YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze betekenis aaneenschrijven werkwoord samenstelling basisregels persoonsvorm etymologie namen d/t hoofdletter of kleine letter ontleden lastige woorden afleiding afkortingen lidwoord woordgeslacht apostrof ei/ij woordgebruik voorzetsels getallen leestekens enkelvoud/meervoud meervoudsvorming aardrijkskundige namen persoonlijk voornaamwoord brief- en e-mailconventies buigings-n oude naamvallen tussen-s leestips bijvoeglijk naamwoord engels buigings-e alternatieve spelling verwijswoord stijlfouten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6227 voor - er - in 0.490595817565918 seconden.
Zoekterm er is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Waar komt de uitdrukking 'Er is stront aan de knikker' vandaan?

Genootschap Onze Taal - 'Er is stront aan de knikker' betekent dat er iets mis is: er dreigt onraad, er zijn problemen of er is ruzie. ... komt de uitdrukking ' er

                                                                                                                                           

Bestaat er verschil tussen weifelen en twijfelen?

Genootschap Onze Taal - Twijfelen en weifelen drukken allebei uit dat er geaarzeld wordt, dat iemand besluiteloos is. Er bestaat in sommige contexten een subtiel verschil tussen deze werkwoorden. ... er

                                                                                                                                           

Welke lidwoorden bestaan er in het Nederlands?

Genootschap Onze Taal - In het Nederlands bestaan er drie lidwoorden: de bepaalde lidwoorden de en het en het onbepaald lidwoord een. ... lidwoorden bestaan er

                                                                                                                                           

Waarom wordt er 'Van onderen!' geroepen als er iets valt? Het komt toch juist van boven?

Genootschap Onze Taal - 'Van onderen!' betekent zoveel als 'Pas op, jullie daar van onderen (= beneden), er komt iets naar beneden! ... wordt er

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Wie wil er een ijsje?' of 'Wie wilt er een ijsje?'

Genootschap Onze Taal - 'Wie wil er een ijsje?' is goed; wil krijgt hier geen t. 'Wie wilt er een ijsje?' is dus fout. ... is juist: 'wie wil er

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je de samenstelling van Zwarte Piet (of zwarte( )piet ) en een woord als discussie of debat?
Genootschap Onze Taal - Er zijn verschillende mogelijkheden: ... piet (of zwarte( )piet ) en een woord als discussie of debat? er

                                                                                                                                           

Wat is de juiste schrijfwijze: hbo'er of hbo-er?

Genootschap Onze Taal - Hbo'er (met apostrof) is juist. Dit woord is een afleiding van hbo. Aan de afkorting hbo wordt het achtervoegsel -er geplakt. Dat achtervoegsel kan niet zomaar aan hbo vastgeplakt worden; dat zou tot uitspraakverwarring kunnen leiden ('hboer'). ... is de juiste schrijfwijze: hbo' er

                                                                                                                                           

Wat is het best: 'Er mist een bladzijde' of 'Er ontbreekt een bladzijde'?

Genootschap Onze Taal - 'Er ontbreekt een bladzijde' heeft bij een deel van de taalgebruikers de voorkeur, maar er is een grote groep taalgebruikers die 'Er mist een bladzijde' net zo goed vindt. ... is het best: ' er

                                                                                                                                           

Waar komt er de kantjes vanaf lopen vandaan en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - Er de kantjes vanaf lopen betekent 'niet je best doen', 'zo min mogelijk uitvoeren (en daardoor slecht werk leveren)', 'lui/passief zijn'. Vroeger was er ook een variant van deze uitdrukking gangbaar: langs (of: op ) de kantjes lopen. ... komt er

                                                                                                                                           

Moet je welke of wat voor gebruiken in de volgende zin: 'Je kunt pas echt over een bedrijf oordelen als je weet wat voor/welke mensen er werken.'

Genootschap Onze Taal - Wat voor en welke zijn hier allebei mogelijk. Er is een klein nuanceverschil tussen welke en wat voor. Welke richt de aandacht iets meer op specifieke personen (concreet), en wat voor meer op het type personen (categorie). ... of wat voor gebruiken in de volgende zin: 'je kunt pas echt ov er

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Er liggen nog een paar takken in de tuin' of 'Er ligt nog een paar takken in de tuin'?

Genootschap Onze Taal - Het meervoudige liggen is hier juist: 'Er liggen nog een paar takken in de tuin. ... is juist: ' er

                                                                                                                                           

Is het vandien of van dien in een zin als: 'Er wordt flink bezuinigd, met alle gevolgen van( )dien'?

Genootschap Onze Taal - Van dien wordt als twee woorden geschreven: 'Er wordt flink bezuinigd, met alle gevolgen van dien.' De vorm van dien is een restant uit een oudere fase van het Nederlands waarin veel woorden na een voorzetsel (zoals van ) verbogen werden; dien is een naamvalsvorm van het aanwijzend voornaamwoord die. ... het vandien of van dien in een zin als: ' er

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Colette is er weer gemakkelijk vanaf gekomen' of 'Colette is er weer gemakkelijk af gekomen'?

Genootschap Onze Taal - Zowel ervanaf komen als eraf komen is juist. Dus: 'Colette is er weer gemakkelijk vanaf gekomen' en 'Colette is er weer gemakkelijk af gekomen.' Hiermee wordt bedoeld dat Colette geluk heeft gehad: het is haar niet moeilijk gemaakt. ... is juist: 'colette is er

                                                                                                                                           

Waarom zit er een tussen-s in Koningsdag, terwijl die in Koninginnedag niet zat?

Genootschap Onze Taal - De tussenklanken -s- en -e(n)- zijn grillige elementen in het Nederlands. Of er in een samenstelling -s- of -e(n)- komt, is niet aan vaste regels gebonden; de tussen-n-regels bepalen alleen hoe de tussenklank -e(n)-, áls die wordt gebruikt moet worden gespeld, maar niet wanneer die klank verschijnt. ... zit er

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'Er blijft veel aan de strijkstok hangen' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - 'Er blijft veel aan de strijkstok hangen' betekent 'lang niet alles komt ten goede aan wie er recht op heeft', 'er zijn tussenpersonen die zich geld toe-eigenen, waardoor lang niet alles terechtkomt op de plaats waar het nodig is'. ... komt de uitdrukking ' er

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'Er loopt een streep door' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - 'Er loopt (bij hem/haar) een streep door' betekent: 'hij/zij is geestelijk niet helemaal in orde', 'hij/zij is niet goed wijs'. ... komt de uitdrukking ' er

                                                                                                                                           

Waar komt de zegswijze op til zijn vandaan, bijvoorbeeld in 'Er zijn veranderingen op til'?

Genootschap Onze Taal - Op til zijn betekent 'ophanden zijn, binnenkort gebeuren'. Op til wordt vaak gebruikt in combinatie met weersverschijnselen ('Er is storm/zwaar weer op til'), maar ook met gebeurtenissen. ... komt de zegswijze op til zijn vandaan, bijvoorbeeld in ' er

                                                                                                                                           

Wat wordt er bedoeld als er wordt geadverteerd met viennoiserie?

Genootschap Onze Taal - Viennoiserie is het Franse woord voor "fijne bakkersproducten die geen brood zijn", zoals Le Petit Robert het – in het Frans – omschrijft. Simpel gezegd zijn het 'zoete broodjes' voor bij het ontbijt of de koffie; het gaat meestal om croissants, brioches en rozijnenbroodjes. ... wordt er

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking er bekaaid vanaf komen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Er bekaaid vanaf komen (ook wel: er bekaaid af komen ) betekent dat je minder krijgt dan je had verwacht. Je wordt dus teleurgesteld. Het kan daarbij om iets tastbaars gaan ('Ik ben er op Moederdag bekaaid vanaf gekomen', oftewel: 'ik heb weinig cadeaus gekregen'), maar dat hoeft niet. ... komt de uitdrukking er

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurd' of 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurt'?

Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurt.' Gebeurt is hier een persoonsvorm; wat is het onderwerp. Daarom wordt aan de stam gebeur een t toegevoegd. ... is juist: 'bekijk de plaatjes en beschrijf wat er

                                                                                                                                           

Wat rijmt er op herfst?

Genootschap Onze Taal - Er rijmt vrijwel niets op herfst. Behalve herfst en naherfst zijn in de (rijm)woordenboeken helemaal geen trefwoorden te vinden die van zichzelf eindigen op -erfst. Daarom hebben dichters gezocht naar woorden op -erf, waar de uitgang -st achter zou kunnen. ... rijmt er

                                                                                                                                           

Waar komt eruitzien als de dood van Ieperen vandaan?

Genootschap Onze Taal - Eruitzien als de dood van Ieperen betekent 'er heel slecht uitzien', 'er mager en ongezond uitzien'. ... komt er

                                                                                                                                           

Zijn er algemene regels te geven voor het gebruik van de lange ij en de korte ei?

Genootschap Onze Taal - Er zijn wel enkele vuistregels te geven voor het gebruik van de ij en de ei, maar de ervaring leert dat ze juist bij de twijfelgevallen weinig houvast bieden. Desalniettemin: hieronder staan er een paar. ... er

                                                                                                                                           

De regio rond Schagen, Hoorn en Enkhuizen in Noord-Holland, is dat Westfriesland of West-Friesland? En spreekt men er Westfries of West-Fries?

Genootschap Onze Taal - De regio heet West-Friesland. Er wonen West-Friezen, de taal is West-Fries en ook het bijvoeglijk naamwoord is West-Fries. ... is dat westfriesland of west-friesland? en spreekt men er

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1