YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen borgees borgesius kabinet-de meester hendrik goeman borgesius mr.dr. h. (hendrik) goeman borgesius goeman borgesius de meester kabinet reiger vrij-liberalen j.e.n. schimmelpenninck van der oye van hamel sam van houten van leeuwen cort van der linden kabinet-heemskerk kabinet-de meester (1905-1908) de beaufort tweede kamer roell gleichman khadija arib voorzitter tweede kamer reglement van orde tweede kamervoorzitter presidium van nieuwenhoven van miltenburg gouverneur-generaal bukman l.g. kortenhorst zitting deetman cremers van bylandt van rees dullert arib hirsi ali : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 29 voor - goeman borgesius - in 0.0184929370880127 seconden.

Borgesius

Ook Borgees. Predikanten- en professorenfamilie, afkomstig uit Harburg. Joachimus Borgesius (1585-na 1663) was predikant te Westerwijtwerd (1617), later rector van de Latijnse school te Groningen. ... wiskunde (1653), later in de letteren (1660). hendrik goeman - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Mr.Dr. H. (Hendrik) Goeman Borgesius

Vooraanstaand liberaal politicus, met grote politieke talenten. Pragmatisch ingesteld en gematigd vooruitstrevend. Was onderwijzer en hoofdredacteur van dagblad 'Het Vaderland'. Vervolgens veertig jaar Tweede Kamerlid, waarvan vier jaar Kamervoorzitter. ... h. (hendrik) goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Meester (1905-1908)
Dit door Goeman Borgesius geformeerde liberale minderheidskabinet wordt geleid door de Unie-liberaal De Meester. Hij is een vroegere vicepresident van de Raad voor Nederlandsch-Indië; na de Gouverneur-Generaal de hoogste gezagsdrager in Indië. ... meester (1905-1908) - hoofdinhoud dit door goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden Tweede Kamervoorzitters
Tweede Kamervoorzitter is een belangrijke functie, zowel vanwege het belang van een geordende gang van zaken in het parlement, meer in het bijzonder tijdens debatten, als vanwege de rol als vertegenwoordiger van de Kamer. ... de kamervoorzitter meestal veel ervaring als kamerlid. zo was goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1888-1918: Antithese
Deze periode wordt beheerst door de zogenaamde Antithese. Deze leer van Abraham Kuyper gaat ervan uit dat er een politieke scheiding bestaat tussen gelovigen en niet-gelovigen. De protestant-christelijken (antirevolutionairen en christelijk-historischen) en katholieken vormen de rechterzijde (ook wel Coalitie), en de liberalen de linkerzijde. ... meer informatie kabinet-de meester (1905-1908) dit door goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquêtes 1851 - heden
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... van kinderen door de regering was ingetrokken, namen goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Liberalen
Liberaal is een negentiende eeuwse politieke stroming. Vanaf het einde van die eeuw wordt de term gebruikt om aanhangers aan te duiden van partijen die streven naar een grote mate van vrijheid voor het individu. ... andere vooraanstaande liberalen waren het groningse kamerlid goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Liberale Unie
De Liberale Unie werd in 1885 opgericht. In de unie werden de liberale kiesverenigingen verenigd. Zij gold als gematigd vooruitstrevend, zeker nadat de conservatieve vleugel zich rond 1894 had afgescheiden. ... liberale staatspartij). voormannen van de liberale unie waren goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. Th.H. de Meester
Tamelijk onbekende Indische bestuurder, die in 1905 leider werd van een door Goeman Borgesius geformeerd liberaal minderheidskabinet ('een kabinet van kraakporselein'). Aan dit kabinet-De Meester - ook wel 'de Staalmeesters' genoemd - kwam al na tweeënhalf jaar een einde, nadat in 1907 minister Staal al had moeten aftreden na een eerste kabinetscrisis. ... indische bestuurder, die in 1905 leider werd van een door goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. W.K.F.P. (Frederik) graaf van Bylandt
Diplomaat uit een Duitse militaire en adellijke familie, die in 1882 Tweede Kamerlid werd voor de antirevolutionairen. Koos in 1894 de zijde van Lohman. Sprak in de Tweede Kamer vooral over buitenlandse en koloniale zaken. ... bij het opmaken van de voordracht voor het voorzitterschap h. goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. O.F.A.M. (Octaaf) van Nispen tot Sevenaer
Katholiek Tweede Kamerlid uit een Gelders adellijk geslacht. Advocaat in Nijmegen en in 1901 voor het gelijknamige district tot Kamerlid gekozen. Deskundig op het gebied van onder andere verkeer en buitenlandse zaken. ... bij het opmaken van de voordracht voor het voorzitterschap h. goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. D.J. (Dirk) de Geer
Belangrijk staatsman in de eerste helft van de twintigste eeuw. Diverse malen Tweede Kamerlid, en tevens raadslid in Rotterdam, gedeputeerde van Zuid-Holland en burgemeester van Arnhem. Stond in de CHU aanvankelijk als vooruitstrevend te boek. ... - stemde in 1911 als enige van de rechterzijde voor een motie- goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.G. Gleichman
Voorman van de oud-liberalen en Tweede Kamervoorzitter. Na een loopbaan bij de Nederlandse Bank minister van Financiën in het kabinet-Kappeyne van de Coppello. Uitstekend administrateur en zuinig financier. ... voor amsterdam. versloeg in 's-gravenhage (onder anderen) h. goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman
Protestants politicus; voorman van de christelijk-historischen. Aristocratische, maar ook temperamentvolle Groninger die driftig kon reageren en zich soms zeer scherp uitliet tegen politieke tegenstanders. ... verslagen door h.l. drucker (vdb) - versloeg in 1909 h. goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vragenrecht
Als uitvloeisel van het recht op inlichtingen, waarover alle inidivuele Kamerleden beschikken, kennen Tweede en Eerste Kamer het vragenrecht. Met dit recht kunnen alle leden behalve tijdens de debatten en de schriftelijke behandeling van (wets)voorstellen vragen stellen aan de regering. ... opgenomen. het voorstel daartoe werd gedaan door de liberaal goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra
De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. ... als parlementarier - interpelleerde in 1898 minister goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ervaring als Tweede Kamerlid
In het verleden waren er Kamerleden die lang in de Tweede Kamer zaten. Sinds de jaren '60 van de vorige eeuw vertoont de ervaring van Tweede Kamerleden een - zij het niet constante - dalende lijn. Het aantal Kamerleden met langdurige Kamerervaring neemt af. ... duymaer van twist, l.f. 44 j 6 m tilanus, dr. h.w. 40 j 11 m goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. Æ. baron Mackay
Bescheiden, zelfs wat schuchtere antirevolutionair politicus uit een Gelders adellijk geslacht van bestuurders. Was rechter in Zutphen en lange tijd Tweede Kamerlid (en een jaar voorzitter). Formeerde in 1888 het eerste confesssionele kabinet en gold als een bekwaam kabinetsleider. ... jhr. e. van weede van dijkveld (lib.) - versloeg in 1894 h. goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. J. Röell
Knap, evenwichtig liberaal jurist uit een vooraanstaande familie van bestuurders. Als oud-griffier van de Staten van Holland goed ingevoerd in het binnenlands bestuur en de waterhuishouding. In 1877 voor het district Utrecht tot Tweede Kamerlid gekozen en in de Kamer breed georiënteerd. ... stemde in 1885 als enige liberaal tegen een (verworpen) motie- goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Ferdinand Domela Nieuwenhuis ( Amsterdam, 31 december 1846 - Hilversum, 18 november 1919) was aanvankelijk een predikant, later socialistische politicus en nog later een sociaal-anarchist en antimilitarist. ... trouw de door hem verkondigde dwalingen voorstaat'. ook h. goeman - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Voorzitter Tweede Kamer
De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... 1925-08-05 d. (dirk) fock 1917-01-25 1920-10-08 h. (hendrik) goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Pierson (1897-1901)
Dit liberale kabinet staat bekend als 'het kabinet van sociale rechtvaardigheid'. Het brengt diverse belangrijke wetten tot stand, waarvan de Woningwet, de Ongevallenwet en de Leerplichtwet de bekendste zijn. ... linden (lib.-partijloos) binnenlandse zaken minister: mr. h. goeman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Maarten Gerben Eelkema
M.G. Eelkema (Elp, Westerbork 1883 - Groningen 1930) was een Nederlandse architect, die vooral actief was in Groningen. Verschillende door hem ontworpen bouwwerken zijn aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. ... eelkema's hand was het verzorgingstehuis eugeria (1930) aan de goeman - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
de kerk
De kerk had vele taken. Als wij de oude stukken nagaan is het opvallend dat de kerk zoveel deed. Haar eerste en voornaamste taak was uiteraard het uitdragen van het evangelie, de blijde boodschap van verlossing, zoals die in de Bijbel is geopenbaard. ... goeman - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 40