YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer tweede kamer grondwetsherziening staatscommissie-cals/donner grondwet verenigde vergadering correctief referendum tweekamerstelsel procedure grondwetsherziening kabinet-beel (constitutionele toetsing van hogendorp eerste grondwet nederlandse grondwet 'nacht van wiegel' erik jurgens column p&pvergeten grondwetsherziening grondwetsherziening is in 1848 grondwet - procedure grondwetsherziening vergeten grondwetsherziening 1948 aanhangige voorstellen tot grondwetsherziening deconstitutionalisering aanhangige grondwet - aanhanginge voorstellen tot herziening voorstellen tot herziening grondwet kabinet arp kabinet-balkenende ii kvp pvda kabinet-den uyl provinciale staten chu grondwetsherziening van 1983 thorbecke antirevolutionairen minister katholieken regering : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 261 voor - grondwetsherziening - in 0.0426888465881348 seconden.

Procedure Grondwetsherziening

Bij wijziging van de Grondwet geldt een andere wetgevingsprocedure dan bij wijziging van 'gewone' wetten. Herziening vindt plaats in twee lezingen en bij de tweede lezing is in beide Kamers een versterkte meerderheid nodig (namelijk tweederde van de stemmen). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vergeten grondwetsherziening

Ook dit jaar wordt een nieuwe Tweede Kamer gekozen, terwijl de in 2010 gekozen Kamer een voorstel tot grondwetsherziening niet heeft afgehandeld. In 2010 was aanneming in eerste lezing van het initiatiefvoorstel-Halsema over constitutionele toetsing (van rechtswege) inzet van de verkiezingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Grondwetsherziening 1948

In 1948 werden in de Grondwet bepalingen opgenomen over het voorbereiden en vestigen van een nieuwe rechtsorde en om instelling van het instituut van staatssecretaris mogelijk te maken. Verder kwam er een bepaling over het inkomen van de afgetreden koning(in) en werden bepalingen opgenomen over de uitzonderingstoestand. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Aanhangige voorstellen tot Grondwetsherziening

Er zijn momenteel tien voorstellen in eerste lezing aanhangig. De behandeling in tweede lezing is gaande van het voorstel-Halsema (inmiddels voorstel-Van Tongeren) over toetsing van wetten aan de traditionele grondrechten (constitutionele toetsing ). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1848-1872: het tijdperk van Thorbecke
In 1848 komt een belangrijke grondwetsherziening tot stand, waardoor het regeringsstelsel drastisch verandert. Voortaan is niet langer de koning, maar zijn de ministers verantwoordelijk voor het beleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetten per tijdvak
De Nederlandse kabinetten zijn in verschillende tijdvakken in te delen. De eerste kabinetten vanaf 1848 waren afwisselend liberaal, gematigd liberaal en conservatief. Thorbecke speelde een grote rol in deze periode; hij leidde drie kabinetten. ... in 1948 moet grondwetsherziening, waarvoor een tweederde meerderheid nodig is, verandering van het staatsbestel mogelijk maken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwets­herzieningen 1815 - heden
De eerste Grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op basis van een door een commissie onder leiding van Van Hogendorp op 2 maart 1814 aangeboden ontwerp. Sindsdien is de Grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd. ... de grondwetsherzieningen van 1887 en 1917 stonden vooral in het teken van het kiesrecht en het onderwijs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer
Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... , waarbij een kandidaat voor de eerste kamer in de provinciale staten een absolute meerderheid moest halen om te worden gekozen grondwetsherziening 1848 periode 1922-1983 door de grondwetsherziening van 1922 werd overgestapt naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Grondwetsherziening 1983

In 1983 werd de Grondwet ingrijpend herzien. De hoofdstukindeling werd gewijzigd, teksten werden gemoderniseerd, overbodig geachte artikelen werden geschrapt, en er kwamen bepalingen over sociale grondrechten en een algemene antidiscriminatiebepaling. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Liberalen
Liberaal is een negentiende eeuwse politieke stroming. Vanaf het einde van die eeuw wordt de term gebruikt om aanhangers aan te duiden van partijen die streven naar een grote mate van vrijheid voor het individu. ... in 1848 lukte het de liberalen echter alsnog de grondwetsherziening tot stand te brengen, omdat de koning, uit vrees voor een revolutie, nu wel meewerkte. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Het begrip 'zonder last en ruggespraak'
Soms duikt nog wel eens het begrip 'last en ruggespraak' op. Dat is een verouderd begrip, dat tot 1983 in de Grondwet stond. Waar kwam dat vandaan en wat staat er nu in de Grondwet? ... uk iii (over de staten-generaal) van de grondwet van 1983, artikel 67, derde lid, staat: "de leden stemmen zonder last." bij de grondwetsherziening van 1983 werd overwogen dat 'zonder ruggespraak' ten onrechte de indruk wekte dat kamerleden niet met hun achterban, partij of - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministeriële verantwoordelijkheid
De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. ... aan deze situatie begon verandering te komen bij de grondwetsherziening van 1840. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minderheidskabinet
Als regel steunen kabinetten op het moment dat zij worden gevormd op een meerderheid van Tweede (en Eerste) Kamer. Als dat niet het geval is, spreken we van een minderheidskabinet. ... grondwetsherziening van 1917 het minderheidskabinet-cort van der linden wist in 1917 een belangrijke grondwetsherziening tot stand te brengen, door - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Zittingsduur Tweede Kamer
Zittingsduur van de Tweede Kamer is vier jaar. De regeerperiode van een kabinet valt hiermee samen. Met de zittingsduur van vier jaar hebben de kiezers enerzijds regelmatig de kans om hun mening te geven door het uitbrengen van hun stem. ... grondwetsherziening tot 1917 werd na aanvaarding van een voorstel tot grondwetsherziening in eerste lezing (een zogenoemde overwegingswet ) de twee - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1995
Op 29 mei 1995 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Er deden zich flinke verschuivingen voor. Winnaar was de VVD, die met elf zetels winst bijna verdubbelde. Van de regeringspartijen ging de PvdA twee zetels achteruit en D66 vijf. ... de ontbinding van de eerste kamer bij grondwetsherziening zou overigens spoedig daarna geheel vervallen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mislukte Grondwetprojecten
Van de vele voorstellen die sinds 1815 zijn gedaan om de Grondwet te herzien, waren er ook veel niet succesvol. Soms betekende dat alleen uitstel, maar vaak ging een wijziging ook definitief niet door. ... nationale wetten aan internationaal recht verworpen door tweede kamer eerste lezing meer over de nederlandse grondwet procedure grondwetsherziening aanhangige voorstellen tot grondwetsherziening - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1983-2015
Tussen 1815 en nu zijn er dikwijls wijzigingen geweest in de manier waarop de Eerste Kamer gekozen werd en hoelang de zittingstermijn was. Zo ook bij de grondwetsherziening van 1983, waarna de zittingstermijn van Eerste Kamerleden van zes naar vier jaar veranderde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet
Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... verwerping oorlogsbegroting 1907 in 1999 leidde de verwerping van een voorstel in tweede lezing van een grondwetsherziening over het correctief referendum tot een crisis in het kabinet-kok ii. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Eerste Kamer
De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... meer informatie historische ontwikkeling pas sinds de grondwetsherziening van 1983 wordt de voorzitter van de eerste kamer rechtstreeks gekozen door de eigen leden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wijziging procedure Grondwetsherziening

Belangrijke wijzigingen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing vergen vaak een wijziging van de Grondwet. Zo'n wijziging is echter moeilijker te realiseren dan een gewone wetswijziging. In de eerste plaats moeten de Eerste en de Tweede Kamer de wijziging in twee lezingen behandelen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... tijdens de grondwetsherziening van 1983 is feitelijk erkend dat er een recht op inlichtingen bestaat voor ieder individueel kamerlid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Leeftijd Tweede Kamerleden
Gemiddeld zijn Tweede Kamerleden steeds jonger geworden en ook het aantal oudere leden nam af. Dat kwam deels door verlaging van de leeftijd waarop iemand kon worden gekozen (vanaf 1963 25 jaar, vanaf 1983 18 jaar). ... bij de grondwetsherziening van 1963 werd de vereiste leeftijd verlaagd naar 25 jaar. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139