YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie europees parlement europese raad comite van de regio's economisch en sociaal comite eerste kamercommissie voor europese zaken (euza) bruto binnenlands product lidstaten van de europese unie transparantie van de europese unie beleid fraudebestrijding raad interne markt verdrag van maastricht raad buitenlandse zaken bert koenders federica mogherini commissie-juncker raad van ministers lidstaten institutioneel beleid gekwalificeerde meerderheid europarlementariers eurocrisis digitale interne markt nederland over europa voor- en nadelen van de europese unie nederlandse afdrachten aan de eu, subsidies en naheffingen juncker verdrag betreffende de werking van de europese unie euroscepsis brexit: verenigd koninkrijk stapt uit europese unie vaste commissie voor europese zaken (euza) verdragen meer over democratie en de europese unie beleid institutioneel inter-institutioneel akkoorden meer over de lobby in de europese unie artikel 2 meer over de rol van nationale parlementen in de europese unie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 785 voor - institutioneel beleid - in 0.0735769271850586 seconden.

Institutioneel beleid: spelregels en spelers van de Europese Unie

Parlement & Politiek - De afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. Die verdragen zijn verscheidene malen aangepast en aangevuld. In de verdragen zijn de doelstellingen van de Europese Unie omschreven. ... institutioneel

                                                                                                                                           
Bevoegdheden Europese Unie
Parlement & Politiek - De Europese Unie houdt zich bezig met vele onderwerpen. Dat hebben de lidstaten van de Europese Unie vastgelegd in de Europese verdragen. Per beleidsterrein is aangegeven wat de EU mag en wat de lidstaten mogen. ... orde - inrichting van het openbaar bestuur meer informatie institutioneel

                                                                                                                                           
Europa en democratie
Parlement & Politiek - Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol. Voor individuele burgers zijn de mogelijkheden om Europees invloed uit te oefenen of mee te praten zeer beperkt. ... plaatsvindt naar de europese unie. meer informatie institutioneel

                                                                                                                                           
De toekomst van Europa
Parlement & Politiek - In het debat over meer of minder Europese samenwerking staan drie vragen telkens centraal: ... over europa europa en democratie bevoegdheden europese unie institutioneel

                                                                                                                                           
Raad Algemene Zaken (RAZ)
Parlement & Politiek - De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt onderwerpen die meer dan één beleidsterrein raken, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken. ... deze raad behandelt onder meer de volgende beleidsvelden: institutioneel

                                                                                                                                           
Europese Gemeenschap (EG)
Parlement & Politiek - Na het in werking treden van het Verdrag van Maastricht in 1993 volgde de Europese Gemeenschap (EG) de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op. De Europese Gemeenschap vormde samen met EURATOM en tot 2002 de EGKS de eerste van de drie pijlers van de Europese Unie. ... de europese gemeenschap niet meer bestaat. meer informatie institutioneel

                                                                                                                                           
Proportionaliteitsbeginsel
Parlement & Politiek - Dit rechtsbeginsel draagt de Europese Unie op niet verder te gaan dan nodig is in het uitvoeren van nieuwe regelgeving. ... verbonden met het subsidiariteitsbeginsel. meer informatie institutioneel

                                                                                                                                           
Vertaalbureau voor de Organen van de Europese Unie (CdT)
Parlement & Politiek - Dit agentschap is opgericht om de vertalingen van de gedecentraliseerde EU-organen (o.a. de agentschappen) te verzorgen. Daarnaast ondersteunt het vertaalbureau zo nodig de Europese instellingen en organen die over een eigen vertaaldienst beschikken, wanneer die overbelast zijn. ... het vertaalbureau eveneens bij aan het werk van het inter institutioneel

                                                                                                                                           
Vicevoorzitter Europese Commissie
Parlement & Politiek - De voorzitter van de Europese Commissie mag binnen de Commissie vicevoorzitters benoemen. Tot 2014 was dit vooral een erefunctie. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker bekleden de vicevoorzitters een belangrijke positie. ... sefcovic ( energie unie ) meer informatie europese commissie institutioneel

                                                                                                                                           
Supranationaal
Parlement & Politiek - De letterlijke betekenis van supranationaal is boven ('supra') de staat ('nationaal'). Het gaat om alle afspraken en regels die internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie of de Europese Unie kunnen maken en waaraan de landen die lid zijn, zich moeten houden. ... zaken die op europees niveau worden besloten. meer informatie institutioneel

                                                                                                                                           
Communautair
Parlement & Politiek - Communautair omvat alle zaken die op het niveau van de Europese Unie worden besloten; waarvoor EU-lidstaten bevoegdheden hebben overgedragen aan de Europese Unie. De term is afkomstig van het Franse ' communité ' dat gemeenschap betekent en een verwijzing is naar de voorloper van de Europese Unie, de Europese Gemeenschap. ... de raad met meerderheid van stemmen genomen. meer informatie institutioneel

                                                                                                                                           
Intergouvernementeel
Parlement & Politiek - De letterlijke betekenis van intergouvernementeel is tussen ('inter') regeringen ('gouvernementen'). Het gaat om besluiten die uitsluitend door nationale regeringen samen worden genomen en dus niet door een instelling die boven de lidstaten staat, zoals de Europese Unie. ... op basis van een meerderheid van stemmen). meer informatie institutioneel

                                                                                                                                           
Europese landen
Parlement & Politiek - Europa bestaat geografisch en cultuur-historisch uit 51 landen, waarvan er 28 lid zijn van de Europese Unie. Naast deze 28 leden zijn er een aantal andere Europese landen die lid willen worden van de Europese Unie. ... wordt gerekend, is uitgegaan van de landen die geografisch, institutioneel

                                                                                                                                           

Overkoepelende beleidsterreinen

Parlement & Politiek - U kunt hier het nieuws bekijken op zes overkoepelende beleidsgebieden én op institutioneel terrein. Het is ook mogelijk een RSS-feed aan te maken. ... nieuws bekijken op zes overkoepelende beleidsgebieden en op institutioneel

                                                                                                                                           
Hot issues
Parlement & Politiek - Bij het vormgeven van de Europese Unie beschikken de lidstaten niet over een voorbeeld dat zij eenvoudigweg kunnen volgen. Successen wisselen zich dan oo … ... onder druk schengen onder druk naar achtergrondartikelen institutioneel

                                                                                                                                           
Commissie-Barroso II (2010-2014)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie was in functie van 10 februari 2010 tot 1 november 2014. Voorzitter was de Portugees José Manuel Barroso, die op 16 september 2009 door het Europees Parlement werd gekozen. In de Commissie-Barosso II had Catharine Ashton de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. ... en monetaire zaken liberaal sefcovic, maros slowakije institutioneel

                                                                                                                                           

Beleid buurlanden

Parlement & Politiek - Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... institutioneel

                                                                                                                                           

Buitenlands Beleid

Parlement & Politiek - Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... institutioneel

                                                                                                                                           

Regionaal beleid

Parlement & Politiek - Hoewel de Europese Unie één van de rijkste delen van de wereld is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio's in Europa. Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio's. De Europese Unie heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio's binnen haar lidstaten verschillende fondsen opgezet. ... institutioneel

                                                                                                                                           

Beleid vervoer

Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... institutioneel

                                                                                                                                           

Beleid informatiemaatschappij

Parlement & Politiek - Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... institutioneel

                                                                                                                                           

Beleid rechtspraak

Parlement & Politiek - De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... institutioneel

                                                                                                                                           

Fiscaal beleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie wil voorkomen dat bedrijven en instellingen profiteren van belastingregelingen in één lidstaat die hen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven en instellingen uit andere lidstaten. ... institutioneel

                                                                                                                                           

Economisch en monetair beleid

Parlement & Politiek - Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... institutioneel

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11