YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer fractievoorzitters kabinet tweede kamerfractie zalm fractie kabinetsformatie lubbers politieke partij van agt tweede kamerleden verhagen kok wiegel cals regering balkenende i marijnen balkenende oud jan marijnissen de jong den uyl bos borst rutte i kok i lubbers ii van der vlies geertsema nolens van agt ii politiek leider drees terlouw bakker beernink lubbers i de savornin lohman vondeling : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 92 voor - fractievoorzitters - in 0.0181610584259033 seconden.

Fractievoorzitters Tweede Kamer

Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Inkomen Tweede Kamerlid
Een 'gewoon' lid van de Tweede Kamer ontvangt per 1 januari 2017 een schadeloosstelling van ruim 107 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters ontvangen daar bovenop, afhankelijk van hun functie of de grootte van hun fractie, een toelage. ... en een eindejaarsuitkering. de voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... wel bij de formatie betrokken zijn, bijvoorbeeld omdat fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Inkomen Eerste Kamerlid
Een 'gewoon' Eerste Kamerlid ontvangt per 1 januari 2017 een bruto vergoeding van ruim 29 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daar komen vervolgens nog wel enkele onkostenvergoedingen bij. ... plaats van de reguliere toelage van 3,5 procent) ontvangen. fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Begrotingscyclus
Begrotingen moeten achtereenvolgens worden voorbereid, uitgevoerd, afgesloten en verantwoord. De Tweede en Eerste Kamer moeten de begrotingsvoorstellen, -aanpassingen en -verantwoordingen behandelen en goedkeuren. ... algemene politieke beschouwingen. in de tweede kamer geven de fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... formatie. de kamervoorzitter bepaalt samen met de nieuwe fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene Politieke Beschouwingen
In de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) worden in het parlement de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid besproken. Daarbij wordt meestal veel aandacht besteed aan de overheidsfinanciën en sociaaleconomische onderwerpen. ... veel meer politieke betekenis. direct na prinsjesdag gaan de fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Achtergrond informateurs
Sinds 1951 wordt meestal een informateur bij benoemd bij de aanvang van een kabinetsformatie. De informateur onderzoekt de mogelijkheden om een formatie te vormen. Benoeming van een informateur gebeurt ook vaak als er een tussentijdse crisis is ontstaan. ... minister-president jelle zijlstra door vrijwel alle fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies en hun voorzitters
Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies gekozen. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol. ... met de algemene kinderbijslagwet. lange tijd waren er ook fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
College van Senioren (Eerste Kamer) (CvS)
Het College van Senioren van de Eerste Kamer adviseert de Eerste Kamervoorzitter over besluiten die hij of zij op basis van het Reglement van Orde moet nemen en over de agenda van de plenaire vergadering. ... wordt geleid door de kamervoorzitter en bestaat verder uit de fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Tweede Kamer
De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... en een eindejaarsuitkering. de voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerlid
De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... en een eindejaarsuitkering. de voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CIVD)
Deze Tweede Kamercommissie voert overleg over het beleid inzake de diensten die zich bezig houden met de staatsveiligheid: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. ... en veiligheidsdienst. van de commissie maken momenteel de fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractievoorzitter Eerste Kamer
De fractievoorzitter geeft leiding aan een fractie in de Eerste Kamer. Hij/zij zit de fractievergaderingen voor en treedt op als woordvoerder bij de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting en bij belangrijke debatten. ... bij politiek overleg in de top van de partij. huidige fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voortouw Tweede Kamer bij kabinetsformatie
Sinds de jaren zestig wordt er al gedebatteerd over de gang van zaken bij de kabinetsformatie. Lange tijd benoemde de Koning(in) een (in)formateur. Een aantal partijen vonden dit democratisch niet legitiem. ... ving de koningin aan met haar reguliere consultatie van de fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2010
De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... over de formaties. nadat paars-plus mislukte, stelden de fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Katholieke Volkspartij (KVP) (KVP)
De KVP was een christendemocratische partij, die, hoewel zij voor iedereen openstond, vrijwel uitsluitend aanhang had onder de katholieken. De partij was in 1945 de opvolger van de vooroorlogse RKSP. In 1980 fuseerde zij met ARP en CHU tot het CDA. ... een gezamenlijk tv-optreden van de drie christendemocratische fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende I (2002-2003)
De Tweede Kamerverkiezingen van 2002 lieten een grote winst zien voor nieuwkomer LPF en verlies voor de deelnemers aan Paars (PvdA, VVD, D66). CDA, LPF en VVD stuurden aan op vorming van een kabinet en slaagden daarin. ... terugtreden. voordat zij daartoe hebben besloten, maken de fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode na 2002: instabiliteit
Na acht jaar komt er een eind aan 'Paars'. 2002 staat in het teken van de opkomst van de politieke beweging rond Pim Fortuyn en diens gewelddadige dood. Een periode van grotere politieke instabiliteit breekt aan. ... de premier hun ontslag hadden aangeboden, zegden de fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. L.J.M. (Louis) Beel
Katholieke staatsman. Eén van de belangrijkste politici van na 1945. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en als zodanig speelde hij een voorname rol bij de naoorlogse zuiveringen. ... een programmatisch akkoord tot stand te brengen tussen de fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister
De ministers Art. 42, lid 2 van de grondwet, 'De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk' Sinds 1848 zijn de ministers verantwoordelijk voor het bestuur van het land. ... de raad van state, de voorzitters van de beide kamers en de fractievoorzitters - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2012
Het kabinet-Rutte II is het eerste kabinet dat door het 'nieuwe formeren' tot stand is gekomen. De Tweede Kamer had hierbij het initiatief en de Koningin werd uit het formatieproces gehaald. Informateurs Henk Kamp (VVD) en oud-PvdA-leider Wouter Bos werden door de Tweede Kamer benoemd. ... kamer benoemd tot verkenner. de dag erna sprak kamp met alle fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2002
De Tweede Kamerverkiezingen van 2002 lieten een grote winst zien voor nieuwkomer LPF en verlies voor de deelnemers aan Paars (PvdA, VVD, D66). CDA, LPF en VVD stuurden aan op vorming van een kabinet en slaagden daarin. ... waarlangs dat kabinet tot stand kan komen'. na overleg met de fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Site-map
Wegwijzer voor deze site , Sitemap, Site-map ... behandeling wetsvoorstel organisatie voorzitter leden fracties fractievoorzitters - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 63