YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese unie verdrag van lissabon europees parlement lidstaten europese commissie hof van justitie gewone wetgevingsprocedure raad van de europese unie europees hof van justitie europese hof van justitie hof van justitie van de europese unie raad van europa raad raad van ministers eu-lidstaten verdrag van amsterdam comite van permanente vertegenwoordigers gemeenschapsrecht europese raad europese richtlijn commissie vrij verkeer van personen verdrag van maastricht schengen- en visabeleid groenboek court of justice of the european union advocaten-generaal cour de justice de l'union europeenne het gerecht voor ambtenarenzaken (opgericht in 2004, opgeheven op 1 september 2016) ecj eu-instellingen hof hvj-eu raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste lidstaten van de europese unie kati piri (pvda) eurocommissarissen raad justitie en binnenlandse zaken : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12913 voor - europees hof van justitie - in 1.39772295951843 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)

Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het gemeenschapsrecht - moeten in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd. ... jaarverslag van de werkzaamheden van het hof factsheet europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Van Europees wetsvoorstel tot nationale uitvoering

Alvorens een politiek gevoelig voorstel te doen of wetgeving voor te stellen op een terrein waar nog geen EU wetten gelden, zal de Commissie eerst willen vaststellen of het voorstel op politieke steun kan rekenen, door betrokkenen te consulteren na de publicatie van een groenboek of witboek. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... hieromtrent geldig. een ander punt is dat een deel van het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin de mensen- en burgerrechten van alle inwoners van de aangesloten landen zijn vastgelegd. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Totstandkoming Verdrag van Lissabon

Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... van de polen komt die er pas in 2014. het aantal zetels in het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... van het verzamelen, uitwisselen en analyseren van gegevens op europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement (EP)

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag van Lissabon

Dit Europese verdrag voert een aantal hervormingen door om de Europese Unie democratischer en beter bestuurbaar te maken nadat in 2004 en 2007 twaalf nieuwe landen lid zijn geworden van de Europese Unie. ... en uitvoeringsmaatregelen die daarvan worden afgeleid. europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tolheffing in Duitsland
Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... critici worden eu-burgers zo niet gelijk behandeld. het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... 2014 is de huidige europese commissie goedgekeurd door het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag van Nice

Dit Europese verdrag maakte hervormingen mogelijk die nodig waren vanwege de uitbreiding van de Europese Unie van 15 naar 25 landen in mei 2004. Het Verdrag van Nice is op 1 februari 2003 in werking getreden. ... deze aanwijzing moet worden goedgekeurd door het parlement. europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Werkgelegenheid ... vrouwen en ouderen aan het arbeidsproces deelnemen. via het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese aanpak vluchtelingencrisis
Westelijke Middellandse Zee (en land) route ... zijn veel eritreers, nigerianen en ook syriers. frontex, het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Handelsbeleid
De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... beleidsterrein spelen de europese commissie, de raad en het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Concurrentiebeleid
Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren. ... e.d.) geliberaliseerd. in juni 2014 deed het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... en kan de zaak in het uiterste geval voorleggen aan het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wie doet wat: Europese instellingen en organen
Binnen Europa zijn de twee belangrijkste samenwerkingsverbanden tussen landen: de Europese Unie en de Raad van Europa. Waar de Raad van Europa zich voornamelijk bezighoudt met de mensenrechtensituatie, is de voornaamste doelstelling van de Europese Unie altijd economische samenwerking geweest; in de loop van de tijd is dat verbreed tot meer terreinen zoals migratie, buitenlands beleid, milieu enzovoort. ... doet wat: europese instellingen en organen - hoofdinhoud bron: europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag van Lissabon vergroot rol van nationale parlementen in Europa

De rol van nationale parlementen in de Europese Unie is door het Verdrag van Lissabon toegenomen. Nationale parlementen kunnen sinds 1 december 2009 (de dag waarop het verdrag van kracht werd) een 'gele' of 'oranje kaart' trekken als zij vinden dat voorgestelde Europese wetgeving niet in overeenstemming is met het principe van subsidiariteit. ... om aan de bel trekken wanneer ze menen dat een maatregel op europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid uitbreiding Europese Unie
Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... samenstelling en het aantal leden van instellingen als het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Unie (EU)
De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... bevoegdheden hebben overgedragen. dit zijn onder meer het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... voor een single european sky (ses, een gemeenschappelijk europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa
De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... bevoegdheden hebben overgedragen. dit zijn onder meer het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Comité van de Regio's (CvdR)

Dit orgaan is de spreekbuis voor lokale en regionale overheden binnen de Europese Unie. De Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie zijn in bepaalde gevallen verplicht advies te vragen aan het Comité van de Regio's (CvdR), voordat zij een besluit kunnen nemen. ... voordat zij een besluit kunnen nemen. de raad, commissie of europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Slowaaks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2016 (EU2016SK)
Van 1 juli tot en met 31 december 2016 vervulde Slowakije het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Slowakije nam het stokje over van Nederland. Het was de eerste keer dat dat land het voorzitterschap bekleedde. ... in 2017 kunnen de onderhandelingen tussen de raad en het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26