YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: th. heemskerk theo heemskerk mr. th. (theo) heemskerk arp kabinet katholieken abraham kuyper heemskerk kabinet-cort van der linden kabinet-heemskerk gouverneur-generaal van nederlands-indie 'lintjeskwestie' de klerk kabinet-heemskerk (1908-1913) tweede kamer kabinet-rutte i kabinet-den uyl balkenende iv soorten kabinetten den uyl ruijs de beerenbrouck ii ruijs de beerenbrouck i coalitie de geer kuyper minister zijlstra drees ii interim-kabinet kok ii colijn van agt iii lubbers ii cals rutte i de vries cort van der linden balkenende iii de geer i kabinet-thorbecke ii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 68 voor - heemskerk - in 0.0130460262298584 seconden.

Mr. Th. (Theo) Heemskerk

Antirevolutionair staatsman die bijna vijfenveertig jaar actief was als politicus. Zoon van de conservatieve staatsman J. Heemskerk Az en afkomstig uit een Amsterdams remonstrants koopmansgezin. Werd later gereformeerd. ... th. (theo) heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Heemskerk (1908-1913)

Dit christeiijke coalitiekabinet is tot 1909 een minderheidskabinet. Na de verkiezingen van dat jaar kan het kabinet wel op een Kamermeerderheid rekenen. Centraal staan in deze kabinetsperiode de pogingen van minister Talma om sociale wetgeving tot stand te brengen. ... heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr.Dr. J. (Jan) Heemskerk Azn.

Belangrijke negentiende-eeuwse politicus, die driemaal een bekwame minister van Binnenlandse Zaken was, met grote kennis van zaken. Aanvankelijk gematigd liberaal Tweede Kamerlid voor Amsterdam. Werd allengs conservatiever. ... j. (jan) heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... van buiten de politiek waren onder meer de vries (staatsraad), heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Demissionair kabinet
Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... reden ontstaan status kabinet missie aantal dagen demissionair heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... 1913 1914 staatscommissie-bos 1913 1920 staatscommissie- heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemeene Bond van RK-kiesvereenigingen
De Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen werd op 15 oktober 1904 opgericht. In mei 1926 werd zij omgevormd van een federatieve in een landelijke partij, de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP), onder welke naam de Algemeene Bond ook al langere tijd bekend stond. ... katholieken namen deel aan de kabinetten-kuyper en - heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regeringsverklaring en debat in Tweede Kamer
Nadat het regeerakkoord is gesloten en de nieuwe bewindslieden zijn aangetreden, legt de minister-president in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. Als regel gebeurt dat een dag of tien na beëindiging van de kabinetsformatie. ... na een tussentijdse crisis. in 1908 legde minister-president heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minderheidskabinet
Als regel steunen kabinetten op het moment dat zij worden gevormd op een meerderheid van Tweede (en Eerste) Kamer. Als dat niet het geval is, spreken we van een minderheidskabinet. ... zijn. dat was het geval bij het kabinet-kuyper en het kabinet- heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. ... zuil. bekende arp-politici waren kuyper, talma, heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetswisselingen zonder verkiezingen
Sinds 1972 is het gebruikelijk dat na een kabinetscrisis Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Die 'conventie' was een reactie op de tussentijdse kabinetswisseling in 1965 toen, zonder dat de kiezers zich hadden kunnen uitspreken, een centrumrechts kabinet werd opgevolgd door een centrumlinks kabinet. ... te vormen, onder leiding van arp-fractievoorzitter theo heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... het hoofdbeginsel van de uitbreiding was vastgelegd. minister heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Meester (1905-1908)
Dit door Goeman Borgesius geformeerde liberale minderheidskabinet wordt geleid door de Unie-liberaal De Meester. Hij is een vroegere vicepresident van de Raad voor Nederlandsch-Indië; na de Gouverneur-Generaal de hoogste gezagsdrager in Indië. ... op 24 december 1907 zijn ontslag aan. het opvolgende kabinet- heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwets­herzieningen 1815 - heden
De eerste Grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op basis van een door een commissie onder leiding van Van Hogendorp op 2 maart 1814 aangeboden ontwerp. Sindsdien is de Grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd. ... ongewijzigd, maar uitspraken van kamerleden en van minister heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Annelies Dijkman
Annelies Dijkman (1958, Heemskerk) Woont en werkt in Leiden. Opleiding aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam. 2002 - Let it grow - Hortus botanicus Leiden Onder de titel 'Let it grow' zijn in de Hortus botanicus twee projecten van Annelies Dijkman en Jan Kleingeld te zien. ... dijkman annelies dijkman (1958, heemskerk - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. A. (Abraham) Kuyper
'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... socialisten krachtig bestreden. kwam in 1908 in conflict met heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman
Protestants politicus; voorman van de christelijk-historischen. Aristocratische, maar ook temperamentvolle Groninger die driftig kon reageren en zich soms zeer scherp uitliet tegen politieke tegenstanders. ... inzake de grondwetsherziening (staatscommissie-j. heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1872-1888: kiesrecht- en schoolstrijd
Twee onderwerpen staan in deze periode centraal. Het eerste betreft de vraag welke burgers, naast de belastingbetalers, het kiesrecht moeten krijgen. Het tweede is de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. ... treden gematigd conservatieve kabinetten op. het kabinet- heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
leden Raad van State 1862-heden
... 56 jaar struycken, mr.dr. a.a.h. 1914-07-01 1923-07-28 41 jaar heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... p.w.a. cort van der linden 1913-08-30 1918-09-09 th. (theo) heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye
Hoge genie-officier die Tweede en Eerste Kamerlid was. Koos bij het conflict over de uitbreiding van het kiesrecht in 1894 de zijde van De Savornin Lohman en werd één van de voormannen van de vrij-Antirevolutionairen. ... leidende personen uit de rechtse fracties (kolkman, loeff, heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. A. (Anne) Anema
Gezaghebbende antirevolutionair die door zijn Friese tongval, zijn uiterlijk (hangsnor), maar bovenal door zijn onafhankelijke opstelling, een opvallende ARP-politicus was. Aanvankelijk de 'wapenknecht' van Abraham Kuyper, maar later de 'grand old man' van de ARP. ... - uitte in november 1915 samen met bavinck, diepenhorst, heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra
De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. ... staatscommissie inzake de grondwetsherziening (staatscommissie- heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. A.J. Duymaer van Twist
Hoogleraarszoon en advocaat uit Deventer met zachte stem, die als verzoenende liberaal zeer invloedrijk was. Leidde in het midden van de negentiende eeuw de gematigde liberalen (moderaten) in de Tweede Kamer. ... doodstraf - interpelleerde in 1875 in de eerste kamer minister heemskerk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8