YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur grondwet wet grondrechten constitutie grond vrijheid van meningsuiting privacy raad van state ministeriele verantwoordelijkheid algemene rekenkamer nederlandse grondwet ministerraad verenigde vergadering grondwet van nederland constitutionele toetsing tweekamerstelsel nationale vergadering van hogendorp eerste grondwet statuut van het koninkrijk 1815 troonopvolging grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 6 voorstellen aanhangig mislukte grondwetsprojecten grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 4 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 5 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 7 de grondwet grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 3 integrale tekst (alle hoofdstukken) 1814 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 1 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 2 constitutionerende vergadering grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 8 grondwet - volledige tekst grondwet (volledige tekst) grondwet en constitutie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 776 voor - grondwet - in 0.0777430534362793 seconden.

grondwet

Wet waarin de grondrechten van de burgers en het staatsbestel zijn vastgelegd. De eerste Grondwet kwam in 1798 tot stand. De huidige Grondwet gaat terug op die van 1814, met belangrijke wijzigingen in 1815, 1848, 1917 1948 en 1983. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

grondwet - (constitutie)

grondwet zn. ‘constitutie’ Vnnl. grondwet ‘belangrijke grondslag’ in het heiligh verbondt ... houden voor ... een grondtwet des rijx ‘het verbond te beschouwen als een grondslag van het rijk’ [1626; WNT], ‘voornaamste regel’ in zelfs-loocheningh is de grond-wet, en hooft-reghel van 't Christendom [1658; WNT]; nnl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

grondwet

In de grondwet staan enerzijds de grondrechten van de burgers, zoals in Nederland de vrijheid van meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het recht op privacy en anderzijds is de staatsinrichting van een land erin vastgelegd. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Grondwet van Nederland

De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 1 Grondwet

In hoofdstuk I van de Nederlandse Grondwet zijn de rechten van iedere ingezetene vastgelegd. Het gaat daarbij met name om mensenrechten en democratische rechten. Zo zijn het discriminatieverbod (art. 1), de vrijheden van godsdienst en meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, het recht op privacy, rechtsbescherming en het recht op betoging opgenomen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 7 Grondwet

In hoofdstuk VII van de Nederlandse Grondwet staan bepalingen met betrekking tot gemeenten, provincies en waterschappen, zoals hoe worden die opgeheven en ingesteld, hoe worden hun grenzen vastgesteld en welke bevoegdheden hebben ze. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 3 Grondwet

In hoofdstuk III van de Nederlandse Grondwet zijn de taken, bevoegdheden, zittingsduur en werkwijze van Eerste en Tweede Kamer vastgelegd. Tevens zijn regels opgenomen over de Verenigde vergadering, de toelating van de leden, het voorzitterschap en de verkiezingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 2 Grondwet

In hoofdstuk II van de Nederlandse Grondwet is de positie van de Koning en het kabinet (ministers en staatssecretarissen) vastgelegd. Samen vormen zij de regering. De Grondwet bepaalt dat de ministers verantwoordelijk zijn en dat de Koning onschendbaar is. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 4 Grondwet

Hoofdstuk IV van de Nederlandse Grondwet bevat bepalingen over de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies. De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering. De Rekenkamer controleert de uitgaven van het Rijk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 6 Grondwet

In hoofdstuk VI van de Nederlandse Grondwet staat wie geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen en wie strafbare feiten mogen berechten. Ook wordt bepaald aan wie de Tuchtrechtspraak wordt opgedragen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 8 Grondwet

De wijze waarop de Grondwet kan worden gewijzigd, wordt geregeld in hoofdstuk VIII van de Nederlandse Grondwet. De voornaamste bepalingen daarbij zijn dat dit in twee stappen moet gebeuren en dat bij de tweede stap een versterkte meerderheid nodig is. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 5 Grondwet

In hoofdstuk V van de Nederlandse Grondwet wordt geregeld hoe wetten tot stand moeten komen, hoe de bekrachtiging van wetten moet geschieden, hoe een nieuwe wet bekend moet worden gemaakt en op welke wijze een wet inwerking kan treden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Grondwet (volledige tekst)

Art. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

grondwet en constitutie

Elke staatsregeling of constitutie, ook de onze, bestaat voor een deel uit niet in de grondwet neergelegde, ongeschreven rechtsregels die men in het politieke verkeer in acht neemt. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

grondwet en andere wetten

De grondwet moet ons erfgoed van vrijheid en gelijkheid, en tolerantie tegen de waan van de dag beschermen. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Grondwet voor de Europese Unie - ontwerp 2001

In december 2001 besloot de Europese Raad in het Belgische Laken een Europese Conventie over de toekomst van de Europese Unie in te stellen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1815

Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

constitutie - (grondwet; gestel)

constitutie zn. ‘grondwet; gestel’ Vnnl. constitutie ‘toestand, samenstelling’ [1562; Tetraglotton]; ‘lichaamsgestel’ in de welvaarendheid eener sterke constitutie [1682; WNT visite]; nnl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Referendum Europese Grondwet

Een meerderheid van de Nederlandse kiezers stemde op 1 juni 2005 tegen de Europese Grondwet bij het eerste nationale referendum ooit in ons land. Drie dagen daarvoor hadden de Fransen dat ook al gedaan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Grondwets­herzieningen 1815 - heden

De eerste Grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op basis van een door een commissie onder leiding van Van Hogendorp op 2 maart 1814 aangeboden ontwerp. Sindsdien is de Grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Van Schaik
De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mislukte Grondwetprojecten

Van de vele voorstellen die sinds 1815 zijn gedaan om de Grondwet te herzien, waren er ook veel niet succesvol. Soms betekende dat alleen uitstel, maar vaak ging een wijziging ook definitief niet door. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Constitutionele toetsing
Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Procedure Grondwetsherziening

Bij wijziging van de Grondwet geldt een andere wetgevingsprocedure dan bij wijziging van 'gewone' wetten. Herziening vindt plaats in twee lezingen en bij de tweede lezing is in beide Kamers een versterkte meerderheid nodig (namelijk tweederde van de stemmen). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 142