YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur friese fries friezen friesland taal aardrijkskundige namen aaneenschrijven kunst tweede kabinet-de geer nationale vergadering state baron van sytzama stins rommert pollema m.p.d. () baron van sytzama staten-generaal - geschiedenis 1588-1795 gerrit benner bc epker mr. r. (rommert) pollema leeuwarden comite tot de algemene zaken van het bongenootschap te lande epker mr. p.s. (pieter) gerbrandy pieter gerbrandy benner stadhouder staten treveszaal stinsen stinzen literair chu documentatiecentrum nederlandse politieke partijen arp muziek abraham kuyper hans wiegel sdb kabinet-cals : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 156 voor - friesland - in 0.0229470729827881 seconden.

Friesland

Kunstbus - Friezen De Friezen zijn een Germaans volk dat tot de Ingvaeones gerekend wordt. De Ingvaeones zijn de Germaanse volken die langs de Noordzeekust voorkomen. Tijdens de Grote Volksverhuizing zijn veel Friezen naar Kent, East Anglia en Lincolnshire getrokken. ... friesland

                                                                                                                                           

De regio rond Schagen, Hoorn en Enkhuizen in Noord-Holland, is dat Westfriesland of West-Friesland? En spreekt men er Westfries of West-Fries?

Genootschap Onze Taal - De regio heet West-Friesland. Er wonen West-Friezen, de taal is West-Fries en ook het bijvoeglijk naamwoord is West-Fries. ... rond schagen, hoorn en enkhuizen in noord-holland, is dat west friesland

                                                                                                                                           
Leeuwarden
Kunstbus - Leeuwarden is een gemeente in en de hoofdstad van de Nederlandse provincie Friesland met Anno 2016 rond de 108.000 inwoners. In Stadsfries en Stellingwerfs wordt Leeuwarden Liwwadden of Leewadden genoemd, in het Fries Ljouwert en in het Bildts Luwt. ... een gemeente in en de hoofdstad van de nederlandse provincie friesland

                                                                                                                                           
Stins
Kunstbus - Stins of State Een stins of state is een voormalige burcht of landhuis in de Nederlandse provincie Friesland. Het Friese woord stins betekent steenhuis. Oorspronkelijk werd de benaming stins alleen gebruikt voor de stenen wachttorens bij de vaak houten state. ... een voormalige burcht of landhuis in de nederlandse provincie friesland

                                                                                                                                           
Gerrit Benner
Kunstbus - Nederlandse schilder, glasschilder en tekenaar, geboren 31 juli 1897 te Leeuwarden - overleden 19 november 1981 in Nijemirdum. ' Ik houd van Friesland, maar ik voel mij geen Fries. Zeggen dat je een Fries bent, of zoiets, is klotekoek. ... - overleden 19 november 1981 in nijemirdum. ' ik houd van friesland

                                                                                                                                           
Mr. P.S. (Pieter) Gerbrandy
Parlement & Politiek - Fries, jurist, hoogleraar, maar bovenal oorlogspremier. Was gedeputeerde in Friesland en hoogleraar handels- en procesrecht aan de VU en al in 1929 kandidaat-minister. Trad in 1939 tegen de zin van zijn partij toe tot het tweede kabinet-De Geer en werd in september 1940 door de koningin aangezocht als premier, omdat hij, anders dan De Geer, onvoorwaardelijk streed voor herwinning van de vrijheid. ... hoogleraar, maar bovenal oorlogspremier. was gedeputeerde in friesland

                                                                                                                                           
BC Epker
Kunstbus - B.C. Epker (Harlingen 1968) Website: kunstenaar B.C. Epker houdt zich bezig met tekenen en fotografie. B.C. Epker studeerde in 1996 af aan de vakgroep Gemengde Media van de AKI in Enschede. Hij exposeerde daarna zowel in Friesland als daarbuiten. ... media van de aki in enschede. hij exposeerde daarna zowel in friesland

                                                                                                                                           
Staten-Generaal 1588-1795
Parlement & Politiek - De Staten-Generaal was de federale ('supranationale') regering van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1579-1795). Deze Republiek was de op 21 januari 1579 bij de Unie van Utrecht ontstane statenbond van zeven soevereine provinciën (gewesten), te weten Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen. ... (gewesten), te weten gelderland, holland, zeeland, utrecht, friesland

                                                                                                                                           
M.P.D. baron van Sytzama
Parlement & Politiek - Tamelijk onafhankelijk optredend Tweede Kamerlid uit het noorden van Friesland. Grietman (burgemeester) van Idaarderadeel en daarna Gouverneur van Friesland. Weigerde in 1840 een benoeming in de Raad van State. ... onafhankelijk optredend tweede kamerlid uit het noorden van friesland

                                                                                                                                           
Mr. R. (Rommert) Pollema
Parlement & Politiek - Vooraanstaand en invloedrijk CHU-politicus, met name in Friesland. Had in zijn partij invloed door zijn journalistieke werk. Advocaat in Leeuwarden. Lange tijd senator (1928-1965). Was door een verkeersongeluk in zijn jeugd gehandicapt aan zijn handen en werd altijd vergezeld door zijn echtgenote die als zijn secretaresse optrad. ... vooraanstaand en invloedrijk chu-politicus, met name in friesland

                                                                                                                                           
Groninger-Orkest-Vereniging
Muziekbus - Groninger Orkestvereniging (GOV)(later NFO) Peter van Anrooy (1905-17), Kor Kuiler (1917-45). Sinds 1945 staat het orkest o.l.v. Jan van Epenhuysen. Ook toen de Groninger Orkest Vereniging was opgegaan in het Noordelijk Filharmonisch Orkest waren de koordirigenten als regel vaste dirigenten van het orkest. ... zo’n 120 concerten per seizoen in de provincies groningen, friesland

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. F.J.J. (Frans) van Eysinga
Parlement & Politiek - Rijke Friese edelman die parlementair recordhouder is wat zittingsduur betreft: liefst 44 jaar maakte hij deel uit van de Eerste Kamer. Was ook acht jaar voorzitter van de Senaat. Naast zijn Kamerlidmaatschap was hij landeigenaar en rechter en bekleedde hij diverse functies op waterstaatkundig gebied. ... die steeds oog had voor de belangen van friesland

                                                                                                                                           
Wierde
Kunstbus - Wierde (in Friesland: ‘terp') Het Groninger Museum heeft een van de grootste collecties in Nederland van oudheden uit de Wierden. Deze collectie vormde vanaf 1874 de aanzet tot oprichting van het Groninger Museum. ... wierde (in friesland

                                                                                                                                           
K. (Klaas) Beuker
Parlement & Politiek - Vertegenwoordiger van de conservatieve katholieken, die waarschuwde tegen de in zijn ogen toenemende zedenverwildering in Nederland. Als Tweede Kamerlid voor de RKPN, waarvan hij tevens voorzitter was, keerde hij zich tegen de KVP die volgens hem een te linkse koers volgde en tegen de liberalisering van de drugs- en abortuswetgeving. ... in de (nederlandse) rooms-katholieke kerk. groeide op in friesland

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Kunstbus - Rembrandts oeuvre Noord- Nederlands kunstenaar, geboren 15 juli 1606 Leiden - overleden 4 oktober 1669 Amsterdam, 8 oktober 1669 begraven. Leerling van Pieter Lastman, Jacob Isaacsz. van Swanenburgh, Beinvloed door Jacob Symonsz. ... van uylenburg in de gereformeerde kerk te sint-annaparochie in friesland

                                                                                                                                           
Obe Postma
Kunstbus - Obe (Piters) Postma Friese dichter, historicus en wis- en natuurkundige, geboren 29-03-1868 te Cornwerd, Overleden 26-06-1963 te Leeuwarden Postma's werk is nauw verbonden met het Friese landschap en zijn geschiedenis en is tegelijk universeel. ... hier een brede culturele belangstelling, waarbij hij friesland

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Bond (SDB)
Parlement & Politiek - De SDB (na 1893 Socialistenbond) was een revolutionair-socialistische partij die in 1881 werd opgericht. De grote voorman van de SDB was de voormalige predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis. ... plaatselijke verenigingen. de bakermat van de bond lag in friesland

                                                                                                                                           
Dr. A. (Anne) Vondeling
Parlement & Politiek - PvdA-voorman, minister en Kamervoorzitter. Markante politicus uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Werd in 1946 als vrijzinnig-democraat op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PvdA en in 1958 minister van Landbouw. ... 1963 (benoemd in november 1960) - lid provinciale staten van friesland

                                                                                                                                           
L.G.A. graaf van Limburg Stirum
Parlement & Politiek - Negentiende-eeuwse officier en bestuurder met een lange staat van dienst. Na een officiersloopbaan werd hij grietman van Kollumerland en in 1840 lid van de Dubbele Kamer. In 1848 benoemde Willem II hem tot Eerste Kamerlid als voorstander van herziening van de Grondwet. ... van 1827 tot 1 april 1850 - lid provinciale staten van friesland

                                                                                                                                           
H. (Hans) Wiegel
Parlement & Politiek - Voorman en prominent lid van de VVD. Bevorderde in de periode 1971-1982 als (jeugdig) partijleider door een op de middengroepen en geschoolde arbeiders gerichte koers de groei van zijn partij. Zette zich sterk af tegen het kabinet-Den Uyl. ... zaken. werd in 1982 commissaris van de koningin in friesland

                                                                                                                                           
Tjasker
Tjasker
Kunstbus - De tjasker is een der kleinste molens in Nederland en is ontwikkeld in Friesland. Er zijn twee typen tjaskers: de paaltjasker en de boktjasker. Bij de paaltjasker wordt de molenas ondersteunt door een paal en bij een boktjasker ligt de voorkant van de molen op een houten bok. ... is een der kleinste molens in nederland en is ontwikkeld in friesland

                                                                                                                                           
W.L. graaf van Wassenaer Starrenburg
Parlement & Politiek - Hollandse edelman uit een oud grafelijke geslacht, die tijdens de Republiek bestuursfuncties in Holland en bij generaliteitsinstellingen vervulde. Was daarnaast gezant in Sardinië en Rusland. Willem I verleende hem in 1815, na de Bataafs-Franse tijd, opnieuw de titel van graaf en benoemde hem een jaar later tot Eerste Kamerlid. ... der wateren in holland - meesterknaap van holland en west- friesland

                                                                                                                                           
Friese Bond
Parlement & Politiek - De Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen grondslag in de provincie Friesland (kortweg: Friese Bond) werd op 24 maart 1898 in Leeuwarden opgericht. De christelijke partij (bond) legde sterke nadruk op het protestantse karakter van de natie en wees een 'neutrale' staat af. ... op christelijk-historischen grondslag in de provincie friesland

                                                                                                                                           
Sint-Maartenfeest
Kunstbus - Op 11 november, of soms de avond ervoor, wordt in sommige streken, zowel in Vlaanderen, Noord- Frankrijk als in Nederland, de naamdag van Sint-Maarten gevierd. Het Sint-Maartenfeest wordt ook wel "keuvelen", Sint-Martinus of Sinte-Mette genoemd. ... in nederland zijn limburg, noord- holland en de provincies friesland

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7