YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement europese commissie raad van ministers europese raad eenparigheid van stemmen verdrag van lissabon gekwalificeerde meerderheid van stemmen comite van de regio's economisch en sociaal comite bijzondere wetgevingsprocedure bemiddelingscomite besluitvormingsprocedures in de europese unie europese rekenkamer europese centrale bank noodremprocedure meerderheid van de uitgebrachte stemmen bijzondere wetgevingsprocedures medebeslissingsprocedure co-decisieprocedure codecisieprocedure gewone olp meerderheid van de leden van europees wetsvoorstel tot nationale uitvoering wetgevingsprocedure gewone wetgevingsprocedure europese unie lidstaten europese verdragen gewone herzieningsprocedure passerelle bijzondere besluitvormingsprocedures vereenvoudigde herzieningsprocedure internationale overeenkomsten samenwerkingsprocedure andere procedure instemmingsprocedure vaststellen van afgeleide wetgeving niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raadsformatie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 551 voor - gewone wetgevingsprocedure - in 0.0525689125061035 seconden.

Gewone wetgevingsprocedure (COD)

Deze procedure is de wetgevingsprocedure die standaard van toepassing is op alle besluitvorming in de Europese Unie, tenzij in de verdragen specifiek staat dat er een andere, bijzondere wetgevingsprocedure geldt. ... gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Bijzondere wetgevingsprocedures

De bijzondere wetgevingsprocedure is een verzamelterm voor een groot aantal besluitvormingsprocedures in de Europese Unie. Wat al die besluitvormingsprocedures gemeen hebben is dat ze een uitzondering zijn op de gewone wetgevingsprocedure. ... gemeen hebben is dat ze een uitzondering zijn op de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Noodremprocedure
De noodremprocedure is een procedure waarbij een lidstaat verzoekt om bij een wetsontwerp de gewone wetgevingsprocedure door het Europees Parlement en de Raad van ministers te schorsen en het wetsontwerp aan de Europese Raad voor te leggen. ... waarbij een lidstaat verzoekt om bij een wetsontwerp de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Besluitvormingsprocedures in de Europese Unie
De Europese Unie neemt jaarlijks veel besluiten. Dat doet de Europese Unie volgens een aantal procedures. Naast de gewone wetgevingsprocedures kent de EU een aantal bijzondere wetgevingsprocedures. Daarnaast zijn er aparte procedures voor regelgeving die de details van eerder aangenomen besluiten uit moet werken. ... doet de europese unie volgens een aantal procedures. naast de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bemiddelingscomité
In het kader van de gewone wetgevingsprocedure waarbij de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement samen besluiten nemen, voorziet artikel 294 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) in een bemiddelingscomité. ... - hoofdinhoud in het kader van de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... van discriminatie op grond van nationaliteit geldt de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... met uitzondering van het familierecht, verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Milieubeleid
De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onderwijs- en jeugdbeleid
De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Lissabon
Dit Europese verdrag voert een aantal hervormingen door om de Europese Unie democratischer en beter bestuurbaar te maken nadat in 2004 en 2007 twaalf nieuwe landen lid zijn geworden van de Europese Unie. ... aangepast. de medebeslissings- of codecisieprocedure is de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Van Europees wetsvoorstel tot nationale uitvoering
Alvorens een politiek gevoelig voorstel te doen of wetgeving voor te stellen op een terrein waar nog geen EU wetten gelden, zal de Commissie eerst willen vaststellen of het voorstel op politieke steun kan rekenen, door betrokkenen te consulteren na de publicatie van een groenboek of witboek. ... over de eu- wetgeving. deze procedure wordt ook wel de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... besluitvorming verloopt in de meeste gevallen volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Concurrentiebeleid
Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren. ... over verstoring van de interne markt verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid humanitaire hulp
Ieder jaar worden er gebieden in de wereld getroffen door natuurrampen en oorlogen. Via de Europese hulporganisatie ECHO levert de Europese Unie in dit soort gevallen hulp aan de getroffen gebieden. ECHO is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van alle humanitaire hulp wereldwijd. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid informatiemaatschappij
Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regionaal beleid
Hoewel de Europese Unie één van de rijkste delen van de wereld is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio's in Europa. Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio's. De Europese Unie heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio's binnen haar lidstaten verschillende fondsen opgezet. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid ontwikkelingssamenwerking
De Europese Unie is de grootste donor van ontwikkelingsgelden ter wereld. Samen met de lidstaten is de Europese Unie verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle niet-particuliere internationale hulpverlening. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Parlement (EP)
De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... europees parlement (ep) op veel meer terreinen mee volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... van de regels voor het financieel toezicht geldt de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... voor besluiten over de preventie van criminaliteit geldt de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Akkoord van Schengen
Naar aanleiding van grote hoeveelheden migranten die door de EU trokken, hebben verschillende landen in de loop van 2015 weer controles aan de binnengrenzen ingevoerd. Na terroristische aanslagen in Parijs (november 2015) en Brussel (maart 2016) werden deze grenscontroles geïntensiveerd. ... hebben verloopt sinds het verdrag van lissabon volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Werkgelegenheid ... van regelgeving op dit terrein geldt in de meeste gevallen de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 23