YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen broek broke gebied broek oostbroek bataafs-franse tijd franse tijd exercitiegenootschappen schutterijen burgerkorps schutterij exercitiegenootschap midden-groningen bevrijding groningen beroepsonderwijs groningen stad groningen stad hoofdstad groningen berlage in groningen reductie van groningen reformatie in groningen bisdom groningen reductie groninger boerderij cultuur apsaz academisch ziekenhuis beleg van groningen bijbel in groningen academisch ziekenhuis groningen heerlijkheid groningen beleg van groningen 1672 umcg gronings ontzet academie van bouwkunst groningen azg amsterdamse school in groningen academie van bouwkunst beeldenstorm in groningen herinrichting : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 898 voor - groningen - in 0.059581995010376 seconden.

Geologische geschiedenis<#><#>Bewoningsgeschiedenis gebied Broek<#>Urnenveldenvolk<#>Munster<#>Groningen<#>Tijdens de oorlog met Spanje<#>Tijdens de oorlog met Münster<#>Middelen van bestaan I<#>De Franse Tijd<#>1828<#>De landbouw I<#>Moutwijnfabriek 1839-1845<#>Landbouw 1845-1866<#>Middelen van bestaan 1866<#>Zeevaart<#>Landbouw II<#>Middelen van bestaan 1900<#>Agrarisch grondgebruik<#>Boerderijen<#>Niet- agrarisch grondgebruik<#>Infrastructuur<#>Tusschenloegen<#>Duitse bezetting<#>Mien Polder<#>Bronnen:

Kunstbus Groningen - Tijdens de vijfde fase van het Saalien (circa 120.000 jaar v. Chr.) reikte het landijs tot Oost- Groningen. De ijslobben, die voor het aaneengesloten ijsfront lagen, persten de ondergrond omhoog waardoor een aantal boogvormige ruggen ontstond. ... stond dus de burcht die in dat jaar werd verwoest door de stad groningen

                                                                                                                                           

Groningen

Kunstbus Groningen - ... groningen

                                                                                                                                           

Groningen<#>De Slag bij Leipzig of Volkerenslag (16-19 oktober 1813)<#>Beleg van Delfzijl

Kunstbus Groningen - In Stad en Lande vertegenwoordigden de verenigde burgersociëteiten de unitaristische partij, tegenover de overwegend federalistische bestuurders. Spreekbuis van de unitarissen was de Onverwachte Courier. ... oranjegezinden waren na ca. 1806 weer politiek welkom. groningen

                                                                                                                                           

Schuttersgilde Groningen

Kunstbus Groningen - In 1434 werd in Groningen een stedelijke ordonnantie voor de schutterij opgesteld. De raad stelde ieder jaar vier hoofdelingen van de schutters aan. Kleding werd ter beschikking gesteld; brak het wapen tijdens een veldtocht dan werd dat vervangen; het loon voor de arts die een wond moest genezen werd vergoed. ... zoals politie, brandweer en het leger. schuttersgilde groningen

                                                                                                                                           

Midden-Groningen

Kunstbus Groningen - Midden-Groningen is sinds 1 januari 2018 een gemeente bestaande uit de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in de Nederlandse provincie Groningen. ... groningen

                                                                                                                                           

beroepsonderwijs Groningen

Kunstbus Groningen - ... groningen

                                                                                                                                           

stad Groningen

Kunstbus Groningen - Hoofdstad van de gelijknamige provincie. De nederzetting is in de vroege middeleeuwen ontstaan op een noordelijke uitloper van de Hondsrug, nabij de plaats waar de riviertjes de Drentse A en de Hunze samenkwamen in het Reitdiep. Werd voor het eerst in 1559 zetel van een bisdom. ... groningen

                                                                                                                                           

bevrijding Groningen

Kunstbus Groningen - Verdrijving van de Duitse bezetter door Canadese en Poolse troepen in de periode 11 april-2 mei 1945. Een Poolse tankdivisie overschreed op 12 april 1945 de grens bij Ter Wisch. Het zuidoosten van de provincie viel daarna eenvoudig in handen van de bevrijders. Een Belgische eenheid gaf steun uit de lucht. Het Westerkwartier en hetHogeland werden in dezelfde periode door twee Canadese infanteriedivisies bevrijd. ... groningen

                                                                                                                                           

Reductie van Groningen

Kunstbus Groningen - Herovering van de stad Groningen op de Spaanse landsheer in 1594 door Maurits en Willem Lodewijk van Nassau. Beide graven legden Groningen hun wil op in een Traktaat van Reductie, een verdrag van 'terugvoering'. Daarmee werd bedoeld dat de stad teruggebracht werd naar de kant van de staatsgezinden, de gewesten die zich verzetten tegen hun landsheer Filips II, deze hadden afgezworen en die zich verenigd hadden op grond van de Unie van Utrecht. ... van groningen

                                                                                                                                           

Berlage in Groningen

Kunstbus Groningen - Hendrik Petrus (Amsterdam 1856 - 's-Gravenhage 1934) Befaamd architect en bouwkunstvernieuwer, is van belang geweest voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Groningen en bouwde bovendien in de stad en de provincie. ... in groningen

                                                                                                                                           

Reformatie in Groningen

Kunstbus Groningen - In het begin van de 16de eeuw was men in Groningen niet sterk beïnvloed door de ideeën van Luther. Waarschijnlijk voerde een traditioneel katholicisme er de boventoon. Onder de wereldlijke geestelijkheid van de parochiekerken heerste vooral een Erasmiaans bijbels humanisme: de leer moest gezuiverd worden van de laatmiddeleeuwse smetten. Er bestond dus een relatief grote vrijheid van geest. ... in groningen

                                                                                                                                           

Boerderijen Stichting Groningen<#>Boerderijnamen

Kunstbus Groningen - De Boerderijen Stichting Groningen heeft het bevorderen van de landelijke bouw- en heemkunst in Groningen, in het bijzonder die van “boerderijen ten doel. Zij geeft voorlichting aan eigenaren van (monumentale) boerderijen met betrekking tot zaken als onderhoud, restauratie, verbouw en subsidiemogelijkheden. ... friese schuur gebruikte men ter onderscheiding van de toen in groningen

                                                                                                                                           

Bisdom Groningen Il

Kunstbus Groningen - Van 1956 tot heden het bestuurlijke deel van de katholieke Kerk, waartoe de katholieken in Groningen behoren. Vanwege het groeiende aantal katholieken werd het bisdom Groningen in 1956 van het aartsbisdom Utrecht afgesplitst. ... groningen

                                                                                                                                           

heerlijkheid Groningen

Kunstbus - De heerlijkheid Groningen, ook genaamd heerlijkheid Stad en Lande, was de benaming van Groningen en omgeving in de 16e eeuw. Bij de vrede van Grave (1536) wordt de stad Groningen, eigenlijk het Gorecht, samen met de Ommelanden voor het eerst gezamenlijk als heerlijkheid Groningen onder het gezag van keizer Karel V geplaatst, overigens met behoud van rechten en vrijheden. ... groningen

                                                                                                                                           

Amsterdamse School in Groningen

Kunstbus Groningen - De expressionistische architectuur van de Amsterdamse School was in de jaren '20 en '30 in Groningen dermatepopulair, dat Groningen bij uitstek een Amsterdamse School-stad is. Wel doet de stijl zich er vooral voor in een verzakelijkte variant. ... school in groningen

                                                                                                                                           

Beeldenstorm in Groningen

Kunstbus Groningen - ... in groningen

                                                                                                                                           

Beleg van Groningen 1672

Kunstbus Groningen - Belegering van de stad Groningen in de zomer van 1672 door de bisschop van Münster, Bernhard van Galen. De Republiek der Verenigde Nederlanden werd belaagd door Frankrijk, Engeland, Keulen en Münster. De bisschop van Münster, spottend Bommen Berend genoemd, richtte zich vooral op de noordelijke gewesten. ... van groningen

                                                                                                                                           

Academie van Bouwkunst Groningen

Kunstbus Groningen - Architectenopleiding in de stad Groningen, voortgekomen uit de in 1798 opgerichte Academie van Teeken:,Bouw-en Zeevaartkunde. ... van bouwkunst groningen

                                                                                                                                           

bijbel in Groningen

Kunstbus Groningen - Op de preekstoel of op de voorzangerslezenaar op het doophek ligt vaak een groot formaat bijbel. Deze bijbel is meestal in leer gebonden en voorzien van hoekbeslag en/of sloten. De platten zijn gemaakt van eikenhout. ... in groningen

                                                                                                                                           

Academisch Ziekenhuis Groningen

Kunstbus Groningen - Het Academisch Ziekenhuis (APSAZ/AZG) begon in 1797 als ziekenhuis voor de praktische opleiding van doktoren: het Nosocomium Academicum. Vóór die tijd was het nog gewoon dat de medische faculteit alleen het theoretische onderwijs verzorgde. ... ziekenhuis groningen

                                                                                                                                           

Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën

Kunstbus Groningen - Kunstproject in de vorm van een percentageregeling (1 à 2% van de uitvoeringssom) bij de Herinrichting Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkoloniën. Na instelling van de regeling in 1978 ontstonden meer dan honderd beelden in de openbare ruimte. ... oost- groningen

                                                                                                                                           
Johan Frans van Bemmelen
Kunstbus Groningen - Johan Frans van Bemmelen, (Groningen 1859 - Leiden 1956) Zoöloog en paleontoloog. Hij was als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met zijn in bevattelijke vorm geschreven publicaties bereikte hij een groot publiek. ... frans van bemmelen johan frans van bemmelen, ( groningen

                                                                                                                                           
vlas
Kunstbus Groningen - Vlas was vroeger een belangrijk vezel- (voor linnen) en zaadgewas ((lijnzaad) in Groningen. Voor WO-II teelden de Groninger boeren per jaar gemiddeld 19 miljoen kg vlas. Het onverwerkte vlas werd grotendeels naar België verkocht. In 1907 waren er in Groningen nog acht stoomgedreven vlasfabriekjes. ... belangrijk vezel- (voor linnen) en zaadgewas ((lijnzaad) in groningen

                                                                                                                                           
aardgas
Kunstbus Groningen - Een mengsel van vluchtige koolwaterstoffen en andere gassen, dat zich als vulling van poriën en kleine spleten van poreuze gesteenten in de ondergrond heeft opgehoopt. In Groningen wordt aardgas aangetroffen in een zandsteenlaag die zich tussen ca. 2600 en 3000 m diepte bevindt en geologisch het Rotliegend wordt genoemd. ... van poreuze gesteenten in de ondergrond heeft opgehoopt. in groningen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 38