YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: minister recht van interpellatie eerste kamerleden staatssecretaris interpellatie tweede moties controle tweede kamer thorbecke ministeriele verantwoordelijkheid den uyl ritmeester burger rutte ii keuchenius van der lek van agt i (1977-1981) leers domela nieuwenhuis grondwetsherziening van 1983 van gijzel verhagen heerma knottenbelt tilanus balkenende iv (2007-2010) biesheuvel (1971-1973) wagenaar van agt iii (1982) recht van schuyer rutte i (2010-2012) van gelderen lubbers i (1982-1986) wijnkoop vondeling roethof van doorn van velzen bakker : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 26 voor - interpellatie - in 0.0112569332122803 seconden.

Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... van interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dertigledendebat
Een dertigledendebat is een debat dat door een minderheid van de Tweede Kamerleden wordt aangevraagd. Sinds 2011 heet een dergelijk debat een 'dertigledendebat; daarvoor was de benaming 'spoeddebat'. ... dertigledendebat kent als regel kortere spreektijden dan een interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vragenrecht
Als uitvloeisel van het recht op inlichtingen, waarover alle inidivuele Kamerleden beschikken, kennen Tweede en Eerste Kamer het vragenrecht. Met dit recht kunnen alle leden behalve tijdens de debatten en de schriftelijke behandeling van (wets)voorstellen vragen stellen aan de regering. ... hiervoor hebben ze, in tegenstelling tot bij het recht van interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamer (Tweede Kamer)
De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet
Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... helmen had aangeschaft. in de tweede kamer was daarover een interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rechten en taken Eerste Kamer
Vergeleken met de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer minder rechten en bevoegdheden. De belangrijkste taken van de Eerste Kamer zijn medewetgeving en controle. ... op hoofdlijnen van het beleid. van vragenrecht en recht van interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Controle Eerste Kamer
Eerste Kamerleden hebben net als hun collega's in de Tweede Kamer recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen. ... bepalingen opgenomen over het vragenrecht en het recht van interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Begrenzing inlichtingenrecht
Careljan Rotteveel Mansveld, Montesquieu Instituut ... eerste kamer is dit artikel nader uitgewerkt in het recht van interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Controle Tweede Kamer
Een belangrijke taak van de Tweede Kamer is het beoordelen van besluiten van het kabinet (en van individuele bewindspersonen). Bij die controlerende taak wordt gebruikgemaakt van het recht op inlichtingen, een recht dat ieder individueel Tweede Kamerlid heeft en dat is vastgelegd in de Grondwet. ... hiervoor hebben ze, in tegenstelling tot bij het recht van interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... hun controlerechten, zoals het vragenrecht en het recht van interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Het aftreden van een politieke krullenjongen
Bij de grondwetsherziening van 1948 werd het ambt van staatssecretaris in het leven geroepen. Zonder de ministerraad te hoeven uitbreiden, konden zodoende politieke functionarissen worden benoemd met een eigen taakgebied. ... op defensie, op 23 april 1958 te interpelleren. tijdens de interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede-Kamer
De 150 direct gekozen volksvertegenwoordigers die de regering controleren en wetsvoorstellen behandelen. De 150 leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door alle kiesgerechtigde Nederlanders van achttien jaar en ouder. ... en mede-wetgevende taak een aantal rechten: het recht van interpellatie - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)
De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
(Mede)wetgeving Tweede Kamer
De Tweede Kamer is medewetgever. Dat komt tot uiting in diverse parlementaire rechten. De Tweede Kamer stemt over alle wetsvoorstellen, bepaalt mede de tekst van wetsvoorstellen en Tweede Kamerleden kunnen zelf een wetsvoorstel indienen. ... recht op inlichtingen (inclusief vragenrecht en recht van interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra
De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. ... en alting von geusau over het militaire beleid (de interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. Ch.J.M.A. (Charles) van Rooy
KVP-bestuurder en bewindsman. Doorliep een burgemeestersloopbaan (onder meer in Eindhoven) en werd vrij onverwacht - en zonder dat hij specifieke kennis van het beleidsterrein had - minister van Sociale Zaken in het kabinet-De Quay. ... (5.524) - liet in 1959 de beantwoording van vragen tijdens een interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. F.J. (Ferdinand) Kranenburg
PvdA-politicus en bestuurder. Zoon van de staatsrechtgeleerde en Senaatsvoorzitter prof. R. Kranenburg. Was in Rotterdam advocaat en gemeenteraadslid en werd in 1951 staatssecretaris voor defensiematerieel. ... voor was. bij de in de tweede kamer op 23 april 1958 gehouden interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Reglement van Orde Eerste Kamer
Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken en organisatie in de Eerste Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter en op welke kunnen Kamerleden vragen stellen. ... zaken en personen - officieel verslag - recht van enquete, van interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De Grondwet van 1814
Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... en rechten om de vorst te controleren (zoals het recht van interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
motie
Moties zijn uitspraken van de Tweede of Eerste Kamer, die door één of twee Kamerleden of door een commissie worden voorgesteld, bijvoorbeeld: ... het niet-uitvoeren van een motie was er in 1917. tijdens een interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr.Mr. J.R. Thorbecke
Liberale staatsman. Als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 grondlegger van onze parlementaire democratie. Kwam al in 1844 met acht medeleden met een voorstel tot herziening van de Grondwet in democratische zin. ... de regering over de (tweede opeenvolgende) kamerontbinding. de interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Dr. M. (Marinus) van der Goes van Naters
'Rode advocaat' uit Nijmegen. Voor de oorlog justitie-woordvoerder van de SDAP en al snel vooraanstaand fractielid. Volgde in 1945 Drees op als fractievoorzitter en leidde in 1946 ook de eerste PvdA-fractie. ... over de onderhandelingen over de west-europese unie. deze interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministeriële verantwoordelijkheid
De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. ... om een bewindspersoon daarover ter verantwoording te roepen ( interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Finland
Finland heeft een vrij stabiel politiek stelsel, waarin coalitiekabinetten regeren. Na de verkiezingen van 19 april 2015 vormde de leider van de centrumpartij Juha Sipilä een kabinet met conservatief-liberalen en eurosceptische nationalisten. ... heeft verder controlerende taken (vragenrecht, recht van interpellatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 40