YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: etymologie literair groningen etymologie broek taal betekenis aardrijkskundige namen afbrekingen d/t uitdrukkingen en spreekwoorden lastige woorden woordkeuze namen meervoudsvorming engels woordgebruik stijlfouten getallen tussen-n aaneenschrijven uitspraak en klemtoon voorzetsels oude naamvallen lidwoord samenstelling basisregels dictee woordgeslacht afleiding ei/ij symbolen cultuur patriottisme patriottistisch vaderlandsliefde trema belgisch donau antropologie antropologische : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 162 voor - etymologie - in 0.0165700912475586 seconden.

etymologie

Kunstbus - De etymologie -gieën v ... etymologie

                                                                                                                                           

etymologie broek

Kunstbus Groningen - Het woord 'broek' is verwant aan het Middelnederduits brōk, oudhoogduits bruoh (moeras) en Duitse Bruch (moeras) en het oudengels brōc [beek] (engels brook) en is afgeleid van het Germaanse woord broka wat moeras betekent. Het is mogelijk dat dit Germaanse woord verwant is aan het Keltische woord brogilo, dat terugkomt in namen als Brielle en Bruil, en gebruikt wordt voor (vaak bosachtige) moerassige terreinen. Men heeft verwantschap geopperd met breugel, voorkomend in plaatsnamen en afkomstig van een keltisch woord voor land. ... etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord verstandskies vandaan? Vaak wordt gezegd dat deze aanduiding te maken heeft met de 'verre stand' van de kies: de vér-standskies dus. Klopt dat?
Genootschap Onze Taal - Nee; hoewel dit een veelgehoorde verklaring is, is deze etymologie niet waarschijnlijk. De verstandskies wordt namelijk ook in andere talen met 'verstand' geassocieerd, waarbij de gedachte aan 'verre stand' niet mogelijk is. ... dat? nee; hoewel dit een veelgehoorde verklaring is, is deze etymologie

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met volksetymologie?

Genootschap Onze Taal - Volksetymologie is het verschijnsel dat een woord door 'het volk' (de taalgebruikers) wordt vervormd. Vaak gaat het om woorden die niet zo bekend meer zijn en/of waarvan de opbouw niet wordt doorzien. De taalgebruikers brengen zo'n woord in verband met een ander woord dat erop lijkt en dat ze wél goed kennen; ze verzinnen er dus een andere etymologie (herkomst) bij. ... wordt bedoeld met volks etymologie

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst van het woord boterham?
Genootschap Onze Taal - De herkomst van het woord boterham is niet duidelijk. Het eerste deel van het woord is hetzelfde als het gewone woord boter, maar waar het tweede deel ( ham ) vandaan komt, is onbekend. ... het tweede deel van de samenstelling is geen bevredigende etymologie

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst van het woord autoped? Heeft het iets met auto's te maken?
Genootschap Onze Taal - Autoped ('step') is afgeleid van het Franse autopède; dat verklaart de d op het eind van het woord. Autopède is weer gevormd naar het Griekse autos ('zelf') en pedis, de tweede naamval van pes ('voet'). ... niets met de auto als vervoermiddel te maken heeft, komt de etymologie

                                                                                                                                           
Waarom wordt Brabant met een t gespeld, maar Brabanders met een d?
Genootschap Onze Taal - Tegenwoordig is alleen Brabanders juist, maar vroeger kwam Brabanters, met een t, wel voor. Waarschijnlijk is men naar analogie van Hollanders gaan spreken van Brabanders. Deze verandering heeft al lang geleden plaatsgevonden; denk aan de Spaanschen Brabander, de titel van Bredero's toneelstuk uit 1617. ... tegenwoordig slechts nu en dan opzettelijk, ter wille der etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord balorig vandaan?
Genootschap Onze Taal - Bal- in balorig betekent 'kwaad, slecht'. Vroeger sprak men niet van balorig maar van balhorig; iemand die niet goed wilde luisteren, was balhorig ('slecht horend'). Hieruit is de huidige betekenis van balorig ontstaan: 'niet naar goede raad luisterend, tegendraads, ontevreden'. ... vanwege de associatie met de ballenbak. overigens komt de etymologie

                                                                                                                                           
Is schrijlings goed gebruikt in de volgende zin: 'In de negentiende eeuw mochten vrouwen alleen schrijlings op een paard zitten'?
Genootschap Onze Taal - Nee, schrijlings is hier niet goed gebruikt. Schrijlings betekent 'met één been aan elke kant', en dat is hier juist níét bedoeld. In de negentiende eeuw moesten vrouwen in de amazonezit te paard zitten: overdwars, met beide benen aan één kant. ... (op een paard) gaan zitten'. trefwoorden betekenis etymologie

                                                                                                                                           
Waarom wordt New York ook wel 'The Big Apple' ('de grote appel') genoemd?
Genootschap Onze Taal - De geschiedenis van de benaming 'The Big Apple' is niet eenvoudig. Om met de huidige bekendheid te beginnen: die dateert van een campagne ter promotie van New York in 1971, met het thema I♥NY. Daarbij werd het beeld van 'de grote appel' gebruikt, en de campagne loopt nog steeds. ... corner' genoemd. trefwoorden aardrijkskundige namen engels etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord doerak vandaan? Is het misschien een verkorting van doe maar raak?
Genootschap Onze Taal - Nee, doerak is een leenwoord uit het Russisch; doerak ( дурак ) betekent in die taal 'domkop, dwaas'. In het Nederlands betekende doerak in eerste instantie 'gemeen, laaghartig mens', maar later ontstond de afgezwakte of zelfs enigszins liefkozende betekenis 'ondeugd, deugniet, bengel'. ... in talen die geen contact met het maleis hebben. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking de gedoodverfde winnaar vandaan?
Genootschap Onze Taal - De gedoodverfde winnaar is de favoriet. Wie bijvoorbeeld Duitsland de gedoodverfde winnaar van het EK voetbal noemt, bedoelt dat het volgens hem vrijwel zeker is dat Duitsland Europees kampioen wordt. ... het is of de favoriet of de gedoodverfde winnaar. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Is aanbeland juist in de zin 'Ik ben in Amsterdam aanbeland'?
Genootschap Onze Taal - Ja. Er wordt wel gedacht dat aanbeland een contaminatie (verhaspeling) is van aankomen en belanden, maar geen enkel naslagwerk heeft het ooit zo genoemd. Aanbelanden betekent 'ergens (bij toeval en/of na nogal wat omzwervingen) aankomen om daar te blijven'. ... komt nog steeds met enige regelmaat voor. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord toestel ('apparaat, machine') vandaan?
Genootschap Onze Taal - Toestel is afgeleid van het werkwoord toestellen, dat bestaat uit het bijwoord toe en het werkwoord stellen. Dit inmiddels verouderde werkwoord had onder meer de betekenissen 'in orde maken', 'in gereedheid brengen' en 'vervaardigen, maken, tot stand brengen'. ... weerstand' zoals in een sterk gestel hebben. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Hoe komen we aan de benamingen voor de dagen van de week?
Genootschap Onze Taal - Wij hebben de namen voor de dagen van de week, net als die voor de maanden, ontleend aan de Germanen en de Romeinen. De Romeinen hadden van de Grieken het gebruik overgenomen om de dagen te noemen naar hemellichamen: de zon, de maan en vijf planeten. ... maandnamen blauwe maandag namen van maanden trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Wat is een leuningbijter?
Genootschap Onze Taal - Een leuningbijter is een nietsnut, een leegloper. Met het woorddeel leuning wordt de leuning van een brug bedoeld, waarin een nietsnut zou 'bijten'. ... is in die zin dus ook een nietsnut. trefwoorden betekenis etymologie

                                                                                                                                           
Wordt Sinterklaas in het lied 'Sinterklaas kapoentje' uitgemaakt voor gecastreerde haan?
Genootschap Onze Taal - 'Gecastreerde haan' is inderdaad een van de betekenissen van kapoen. Maar kapoen heeft er meer. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt bijvoorbeeld dat kapoen ook gebruikt kan worden om "een gelubd manspersoon" mee aan te duiden. ... adviezen sinterklaas / sinterklaas trefwoorden betekenis etymologie

                                                                                                                                           
Wat betekent het werkwoord epibreren?
Genootschap Onze Taal - Epibreren betekent 'net doen alsof je iets heel belangrijks doet of gaat doen, terwijl je eigenlijk niets (nuttigs) uitvoert of zal uitvoeren'. Simon Carmiggelt gebruikte dit werkwoord in 1954 in een van zijn stukjes. ... een prima dekmantel voor 'niets doen'. trefwoorden betekenis etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt de t in loftuiting vandaan?
Genootschap Onze Taal - Loftuiting is afgeleid van het Middelnederlandse werkwoord lovetuten/loftuten ('vleien'). Dit woord is samengesteld uit lof en tuiten ('bazuinen', 'trompetten'). Loftuiten betekent dus eigenlijk 'lof rondbazuinen'. ... verwante adviezen in het gevlij / gevlei komen trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt het woord dilemma vandaan?
Genootschap Onze Taal - Het woord dilemma komt van het Latijnse dilemma, dat 'tweestelling' betekent. Het Latijn heeft het weer ontleend aan het Griekse di- ('twee') en lemmata ('veronderstellingen'). Iemand die voor een dilemma staat, moet dus kiezen uit twee veronderstellingen/mogelijkheden. ... kiezen uit twee veronderstellingen/mogelijkheden. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Wat is het juiste woord voor 'leer van het dieet': diëtiek of diëtetiek?
Genootschap Onze Taal - Beide woorden zijn juist. Hoewel diëtiek beter bij dieet lijkt aan te sluiten, heeft diëtetiek de oudste papieren. Dit woord, dat oorspronkelijk alleen 'voedingsleer' betekende en teruggaat op het Griekse diaitètikos ('volgens de voedingsleer'), komt al minstens twee eeuwen voor in het Nederlands. ... noemt beide vormen, evenals het witte boekje. trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Waar komt de uitroep ammehoela vandaan?
Genootschap Onze Taal - Ammehoela, ook wel gespeld als amehoela, ammenoela en aan me hoela, betekent iets als 'nooit van m'n leven', 'geen sprake van', 'bekijk 't maar', 'ik geef er niets om', 'ik luister niet naar je'. Je roept het uit als je iets niet gelooft of iets beslist niet wilt doen. ... aan me hoela!' 'ja, ik ben koning amanoellah!'" trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
Wat is juist: de luipaard of het luipaard?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Luipaard is oorspronkelijk een de-woord, maar het luipaard mag ook. Van Dale heeft tot en met zijn dertiende druk expliciet aangegeven dat het luipaard eigenlijk niet goed was, maar sinds de veertiende druk (2005) staan de luipaard en het luipaard gelijkwaardig naast elkaar. ... panter was. in het nederlands werd leopart aangepast ( volks etymologie

                                                                                                                                           
In oudere teksten zie je nog weleens de uitgang -sch, bijvoorbeeld in mensch. Wanneer en waarom is de -ch eigenlijk verdwenen?
Genootschap Onze Taal - Vroeger werd de ch in bijvoorbeeld mensch uitgesproken: mensch klonk ongeveer als [mensg]. Deze g-klank is geleidelijk aan in de uitspraak verdwenen. Dit leidde ertoe dat er voorstellen kwamen om de -ch ook achterwege te laten in de spelling. ... adviezen mensch en huis (wanneer vroeger -sch?) trefwoorden etymologie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6