YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur grondwet raad van state nederlandse grondwet ministeriele verantwoordelijkheid ministerraad algemene rekenkamer verenigde vergadering grondwet van nederland constitutionele toetsing tweekamerstelsel nationale vergadering van hogendorp eerste grondwet statuut van het koninkrijk troonopvolging 1815 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 3 constitutionerende vergadering grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 6 voorstellen aanhangig de grondwet integrale tekst (alle hoofdstukken) grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 1 mislukte grondwetsprojecten 1814 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 8 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 2 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 4 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 7 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 5 grondwet (volledige tekst) grondwet - volledige tekst tweede kamer eerste kamer staten-generaal provinciale staten wetsvoorstel europese raad verdrag van lissabon : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 398 voor - grondwet - in 0.0323560237884521 seconden.

grondwet

Kunstbus - Wet waarin de grondrechten van de burgers en het staatsbestel zijn vastgelegd. De eerste Grondwet kwam in 1798 tot stand. De huidige Grondwet gaat terug op die van 1814, met belangrijke wijzigingen in 1815, 1848, 1917 1948 en 1983. ... grondwet

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 8 Grondwet

Parlement & Politiek - De wijze waarop de Grondwet kan worden gewijzigd, wordt geregeld in hoofdstuk VIII van de Nederlandse Grondwet. De voornaamste bepalingen daarbij zijn dat dit in twee stappen moet gebeuren en dat bij de tweede stap een versterkte meerderheid nodig is. ... 8 grondwet

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 3 Grondwet

Parlement & Politiek - In hoofdstuk III van de Nederlandse Grondwet zijn de taken, bevoegdheden, zittingsduur en werkwijze van Eerste en Tweede Kamer vastgelegd. Tevens zijn regels opgenomen over de Verenigde vergadering, de toelating van de leden, het voorzitterschap en de verkiezingen. ... 3 grondwet

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 1 Grondwet

Parlement & Politiek - In hoofdstuk I van de Nederlandse Grondwet zijn de rechten van iedere ingezetene vastgelegd. Het gaat daarbij met name om mensenrechten en democratische rechten. Zo zijn het discriminatieverbod (art. 1), de vrijheden van godsdienst en meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, het recht op privacy, rechtsbescherming en het recht op betoging opgenomen. ... 1 grondwet

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 6 Grondwet

Parlement & Politiek - In hoofdstuk VI van de Nederlandse Grondwet staat wie geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen en wie strafbare feiten mogen berechten. Ook wordt bepaald aan wie de Tuchtrechtspraak wordt opgedragen. ... 6 grondwet

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 7 Grondwet

Parlement & Politiek - In hoofdstuk VII van de Nederlandse Grondwet staan bepalingen met betrekking tot gemeenten, provincies en waterschappen, zoals hoe worden die opgeheven en ingesteld, hoe worden hun grenzen vastgesteld en welke bevoegdheden hebben ze. ... 7 grondwet

                                                                                                                                           

Grondwet van Nederland

Parlement & Politiek - De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. ... grondwet

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 4 Grondwet

Parlement & Politiek - Hoofdstuk IV van de Nederlandse Grondwet bevat bepalingen over de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies. De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering. De Rekenkamer controleert de uitgaven van het Rijk. ... 4 grondwet

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 5 Grondwet

Parlement & Politiek - In hoofdstuk V van de Nederlandse Grondwet wordt geregeld hoe wetten tot stand moeten komen, hoe de bekrachtiging van wetten moet geschieden, hoe een nieuwe wet bekend moet worden gemaakt en op welke wijze een wet inwerking kan treden. ... 5 grondwet

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 2 Grondwet

Parlement & Politiek - In hoofdstuk II van de Nederlandse Grondwet is de positie van de Koning en het kabinet (ministers en staatssecretarissen) vastgelegd. Samen vormen zij de regering. De Grondwet bepaalt dat de ministers verantwoordelijk zijn en dat de Koning onschendbaar is. ... 2 grondwet

                                                                                                                                           

Grondwet (volledige tekst)

Parlement & Politiek - Art. ... grondwet

                                                                                                                                           

Grondwet voor de Europese Unie - ontwerp 2001

Parlement & Politiek - In december 2001 besloot de Europese Raad in het Belgische Laken een Europese Conventie over de toekomst van de Europese Unie in te stellen. ... grondwet

                                                                                                                                           

Referendum Europese Grondwet

Parlement & Politiek - Een meerderheid van de Nederlandse kiezers stemde op 1 juni 2005 tegen de Europese Grondwet bij het eerste nationale referendum ooit in ons land. Drie dagen daarvoor hadden de Fransen dat ook al gedaan. ... europese grondwet

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1815

Parlement & Politiek - Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... grondwet

                                                                                                                                           

Grondwetscommissies

Parlement & Politiek - Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... grondwet

                                                                                                                                           

Mislukte Grondwetprojecten

Parlement & Politiek - Van de vele voorstellen die sinds 1815 zijn gedaan om de Grondwet te herzien, waren er ook veel niet succesvol. Soms betekende dat alleen uitstel, maar vaak ging een wijziging ook definitief niet door. ... grondwet

                                                                                                                                           

Wijziging procedure Grondwetsherziening

Parlement & Politiek - Belangrijke wijzigingen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing vergen vaak een wijziging van de Grondwet. Zo'n wijziging is echter moeilijker te realiseren dan een gewone wetswijziging. In de eerste plaats moeten de Eerste en de Tweede Kamer de wijziging in twee lezingen behandelen. ... procedure grondwet

                                                                                                                                           

Grondwets­herzieningen 1815 - heden

Parlement & Politiek - De eerste Grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op basis van een door een commissie onder leiding van Van Hogendorp op 2 maart 1814 aangeboden ontwerp. Sindsdien is de Grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd. ... grondwet

                                                                                                                                           

Procedure Grondwetsherziening

Parlement & Politiek - Bij wijziging van de Grondwet geldt een andere wetgevingsprocedure dan bij wijziging van 'gewone' wetten. Herziening vindt plaats in twee lezingen en bij de tweede lezing is in beide Kamers een versterkte meerderheid nodig (namelijk tweederde van de stemmen). ... grondwet

                                                                                                                                           
Het begrip 'zonder last en ruggespraak'
Parlement & Politiek - Soms duikt nog wel eens het begrip 'last en ruggespraak' op. Dat is een verouderd begrip, dat tot 1983 in de Grondwet stond. Waar kwam dat vandaan en wat staat er nu in de Grondwet? ... op. dat is een verouderd begrip, dat tot 1983 in de grondwet

                                                                                                                                           
Constitutionele toetsing
Parlement & Politiek - Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. ... toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de grondwet

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Van Schaik
Parlement & Politiek - De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. ... het kabinet-drees/van schaik. zij moest een herziening van de grondwet

                                                                                                                                           

Belangrijkste bepalingen Grondwet van 1814

Parlement & Politiek - Erfprins Willem verklaarde op 1 december 1813 de soevereiniteit over Nederland te aanvaarden onder waarborging 'eener wijze constitutie'. De nieuwe soevereine vorst benoemde op 21 december daarom een commissie die onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp een ontwerp-Grondwet moest opstellen. ... bepalingen grondwet

                                                                                                                                           
De Koning
Parlement & Politiek - Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een Koning het staatshoofd is of eigenlijk: het 'onschendbare deel' van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van Koningin Juliana. ... de positie van de koning en de opvolging zijn geregeld in de grondwet

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17