YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair inversie taal stijlfouten aaneenschrijven betekenis onderwerp stijlfiguur symmetrische stijlfiguren svo-volgorde symmetrie symmetrisch cultuur bedrijvende vorm hoofdzin asymmetrie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 11 van 11 voor - inversie - in 0.00662016868591309 seconden.

inversie

Kunstbus - De inversie [-s] v 1. omkering Inversie kan verwijzen naar:. inversie (achtbaan), een begrip in verband met achtbanen;. inversie (anatomie), een begrip binnen de functionele anatomie;. inversie (chromosomen), een term uit de biologie;. ... inversie

                                                                                                                                           
Wat is een tante betje?
Genootschap Onze Taal - Een tante betje is een stijlfout. De naam tante betje is geïntroduceerd door de taalpurist Charivarius (1870-1946) in zijn taaladviesboek Is dat goed Nederlands? (1940). Naar zijn zeggen kwam hij de hieronder behandelde stijlfout steevast tegen in de brieven van zijn tante Betje. ... met en, want of maar en in de tweede hoofdzin ten onrechte inversie

                                                                                                                                           
Wat is juist: ookal of ook al?
Genootschap Onze Taal - Ook al is juist, bijvoorbeeld in: 'Ook al ben ik nog zo moe, ik dek 's avonds altijd alvast de ontbijttafel. ... eerst de persoonsvorm begrijpt, dan het onderwerp - dit wordt ' inversie

                                                                                                                                           
Onderwerp
Kunstbus - 1 datgene waarover een gesprek, redevoering, boek enz. gaat 2. Onderwerp (taalkundig) - Deel van de zin waarvan de nauwe betrekking tot het vervoegde werkwoord wordt uitgedrukt door overeenstemming in persoon en getal. ... voor de persoonsvorm. - de voetballers betraden de kleedkamer. inversie

                                                                                                                                           
Stijlfiguur
Kunstbus - Een stijlfiguur is in taal een afwijking van de "gewone" manier van zeggen. Dit wordt, met name in de literatuur, gedaan om een effect te bereiken. Dit streven naar effecten gebeurt bewust. Onbewuste afwijking van het gewone is een stijlfout. ... epizeuxis eufemisme exclamatie figura etymologica foutieve inversie

                                                                                                                                           
SVO-volgorde
Kunstbus - De SVO-volgorde ( Subject - Verb - Object) is in de taaltypologie de in de meeste talen, waaronder het Nederlands, meest gebruikelijke volgorde van woorden en zinsdelen in hoofd- en vaak ook bijzinnen. ... vrijwel altijd om het object meer nadruk te geven (zie ook inversie

                                                                                                                                           
Hoofdzin
Kunstbus - De hoofdzin [-nen] m (taalkundig) zin die geen zinsdeel of zinsdeelstuk is van een andere/grotere zin. Een hoofdzin (of: zelfstandige zin) is in de ontleding een zin die wordt onderscheiden van bijzinnen. ... will ( persoonsvorm) come tomorrow. in vraagzinnen wordt inversie

                                                                                                                                           
Wat zijn stijlfouten precies?
Genootschap Onze Taal - Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt. ... en, want of maar, en waarin in het tweede deel ten onrechte inversie

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... proteron indirect object indirecte rede infinitief informeel inversie

                                                                                                                                           
bedrijvende vorm
Kunstbus - In een zin in de bedrijvende (of: actieve) vorm is het grammaticale onderwerp gelijk aan de persoon of zaak die de in het gezegde uitgedrukte handeling verricht. Het overgankelijke (transitieve) werkwoord staat in de actieve vorm. ... gehaald om het meer nadruk te geven. er treedt dan tevens inversie

                                                                                                                                           
Symmetrie
Kunstbus - Men spreekt van symmetrie bij een object als twee helften van het object in een bepaalde zin elkaars spiegelbeeld zijn. Dit spiegelen kan ten opzichte van een punt, een lijn of een vlak zijn. Men spreekt ook van symmetrie als een andere isometrie het object op zichzelf afbeeldt. ... puntsymmetrie. draaisymmetrie (zie rozet). spiegelsymmetrie. inversie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 37