YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kamervoorzitter tweede kamervoorzitter voorzitter eerste kamervoorzitter tweede kamer reglement van orde tweede kamerleden biografisch archief presidium moties staten-generaal wetsvoorstellen recht van amendement soorten vergaderingen tweede kamer plenaire vergadering tweede kamer tweede kamercommissie wetgevingsoverleg zonder last of ruggespraak vergaderingen interpellatiedebatten vergaderdagen tweede kamer freule dertigledendebatten nacht van schmelzer pres stemming over wetsvoorstellen a. hirsi ali quorum bespreking van wetsvoorstellen mondelinge beantwoording van vragen presidium tweede kamer bespreking van verslagen van mondelinge overleggen eerste kamer kabinet griffier eerste kamerleden fractie ministers fracties voorzitter van de eerste kamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 191 voor - kamervoorzitter - in 0.0479850769042969 seconden.

Kamervoorzitter/kamervoorzitter

1.0: voorzitter van een politieke Kamer 2.0: voorzitter van een justitiële kamer Kamervoorzitter 1.0 (politiek) voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer (Nederland), de Kamer van Volksvertegenwoordigers (België) of een vergelijkbare volksvertegenwoordigende instantie in het buitenland. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Eerste Kamervoorzitter

1.0: voorzitter van de Eerste Kamer Eerste Kamervoorzitter 1.0 ((vooral) in Nederland, politiek) voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Vaak in combinatie met een eigennaam. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Tweede Kamervoorzitter

1.0: voorzitter van de Tweede Kamer Tweede Kamervoorzitter 1.0 ((vooral) in Nederland, politiek) voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
Presidium Tweede Kamer (PRES)
Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. Het bestaat uit de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Plenaire vergadering Tweede Kamer
De vergadering van alle 150 Tweede Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Tweede Kamervoorzitter en wordt gehouden in de grote vergaderzaal. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissies
De Eerste Kamer heeft twaalf vaste commissies. Deze commissies houden zich met een bepaald beleidsterrein bezig. Zij spelen een belangrijke rol bij de behandeling van wetsvoorstellen. Er zijn ook bijzondere commissies. ... de kamervoorzitter benoemt de (plaatsvervangende) commissieleden, in overleg met de fracties in de kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wijze van stemmen in Tweede Kamer
De Tweede Kamer neemt besluiten door na discussie over een onderwerp te stemmen. Bij het stemmen velt iedere volksvertegenwoordiger op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel. In artikel 67, lid 3 van de Grondwet staat namelijk dat Kamerleden stemmen zonder last. ... een ad hoc-commissie van vier leden telt de uitgebrachte stemmen, en meldt de uitslag aan de kamervoorzitter. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Organisatie Tweede Kamer
De Tweede Kamer kent naast een politieke een ambtelijke organisatie. Dat laatste omvat zowel de interne ambtelijke dienst van de Tweede Kamer als de ambtelijke ondersteuning van individuele fracties en Kamerleden (fractie- en persoonlijke medewerkers). ... de leden en plaatsvervangend leden worden door de kamervoorzitter benoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Huishoudelijke Commissie Eerste Kamer
De Huishoudelijke Commissie bepaalt de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers. Bovendien houdt de commissie toezicht op de leidinggevende taak van de griffier over de ambtelijke organisatie. ... in de eerste kamer wordt de huishoudelijke commissie gevormd door de kamervoorzitter en de ondervoorzitters. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies
De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Alle fracties hebben daarin naar evenredigheid vertegenwoordigers. Commissies hebben een eigen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (een plaatsvervangend griffier). ... de leden en plaatsvervangend leden worden door de kamervoorzitter benoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... de kamervoorzitter bepaalt samen met de nieuwe fractievoorzitters of dit debat plaatsvindt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Griffier Eerste Kamer
De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer is de griffier. Je zou hem of haar de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: de griffier heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. ... de kamer, van het college van senioren, de huishoudelijke commissie en de andere commissies - het adviseren en bijstaan van de kamervoorzitter - het adviseren van de kamerleden over de agenda en werkzaamheden van de kamer - het geven van advies over staatsrechtelijke en - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer
De behandeling van een wetsvoorstel door de Eerste Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat een schriftelijke voorbereiding vooraf, waarbij leden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... na het debat stelt de kamervoorzitter de stemming van het wetsvoorstel aan de orde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetgevingsoverleg (WGO)
Een mondeling overleg van één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers of staatssecretarissen over een wetsvoorstel heet wetgevingsoverleg (WGO). Ieder lid van de Kamer mag er het woord voeren en moties indienen. ... de kamervoorzitter bepaalt wanneer het overleg plaatsvindt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Griffier Tweede Kamer
De hoogste ambtenaar bij de Tweede Kamer is de griffier. Hij of zij heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. Sinds 1815 zijn er dertien griffiers geweest in de Tweede Kamer. De huidige griffier, Renata Voss, is de veertiende griffier. ... vergaderingen - de verantwoordelijkheid voor de verslagen van de kamer en van het presidium - het adviseren en bijstaan van de kamervoorzitter - het adviseren van de kamerleden over de agenda en werkzaamheden van de kamer - het geven van advies over staatsrechtelijke en - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden Tweede Kamervoorzitters

Tweede Kamervoorzitter is een belangrijke functie, zowel vanwege het belang van een geordende gang van zaken in het parlement, meer in het bijzonder tijdens debatten, als vanwege de rol als vertegenwoordiger van de Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
College van Senioren (Eerste Kamer) (CvS)
Het College van Senioren van de Eerste Kamer adviseert de Eerste Kamervoorzitter over besluiten die hij of zij op basis van het Reglement van Orde moet nemen en over de agenda van de plenaire vergadering. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezing voorzitter Tweede Kamer
Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... daar staat in welke kwaliteiten een kamervoorzitter moet bezitten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Tweede Kamer
De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... als de kamervoorzitter wenst aan het debat deel te nemen, neemt een van de ondervoorzitters de voorzittershamer over. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Plenaire vergadering Eerste Kamer
De vergadering van alle 75 Eerste Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Eerste Kamervoorzitter en wordt gehouden in de historische plenaire zaal. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verenigde Vergadering
De gezamenlijke vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) heet Verenigde Vergadering. De voorzitter van de Eerste Kamer leidt deze vergadering ( artikel 62 Grondwet). ... dat betekent ook dat de plechtige bijeenkomst op prinsjesdag van de beide kamers door de eerste kamervoorzitter wordt geleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwen in de politiek
In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht. ... in 1977 was de lijsttrekker voor het eerst een vrouw en de eerste vrouwelijke tweede kamervoorzitter trad aan in 1998. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten vergaderingen Tweede Kamer
In de Tweede Kamer worden op vele plaatsen vergaderingen gehouden. Belangrijk onderscheid is dat tussen de plenaire vergadering, waarbij alle 150 leden aanwezig kunnen zijn, en vergaderingen van commissies. ... deze wordt geleid door de tweede kamervoorzitter en wordt gehouden in de grote vergaderzaal. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten vergaderingen Eerste Kamer
De Eerste Kamer kent twee soorten vergaderingen: de openbare plenaire vergadering, waarbij alle 75 leden aanwezig kunnen zijn, en besloten commissievergaderingen. Daarnaast houden fracties als regel wekelijks een vergadering. ... deze wordt geleid door de eerste kamervoorzitter en wordt gehouden in de historische plenaire zaal. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 152