YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet tweede kamer eerste kamer minister-president regering kabinet-drees ministers ministerraad staatssecretarissen provinciale statenverkiezingen ministers zonder portefeuille amendement motie van afkeuring of van wantrouwen tweede kamerverkiezing kabinet-kok kabinet van de koning latijn frans kok minister kabinet-balkenende iv kabinetscrisis den uyl cals lubbers ii rutte i kabinet-biesheuvel balkenende iv kok ii beel zijlstra balkenende iii soorten kabinetten beel ii heemskerk van agt iii ruijs de beerenbrouck ii ruijs de beerenbrouck i drees ii de geer i : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2191 voor - kabinet kok - in 0.198235988616943 seconden.

Kabinet

Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Kok I (1994-1998)

Het kabinet-Lubbers III hield na de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van PvdA en CDA uitgesloten was. Een coalitie van PvdA, VVD en D66 leek het meest voor de hand te liggen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... onflict met vvd-fractie ongewijzigd demissionair (uitschrijven verkiezingen, voorbereiden begroting en lopende zaken) 187 dagen kok ii maart-mei 2002 rapport over srebrenica ongewijzigd demissionair (alleen lopende zaken, verkiezingen al gepland) 97 dagen bal - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Kok II (1998-2002)

De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten kabinetten

Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... rgangskabinet) balkenende ii 2003-2006 parlementair meerderheidskabinet balkenende i 2002-2003 parlementair meerderheidskabinet kok ii 1998-2002 parlementair meerderheidskabinet kok i 1994-1998 parlementair meerderheidskabinet lubbers iii 1989-1994 parlementa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... die poging slaagde en op 3 augustus 1998 vond de constituerende vergadering van het kabinet-kok ii plaats. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke bewindslieden
Anna de Waal was als staatssecretaris de eerste vrouw in het kabinet. Pas in 1956 kwam er een vrouwelijke minister, Marga Klompé, en lange tijd zat er meestal slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal toe. ... 4 12 3 balkenende iv 5 (4) 5 (6) 10 16 11 balkenende iii 5 (4) 4 9 (8) 16 7 balkenende ii 5 5 10 16 10 balkenende i 1 4 5 14 15 kok ii 4 5 (6) 9 (10) 13 11 kok i 4 5 9 14 11 lubbers iii 3 (2) 6 9 14 10 (11) lubbers ii 1 3 (4) 4 (5) 14 11 lubbers i 2 3 5 14 16 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Historisch overzicht cijfers kabinetten

De economie en de arbeidsmarkt verzwakken na de twee oliecrises in de jaren '70, met oplopende begrotingstekorten en uitkeringsafhankelijkheid als gevolg. In 1981/1982 is sprake van een crisis. Ondanks economisch herstel blijft daarna sprake van grote problemen op de arbeidsmarkt. ... de kabinetten-lubbers en -kok die het in hun eerste periode goed doen op dit gebied, laten in hun tweede periode de teugels vieren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regeerakkoord en regeringsprogramma
Een regeringsprogramma is een lijst van wat een nieuw optredend kabinet tot uitvoering denkt te brengen en waaraan de coalitiefracties in de Tweede Kamer niet gebonden zijn. Een regeerakkoord bevat de tussen coalitiefracties in de Tweede Kamer afgesproken hoofdlijnen van het beleid dat het kabinet moet uitvoeren. ... afspraken over het te voeren beleid, varierend van verscherping van het vreemdelingenbeleid tot afschaffing van het kwartje van kok en de onroerend-zaakbelasting. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1994-2002: Paars
In deze periode regeren twee kabinetten onder leiding van Wim Kok met vertegenwoordigers uit PvdA, VVD en D66. De vorming van het eerste kabinet komt in 1994 tot stand nadat de zittende coalitie van CDA en PvdA haar meerderheid heeft verloren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden kabinetsformaties

Kabinetsformaties kunnen heel verschillend verlopen. Naast het staatshoofd (vroeger) en de voorzitter van de Tweede Kamer (sinds 2012) kunnen informateurs, formateurs en verkenners een rol spelen in het proces. ... zers 2010 rutte i cda (-20) 2007 balkenende iv cda (-3), pvda (-9) 2003 balkenende ii d66 (-1) 2002 balkenende i vvd (-14) 1998 kok ii d66 (-10) 1994 kok i pvda (-12) 1989 lubbers iii pvda (-3) 1986 lubbers ii vvd (-9) 1982 lubbers i cda (-3) 1981 van agt ii - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractievoorzitters Tweede Kamer
Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... bij een kabinetsformatie onderhandelen de fractievoorzitters van de partijen die een kabinet willen vormen over het regeringsprogramma en over ... da), den uyl (pvda), terlouw (d66) lubbers i lubbers (cda) lubbers ii lubbers (cda), nijpels * (vvd) lubbers iii lubbers (cda), kok (pvda) kok i kok (pvda), van mierlo (d66) kok ii kok (pvda), borst (d66) balkenende i balkenende (cda) balkenende ii balkenende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Poldermodel
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin naast de overheid de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. Halverwege de jaren '90 werd de overlegeconomie hervormd en ontstond het succesvolle poldermodel. ... toen het derde kabinet-lubbers in 1991 ingrijpende wao-maatregelen aankondigde, leidde dat tot een crisis in de pvda. ... een van de ondertekenaars van het akkoord was wim kok, destijds voorzitter van de fnv. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... rt 1 dag per week lidmaatschap is een hoofdfunctie lidmaatschap is een bijbaan eigen medewerkers geen eigen medewerkers kan een kabinet ten val brengen stelt zich als regel terughoudend op het primaat van de tweede kamer de vraag welke kamer belangrijker is, kan ... 2010 39 balkenende iii 2006-2007 71 2006-2007 38 balkenende ii 2003-2006 78 2003-2006 41 balkenende i 2002-2003 93 2002-2003 39 kok ii 1998-2002 97 1998-1999 44 1999-2002 38 kok i 1994-1998 92 1994-1995 40 1995-1998 44 lubbers iii 1989-1994 103 1989-1991 52 1 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 1999: de Nacht van Wiegel

Op 18 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid voor een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid. Daarop bood het kabinet een dag later zijn ontslag aan. ... dat compromis hield in dat er nog tijdens de periode van het tweede kabinet-kok een tijdelijke referendumwet zou komen, waarin een consultatief correctief referendum zou worden geregeld. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 1999: de Nacht van Wiegel

Op 18 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid voor een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid. Daarop bood het kabinet een dag later zijn ontslag aan. ... dat compromis hield in dat er nog tijdens de periode van het tweede kabinet-kok een tijdelijke referendumwet zou komen, waarin een consultatief correctief referendum zou worden geregeld. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... een voorbeeld hiervan is het kabinet-kok ii. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de PvdA en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de PvdA deelnam aan de verkiezingen. ... e belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de pvda staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... sitie, kabinet-balkenende ii 2002 ad melkert lijst 2002 samen voor de toekomst 23 15,1 oppositie, kabinet-balkenende i 1998 wim kok lijst 1998 een wereld te winnen 45 28,9 regering, kabinet-kok ii 1994 wim kok lijst 1994 wat mensen bindt 37 23,9 regering, kab - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet

Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... ping van een voorstel in tweede lezing van een grondwetsherziening over het correctief referendum tot een crisis in het kabinet-kok ii. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
SGP en de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1946
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de SGP en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de SGP deelnam aan de verkiezingen. ... de belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de sgp staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... 002 tot uw dienst 2 1,7 oppositie, kabinet-balkenende i 1998 bas van der vlies lijst 1998 woord houden 3 1,7 oppositie, kabinet-kok ii 1994 bas van der vlies lijst 1994 vast en zeker 2 1,7 oppositie, kabinet-kok i 1989 bas van der vlies * bij leven en welzijn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. W. (Wim) Kok

Minister-president die acht jaar lang een coalitie leidde met daarin de politieke tegenvoeters PvdA en VVD (de paarse kabinetten). Was van betrekkelijk eenvoudige komaf en klom via de vakbond op tot minister. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
VVD en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de VVD en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de VVD deelnam aan de verkiezingen. ... de belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de vvd staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen. ... ang 24 15,4 regering, kabinet-balkenende i 1998 frits bolkestein lijst 1998 investeren in uw toekomst 38 24,6 regering, kabinet-kok ii 1994 frits bolkestein lijst 1994 nederland moet weer aan de slag 31 19,9 regering, kabinet-kok i 1989 joris voorhoeve * een - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers III (1989-1994)

De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... op 22 augustus 1994 treedt het eerste kabinet-kok aan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wisseling politieke leiders bij de PvdA
Het wisselen van politiek leider bij de PvdA ging niet altijd zonder problemen. Per definitie betekent het vertrek van een beeldbepalend politicus onzekerheid. Drees en Den Uyl hadden een zo sterke positie en waren zo beeldbepalend dat hun opvolging direct gevolgen had voor de positie van de PvdA. ... van der goes moest begin 1951 opstappen na een interview (!) waarin hij afstand nam van het nieuw-guineabeleid van het kabinet. ... de opvolging van wim kok door ad melkert verliep in zekere zin rustig, maar partijleden voelden zich ook voor een voldongen feit gesteld. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134