YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: frans latijn middeleeuws latijn financien finale financieel vernaanzje vernaanzjes geldmiddelen; geldzaken fini). finansies hoog college van staat rijksoverheid kabinet-rutte ii minister miljoenennota ministerie prinsjesdag staatssecretaris jeroen dijsselbloem staten-generaal eurogroep secretaris-generaal eric wiebes internationaal monetair fonds ministerie van wereldbank manon leyten ecofin-raad taal trema uitspraak en klemtoon apfelstrudel / apfelstrudel klinkerbotsing in samenstellingen muesli / musli accenten op hoofdletters klinkerbotsing in afleidingen geldzaken betreffend ministers ministeries : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 879 voor - financien - in 0.101771831512451 seconden.
financiën - (geldmiddelen; geldzaken)
financiën zn. mv. ‘geldmiddelen; geldzaken’ Mnl. financye ‘geld(lening?)’ [1343-45; MNW], finance maken an ‘geld lenen aan’ [1407-32; MNW], meesters van der fynanciën ‘beheerders van de geldmiddelen’ [1459; MNW]; vnnl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Financiën
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Financiën
- (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           
Ministerie van Financiën (MinFin)
Dit ministerie speelt een centrale rol bij het vertalen van het algemeen regeringsbeleid in financieel beleid. Daarnaast coördineert het de openbare uitgaven en zorgt het ministerie voor de inning van de belastinggelden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Umlaut of trema
De puntjes op de o van föhn is een umlaut. De puntjes op de e van financiën is een trema. ... umlaut of trema home taalloket umlaut of trema hoe heten de twee puntjes op een klinker, zoals in fohn en financien? de puntjes op de o van fohn is een umlaut. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
financieel - (geldzaken betreffend)
financiën zn. mv. ‘geldmiddelen; geldzaken’ Mnl. financye ‘geld(lening?)’ [1343-45; MNW], finance maken an ‘geld lenen aan’ [1407-32; MNW], meesters van der fynanciën ‘beheerders van de geldmiddelen’ [1459; MNW]; vnnl. ... financieel - (geldzaken betreffend) financien zn. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Vervangingsregeling ministers
Ministers kunnen vanwege bijvooorbeeld ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. In dit geval moet de minister tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld. ... laties: minister voor wonen en rijksdienst - onderwijs, cultuur en wetenschap: minister van volksgezondheid, welzijn en sport - financien: minister van economische zaken - defensie: minister van buitenlandse zaken - infrastructuur en ruimte: minister van sociale za - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fiscaal beleid
De Europese Unie wil voorkomen dat bedrijven en instellingen profiteren van belastingregelingen in één lidstaat die hen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven en instellingen uit andere lidstaten. ... bankgeheim en belastingfraude in december 2010 hebben de eu-ministers van financien afgesproken dat eu-landen zich vanaf 1 januari 2011 niet langer op het bankgeheim mogen beroepen wanneer de belastingdienst van - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
openbare financiën
Deel van de economische wetenschap waarin de uitgaven en de inkomsten van de overheid en het verschil daartussen (financieringstekort ) worden bestudeerd. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
filatelist - (postzegelverzamelaar)
filatelie zn. ‘postzegelkunde’ Nnl. philatelie ‘id.’ [1898; van Dale]. Ontleend aan Frans philatélie ‘id.’. Dit neologisme werd in het Franse tijdschrift voor postzegelverzamelaars Le collectionneur de timbres-poste van 15 november 1864 voorgesteld door de Fransman George Herpin. ... franco en financien. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Eurobeleid
Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... omdat de economieen van de eurozone veel invloed op elkaar hebben, houden de ministers van financien van de landen met de euro evenals de staatshoofden en regeringsleiders van de landen met de euro extra overleggen om de economi - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onregelmatigheden / ongeregeldheden
Nee. In plaats van onregelmatigheden moet hier ongeregeldheden staan. Onregelmatigheden wekt associaties met ‘fraude, knoeierijen met financiën’, terwijl dat niet wordt bedoeld. Het gaat om ‘opstootjes, rellen, wanordelijkheden’, en daarvoor is ongeregeldheden de juiste term. ... onregelmatigheden wekt associaties met 'fraude, knoeierijen met financien', terwijl dat niet wordt bedoeld. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... vanwege de vergaande invloed op de besluitvorming (met name bij de verdeling van budgetten) en het overzicht van de overheidsfinancien is financien vervolgens de belangrijkste te verdelen ministerspost. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... europese financiele waakhonden op 2 december 2009 hebben de europese ministers van financien in brussel besloten tot de oprichting van drie toezichthouders voor de financiele markten: - een europese toezichthouder voor d - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
geldwezen - (de gezamenlijke financiën)
geldwezen (Duits Geldwesen) ... geldwezen - (de gezamenlijke financien) geldwezen (duits geldwesen) - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Rijksbegroting
In de Rijksbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de rijksoverheid voor het komende jaar. De Rijksbegroting bestaat in feite uit een aantal afzonderlijke begrotingen, vooral per ministerie. ... gen, uitgaven of ontvangsten met een ander onderdeel van het rijk of met een andere partij worden verrekend kan de minister van financien deze buiten de normale begroting houden; ze worden dan als het ware 'tegen elkaar weggestreept'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... e voor veiligheid en justitie (v&j) vaste commissie voor veiligheid en justitie (v&j) - tweede kamer eerste kamercommissie voor financien (fin.) vaste commissie voor financien (fin.) - tweede kamer besluitvorming door raad en europees parlement de besluitvorming ve - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dag van de verantwoording
Vanaf 2000 worden jaarlijks op de derde woensdag in mei de jaarverslagen van de diverse ministeries door de minister van Financiën aan de Staten-Generaal aangeboden. In die rapporten leggen de ministers verantwoording af over het gevoerde financieel beheer. ... inhoud vanaf 2000 worden jaarlijks op de derde woensdag in mei de jaarverslagen van de diverse ministeries door de minister van financien aan de staten-generaal aangeboden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)
De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. ... formatie economische en financiele zaken (ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financien van de lidstaten van de europese unie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eurogroep
De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone ). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. ... eurogroep - hoofdinhoud de eurogroep bestaat uit de ministers van financien van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone ). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De Griekse crisis
Net na het aantreden van een nieuwe Griekse regering in oktober 2009 onthulde de minister van Financiën dat zijn voorgangers stelselmatig valse, veel te rooskleurige cijfers over het Griekse begrotingstekort hadden gepresenteerd. ... tart van de crisis in griekenland net na het aantreden van een nieuwe griekse regering in oktober 2009 onthulde de minister van financien dat zijn voorgangers stelselmatig valse, veel te rooskleurige cijfers over het griekse begrotingstekort hadden gepresenteerd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Groningen Stad 1945 Wim Duisenberg (1935 – 2005): Standvastig Bankier
Wim Duisenberg maakte naam tijdens zijn aanstelling als minister van Financiën in het kabinet den-Uyl. Daarna was hij als voorzitter van de Europese Centrale Bank één van de drijfveren achter in de invoering van de Euro. ... tad 1945 wim duisenberg (1935 - 2005): standvastig bankier wim duisenberg maakte naam tijdens zijn aanstelling als minister van financien in het kabinet den-uyl. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN)
Deze vaste commissie houdt zich bezig met de behandeling van wetsvoorstellen op financieel gebied. Hierbij kan vooral worden gedacht aan fiscale wetsvoorstellen en aan wetsvoorstellen met betrekking tot douane, geldverkeer en bankwezen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
hangpuntenbrief - (notitie van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer waarin begrotingsproblemen worden voorgel
hangpuntenbrief, notitie van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer waarin begrotingsproblemen worden voorgelegd. Bij het jaarlijks overleg tussen de ministers over de uitgaven van de Rijksbegroting voor het nieuwe jaar, een overleg dat meestal in de maand juli plaatsheeft, slaagt men er niet altijd in alle problemen in één of meer vergaderingen op te lossen. ... hangpuntenbrief - (notitie van de minister van financien aan de tweede kamer waarin begrotingsproblemen worden voorgel hangpuntenbrief, notitie van de minister van financien aan de twe - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134