaken in het parlement, meer in het bijzonder tijdens debatten, als vanwege de rol als vertegenwoordiger van de Kamer. ... tweede kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verenigde Vergadering
De gezamenlijke vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) heet Verenigde Vergadering. De voorzitter van de Eerste Kamer leidt deze vergadering ( artikel 62 Grondwet). ... bijeenkomst op prinsjesdag van de beide kamers door de eerste kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Plenaire vergadering Eerste Kamer
De vergadering van alle 75 Eerste Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Eerste Kamervoorzitter en wordt gehouden in de historische plenaire zaal. ... we de plenaire vergadering. deze wordt geleid door de eerste kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezing voorzitter Tweede Kamer
Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... de voorzitter opgesteld. daar staat in welke kwaliteiten een kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwen in de politiek
In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht. ... voor het eerst een vrouw en de eerste vrouwelijke tweede kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Tweede Kamer
De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... stemmingen net als alle 149 andere leden een stem uit. als de kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten vergaderingen Eerste Kamer
De Eerste Kamer kent twee soorten vergaderingen: de openbare plenaire vergadering, waarbij alle 75 leden aanwezig kunnen zijn, en besloten commissievergaderingen. Daarnaast houden fracties als regel wekelijks een vergadering. ... we de plenaire vergadering. deze wordt geleid door de eerste kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten vergaderingen Tweede Kamer
In de Tweede Kamer worden op vele plaatsen vergaderingen gehouden. Belangrijk onderscheid is dat tussen de plenaire vergadering, waarbij alle 150 leden aanwezig kunnen zijn, en vergaderingen van commissies. ... we de plenaire vergadering. deze wordt geleid door de tweede kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... europees parlement werden, minister deetman die in 1989 tweede kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.G. Gleichman
Voorman van de oud-liberalen en Tweede Kamervoorzitter. Na een loopbaan bij de Nederlandse Bank minister van Financiën in het kabinet-Kappeyne van de Coppello. Uitstekend administrateur en zuinig financier. ... gleichman - hoofdinhoud voorman van de oud-liberalen en tweede kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. W.H. Dullert
Liberaal Tweede Kamerlid en Kamervoorzitter. Advocaat in Arnhem. Volbloed Thorbeckiaan. Als Kamerlid kundig jurist en waterstaatsdeskundige met een welluidende stem, die vaak als rapporteur over wetsvoorstellen optrad. ... w.h. dullert - hoofdinhoud liberaal tweede kamerlid en kamervoorzitter - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 218