YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal hen/hun persoonlijk voornaamwoord literair leestips grammaticaal ontleden cultuur hen-of-hun sociaal structuralisme getal ambiguiteit filosofisch structuralisme taalkundig structuralisme kunst persoonsvorm enkelvoud/meervoud academie francaise woordgroep bezittend voorwerp bijwoord tangerijnen latijnse-school gymnasium mandarijn esperanto paris bordone indirect-object mandarijnen werkwoord woordkeuze afleiding woordgebruik tegenwoordig-deelwoord nicolas provost zeven vrije kunsten mesopotamische-mythologie d/t mythologie tristan tzara : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 60 voor - grammatica - in 0.00620412826538086 seconden.
Wat is juist: 'Dat heb ik hen horen zeggen' of 'Dat heb ik hun horen zeggen'?
Genootschap Onze Taal - Hen is hier juist. In 'Ik heb het hen horen zeggen' is hen een lijdend voorwerp. Deze zin bestaat eigenlijk uit twee zinnen: 'Ik heb hen gehoord' en 'Zij hebben het gezegd'; dat maakt het een lastig geval. ... (ook wel 'de infinitief') horen gebruikt. horen wordt in de grammatica

                                                                                                                                           

Wat is een goed boek over de Nederlandse grammatica?

Genootschap Onze Taal - Hieronder volgt een lijstje met goede grammaticaboeken. Een aanrader is ook het weblog van de Taalprof, waarop de zinsdelen en veel grammaticale kwesties op een toegankelijke manier besproken worden. ... is een goed boek over de nederlandse grammatica

                                                                                                                                           

grammaticaal

Kunstbus - Grammaticaal (bn, bw) In overeenstemming met, betrekking hebbend op de (regels van de) grammatica. Grammatica is de benaming voor de studie, beschrijving en verklaring van de systematiek van een natuurlijke taal of kunsttaal. ... grammatica

                                                                                                                                           
Waar kun je taalcursussen Nederlands volgen als je het Nederlands als tweede taal wilt leren?
Genootschap Onze Taal - Hieronder staat een lijst met andere instellingen die (ook) taalcursussen voor Nederlanders en/of anderstaligen (NT2) geven. Welke taalcursus voor u geschikt is, is afhankelijk van uw niveau en van uw wensen. ... alfabeta tekst en training 020 - 412 08 27 nieuwste spelling, grammatica

                                                                                                                                           
Sociaal structuralisme
Kunstbus - Het structuralisme is een theoretische benaderingswijze binnen de sociale wetenschappen met als uitgangspunt dat niet direct waarneembare structuren ten grondslag liggen aan sociale verschijnselen. Deze structuren zijn verzamelingen van de relaties tussen de elementen waaruit de sociale werkelijkheid is opgebouwd. ... woorden het lexicon uit, terwijl het syntagma de vereiste grammatica

                                                                                                                                           
Hen-of-hun
Kunstbus - Hen of hun? Voor hun als onderwerp ( hun in plaats van zij ) voornaamwoord alleen het aanwijzende die gebruikt worden. In geschreven taal wordt soms een syntactisch onderscheid gemaakt, dat overigens in de praktijk zelden consequent wordt toegepast: * hen dient gebruikt te worden als lijdend en oorzakelijk voorwerp en na voorzetsels * hun dient gebruikt te worden als meewerkend voorwerp (zonder voorzetsel) en als ondervindend voorwerp. ... door christiaen van heule in zijn werk 'de nederduytsche grammatica

                                                                                                                                           
ambiguïteit
Kunstbus - Ambiguïteit is dubbelzinnigheid bij vormgelijkheid van woorden, woordgroepen of zinnen. Voorbeelden van zinnen die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn: 1. Je kan je daartegen niet verzetten. ('jij (aangesproken persoon) kunt je daartegen niet verzetten' en 'men kan zich daartegen niet verzetten') 2. ... in alle formele talen voorkomen. ambiguiteiten kunnen zowel in grammatica

                                                                                                                                           
Getal
Kunstbus - Het getal [-len -letje] o 1 hoeveelheid; aantal: in groten getale 2 voorstelling van een hoeveelheid door cijfers. Getal (wiskunde): een grondbegrip uit de wiskunde, waarmee een hoeveelheid wordt aangegeven; Oorspronkelijk was het begrip getal synoniem voor aantal, dus voor de getallen een, twee, drie, enz. ... op een hoeveelheid, het tweede niet. getal (taalkunde) het grammatica

                                                                                                                                           
indirect-object
Kunstbus - 1. (voorwerp) 2. Object is in de grammatica een verzamelnaam voor de zaak in een zin waarop de door het werkwoord uitgevoerde handeling direct of indirect betrekking heeft. Men onderscheidt dus twee soorten objecten:. ... 1. (voorwerp) 2. object is in de grammatica

                                                                                                                                           
bijwoord
Kunstbus - Het bijwoord -en o Een bijwoord ( Latijn: adverbium) is een woordsoort in de grammatica. Een bijwoord (of: adverbium) is een woord dat een nadere bijzonderheid van een werking, toestand of eigenschap noemt. ... o een bijwoord ( latijn: adverbium) is een woordsoort in de grammatica

                                                                                                                                           
Paris Bordone
Kunstbus - Italiaans schilder, frescoschilder, tekenaar en ontwerper voor ornamenten, gedoopt 5 juli 1500 Treviso ‑ overleden 19 januari 1571 Venetië. Leerling van Titiaan in 1517 en van Giorgio Vasari. Door Vasari werd hij in Venetië in de grammatica en de muziek onderwezen. ... en van giorgio vasari. door vasari werd hij in venetie in de grammatica

                                                                                                                                           
woordgroep
Kunstbus - Woordgroep Een woordgroep is een opeenvolging van woorden die bij elkaar horen. Voorbeeld: heel mooie bomen in een rij. De scheidingslijn tussen samenkoppeling en woordgroep is niet scherp te trekken. Constituent is een taalkundige term die verwijst naar een deel van een zin dat zich als een eenheid manifesteert. ... zich als een eenheid wanneer het intact blijft onder bepaalde grammatica

                                                                                                                                           
Latijnse-school
Kunstbus - Latijnse school 'Latijnse school' was de benaming voor scholen die in de vroege Middeleeuwen waren gesticht door kloosters of bisschoppen (en later ook door gemeentebesturen). Op deze scholen werd les gegeven in de 'artes liberales', de vrije kunsten: de grammatica, welsprekendheid, redeneerkunst, rekenkunde, meetkunde, sterrenkunde en muziek. ... werd les gegeven in de 'artes liberales', de vrije kunsten: de grammatica

                                                                                                                                           
Is het meervoud of het enkelvoud juist in 'Ik was een van de eersten die de grap doorhad/doorhadden '?
Genootschap Onze Taal - Er zijn veel taalgebruikers die hier alleen het meervoud juist vinden. Die verwijst volgens hen naar eersten, en omdat dat een meervoud is, moet ook de persoonsvorm doorhadden een meervoud zijn: 'Ik was een van de eersten die de grap doorhadden. ... .' de algemene nederlandse spraakkunst (ans, 1997), de dikste grammatica

                                                                                                                                           
Académie française
Kunstbus - Académie-française Officiële Franse instelling op het gebied van de Franse taal. Zij vormt samen met vier andere academies het Institut de France. De Académie heeft 2 functies: het toezien op de woordenschat en de grammatica van het Frans en het bevorderen van het gebruik van het Frans wereldwijd. ... heeft 2 functies: het toezien op de woordenschat en de grammatica

                                                                                                                                           
Esperanto
Kunstbus - Esperanto is een internationale kunsttaal ontworpen door Lejzer Zamenhof, die in 1887 onder het pseudoniem Dr. Esperanto - "iemand die hoopt" - het eerste boekje over de taal publiceerde. Van dit pseudoniem is ook de naam van de taal afkomstig. ... tussen verschillende culturen. esperanto heeft een eenvoudige grammatica

                                                                                                                                           
bezittend voorwerp
Kunstbus - Bezittend voorwerp Bezittend voorwerp of possessieve datief is in de grammatica de benaming voor een zinsdeel dat de zelfstandigheid waarop de door het werkwoord uitgedrukte handeling, werking of toestand gericht is uitdrukt. ... voorwerp bezittend voorwerp of possessieve datief is in de grammatica

                                                                                                                                           
mandarijn
Kunstbus - Mandarijn kan verwijzen naar: Aziatische eendensoort. Mandarijnslang (Elaphe mandarina), een zwart met geel gekleurde slang. Blauwe mandarijn pitvis (Synchiropus splendidus), felgekleurde tropische zoutwatervis. ... vaak nog van andere transcriptie-systemen gebruik gemaakt. grammatica

                                                                                                                                           
Prosodie
Muziekbus - 1. Leer van tijdmaat, ritmiek en accent in de muziek (dito van maat en klemtoon in de dichtkunst). In taalkunde is prosodie (van het Griekse προσῳδία, prosōidía) een gezamenlijke term voor voor het ritme, de klemtoon en de intonatie van de stem bij het uitspreken van een zin. ... andere elementen van een taal die niet worden ondersteund door grammatica

                                                                                                                                           
A. (Alexander) Kops
Parlement & Politiek - Alexander Kops (1984) is sinds 23 maart 2017 lid van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. In 2014-2017 was hij Eerste Kamerlid. De heer Kops was leraar Duits in Leiderdorp en daarna medewerker van de PVV-delegatie in het Europees Parlement. ... publicaties/bronnen publicaties - schoolboek duitse grammatica

                                                                                                                                           
Plinius
Kunstbus - . Plinius de Oudere, Romeins schrijver en wetenschapper (23-79), auteur van Naturalis Historia (De wereld).. Plinius de Jongere, Romeins schrijver en staatsman (63-ca. 113), auteur van de 'Epistulae' = 'brieven'. ... op het gebied van het krijgswezen, de geschiedenis, de grammatica

                                                                                                                                           
Kabbalah
Kunstbus - De Kabbala of Kabbalah is een religieus filosofisch systeem dat beweert inzicht te geven in de goddelijke natuur. Kabbalah is een Hebreeuws woord dat ontvangst of openbaring betekent. Oorsprong " Kabbalah" refereert aan een esoterische dogmatiek over God en het universum, die als openbaring aan uitverkoren heiligen uit een ver verleden zou zijn overgedragen, en die enkel door enkele bevoorrechte mensen zou worden overgeleverd. ... de zohar. volgens hem gebruikte de tekst 12e eeuwse spaanse grammatica

                                                                                                                                           
Wat is juist: reizigers worden verzocht of reizigers wordt verzocht?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. 'Reizigers wordt verzocht in Utrecht over te stappen' en 'Reizigers worden verzocht in Utrecht over te stappen' hebben een verschillende ontleding. Uit de ene ontleding vloeit het enkelvoud wordt voort, uit de andere het meervoud worden. ... om meestal). wat heeft de voorkeur? hoewel beide ontledingen grammatica

                                                                                                                                           
Kun je zeggen 'Ik heb een luchtje ruiken stinken' net zoals je kunt zeggen 'Ik heb de aarde voelen trillen'?
Genootschap Onze Taal - Op zichzelf is de constructie 'Ik heb een luchtje ruiken stinken' mogelijk, maar deze zin klinkt toch vreemd. 'Ik heb een vreemd/raar/vies luchtje geroken' klinkt een stuk gewoner. ... gewoon. de algemene nederlandse spraakkunst (de dikste grammatica

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 22