YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: etymologie literair groningen etymologie broek taal betekenis aardrijkskundige namen afbrekingen d/t uitdrukkingen en spreekwoorden lastige woorden woordkeuze namen meervoudsvorming engels woordgebruik voorzetsels stijlfouten uitspraak en klemtoon getallen tussen-n aaneenschrijven symbolen samenstelling woordgeslacht afleiding lidwoord dictee ei/ij oude naamvallen basisregels cultuur patriottistisch patriottisme vaderlandsliefde trema belgie belgisch jerusalem donau : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 163 voor - etymologie - in 0.0136051177978516 seconden.

etymologie

De etymologie -gieën v ... etymologie - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

etymologie broek

Het woord ' broek' is verwant aan het Middelnederduits brōk, oudhoogduits bruoh (moeras) en Duitse Bruch (moeras) en het oudengels brōc [beek] (engels brook) en is afgeleid van het Germaanse woord broka wat moeras betekent. ... etymologie - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met volksetymologie?

Volksetymologie is het verschijnsel dat een woord door 'het volk' (de taalgebruikers) wordt vervormd. Vaak gaat het om woorden die niet zo bekend meer zijn en/of waarvan de opbouw niet wordt doorzien. De taalgebruikers brengen zo'n woord in verband met een ander woord dat erop lijkt en dat ze wél goed kennen; ze verzinnen er dus een andere etymologie (herkomst) bij. ... wordt bedoeld met volks etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt het woord verstandskies vandaan? Vaak wordt gezegd dat deze aanduiding te maken heeft met de 'verre stand' van de kies: de vér-standskies dus. Klopt dat?
Nee; hoewel dit een veelgehoorde verklaring is, is deze etymologie niet waarschijnlijk. De verstandskies wordt namelijk ook in andere talen met 'verstand' geassocieerd, waarbij de gedachte aan 'verre stand' niet mogelijk is. ... dat? nee; hoewel dit een veelgehoorde verklaring is, is deze etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt het woord balorig vandaan?
Bal- in balorig betekent 'kwaad, slecht'. Vroeger sprak men niet van balorig maar van balhorig; iemand die niet goed wilde luisteren, was balhorig ('slecht horend'). Hieruit is de huidige betekenis van balorig ontstaan: 'niet naar goede raad luisterend, tegendraads, ontevreden'. ... vanwege de associatie met de ballenbak. overigens komt de etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst van het woord autoped? Heeft het iets met auto's te maken?
Autoped ('step') is afgeleid van het Franse autopède; dat verklaart de d op het eind van het woord. Autopède is weer gevormd naar het Griekse autos ('zelf') en pedis, de tweede naamval van pes ('voet'). ... niets met de auto als vervoermiddel te maken heeft, komt de etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst van het woord boterham?
De herkomst van het woord boterham is niet duidelijk. Het eerste deel van het woord is hetzelfde als het gewone woord boter, maar waar het tweede deel ( ham ) vandaan komt, is onbekend. ... het tweede deel van de samenstelling is geen bevredigende etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waarom wordt Brabant met een t gespeld, maar Brabanders met een d?
Tegenwoordig is alleen Brabanders juist, maar vroeger kwam Brabanters, met een t, wel voor. Waarschijnlijk is men naar analogie van Hollanders gaan spreken van Brabanders. Deze verandering heeft al lang geleden plaatsgevonden; denk aan de Spaanschen Brabander, de titel van Bredero's toneelstuk uit 1617. ... tegenwoordig slechts nu en dan opzettelijk, ter wille der etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking er bekaaid vanaf komen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Er bekaaid vanaf komen (ook wel: er bekaaid af komen ) betekent dat je minder krijgt dan je had verwacht. Je wordt dus teleurgesteld. Het kan daarbij om iets tastbaars gaan ('Ik ben er op Moederdag bekaaid vanaf gekomen', oftewel: 'ik heb weinig cadeaus gekregen'), maar dat hoeft niet. ... is dus bekaaid; je komt er zelf ook bekaaid vanaf. trefwoorden etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waaraan lijdt een klerelijer?
Je zou kunnen zeggen dat een klerelijer aan cholera lijdt. Het voorvoegsel klere- is namelijk in de verte verwant met het woord cholera. Maar dat een klerelijer aan cholera lijdt, is waarschijnlijk niet helemaal juist. ... en krachttermen (2008) van p.g.j. van sterkenburg. trefwoorden etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komen de woorden smeerpoets en smeerkees ('viezerik, smeerlap') vandaan?
De herkomst van deze woorden verschilt. Bovendien is smeerpoets ouder dan smeerkees. ... 'politieagent'. dan zou smeerkees dus een resultaat van volks etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: in arren moede of van armoede?
In arren moede en van armoede hebben een verschillende betekenis. In arren moede betekent 'ten einde raad' en vaak ook 'nadat je tevergeefs bij anderen hebt aangeklopt'. Daarnaast bestaat van armoede of van armoe, dat iets als 'bij gebrek aan beter', 'omdat er niets anders te verzinnen was om de toestand te verbeteren' betekent. ... en door de bijgedachte aan moede ('gemoed') vervormd (volks etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt het woord macho vandaan?
Macho is een Spaans woord dat sinds een jaar of vijftig in onze taal voorkomt. Letterlijk betekent het 'mannetje': het is ontstaan uit het Latijnse masculus, dat we ook wel kennen uit masculien. Machogedrag is dus uitgesproken mannelijk gedrag, op het overdrevene af – waardoor het op veel mensen vaak nogal lachwekkend of zelfs ergerlijk overkomt. ... nogal lachwekkend of zelfs ergerlijk overkomt. trefwoorden etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waarom heet een verdieping niet een verhoging?
Lange tijd werd gedacht dat verdieping te maken had met het verlagen van de begane grond naar souterrainniveau, maar dat is waarschijnlijk toch niet juist. De oorsprong van de vreemde benaming voor een juist hoger gelegen vloer moet gezocht worden in de houten constructie van de zolder. ... woordenboek van het nederlands, 2009.) trefwoorden etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is het: 'een toost op iemand uitbrengen' of 'een toast op iemand uitbrengen'?
Juist is: 'een toost op iemand uitbrengen' of 'op iemand toosten '. ... erin' gaan aanduiden en nog later 'heildronk'. trefwoorden etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: polshoogte nemen of poolshoogte nemen?
Juist is poolshoogte nemen. ... weten trachten te komen door voorzichtige vragen'. trefwoorden etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst van het woord blauwkous?
De grote Van Dale (2005) vermeldt bij blauwkous de omschrijving "spotnaam voor een vrouw die geleerd is of daarvoor wil doorgaan en een zekere minachting voor huishoudelijke zaken toont". Het woord is in 1872 voor het eerst gesignaleerd in het Nederlands; het is een letterlijke vertaling van het Engelse blue-stocking. ... vergelijkbaar met 'een zeurkous'. trefwoorden betekenis etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt het woord toestel ('apparaat, machine') vandaan?
Toestel is afgeleid van het werkwoord toestellen, dat bestaat uit het bijwoord toe en het werkwoord stellen. Dit inmiddels verouderde werkwoord had onder meer de betekenissen 'in orde maken', 'in gereedheid brengen' en 'vervaardigen, maken, tot stand brengen'. ... weerstand' zoals in een sterk gestel hebben. trefwoorden etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Zeg je nu 'Onze tv is asjeweine' of 'Onze tv is kassiewijne' als de tv kapot is, en wat is de herkomst van dit woord?
Kassiewijne, kassiewijle, gasjewijne, kasjewijne en sjewijne zijn allemaal nevenvormen van asjeweine. Asjeweine is rond 1950 in het Nederlands in gebruik gekomen via het Jiddisch hasjeweine ('weg, verdwenen'). ... verdwijnen' en vandaar ook 'stelen'. trefwoorden betekenis etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is een leuningbijter?
Een leuningbijter is een nietsnut, een leegloper. Met het woorddeel leuning wordt de leuning van een brug bedoeld, waarin een nietsnut zou 'bijten'. ... is in die zin dus ook een nietsnut. trefwoorden betekenis etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het juiste woord voor 'leer van het dieet': diëtiek of diëtetiek?
Beide woorden zijn juist. Hoewel diëtiek beter bij dieet lijkt aan te sluiten, heeft diëtetiek de oudste papieren. Dit woord, dat oorspronkelijk alleen 'voedingsleer' betekende en teruggaat op het Griekse diaitètikos ('volgens de voedingsleer'), komt al minstens twee eeuwen voor in het Nederlands. ... noemt beide vormen, evenals het witte boekje. trefwoorden etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt het woord doerak vandaan? Is het misschien een verkorting van doe maar raak?
Nee, doerak is een leenwoord uit het Russisch; doerak ( дурак ) betekent in die taal 'domkop, dwaas'. In het Nederlands betekende doerak in eerste instantie 'gemeen, laaghartig mens', maar later ontstond de afgezwakte of zelfs enigszins liefkozende betekenis 'ondeugd, deugniet, bengel'. ... in talen die geen contact met het maleis hebben. trefwoorden etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt je (niet) laten ringeloren vandaan en wat betekent het?
Wie zich laat ringeloren, laat anderen de baas over hem/haar spelen en/of laat zich de kaas van het brood eten. ... komt nog maar hoogst zelden voor. trefwoorden betekenis etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is een schwalbe? En is er ook een Nederlands woord voor?
Letterlijk betekent schwalbe (een Duits woord) 'zwaluw'. Het is voetbaljargon; Van Dale (2005) omschrijft het als 'val in het strafschopgebied waarbij gesimuleerd wordt dat men het slachtoffer is van een overtreding, om een penalty toegekend te krijgen'. ... spielerei en weltschmerz ). trefwoorden betekenis etymologie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 38