YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement europese commissie raad van ministers europese raad verdrag van lissabon eenparigheid van stemmen gekwalificeerde meerderheid van stemmen comite van de regio's economisch en sociaal comite bijzondere wetgevingsprocedure bemiddelingscomite besluitvormingsprocedures in de europese unie europese rekenkamer europese centrale bank bijzondere wetgevingsprocedures medebeslissingsprocedure noodremprocedure meerderheid van de uitgebrachte stemmen codecisieprocedure co-decisieprocedure meerderheid van de leden van europees wetsvoorstel tot nationale uitvoering gewone wetgevingsprocedure olp gewone wetgevingsprocedure europese unie lidstaten europese verdragen gewone herzieningsprocedure passerelle internationale overeenkomsten bijzondere besluitvormingsprocedures vereenvoudigde herzieningsprocedure samenwerkingsprocedure vaststellen van afgeleide wetgeving instemmingsprocedure andere procedure niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raadsformatie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 549 voor - gewone wetgevingsprocedure - in 0.0638821125030518 seconden.

Gewone wetgevingsprocedure (COD)

Deze procedure is de wetgevingsprocedure die standaard van toepassing is op alle besluitvorming in de Europese Unie, tenzij in de verdragen specifiek staat dat er een andere, bijzondere wetgevingsprocedure geldt. ... gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Bijzondere wetgevingsprocedures

De bijzondere wetgevingsprocedure is een verzamelterm voor een groot aantal besluitvormingsprocedures in de Europese Unie. Wat al die besluitvormingsprocedures gemeen hebben is dat ze een uitzondering zijn op de gewone wetgevingsprocedure. ... gemeen hebben is dat ze een uitzondering zijn op de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Noodremprocedure
De noodremprocedure is een procedure waarbij een lidstaat verzoekt om bij een wetsontwerp de gewone wetgevingsprocedure door het Europees Parlement en de Raad van ministers te schorsen en het wetsontwerp aan de Europese Raad voor te leggen. ... waarbij een lidstaat verzoekt om bij een wetsontwerp de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Besluitvormingsprocedures in de Europese Unie
De Europese Unie neemt jaarlijks veel besluiten. Dat doet de Europese Unie volgens een aantal procedures. Naast de gewone wetgevingsprocedures kent de EU een aantal bijzondere wetgevingsprocedures. Daarnaast zijn er aparte procedures voor regelgeving die de details van eerder aangenomen besluiten uit moet werken. ... doet de europese unie volgens een aantal procedures. naast de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... van discriminatie op grond van nationaliteit geldt de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... met uitzondering van het familierecht, verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Lissabon
Dit Europese verdrag voert een aantal hervormingen door om de Europese Unie democratischer en beter bestuurbaar te maken nadat in 2004 en 2007 twaalf nieuwe landen lid zijn geworden van de Europese Unie. ... aangepast. de medebeslissings- of codecisieprocedure is de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onderwijs- en jeugdbeleid
De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Van Europees wetsvoorstel tot nationale uitvoering
Alvorens een politiek gevoelig voorstel te doen of wetgeving voor te stellen op een terrein waar nog geen EU wetten gelden, zal de Commissie eerst willen vaststellen of het voorstel op politieke steun kan rekenen, door betrokkenen te consulteren na de publicatie van een groenboek of witboek. ... over de eu- wetgeving. deze procedure wordt ook wel de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Milieubeleid
De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Concurrentiebeleid
Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren. ... over verstoring van de interne markt verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... besluitvorming verloopt in de meeste gevallen volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bemiddelingscomité
In het kader van de gewone wetgevingsprocedure waarbij de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement samen besluiten nemen, voorziet artikel 294 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) in een bemiddelingscomité. ... - hoofdinhoud in het kader van de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Consumentenrechtenbeleid
In de Europese Unie leven op dit moment ongeveer 500 miljoen consumenten. De EU streeft naar het waarborgen van de rechten en de belangen van deze consumenten. Zij moeten de garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen. ... van de consumentenrechten worden ontplooid in het kader van de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid voedselveiligheid
De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid ontwikkelingssamenwerking
De Europese Unie is de grootste donor van ontwikkelingsgelden ter wereld. Samen met de lidstaten is de Europese Unie verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle niet-particuliere internationale hulpverlening. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Audiovisueel- en mediabeleid
Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... de werkwijze en structuur van europol en eurojust geldt de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... voor besluiten over de preventie van criminaliteit geldt de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Energiebeleid
De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... en europees parlement de besluitvorming verloopt volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... van de regels voor het financieel toezicht geldt de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Akkoord van Schengen
Naar aanleiding van grote hoeveelheden migranten die door de EU trokken, hebben verschillende landen in de loop van 2015 weer controles aan de binnengrenzen ingevoerd. Na terroristische aanslagen in Parijs (november 2015) en Brussel (maart 2016) werden deze grenscontroles geïntensiveerd. ... hebben verloopt sinds het verdrag van lissabon volgens de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Werkgelegenheid ... van regelgeving op dit terrein geldt in de meeste gevallen de gewone - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 20