YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: frans latijn cultuur europese unie grieks engels oud 2009 middelnederlands oudnederlands minister-president tweede kamer kabinetsformatie formateur kabinet ministers staatssecretarissen ministerraad europese raad ed van thijn ministeriele verantwoordelijkheid wetsvoorstellen gekozen minister-president kabinet-balkenende ii jan peter balkenende wouter bos pim fortuyn staatscommissie-cals/donner commissie-de koning jelle zijlstra jo cals staatscommissie-biesheuvel gerard schouw victor marijnen anneke goudsmit kabinet-biesheuvel i eric kolfschoten balkenende koninklijk besluit motie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5209 voor - gekozen minister president of formateur - in 0.544008016586304 seconden.
Zoektermen gekozen, minister en of behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Geschiedenis discussie gekozen minister-president of formateur

Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw laait om de zoveel tijd discussie op over de gekozen minister-president of formateur. In 1971 sneuvelde een initiatiefwetsvoorstel voor een door het volk gekozen formateur. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Gekozen minister-president of formateur

In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

In hoeverre heeft Nederland al een gekozen minister-president?

Naar aanleiding van de discussie over de gekozen minister-president zou men zich de vraag kunnen stellen of Nederland in de praktijk niet al lang een, zij het impliciet, gekozen minister-president heeft. ... meer over de geschiedenis van de discussie over de gekozen minister-president of formateur achtergrond premiers sinds 1945 onderstaande tabel geeft weer welke partijen en lijsttrekkers eerste en tweede werden bij de tw - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Inpassing gekozen minister-president in de parlementaire democratie

Het grootste probleem bij de invoering van een gekozen minister-president is de inpassing in de parlementaire democratie. Niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de minister-president kan zich in dat geval beroepen op de steun van de kiezers. ... inpassing gekozen minister-president in de parlementaire democratie - hoofdinhoud het grootste probleem bij de invoering van een gekozen minister-president is de inpassing in de parlementaire democratie ... ook een gekozen formateur zit in een situatie waarin onderhandeld moet worden over de coalitievorming. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... meer informatie meer over kabinet kabinetsformatie 2017 gekozen minister-president of formateur beschouwing de 'tien geboden' van de formatie (prof.dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vertrouwensregel parlement en kabinet
De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer ). De vertrouwensregel zegt dus niet dat bewindspersonen per se moeten aftreden als ze een fout hebben gemaakt. ... ogelijkheid niet af te treden, maar het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, in de hoop dat de nieuw gekozen tweede kamer het kabinet of de minister wel het vertrouwen geeft. ... in 1935 leidde zo'n onbevredigend antwoord op een door colijn als minister-president opgeworpen vertrouwensvraag tot een kabinetscrisis. ... een formateur moet zich er altijd van vergewissen of het door hem te vormen kabinet niet direct door de tweede kamer naar huis zal worden ges - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bestuurlijke vernieuwing
Bestuurlijke vernieuwingen zijn het aanbrengen van wijzigingen in de organisatiestructuur van de (rijks-)overheid zodat die beter, efficiënter en krachtdadiger kan optreden. Bestuurlijke vernieuwingen worden vaak in een adem genoemd met staatkundige en/of staatsrechtelijke vernieuwingen, die niet alleen een efficiëntere overheid tot doel hebben maar die ook de democratie beter willen verankeren. ... daarmee moet een mogelijke kloof tussen kiezer, gekozene en overheid kleiner worden. ... ministert ronald plasterk van bzk stelde op 27 januari 2017 de staatscommissie parlementair stelsel in. ... thema's referendum gekozen minister-president of formateur gekozen burgemeester voortouw tweede kamer bij formatie toekomst van de eerste kamer wijziging procedure grondwets - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De 'Paascrisis'
Op 22 maart 2005 kreeg het voorstel in tweede lezing tot het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming geen tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Een dag later trad minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) af. ... de belangrijkste onderwerpen waarmee hij zich ging bezighouden, waren de rechtstreeks gekozen burgemeester en herziening van het kiesstelsel. ... op paaszaterdag 26 maart bereikten de drie fractievoorzitters ( verhagen, van aartsen en dittrich ) met minister-president balkenende, vicepremier zalm en minister brinkhorst een akkoord. ... de 'paascrisis' - hoofdinhoud op 22 maart 2005 kreeg het voorstel in tweede lezing tot het uit de grondwet halen van de burgemeestersbenoeming geen tw ... sie over bestuurlijke vernieuwing, die behalve het kiesstelsel ook de positie van de eerste kamer, het referendum en de gekozen formateur onder de loep zou nemen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-De Koning
De Commissie-De Koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-Lubbers. Zij moest als (tweede) externe commissie antwoord geven op een aantal door de vraagpuntencommissie-staatkundige vernieuwing (commissie-Deetman) geformuleerde vragen. ... de belangstelling voor verkiezingen nam af, de afstand tussen kiezers en gekozenen werd als (te) groot beschouwd, het ledental van politieke partijen nam af en ook het functioneren van de eerste kamer riep vr ... de commissie ging in op het kiesstelsel voor de tweede kamer, de positie en verkiezing van de minister-president, de kabinetsformatie, de termijn van verkiezingen, het kiesstelsel voor de eerste kamer en een terugzendrecht voor de ... commissie-de koning - hoofdinhoud de commissie-de koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-lubbers. ... kabinetsformatie de commissie hield zich ook bezig met de vraag of de kabinetsformateur moest worden gekozen en op welke wijze de procedure voor kabinetsformatie kon worden verbeterd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Biesheuvel
De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... e commissie haar eindverslag uit, nadat in maart 1984 al een tussentijds rapport was uitgebracht over de kabinetsformatie en de gekozen burgemeester. ... biesheuvel oud-minister-president cda prof.mr. ... worden vastgelegd, bevatte de volgende stappen: - de tweede kamer draagt binnen een week na de verkiezingen aan de koningin een formateur voor; - als de formateur niet slaagt, moet binnen een week een nieuwe formateur worden voorgedragen; - de formateur legt verant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende II (2003-2006)
Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. ... bestuurlijke vernieuwing minister de graaf maakt zich sterk voor wijziging van het kiesstelsel en voor de gekozen burgemeester. ... 30 30 juni 2006 kabinet demissionair 6 juli 2006 7 7 juli 2006 ontslag verleend koningin beatrix samenstelling kabinet minister-president mr.drs. ... kabinet-balkenende ii (2003-2006) - hoofdinhoud in het tweede kabinet-balkenende is de lpf vervangen door d66. ... meer informatie datum wat wie tot en met dagen 22 januari 2003 tweede kamer­verkiezingen 24 januari 2003 benoeming (in)formateur j.p.h. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Cals/Donner
De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... de staatscommissie adviseerde onder meer over de gekozen minister-president, het districtenstelsel, het tweekamerstelsel, referendum en volksinitiatief, de sociale grondrechten en de p ... staatscommissie-cals/donner - hoofdinhoud de staatscommissie-cals/donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-de jong en moest advies uitbrengen ov ... dat betrof onder meer de positie en rol van de eerste kamer, de verkiezing van de formateur, het districtenstelsel en het referendum. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raalte, Ernst van (1892-1975)
... krabbe, dat de minister-president als een gekozen koning kon worden aangemerkt, deelde hij overigens niet. ... kuyper, die als minister-president aan dit ambt een zwaarder accent had gegeven dan volgens velen staatsrechtelijk geoorloofd was. ... et koningschap ontsproot zijn verzet tegen de in die jaren opkomende pleidooien voor een gekozen premier of althans een gekozen formateur. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Burger, Jacob Albertus Wilhelmus (1904-1986)
... burger vond dat er zo dicht mogelijk aansluiting moest worden gezocht bij de grondwet en dat dus de voor 1940 gekozen volksvertegenwoordigers na zuivering hun plaats weer moesten kunnen innemen. ... burger, jacob albertus wilhelmus (1904-1986) burger, jacob albertus wilhelmus, kamerlid en minister (willemstad (n.b.) 20-8-1904 - wassenaar 19-8-1986). ... bij de ministers, bij minister-president p.s. ... daar raakte hij in de ban van het vak staatsrecht, gedoceerd door prof. ... in 1955 loste hij als formateur een door zijn eigen fractie uitgelokte kabinetscrisis - de zogeheten huurwetcrisis - nog wel op, en van 21 september tot 9 okto - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Dr. J.E. (Jan) de Quay
Katholieke hoogleraar psychologie, die tussen 1959 en 1963 het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten leidde. Kreeg in 1940 landelijke bekendheid als leider van de (omstreden) Nederlandse Unie. Werd aan het einde van de oorlog minister van Oorlog en daarna Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. ... verkiezingen - werd in 1963 tot eerste kamerlid gekozen door groep i: noord-brabant, zeeland, utrecht en limburg niet-aanvaarde politieke functies - minister van binnenlandse zaken, b ... kvp, rksp in de periode 1945-1969: lid eerste kamer, minister, minister-president, viceminister-president, commissaris van de koning(in) voornamen (roepnaam) jan eduard (jan) personalia geboorteplaats en -datu ... (jan) de quay - hoofdinhoud katholieke hoogleraar psychologie, die tussen 1959 en 1963 het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten leidde. ... n, van juli 1942 tot december 1942 - geinterneerd gijzelaarskamp te sint-michielsgestel, van december 1942 tot 18 juni 1943 (in)formateurschap(pen) - kabinetsformateur, van 28 maart 1959 tot 27 april 1959 (poging mislukt) - kabinetsformateur, van 14 mei 1959 tot 16 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatkundige vernieuwing in de jaren zestig
In het midden van de jaren '60 van de twintigste eeuw kwam er van enkele kanten roep om staatkundige vernieuwing. Er was onvrede over het nogal gesloten politieke systeem, waarin een bestuurselite de dienst uitmaakte. ... deze in het voorjaar van 1966 opgerichte partij kwam met voorstellen voor een gekozen minister-president en voor invoering van een districtenstelsel. ... staatkundige vernieuwing in de jaren zestig - hoofdinhoud in het midden van de jaren '60 van de twintigste eeuw kwam er van enkele kanten roep om staatkundige vernieuwing. ... een minderheid was voor een gekozen kabinetsformateur en een beperkt districtenstelsel, maar de meerderheid wees dit af. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ruijs van Beerenbroek, jhr. Charles Joseph Marie (1873-1936)
... in 1899 werd ruijs na harde strijd met 751 tegen 498 stemmen gekozen tot lid van de gemeenteraad van maastricht, terwijl in dat zelfde jaar ook het voorzitterschap volgde van de op 1-4-1899 opgeri ... gustave lodewyk marie hubert ruijs van beerenbroek (na 1895 ruijs de beerenbrouck) minister van justitie, en jkvr. ... het nieuwe kabinet, met de jongste minister-president die nederland ooit gehad had, dat aanvankelijk buiten rooms-katholieke kring met matig enthousiasme begroet werd, kwam direct v ... oorafgegaan door een geheime informatie van de geer, trad ruijs op 18 september 1922 met een tweede rechts kabinet op, dat in hoofdzaak een voortzetting van zijn eerste kabinet was, omdat jhr. ... op 13 juli 1929 werd ruijs na de verkiezingen weer formateur en na een aanvankelijke mislukking, trad hij op 10 augustus 1929 met zijn derde kabinet naar buiten, dat wederom een rechtse me - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Dr. W. (Willem) Drees
'Vadertje Drees'. De belangrijkste naoorlogse politicus, onder wiens leiding zowel de dekolonisatie als de wederopbouw plaatsvonden. Overtuigd sociaaldemocraat, maar wel zeer pragmatisch ingesteld ('niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk'). ... ef, ontslag juni 1945) - lid gemeenteraad van 's-gravenhage, van 2 september 1913 tot 1 september 1941 (in de periode 1913-1919 gekozen in district i) - lid provinciale staten van zuid-holland, van 1 juli 1919 tot 1 september 1941 - wethouder (van sociale zaken) ... groeide op in amsterdam en klom op van stenograaf, sdap-wethouder van den haag en kamerlid, tot minister en minister-president. ... (willem) drees - hoofdinhoud 'vadertje drees'. ... geinterneerd gijzelaarskamp te sint michielsgestel, van 4 mei 1942 tot 11 mei 1942 (vrijgelaten in verband met gezondheid) (in)formateurschap(pen) - kabinetsformateur, van 28 mei 1945 tot 24 juni 1945 (samen met w. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2003
Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. ... in 2002 de eerste direct gekozen lijsttrekker van de pvda. ... demissionair minister van justitie piet hein donner werd op 24 januari tot informateur benoemd. ... (piet hein) donner piet hein donner (1948) is sinds 1 februari 2012 vicepresident van de raad van state. ... kabinetsformatie 2003 - hoofdinhoud het kabinet-balkenende ii, met cda, vvd en d66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2006-2007
Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... in 2002 de eerste direct gekozen lijsttrekker van de pvda. ... hij werd tevens minister van financien. ... et, christenunie andre rouvoet (1962) was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister voor jeugd en gezin en viceminister-president. ... verloop van de formatie op 25 november benoemde de koningin staatsraad en oud-topambtenaar rein jan hoekstra tot informateur. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Israël
Israël
... ariel sjaron is inmiddels tot premier gekozen en zijn regering stelt dat de barriere de veiligheid van israel zal vergroten. ... binnen- en buitenlandse verontwaardiging leidt tot een juridische onderzoekscommissie, die minister van defensie ariel sjaron dwingt tot aftreden. ... 1967: de egyptische president nasser krijgt steun van andere arabische leiders als hij het suezkanaal en de golf van aqaba (golf van eilat) opnieuw blokkeert ... israel israel, officieel de staat israel, ( hebreeuws: medinat jisrael; arabisch: dawlat israil) is een land in azie, het midden- oosten en de le ... een hiervan is het aanstellen van de formateur. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Drs. W.K.N. (Norbert) Schmelzer
Leider van de KVP in de jaren zestig. Pragmatisch en behendig politicus, die na een ambtelijke loopbaan snel carrière maakte in de politiek, mede dankzij de steun van KVP-voorman Romme. Werd na staatssecretariaten in de kabinetten-Drees, -Beel en -De Quay eind 1963 fractievoorzitter. ... van minister-president de quay - werd in december 1963 op een buitengewone fractievergadering in utrecht tot fractievoorzitter gekozen, als opvolger van de kort - diende op 13 oktober 1966 namens zijn fractie een motie in, die zich richtte tegen het financiele b ... (norbert) schmelzer - hoofdinhoud leider van de kvp in de jaren zestig. ... tie tevens belast met voorlichting van de viceminister-president ter zake van de sociaal-economische en financiele politiek (in)formateurschap(pen) - informateur, van 2 maart 1965 tot 12 maart 1965 - kabinetsformateur, van 18 oktober 1966 tot 3 november 1966 (pogin - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Pieter Cort van der Linden – Nederlandse premier
Pieter Cort van der Linden (1846-1935) was advocaat, universitair rechtsgeleerde en liberaal politicus. Hij was justitieminister in het kabinet-Pierson (1897-1901) en lid van de Raad van State. ... kandidaten moesten gekozen worden op basis van individuele geschiktheid. ... ~ pieter de jonge boek: cort van der linden (1846-1935) minister-president in oorlogstijd bronnen literatuur -levensbeschrijving mr. ... gijsbertus was vriend en medestander van thorbecke, die de familie van der linden ook prive trof. ... cort werd uiteindelijk de formateur van een extraparlementair kabinet: de ministers hadden geen binding met het parlement. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye
Hoge genie-officier die Tweede en Eerste Kamerlid was. Koos bij het conflict over de uitbreiding van het kiesrecht in 1894 de zijde van De Savornin Lohman en werd één van de voormannen van de vrij-Antirevolutionairen. ... bastert na herstemming - werd in 1886 bij de algemene verkiezingen in de eerste stemmingsronde gekozen. ... - stemde in 1896 tegen de ontwerp-kieswet van van houten wetenswaardigheden algemeen - werd in april 1888 genoemd als nieuwe minister van marine, maar uiteindelijk werd h. ... april 1805 broers en zusters 2 broers en 1 zus beroep grootvader (vaderskant) - burgemeester van hattem - raad hof van gelre - president hof van justitie te batavia familierelaties - schoonzoon van c.h. ... speelde in 1907 als 'informateur' een rol bij de poging om de kabinetscrisis op te lossen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 140