YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement europarlementarier hof van justitie van de europese unie leden van het europees parlement salaris lid europees parlement salarissen europarlementariers beloning lid europees parlement salaris europarlementariers europarlementarier - salaris raad europarlementariers fracties commissie 28 lidstaten europese fractie parlementaire commissies beloning europarlementariers euro-parlementariers europese volksvertegenwoordigers plenaire vergadering ep-leden parlementsleden belangengroepen en lobbyisten leden europees parlement rapporteur europese politici europarlementslid europees parlement - leden europese commissie europese unie gewone wetgevingsprocedure raad van ministers verdrag van lissabon europese raad europees hof van justitie eu-landen comite van de regio's lidstaten van de europese unie economisch en sociaal comite eerste kamercommissie voor europese zaken (euza) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 68 voor - europarlementariers - in 0.0202679634094238 seconden.
Beloning Europarlementariërs
Parlement & Politiek - Het salaris van een Europarlementarier bedraagt per 1 augustus 2015 ca. 98 duizend euro. Daarnaast hebben zij recht op allerlei vergoedingen van kosten die zij als parlementarier maken. Dit zijn bijvoorbeeld onkostenvergoedingen voor de huur van kantoorruimtes, dagen dat zij aanwezig zijn bij vergaderingen en het op en neer reizen. ... europarlementariers

                                                                                                                                           
Leden Europees Parlement
Parlement & Politiek - De leden van het Europees Parlement zijn rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolkingen van de 28 lidstaten van de Unie. Sinds 1 juli 2014 bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels: 750 leden (ook wel 'Europarlementariërs', 'parlementsleden' of kortweg 'leden' genoemd) plus de voorzitter. ... het europees parlement uit 751 zetels: 750 leden (ook wel ' europarlementariers

                                                                                                                                           
Europees Parlement besluit met meerderheid van de leden
Parlement & Politiek - Het Europees Parlement neemt een voorstel aan wanneer de helft plus één van het totaal aantal Europarlementariërs vóór het voorstel stemt. Dat betekent dat elk voorstel minimaal 376 stemmen vóór moet halen. ... voorstel aan wanneer de helft plus een van het totaal aantal europarlementariers

                                                                                                                                           
Huidige Nederlandse leden van het Europees Parlement
Parlement & Politiek - Momenteel heeft Nederland recht op 26 van de 751 zetels in het Europees Parlement. De gegeven indeling is per Europese fractie (van de grootste Nederlandse afvaardiging naar de kleinste, binnen de Europese fractie op achternaam). ... websites, weblogs, links naar e-mail e.d. van de nederlandse europarlementariers

                                                                                                                                           
Institutioneel beleid: spelregels en spelers van de Europese Unie
Parlement & Politiek - De afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. Die verdragen zijn verscheidene malen aangepast en aangevuld. In de verdragen zijn de doelstellingen van de Europese Unie omschreven. ... meer of mindere mate wel mee bij de afweging die individuele europarlementariers

                                                                                                                                           
Europees Burgerinitiatief (EBI)
Parlement & Politiek - Sinds 1 april 2012 kunnen de inwoners van de Europese Unie, de Europese Commissie verzoeken om een bepaald onderwerp op de agenda zetten. Dit Europees burgerinitiatief (EBI) heeft tot doel de democratie in de Europese Unie te versterken door burgers, organisaties of bedrijven rechtstreeks bij het wetgevingsproces te betrekken. ... het aantal indieners per lidstaat moet ten minste het aantal europarlementariers

                                                                                                                                           
Europa en democratie
Parlement & Politiek - Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol. Voor individuele burgers zijn de mogelijkheden om Europees invloed uit te oefenen of mee te praten zeer beperkt. ... aantal zetels in het europees parlement, en dus hun 'eigen' europarlementariers

                                                                                                                                           
Totstandkoming Verdrag van Lissabon
Parlement & Politiek - Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... en roemenie lid waren geworden van de eu, was het aantal europarlementariers

                                                                                                                                           
Goedkoper mobiel bellen en internetten in de EU
Parlement & Politiek - De nieuwe regeling geldt voor bellen en internetten vanuit een van de EU-lidstaten. Wanneer je vanuit Nederland naar het buitenland belt, betaal je nog steeds een hoger tarief. ... negatieve reacties van consumentenorganisaties en kritiek van europarlementariers

                                                                                                                                           
Europees Parlement besluit met meerderheid van de uitgebrachte stemmen
Parlement & Politiek - Het Europees Parlement neemt een voorstel aan als de helft plus één van alle uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn. Het gaat hier alleen om de uitgebrachte stemmen, niet om het aantal leden van het Europees Parlement. ... stemmen maakt niet uit. wel kan een groep van veertig europarlementariers

                                                                                                                                           
Toetreding Kroatië tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Kroatië is op 1 juli 2013 de achtentwintigste lidstaat van de EU geworden. Het land was sinds juni 2004 kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. In oktober 2005 werden de onderhandelingen met het land geopend. ... er werden twaalf leden gekozen, waarmee het totaal aantal europarlementariers

                                                                                                                                           
Toetreding Bosnië en Herzegovina tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Sinds het ondertekenen van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst (SAO) in 2008, wordt Bosnië en Herzegovina gezien als een potentiële kandidaat voor een lidmaatschap van de Europese Unie. In de periode van onderhandelingen over die overeenkomst, van oktober 2005 tot juni 2008, werden grote politieke en justitiële hervormingen doorgevoerd in Bosnië en Herzegovina. ... daarnaast vindt er op jaarbasis een overleg plaats tussen europarlementariers

                                                                                                                                           
Totstandkoming Europees burgerinitiatief
Parlement & Politiek - De inwoners van de Europese Unie kunnen vanaf 1 april 2012 de Europese Commissie verzoeken om een wetsvoorstel te maken over een bepaald onderwerp. Daar zijn wel een miljoen handtekeningen voor vereist en er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. ... moeilijk maakte om een initiatief van de grond te krijgen. de europarlementariers

                                                                                                                                           
Verhouding Europees Parlement en Nederlandse politiek
Parlement & Politiek - Vergeleken met de nationale politici spelen Nederlandse Europarlementariërs een marginale rol in de media en in de Nederlandse politiek. Wel maken binnenlandse politici geregeld een overstap naar het Europees Parlement (EP) en andersom. ... vergeleken met de nationale politici spelen nederlandse europarlementariers

                                                                                                                                           
Europees Parlement (EP)
Parlement & Politiek - De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... waar burgers, bedrijven en instellingen de dupe van zijn. europarlementariers

                                                                                                                                           
Europa
Parlement & Politiek - De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... de voorzitter). 26 hiervan zijn in nederland gekozen europarlementariers

                                                                                                                                           
Contact: vragen of reageren
Parlement & Politiek - Hieronder worden mogelijkheden geschetst om uw opmerkingen over deze site door te geven, uw standpunten kenbaar te maken of vragen stellen aan de informatie-service Europe Direct. Dat laatste kan zowel telefonisch als via e-mail: gratis en in het Nederlands. ... het e-mailadres vinden. overzicht van de nederlandse europarlementariers

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... aanvullingen van de raad. voor nederland zijn de volgende europarlementariers

                                                                                                                                           
Europees Parlement
Parlement & Politiek - Hoe wordt het Europees Parlement gekozen, wat zijn de bevoegdheden en wie zitten en zaten er namens Nederland in? ... de voorzitter). 26 hiervan zijn in nederland gekozen europarlementariers

                                                                                                                                           
Samenstelling Europees Parlement 2014-heden
Parlement & Politiek - Het Europees Parlement (EP) bestaat sinds 2014 uit 751 leden (inclusief de voorzitter). 26 hiervan zijn in Nederland gekozen Europarlementariërs afkomstig uit tien Nederlandse partijen. De meeste van hen zijn aangesloten bij een Europese fractie. ... de voorzitter). 26 hiervan zijn in nederland gekozen europarlementariers

                                                                                                                                           
Beleid uitbreiding Europese Unie
Parlement & Politiek - Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... buitenlandse zaken verzoeken tot uitbreiding van de unie. europarlementariers

                                                                                                                                           
Toetreding Roemenië tot de Europese Unie
Parlement & Politiek - Roemenië is op 1 januari 2007 lid geworden van de Europese Unie. Aanvankelijk was het niet zeker of de regelgeving in Roemenië op het gebied van mensenrechten, goed bestuur en corruptiebestrijding zich op Europees niveau bevond. ... was over de toetreding van roemenie tot de unie, waren de europarlementariers

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Parlement & Politiek - Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... bij dit schandaal kwam aan het licht dat drie vooraanstaande europarlementariers

                                                                                                                                           
Nederlandse partijen in het Europees Parlement 2009-2014
Parlement & Politiek - Europarlementariërs die namens een Nederlandse politieke partij in het Europees Parlement komen, maken daar deel uit van een zogenaamde 'delegatie' van hun partij. De Nederlandse partijvertegenwoordigers maken, samen met delegaties van partijen uit andere lidstaten van de Europese Unie, op hun beurt weer deel uit van fracties (groepen) van Europese partijen. ... partijen in het europees parlement 2009-2014 - hoofdinhoud europarlementariers

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2