YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair getal architectuur plastisch-getal taal betekenis voorzetsels getallen aaneenschrijven persoonsvorm enkelvoud/meervoud woordkeuze basisregels woordgebruik lidwoord afkortingen ontleden symbolen hulpwerkwoord woordgeslacht persoonlijk voornaamwoord trema cultuur kunst uitdrukkingen en spreekwoorden alternatieve spelling werkwoord bossche school gulden snede nummer: 423 zilver taalkundige congruentie cijfer wet kieswet wet 1989/423; publicatieblad: staatscourant (journal officiel neerlandais) dom hans van der laan fibonacci hubert lampo cijfers lucifer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 104 voor - getal - in 0.0213758945465088 seconden.

Getal

Kunstbus - Het getal [-len -letje] o 1 hoeveelheid; aantal: in groten getale 2 voorstelling van een hoeveelheid door cijfers. Getal (wiskunde): een grondbegrip uit de wiskunde, waarmee een hoeveelheid wordt aangegeven; Oorspronkelijk was het begrip getal synoniem voor aantal, dus voor de getallen een, twee, drie, enz. ... getal

                                                                                                                                           

Plastisch-getal

Kunstbus - Het plastisch getal is een verhoudingsreeks in een bepaalde architectonische verhoudingsleer. Deze leer werd veelvuldig gebruikt binnen de Bossche School. Wat de gulden snede is voor het platte vlak is het plastische getal voor de juiste verhoudingen in de architectonische ruimte. ... getal

                                                                                                                                           
Betekent om de maand 'elke maand' of 'elke twee maanden'?
Genootschap Onze Taal - Als er na het lidwoord geen getal wordt genoemd, is de betekenis van om minder duidelijk. Bij kleinere tijdseenheden ( seconde, minuut, uur ) betekent om meestal 'na verloop van één eenheid', ' elke/iedere'. ... betekenissen hebben. als na om en het lidwoord een getal

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is je in de zin 'Ik heb je gezien'?
Genootschap Onze Taal - Je is hier een persoonlijk voornaamwoord. Persoonlijke voornaamwoorden verwijzen meestal naar levende wezens. De vorm hangt af van persoon en getal (eerste, tweede of derde persoon, en enkelvoud of meervoud), van de functie in de zin (als het voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders dan wanneer het een andere functie heeft), of de vorm benadrukt wordt of niet (de zogenoemde volle en gereduceerde vormen) en het geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). ... meestal naar levende wezens. de vorm hangt af van persoon en getal

                                                                                                                                           
Heb je het bij kaarten over de aas of het aas?
Genootschap Onze Taal - Zowel de aas als het aas ('de één in het kaartspel') is juist. In het Middelnederlands was het het aes. Dat had de betekenissen 'het laagste of het kleinste gewicht' en 'de eenheid of het laagste getal in verschillende spelen'. ... laagste of het kleinste gewicht' en 'de eenheid of het laagste getal

                                                                                                                                           
Moeten we z'n of hun schrijven in 'De bollenvelden zijn nu op z'n/hun mooist'?
Genootschap Onze Taal - Zowel z'n als hun is in deze zin goed. De woordgroep op z'n/hun mooist bestaat uit op + bezittelijk voornaamwoord ( z'n/hun ) + een overtreffende trap ( mooist ). In een dergelijke combinatie kunt u naast het bezittelijk voornaamwoord dat in getal/geslacht overeenkomt met het zelfstandig naamwoord (in dit geval het meervoudige hun, dat verwijst naar de bollenvelden ) ook z'n gebruiken. ... combinatie kunt u naast het bezittelijk voornaamwoord dat in getal

                                                                                                                                           
Welke persoonsvorm is correct in zinnen als de volgende? Onder 'documenten' wordt/worden alle brieven uit januari verstaan. Met 'documenten' wordt/worden alle brieven uit januari bedoeld.
Genootschap Onze Taal - Zowel het enkelvoud als het meervoud is hier mogelijk. De persoonsvorm past zich over het algemeen in getal aan het onderwerp aan: bij een meervoudig onderwerp hoort een meervoudige persoonsvorm, bij een enkelvoudig onderwerp een enkelvoudige persoonsvorm. ... hier mogelijk. de persoonsvorm past zich over het algemeen in getal

                                                                                                                                           
Waarom kun je niet zeggen per iemand maar alleen per persoon?
Genootschap Onze Taal - Het voorzetsel per heeft hier de betekenis 'voor de hoeveelheid van' en is in die betekenis alleen te combineren met woorden die een getal, hoeveelheid, maat, enz. aanduiden. Hieronder vallen ook zelfstandige naamwoorden: 'drie gulden per persoon' (eigenlijk 'per één persoon'), zelfstandig gebruikte telwoorden: 'een tientje per drie' (boeken), of vergelijkbare zinsdelen: 'per strekkende meter', 'per tien kilo'. ... is in die betekenis alleen te combineren met woorden die een getal

                                                                                                                                           
Wat is juist: 230-V-aansluiting, 230V-aansluiting of 230 V-aansluiting?
Genootschap Onze Taal - 230V-aansluiting is correct. Een getal en een eenheid, zoals 230 V, worden in combinatie met nog een ander woord aan elkaar vast geschreven: 230V-aansluiting; tussen de eenheid en de rest van de samenstelling moet een streepje staan. ... of 230 v-aansluiting? 230v-aansluiting is correct. een getal

                                                                                                                                           
Moet het werkwoord in de volgende zin in het enkelvoud of in het meervoud staan? 'Twintig stuks vee kwam/kwamen in de vlammen om.'
Genootschap Onze Taal - Het meervoud is hier juist. Omdat vee alleen in het enkelvoud kan voorkomen, terwijl het wél naar meer dieren verwijst, zijn sommigen geneigd om het enkelvoud te gebruiken. In een zin als 'Al het vee kwam in de vlammen om' is dat ook correct. ... maar in 'twintig stuks vee kwamen in de vlammen om' wordt het getal

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je 2½ in letters: tweeënhalf, twee en half, tweeëneenhalf of twee en een half?
Genootschap Onze Taal - Zowel tweeënhalf als twee en een half is juist. ... een half? zowel tweeenhalf als twee en een half is juist. een getal

                                                                                                                                           
Kieswet
Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... zij is uitgebracht, voor een aantal stemmen, gelijk aan het getal

                                                                                                                                           
Wat betekent de uitdrukking 'Spuit elf geeft ook modder' en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - 'Spuit elf geeft ook modder' is een spottende reactie op iets wat iemand anders zojuist heeft gezegd. Vaak wordt er iets mee bedoeld als 'Dat is daarnet al gezegd, sufferd!' Het kan ook iets uitdrukken als: 'Misschien denk je een waardevolle bijdrage te leveren, maar je weet er helemaal niets van, wijsneus! ... de waarschijnlijkste is dat elf steeds meer met het 'gekken getal

                                                                                                                                           
taalkundige congruentie
Kunstbus - Het congruent zijn Congruentie is in de wiskunde:. gelijkvormigheid van 2 meetkundige figuren, zie congruentie (meetkunde). het feit dat 2 getallen dezelfde rest opleveren bij een gegeven deler, zie congruentie (rekenkunde). ... figuren, zie congruentie (meetkunde). het feit dat 2 getal

                                                                                                                                           
Zilver
Kunstbus - Zilver is een scheikundig element met symbool Ag en atoomnummer 47. Zilver is een overgangsmetaal. Het is een zilverwit (half-)edelmetaal. De naam zilver is afgeleid van silubar (oud-saksisch), wat in het OudDuits silbar werd en wat later silber werd. ... de voorwerpen voorkomen. het komt voor dat in een voorwerp een getal

                                                                                                                                           
Werkwoord
Kunstbus - Het werkwoord [-en] o (verbum) Woord dat de naam noemt van een doen, een zijn, een worden, als werking voorgesteld. Het werkwoord vormt samen met het subject (onderwerp) en eventueel een object (voorwerp) de basis van een zin. ... gelang van de persoon (eerste, tweede of derde persoon), het getal

                                                                                                                                           
duivel
Kunstbus - 1 het kwaad, in de persoon van Satan => de engel der duisternis, de vorst /der/van de/ duisternis, Heintje Pik, hellevorst, Lucifer, Mefisto 2 gevallen engel, boze geest => droes Satan, de duivel of Lucifer, wordt door christenen gezien als een gevallen aartsengel, die door God uit de hemel werd geworpen toen deze tegen God in opstand kwam. ... eeuwige straf terechtkomen in een zwavel- en vuurpoel. 666 het getal

                                                                                                                                           
Wat is juist: jaren-80-muziek of jaren 80-muziek?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is jaren 80-muziek juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal is ook het alternatief jaren-80-muziek opgenomen, met twee streepjes. ( Jarentachtigmuziek, helemaal in letters, kan natuurlijk ook; dat moet volgens alle naslagwerken helemaal aaneen. ... nog een woord aan deze woordgroep wordt toegevoegd. tussen het getal

                                                                                                                                           
cijfer
Kunstbus - Een cijfer is een enkelvoudig symbool waarmee een telbaar aantal wordt aangeduid. De westerse cijfers van het tientallig stelsel zijn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ze worden Arabische cijfers genoemd, omdat ze afkomstig zijn uit het Arabisch. ... werd: sunya-s "ledig" cijfers zijn oorspronkelijk bedoeld om getal

                                                                                                                                           
Hubert Lampo
Kunstbus - Hubert (Leon) Lampo De Belgische schrijver Hubert Lampo werd geboren te Antwerpen op 1 september 1920 als zoon van een postbediende en een onderwijzeres. Lampo groeide op in een socialistisch milieu. In 1938 behaalt Hubert Lampo het diploma van onderwijzer, in 1941 dat van geaggregeerd leraar om ook in het voortgezet onderwijs aan het werk te kunnen. ... door lampo geschreven boekenweekgeschenk 'de goden moeten hun getal

                                                                                                                                           
Hans van der Laan
Kunstbus - Dom Hans van der Laan Nederlandse Benedictijner monnik en architect, geboren 29 december 1904 Leiden - overleden 19 december 1991 Mamelis. Dom Hans van der Laan was een van de leidende figuren van de Bossche School. ... de leidende figuren van de bossche school. zijn theorieen over getal

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Liefde vermenigvuldigt zich' of 'Liefde vermenigvuldigd zich'?
Genootschap Onze Taal - 'Liefde vermenigvuldigt zich' is juist. ... verandert niet als je teller en noemer allebei met hetzelfde getal

                                                                                                                                           
El Lissitzky
El Lissitzky
Kunstbus - Russische architect, schilder, fotograaf, typograaf en tentoonstellingsontwerper, geboren 18 november 1890 Potsjinok (Smolensk) - overleden 30 december 1941 Moskou. El Lissitzky (Eliezer/Lazar Marcovic/MArcovich/Markovitsj Lissitzky/Lisitski) behoort met de schilders Malewitsj, Kandinsky en Popova, de fotograaf Rodschenko, de architect Tatlin, de filmer Eisenstein en de schrijver/ dichter Majakovski tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de Russische avant-garde. ... schilderkunst van de staat van het antieke benoemde concrete getal

                                                                                                                                           
gulden snede
gulden snede
Kunstbus - Gulden snede Een belangrijk element om harmonie in de kunst te krijgen, bijvoorbeeld om het formaat van afbeeldingen te kunnen berekenen. De gulden snede leert ons dat als we een lijn met ,618033 vermenigvuldigen de delen een ideale verhouding hebben. ... of ongeveer 1,618033. deze verhouding wordt het gulden getal

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 127