YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: minister recht van interpellatie eerste kamerleden interpellatie staatssecretaris moties controle tweede kamer tweede ministeriele verantwoordelijkheid thorbecke burger rutte ii ritmeester keuchenius den uyl vondeling rutte i (2010-2012) van doorn balkenende iv (2007-2010) balkenende ii (2003-2006) bakker van agt ii (1981-1982) grondwetsherziening van 1983 biesheuvel (1971-1973) kok ii (1998-2002) niessen van der lek recht van k. ter laan schuurman tuijnman van bommel marchant balkenende i (2002-2003) van agt i (1977-1981) van gelderen brautigam knottenbelt wagenaar k.g. de vries : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 26 voor - interpellatie - in 0.0125889778137207 seconden.

Recht van Interpellatie

Parlement & Politiek - Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... van interpellatie

                                                                                                                                           
Dertigledendebat
Parlement & Politiek - Een dertigledendebat is een debat dat door een minderheid van de Tweede Kamerleden wordt aangevraagd. Sinds 2011 heet een dergelijk debat een 'dertigledendebat; daarvoor was de benaming 'spoeddebat'. ... dertigledendebat kent als regel kortere spreektijden dan een interpellatie

                                                                                                                                           
Vragenrecht
Parlement & Politiek - Als uitvloeisel van het recht op inlichtingen, waarover alle inidivuele Kamerleden beschikken, kennen Tweede en Eerste Kamer het vragenrecht. Met dit recht kunnen alle leden behalve tijdens de debatten en de schriftelijke behandeling van (wets)voorstellen vragen stellen aan de regering. ... hiervoor hebben ze, in tegenstelling tot bij het recht van interpellatie

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet
Parlement & Politiek - Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... helmen had aangeschaft. in de tweede kamer was daarover een interpellatie

                                                                                                                                           
Tweede Kamer (Tweede Kamer)
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie

                                                                                                                                           
Controle Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Eerste Kamerleden hebben net als hun collega's in de Tweede Kamer recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen. ... bepalingen opgenomen over het vragenrecht en het recht van interpellatie

                                                                                                                                           
Rechten en taken Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Vergeleken met de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer minder rechten en bevoegdheden. De belangrijkste taken van de Eerste Kamer zijn medewetgeving en controle. ... op hoofdlijnen van het beleid. van vragenrecht en recht van interpellatie

                                                                                                                                           
Begrenzing inlichtingenrecht
Parlement & Politiek - Careljan Rotteveel Mansveld, Montesquieu Instituut ... eerste kamer is dit artikel nader uitgewerkt in het recht van interpellatie

                                                                                                                                           
Controle Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Een belangrijke taak van de Tweede Kamer is het beoordelen van besluiten van het kabinet (en van individuele bewindspersonen). Bij die controlerende taak wordt gebruikgemaakt van het recht op inlichtingen, een recht dat ieder individueel Tweede Kamerlid heeft en dat is vastgelegd in de Grondwet. ... hiervoor hebben ze, in tegenstelling tot bij het recht van interpellatie

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... hun controlerechten, zoals het vragenrecht en het recht van interpellatie

                                                                                                                                           
Het aftreden van een politieke krullenjongen
Parlement & Politiek - Bij de grondwetsherziening van 1948 werd het ambt van staatssecretaris in het leven geroepen. Zonder de ministerraad te hoeven uitbreiden, konden zodoende politieke functionarissen worden benoemd met een eigen taakgebied. ... op defensie, op 23 april 1958 te interpelleren. tijdens de interpellatie

                                                                                                                                           
Tweede-Kamer
Kunstbus - De 150 direct gekozen volksvertegenwoordigers die de regering controleren en wetsvoorstellen behandelen. De 150 leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door alle kiesgerechtigde Nederlanders van achttien jaar en ouder. ... en mede-wetgevende taak een aantal rechten: het recht van interpellatie

                                                                                                                                           
De Grondwet van 1814
Parlement & Politiek - Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... en rechten om de vorst te controleren (zoals het recht van interpellatie

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra
Parlement & Politiek - De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. ... en alting von geusau over het militaire beleid (de interpellatie

                                                                                                                                           
Dr.Mr. J.R. Thorbecke
Parlement & Politiek - Liberale staatsman. Als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 grondlegger van onze parlementaire democratie. Kwam al in 1844 met acht medeleden met een voorstel tot herziening van de Grondwet in democratische zin. ... de regering over de (tweede opeenvolgende) kamerontbinding. de interpellatie

                                                                                                                                           
Reglement van Orde Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken en organisatie in de Eerste Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter en op welke kunnen Kamerleden vragen stellen. ... zaken en personen - officieel verslag - recht van enquete, van interpellatie

                                                                                                                                           
Dr. Ch.J.M.A. (Charles) van Rooy
Parlement & Politiek - KVP-bestuurder en bewindsman. Doorliep een burgemeestersloopbaan (onder meer in Eindhoven) en werd vrij onverwacht - en zonder dat hij specifieke kennis van het beleidsterrein had - minister van Sociale Zaken in het kabinet-De Quay. ... (5.524) - liet in 1959 de beantwoording van vragen tijdens een interpellatie

                                                                                                                                           
Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie

                                                                                                                                           
Mr. M.W.F. (Willem) Treub
Parlement & Politiek - Vooraanstaand liberaal politicus uit het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Hoogleraar economie in Amsterdam. Behoorde aanvankelijk tot de Radicalen en werd in 1904 Tweede Kamerlid voor de VDB, waarmee hij later echter brak. ... partijen te komen - betichtte op 13 december 1917 tijdens een interpellatie

                                                                                                                                           
Dr. A. (Abraham) Kuyper
Parlement & Politiek - 'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... kritiek op commentaar op de nederlandse pers tijdens de interpellatie

                                                                                                                                           
Finland
Parlement & Politiek - Finland heeft een vrij stabiel politiek stelsel, waarin coalitiekabinetten regeren. Na de verkiezingen van 19 april 2015 vormde de leider van de centrumpartij Juha Sipilä een kabinet met conservatief-liberalen en eurosceptische nationalisten. ... heeft verder controlerende taken (vragenrecht, recht van interpellatie

                                                                                                                                           
(Mede)wetgeving Tweede Kamer
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer is medewetgever. Dat komt tot uiting in diverse parlementaire rechten. De Tweede Kamer stemt over alle wetsvoorstellen, bepaalt mede de tekst van wetsvoorstellen en Tweede Kamerleden kunnen zelf een wetsvoorstel indienen. ... recht op inlichtingen (inclusief vragenrecht en recht van interpellatie

                                                                                                                                           
Mr. F.J. (Ferdinand) Kranenburg
Parlement & Politiek - PvdA-politicus en bestuurder. Zoon van de staatsrechtgeleerde en Senaatsvoorzitter prof. R. Kranenburg. Was in Rotterdam advocaat en gemeenteraadslid en werd in 1951 staatssecretaris voor defensiematerieel. ... voor was. bij de in de tweede kamer op 23 april 1958 gehouden interpellatie

                                                                                                                                           
motie
Parlement & Politiek - Moties zijn uitspraken van de Tweede of Eerste Kamer, die door één of twee Kamerleden of door een commissie worden voorgesteld, bijvoorbeeld: ... het niet-uitvoeren van een motie was er in 1917. tijdens een interpellatie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4