YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: koning raad van state piet hein donner cultuur regering eerste kamerleden hoge colleges van staat provinciale staten taal kabinet rijksoverheid minister tweede kamer algemene rekenkamer biografisch archief staten-generaal ministeriele verantwoordelijkheid koningin maxima nader rapport ceremoniele vergaderingen overzicht buitengewone vergaderingen van de raad van state onder voorzitterschap van de koning mr. j.e.m. polak discussies over de raad van state ministerraad tweede kamerleden politieke partij evenredige vertegenwoordiging recht van amendement eerste kamer ministerie nationale ombudsman samenstelling ministers minister van financien dr. a.a.l. rutgers kunst groningen literair design grondwet : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 13712 voor - hoge colleges van staat - in 1.667564868927 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Hoge Colleges van Staat

Van een aantal overheidsorganen is (grond)wettelijk vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn. Dit zijn de Hoge Colleges van Staat, een verzamelnaam voor enkele colleges binnen de overheid met een bijzondere positie. ... hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van State

De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. ... van state - hoofdinhoud de raad van state is een van de hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Van Schaik

De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. ... werd voorgesteld het aantal leden van de tweede kamer te ver hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rijksbegroting
In de Rijksbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de rijksoverheid voor het komende jaar. De Rijksbegroting bestaat in feite uit een aantal afzonderlijke begrotingen, vooral per ministerie. ... huis - de zogenaamde 'colleges' (hiermee worden bedoeld: de hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken. ... in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om - de grondwet, hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Organisatie Tweede Kamer
De Tweede Kamer kent naast een politieke een ambtelijke organisatie. Dat laatste omvat zowel de interne ambtelijke dienst van de Tweede Kamer als de ambtelijke ondersteuning van individuele fracties en Kamerleden (fractie- en persoonlijke medewerkers). ... binnenlandse zaken, die dit verwerkt in de begroting voor de hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nationale ombudsman
De ombudsman moet als onafhankelijk instituut de burger helpen beschermen tegen wangedrag van de overheid. Wanneer er sprake is van onrechtmatig gedrag dienen burgers naar de rechter te stappen. ... - de vicepresident van de raad van state - de president van de hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Advies en onderbouwing
De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. ... - hoofdinhoud raad van state de raad van state is een van de hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Grondwet van Nederland

De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. ... wijze rechtbanken moeten worden ingesteld, hoe de leden van de hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweekamerstelsel
Veel landen hebben een parlement dat uit twee Kamers bestaat. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk een Hoger- en Lagerhuis en beschikt Duitsland over een Bondsdag en een Bondsraad. Ook Nederland heeft sinds 1815 twee Kamers en daarmee een tweekamerstelsel ('bicameralisme'). ... uit twee kamers bestaat. zo heeft het verenigd koninkrijk een hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Rijksvastgoed en Rijksdienst), Algemene Zaken en het Koninklijk Huis. ... kamercommissie voor binnenlandse zaken en de hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Advies en onderbouwing/wetgeving bestuur
Wat zijn de belangrijkste organen die adviseren over bestuurlijke aangelegenheden? ... raad van state de raad van state is een van de hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Uitvoering van publieke taken

Er zijn allerlei organisatievormen waarmee de overheid taken die voortvloeien uit de behoefte aan waarborging van een publiek belang kan (laten) uitvoeren. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is er sprake van een publiek belang als de behartiging van een maatschappelijk belang anders (bijvoorbeeld spontaan via de markt) niet goed tot zijn recht komt. ... diverse manieren van organiseren zijn soms gradueel. overzicht hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reductie<#>Afsplitsing Kerspel<#>Het landbezit<#>De bezittingen in de Bataafse tijd<#>Ontwikkeling van de organisatie in de 19e eeuw<#>De charitas<#>De diakonie in de 19e eeuw<#>Het armengesticht-werkhuis<#>Censura morum<#>De kerkeraad als ordebewaarder<#>Noordbroek in de gouden eeuw

Na de reduktie (1594) werd Noordbroek ingedeeld bij de klassis Oldambt en Westerwolde, sinds 1816 klassis Winschoten genaamd. De predikantenlijst voorin het kerkeboek over de jaren 1624-1703 begint met de namen van Dorpius, Jurlink en Dickmannus die volgens de overlevering-"soo veel ins daer van bekent sijn"-in Noordbroek werkzaam waren geweest "ten tijde des pausdooms", vóór de reduktie dus. ... van kerkegoederen. het is niet goed bekend wat er van deze van hoge - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... van beleid en overheidsuitgaven aan toegevoegd. meer over hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwet (volledige tekst)
Art. ... het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Rembrandts oeuvre Noord-Nederlands kunstenaar, geboren 15 juli 1606 Leiden - overleden 4 oktober 1669 Amsterdam, 8 oktober 1669 begraven. Leerling van Pieter Lastman, Jacob Isaacsz. ... en gedempt geel. judas brengt de zilverlingen terug naar de hoge - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Ferdinand Domela Nieuwenhuis ( Amsterdam, 31 december 1846 - Hilversum, 18 november 1919) was aanvankelijk een predikant, later socialistische politicus en nog later een sociaal-anarchist en antimilitarist. ... in ( amsterdam 1910) stelde dat de arbeidersklasse eerst een hoge - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Psychoanalyse
De psychoanalyse is een medische behandeling en stroming, soms als " dieptepsychologie" of "psychodynamische psychologie" aangeduid die de menselijke geest bestudeert door middel van verkenningen van het onderbewustzijn. ... worden lichamelijke klachten verklaard vanuit psyc hoge - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. A. (Abraham) Kuyper
'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... 6 september 1855 academische studie - letteren (kandidaats), hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Genua
... polcevera en bisagno. het symbool van de stad is de 117 meter hoge - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
JJP Oud
J.J.P. Oud ... in amsterdam: symmetrisch van opzet en bekroond met een hoge - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
J.W. (Johan) Remkes
Johan Remkes (1951) is sinds 1 juli 2010 Commissaris van de Koning(in) in Noord-Holland. Hij was voorzitter van de JOVD en lid van Gedeputeerde Staten van Groningen. In de perioden oktober 1993-augustus 1998 en november 2006-juni 2010 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. ... zaken, voor wat betreft de staatsinrichting en de hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Mr. J.W.M. (Hans) Engels
Prof. Hans Engels (1951) is sinds 7 september 2004 lid van de Eerste Kamerfractie van D66. In 2010-2011 leidde hij de tweemansfractie van D66 in de Senaat. De heer Engels was bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbecke-leerstoel) in Leiden en sinds 2014 is hij bijzonder hoogleraar 'rechten decentrale overheden' (Oppenheim-leerstoeel) in Groningen. ... voorzitter van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en hoge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26