YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal ei/ij basisregels etymologie uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis lastige woorden woordkeuze d/t bezitsvorm samenstelling kunst literair architectuur muziek afleiding design dictee klinker trema afbrekingen vervoeging cultuur werkwoord alternatieve spelling film persoonsvorm karel appels apostrof karel appel ou/au namen aaneenschrijven bijvoeglijk naamwoord delugan meissl associated architects delugan meissl tempera klinkerbotsing peter carl faberge carry slee : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 131 voor - ei ij - in 0.0141909122467041 seconden.

Zijn er algemene regels te geven voor het gebruik van de lange ij en de korte ei?

Genootschap Onze Taal - Er zijn wel enkele vuistregels te geven voor het gebruik van de ij en de ei, maar de ervaring leert dat ze juist bij de twijfelgevallen weinig houvast bieden. Desalniettemin: hieronder staan er een paar. ... regels te geven voor het gebruik van de lange ij en de korte ei

                                                                                                                                           

Hoe is onze lange ij ontstaan?

Genootschap Onze Taal - De ij is van oorsprong een verlengde i. Woorden als prijs en schijnen werden in de Middeleeuwen geschreven als prise en schinen. Om in de schrijftaal duidelijker aan te geven dat deze i lang moest worden uitgesproken, verdubbelde men hem: priise, sc(h)iint ('schijnt'). ... eeuw veranderde de uitspraak van de ij: van [ie] naar [ ei

                                                                                                                                           

Komt IJsbrand vlak voor Ike of vlak voor Yvette in een opsomming op alfabet? En is het eigenlijk niet juister om Ijsbrand te schrijven?

Genootschap Onze Taal - De ij bestaat uit twee letters: de i en de j. Alle woordenboeken en spellinglijsten alfabetiseren woorden met een ij daarom onder de i; na ijzingwekkend gaat de Spellingwijzer Onze Taal (2015) bijvoorbeeld verder met ik. ... ike of vlak voor yvette in een opsomming op alfabet? en is het ei

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'De export is een pijler van de economie' of 'De export is een peiler van de economie'?

Genootschap Onze Taal - Juist is 'De export is een pijler van de economie.' Er wordt namelijk bedoeld dat de export een steunpilaar is van de economie, en in deze betekenis is pijler (met lange ij ) juist. Pijler is ook goed in bijvoorbeeld: 'Onze secretaresse is de pijler van onze afdeling' en 'Klantvriendelijkheid is een van de pijlers van ons succes. ... export is een pijler van de economie' of 'de export is een p ei

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Ik kan er geen peil op trekken' of 'Ik kan er geen pijl op trekken'?

Genootschap Onze Taal - Juist is 'Ik kan er geen peil op trekken' ('ik kan er niet van op aan, ik weet niet waar ik aan toe ben'). Bij deze zegswijze is er geen sprake van een pijl, zoals in een pijl-en-boog, maar van een peil ('maat of richtsnoer bij het bepalen van iets'). ... is juist: 'ik kan er geen p ei

                                                                                                                                           

Bestaat er verschil tussen weifelen en twijfelen?

Genootschap Onze Taal - Twijfelen en weifelen drukken allebei uit dat er geaarzeld wordt, dat iemand besluiteloos is. Er bestaat in sommige contexten een subtiel verschil tussen deze werkwoorden. ... er verschil tussen w ei

                                                                                                                                           

Wat is juist: stampij maken of stampei maken?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk: alle recente spellinggidsen en woordenboeken vermelden beide vormen. Zelf geven wij in ons tijdschrift Onze Taal de voorkeur aan de vorm met lange ij. Stampij maken betekent overigens 'kabaal maken', 'drukte maken'. ... is juist: stampij maken of stamp ei

                                                                                                                                           

Wat is juist: een weids uitzicht of een wijds uitzicht?

Genootschap Onze Taal - Een weids uitzicht is juist. Weids betekent 'groots, ruim'. Wijds komt alleen maar voor in zinnen als 'Ik hou niet van strakke kleding; ik heb liever iets wijds aan' (het bijvoeglijk naamwoord wijd + s ). ... is juist: een w ei

                                                                                                                                           

Is er verschil tussen uitwijden en uitweiden?

Genootschap Onze Taal - Ja: uitwijden betekent 'wijder maken, worden' en uitweiden 'uitvoerig bespreken'. In de praktijk wordt bij die laatste betekenis ook vaak uitwijden geschreven, maar dat is onjuist. ... er verschil tussen uitwijden en uitw ei

                                                                                                                                           

Wat is juist: brei of brij?

Genootschap Onze Taal - Dat hangt af van wat er bedoeld is. Brei en brij bestaan allebei, maar het zijn verschillende woorden met ook een verschillende betekenis. ... is juist: br ei

                                                                                                                                           

Wat is juist: in het gevlei komen of in het gevlij komen? En waar komt deze uitdrukking vandaan?

Genootschap Onze Taal - In het gevlij komen is juist. Deze uitdrukking betekent 'doen wat iemand graag heeft, zeggen wat iemand graag hoort, alleen maar om bij hem of haar in de gunst te komen, omdat je verwacht dat je daar voordeel van hebt'. ... is juist: in het gevl ei

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je het tweede woord in het kerstliedje 'Hoe [leit] dit kindeken hier in de kou': is het leidt, leit, lijdt of lijt?

Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Hoe leit dit kindeken hier in de kou. ... schrijf je het tweede woord in het kerstliedje 'hoe [l ei

                                                                                                                                           

Wat is juist: eis en weder dienende of ijs en weder dienende?

Genootschap Onze Taal - IJs en weder dienende is juist. Het betekent namelijk: 'als ijs en weer dienen', oftewel 'als de (weers)omstandigheden meewerken'. In deze uitdrukking wordt dienen gebruikt in de betekenis 'geschikt, gunstig zijn (voor iets)'. ... is juist: ei

                                                                                                                                           

Wat is juist: dat lijdt geen twijfel of dat leidt geen twijfel?

Genootschap Onze Taal - Dat lijdt geen twijfel is juist. Deze combinatie komt voor in zinnen als 'Het lijdt nauwelijks twijfel dat een kind behoefte heeft aan regelmaat' en 'Het lijdt geen twijfel dat over opvoeding zeer verschillend gedacht wordt. ... is juist: dat lijdt geen twijfel of dat l ei

                                                                                                                                           

Waar komt de zegswijze om de hete brij heen draaien vandaan?

Genootschap Onze Taal - Om de hete brij heen draaien wil volgens Van Dale (2005) zeggen dat er iets moeilijks moet worden aangepakt, maar dat dit niet gebeurt: er is juist sprake van geaarzel en getreuzel. Maar deze uitdrukking wordt ook gebruikt in de betekenissen 'iets heel graag willen, begerig naar iets zijn' en 'niet ronduit zeggen wat je bedoelt'. ... heen draaien wil volgens van dale (2005) zeggen dat er iets mo ei

                                                                                                                                           

Is het dein of dijn in de zin 'Hij kent het verschil niet tussen het mijn en (het) dein/dijn'?

Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Hij kent het verschil niet tussen het mijn en (het) dijn.' Het mijn en (het) dijn betekent letterlijk 'het mijne en het jouwe', oftewel 'mijn bezit en jouw bezit'. 'Hij kent het verschil niet tussen het mijn en (het) dijn' wil dus zeggen dat iemand een dief is. ... het d ei

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'In mijn puberteit was ik best braaf' of 'In mijn pubertijd was ik best braaf'?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. Puberteit en pubertijd zijn allebei correcte Nederlandse woorden. Het zijn niet zomaar varianten; ze hebben een iets verschillende betekenis, en ze worden ook verschillend uitgesproken. ... is juist: 'in mijn pubert ei

                                                                                                                                           
klinker
Kunstbus - De klinker [-s] m 1 zeer harde baksteen 2 klinker (halffabrikaat) als halffabrikaat bij de productie van cement 3 klinker (beroep), iemand die klinknagels vastslaat voor geklonken stalen of houten constructies 4 spraakklank die wordt voortgebracht door trilling van de stembanden, zonder dat de uitstroom van lucht wordt belemmerd: de a is een klinker Klinker (taalkundig) Een klinker (of: de vocaal [-calen] v(m) ) is een spraakklank waarbij de uitgestoten lucht bij de productie ongehinderd de mond verlaat, dus zonder op de voorgrond tredende ruis-, knal- of plopgeluiden. ... (zoals in de), de 'lange' klinkers oe en eu en de tweeklanken ei

                                                                                                                                           
Wat betekent wierook?
Genootschap Onze Taal - Wierook betekent letterlijk 'heilige rook'. Het woorddeel wie- in dit woord komt overeen met het Duitse Weih- in Weihnachten ('Kerstmis'; letterlijk 'heilige nacht') en met het Nederlandse wij- in wijden en wijwater. ... betekent wierook? wierook betekent letterlijk 'h ei

                                                                                                                                           

Ik doe binnenkort mee aan een dictee. Wat kan ik doen ter voorbereiding?

Genootschap Onze Taal - Wie zich grondig wil voorbereiden op een dictee, kan het volgende doen. ... doe binnenkort mee aan een dictee. wat kan ik doen ter voorber ei

                                                                                                                                           

afleiding

Kunstbus - Afleiding Een afleiding of derivatie is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen (gebonden morfemen). Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels (ook wel pre- en suffixen genoemd). ... ei

                                                                                                                                           

Wat zijn de belangrijkste regels voor het afbreken van woorden aan het einde van een regel?

Genootschap Onze Taal - Bij het afbreken van woorden is soms de uitspraak van een woord doorslaggevend, soms de etymologie (de herkomst) en soms de morfologie (de opbouw van een woord). Meestal leiden deze drie principes tot dezelfde opvatting over waar de lettergreepgrens (en dat is vaak de plaats om af te breken) ligt. ... de belangrijkste regels voor het afbreken van woorden aan het ei

                                                                                                                                           
vervoeging
Kunstbus - Vormverandering van een werkwoord. Vervoeging of conjugatie is het veranderen van de vorm van een werkwoord om de tijd, persoon, genus, modus of aspect aan te geven. Het veranderen van naamwoorden is hier enigszins mee vergelijkbaar en heet verbuiging. ... woorden om de betekenis aan te geven. er is daarom ondersch ei

                                                                                                                                           
Wat is klinkerbotsing?
Genootschap Onze Taal - Klinkerbotsing betekent dat er twee klinkers naast elkaar staan die als één klank gelezen kunnen worden, terwijl ze bij verschillende lettergrepen horen. Een voorbeeld van een woord met klinkerbotsing is na-apen. ... bij samenstellingen gebeurt dat met een streepje, bij afl ei

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10