YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: etymologie literair taal betekenis aardrijkskundige namen afbrekingen d/t uitdrukkingen en spreekwoorden lastige woorden woordkeuze namen meervoudsvorming engels woordgebruik voorzetsels getallen uitspraak en klemtoon stijlfouten aaneenschrijven tussen-n dictee lidwoord ei/ij samenstelling woordgeslacht basisregels symbolen afleiding oude naamvallen cultuur design trema amethyst amethist donau belgie patriottisme belgische patriot vaderlandsliefde : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 159 voor - etymologie - in 0.0131299495697021 seconden.

etymologie

Kunstbus - De etymologie -gieën v Onder etymologie verstaat men de oorsprong en de geschiedenis van woorden, alsook de tak van de taalwetenschap die zich met de herkomst van woorden bezighoudt; daarom wordt het ook wel de woordherkomst ( Duits: Wortherkunft) genoemd. ... etymologie

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met volksetymologie?

Genootschap Onze Taal - Volksetymologie is het verschijnsel dat een woord door 'het volk' (de taalgebruikers) wordt vervormd. Vaak gaat het om woorden die niet zo bekend meer zijn en/of waarvan de opbouw niet wordt doorzien. De taalgebruikers brengen zo'n woord in verband met een ander woord dat erop lijkt en dat ze wél goed kennen; ze verzinnen er dus een andere etymologie (herkomst) bij. ... wordt bedoeld met volks etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord verstandskies vandaan? Vaak wordt gezegd dat deze aanduiding te maken heeft met de 'verre stand' van de kies: de vér-standskies dus. Klopt dat?
Genootschap Onze Taal - Nee; hoewel dit een veelgehoorde verklaring is, is deze etymologie niet waarschijnlijk. De verstandskies wordt namelijk ook in andere talen met 'verstand' geassocieerd, waarbij de gedachte aan 'verre stand' niet mogelijk is. ... dat? nee; hoewel dit een veelgehoorde verklaring is, is deze etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord balorig vandaan?
Genootschap Onze Taal - Bal- in balorig betekent 'kwaad, slecht'. Vroeger sprak men niet van balorig maar van balhorig; iemand die niet goed wilde luisteren, was balhorig ('slecht horend'). Hieruit is de huidige betekenis van balorig ontstaan: 'niet naar goede raad luisterend, tegendraads, ontevreden'. ... vanwege de associatie met de ballenbak. overigens komt de etymologie

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst van het woord boterham?
Genootschap Onze Taal - De herkomst van het woord boterham is niet duidelijk. Het eerste deel van het woord is hetzelfde als het gewone woord boter, maar waar het tweede deel ( ham ) vandaan komt, is onbekend. ... het tweede deel van de samenstelling is geen bevredigende etymologie

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst van het woord autoped? Heeft het iets met auto's te maken?
Genootschap Onze Taal - Autoped ('step') is afgeleid van het Franse autopède; dat verklaart de d op het eind van het woord. Autopède is weer gevormd naar het Griekse autos ('zelf') en pedis, de tweede naamval van pes ('voet'). ... niets met de auto als vervoermiddel te maken heeft, komt de etymologie

                                                                                                                                           
Waarom wordt Brabant met een t gespeld, maar Brabanders met een d?
Genootschap Onze Taal - Tegenwoordig is alleen Brabanders juist, maar vroeger kwam Brabanters, met een t, wel voor. Waarschijnlijk is men naar analogie van Hollanders gaan spreken van Brabanders. Deze verandering heeft al lang geleden plaatsgevonden; denk aan de Spaanschen Brabander, de titel van Bredero's toneelstuk uit 1617. ... tegenwoordig slechts nu en dan opzettelijk, ter wille der etymologie

                                                                                                                                           
Welke alternatieve benamingen zijn er voor de maanden van het jaar?
Genootschap Onze Taal - Onze huidige maandnamen ( januari, februari, etc.) zijn allemaal van Latijnse oorsprong. Ze zijn vanaf de zevende eeuw langzaam maar zeker in gebruik gekomen. Daarvóór werden er voor de twaalf maanden benamingen gebruikt die 'Germaanser' aandeden; een aantal daarvan circuleert ook nu nog in het Nederlands. ... week december: 10e / 12e maand namen van maanden trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord sjasliek vandaan?
Genootschap Onze Taal - Sjasliek is een gegrild gerecht, een spies met daaraan vlees, tomaat, uien, enz. Het woord sjasliek – dat we ook aantreffen als sjaslik, sjasliek, sjasjlik, sjasjliek, schaschlik, shaslick, shaslik en shasjliek – hebben we via het Russisch ( šašlyk ) ontleend aan het Tataars ( šišlik ), een taal die in de voormalige Sovjet-Unie gesproken wordt (onder meer in de republiek Tatarstan, waar ongeveer de helft van de Tataren woont). ... schrijfwijzen, zoals shaslick, veel frequenter. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt sikkeneurig zijn vandaan?
Genootschap Onze Taal - Sikkeneurig ('chagrijnig, lusteloos') is een verbastering van het Franse woord chicaneur, dat 'vitziek persoon' ('iemand die op een nare manier op- en aanmerkingen maakt') betekent. Het Etymologisch Woordenboek van Van Dale vermeldt dat sikkeneurig in 1784 voor het eerst in het Nederlands op schrift voorkwam. ... dag de sik was: dan werd hij geslacht. trefwoorden betekenis etymologie

                                                                                                                                           
Waarom schrijven we begrafenis met een f, terwijl begraven met een v is? Het is toch ook belevenis en niet belefenis?
Genootschap Onze Taal - Dat heeft met geschiedenis van deze woorden te maken. Hoewel woorden als begrafenis en belevenis nu op -enis eindigen, eindigden ze enkele eeuwen geleden op -nis. Dit achtervoegsel kwam soms achter een werkwoordstam: erf - erfnis, begraaf - begraafnis, soms achter een bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord: droef - droefnis, duister - duisternis, en soms achter een voltooid deelwoord: bekend - bekendnis, gebeurd - gebeurdnis. ... tante boude / boute uitspraken trefwoorden lastige woorden etymologie

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst en betekenis van het woord fiebelefors?
Genootschap Onze Taal - De meeste bronnen maken geen melding van fiebelefors; alleen in Van Dale vinden we het terug: "fiebelefors (gewestelijk), op stel en sprong, overhaast". De toevoeging 'gewestelijk' duidt erop dat fiebelefors niet tot de standaardtaal gerekend kan worden. ... force ('met uit zwakte geputte kracht'). trefwoorden betekenis etymologie

                                                                                                                                           
Wat is juist: burgemeester of burgermeester?
Genootschap Onze Taal - Juist is burgemeester, zonder r voor de m. ... en wethouders ex-burgemeester / oud-burgemeester trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Wat is juist: een contradictio in terminis of een contradictio in terminus?
Genootschap Onze Taal - Contradictio in terminis is juist. Deze Latijnse woordgroep betekent volgens Van Dale (2005) letterlijk: 'tegenstrijdigheid in de gebruikte woorden'. Terminis is hier dus een meervoud; het enkelvoud terminus is hier niet juist. ... met de nodige ironie is natuurlijk alles mogelijk. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Je hoort mensen weleens zeggen dat ze hand-en-spandiensten hebben verricht. Wat zijn hand-en-spandiensten eigenlijk?
Genootschap Onze Taal - Hand-en-spandiensten verrichten betekent 'allerlei (losse) werkzaamheden uitvoeren', 'allerlei (vaak kleinere) klussen doen'. ... met bijvoorbeeld winst-en-verliesrekening. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking een razende roeland vandaan?
Genootschap Onze Taal - Met een razende roeland wordt iemand bedoeld die nogal wild en onbehouwen is, of iemand die wild tekeergaat. ... verwante adviezen casanova / casanova trefwoorden betekenis etymologie

                                                                                                                                           
Wordt Sinterklaas in het lied 'Sinterklaas kapoentje' uitgemaakt voor gecastreerde haan?
Genootschap Onze Taal - 'Gecastreerde haan' is inderdaad een van de betekenissen van kapoen. Maar kapoen heeft er meer. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt bijvoorbeeld dat kapoen ook gebruikt kan worden om "een gelubd manspersoon" mee aan te duiden. ... adviezen sinterklaas / sinterklaas trefwoorden betekenis etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking een zeperd vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Een zeperd (ook wel een zeper ) is iets negatiefs. Het kan onder meer 'mislukking', 'afgang' en 'financiële strop' betekenen. ... inzepen; dan zou zeperd een voorbeeld zijn van volks etymologie

                                                                                                                                           
Wat betekent het woord guichelheil, en waar komt het vandaan?
Genootschap Onze Taal - Guichelheil is een plant met rode, stervormige bloemen. Guichelheil betekent letterlijk 'genezing van gekheid'. Heil is 'genezing', en in guichel zit het verouderde zelfstandig naamwoord guich ('iets geks, gekheid') en het werkwoord guichelen ('gekheid maken', hiermee hangt ook goochelen samen). ... in het groot dictee van 1998. trefwoorden betekenis dictee etymologie

                                                                                                                                           
Wat is een vuurproef?
Genootschap Onze Taal - Het beeld van de vuurproef is al antiek. Er bestaan verschillende vormen van, maar steeds gaat het letterlijk om iets wat met vuur 'geproefd' (getest, bewezen) wordt. ... als spreker, zanger, atleet, etcetera. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Is er een naam voor het &-teken?
Genootschap Onze Taal - Het &-teken wordt wel ampersand genoemd, een term die we geleend hebben uit het Engels. Waarschijnlijk is dit een vervorming van and per se 'and ' (= 'en op zichzelf (het teken) &'). Dit wilde zeggen: 'met het teken '&' op zichzelf wordt het woord and bedoeld'. ... gradenteken en andere tekens: spatie of niet? trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord komkommertijd vandaan?
Genootschap Onze Taal - Komkommertijd is een aanduiding voor de rustige zomerperiode, waarin er weinig nieuws en weinig handel is. ... die zelf al een duidelijk negatieve lading hebben. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking er bekaaid vanaf komen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Er bekaaid vanaf komen (ook wel: er bekaaid af komen ) betekent dat je minder krijgt dan je had verwacht. Je wordt dus teleurgesteld. Het kan daarbij om iets tastbaars gaan ('Ik ben er op Moederdag bekaaid vanaf gekomen', oftewel: 'ik heb weinig cadeaus gekregen'), maar dat hoeft niet. ... is dus bekaaid; je komt er zelf ook bekaaid vanaf. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Wat betekent stief in stiefvader, stiefmoeder, enz. oorspronkelijk?
Genootschap Onze Taal - Stief had oorspronkelijk een andere vorm: stiep. Dat woord kwam al in de dertiende eeuw voor en gaat terug op een oeroud woord dat ongeveer geklonken moet hebben als 'steupa'; dit betekende 'van iets beroofd, iets missend'. ... het fries styfmem en het deens stedmor. trefwoorden betekenis etymologie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6