YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer eerste kamer provinciale staten tweede kamerleden eerste kamerleden evenredige vertegenwoordiging wetsvoorstel fracties griffier recht van initiatief vragenrecht kieswet wijzigen ek cultuur politieke partij regering biografisch archief eerste kamerlid wetsvoorstellen grondwetsherziening van 1983 organisatie eerste kamer huishoudelijke commissie recht van amendement kiesrecht kamervoorzitter lijstverbindingen kabinet minister tweede kamerverkiezingen eerste kamerverkiezingen staten-generaal algemene rekenkamer reglement van orde staatssecretaris parlement verenigde vergadering fractie fractievoorzitters parlementaire enquete : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6807 voor - eerste kamer - in 0.956848859786987 seconden.
Zoekterm eerste is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... eerste

                                                                                                                                           

Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... eerste

                                                                                                                                           

Voorzitter Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... eerste

                                                                                                                                           

Controle Eerste Kamer

Parlement & Politiek - Eerste Kamerleden hebben net als hun collega's in de Tweede Kamer recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen. ... eerste

                                                                                                                                           

Fractievoorzitter Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De fractievoorzitter geeft leiding aan een fractie in de Eerste Kamer. Hij/zij zit de fractievergaderingen voor en treedt op als woordvoerder bij de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting en bij belangrijke debatten. ... eerste

                                                                                                                                           

Organisatie Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De Eerste Kamer kent zowel een politieke als een ambtelijke organisatiestructuur. Onder de politieke organisatie vallen de diverse fracties, de commissies en het College van Senioren (het 'dagelijkse bestuur'). ... eerste

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen

Parlement & Politiek - De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... eerste

                                                                                                                                           

Interne organisatie Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De Eerste Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Eerste Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Griffier. ... organisatie eerste

                                                                                                                                           

Behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De behandeling van een wetsvoorstel door de Eerste Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat een schriftelijke voorbereiding vooraf, waarbij leden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... wetsvoorstel eerste

                                                                                                                                           

Soorten vergaderingen Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De Eerste Kamer kent twee soorten vergaderingen: de openbare plenaire vergadering, waarbij alle 75 leden aanwezig kunnen zijn, en besloten commissievergaderingen. Daarnaast houden fracties als regel wekelijks een vergadering. ... vergaderingen eerste

                                                                                                                                           

Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer

Parlement & Politiek - Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... kiesstelsel eerste

                                                                                                                                           

Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer (Eerste Kamer)

Parlement & Politiek - Deze commissie heeft als taak het uitvoeren van een analyse naar hoe de Eerste Kamer haar medewetgevende en controlerende taak eventueel kan versterken. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 27 september 2016 uit haar midden een tijdelijke commissie ingesteld die de mogelijkheden binnen de eigen (interne) werkwijze gaat onderzoeken. ... commissie werkwijze eerste

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissies

Parlement & Politiek - De Eerste Kamer heeft twaalf vaste commissies. Deze commissies houden zich met een bepaald beleidsterrein bezig. Zij spelen een belangrijke rol bij de behandeling van wetsvoorstellen. Er zijn ook bijzondere commissies. ... eerste

                                                                                                                                           

Griffier Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer is de griffier. Je zou hem of haar de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: de griffier heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. ... eerste

                                                                                                                                           

Voorzitter Eerste Kamer - wetenswaardigheden

Parlement & Politiek - Hoewel voorzitter van de Eerste Kamer een belangrijke functie is, waren het nooit vooraanstaande politici die dat ambt bekleedden. In 1914 was er enige tijd sprake van dat Abraham Kuyper voorzitter zou worden, maar zijn doofheid verhinderde dat. ... eerste

                                                                                                                                           

Eerste Kamerlid

Parlement & Politiek - De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... eerste

                                                                                                                                           

Plenaire vergadering Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De vergadering van alle 75 Eerste Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Eerste Kamervoorzitter en wordt gehouden in de historische plenaire zaal. ... vergadering eerste

                                                                                                                                           

Eerste Kamer

Kunstbus - De 75 indirect, door de leden van de provinciale staten gekozen volksvertegenwoordigers, die tot belangrijkste taak hebben om wetsvoorstellen van de Tweede Kamer op rechtmatigheid en doelmatigheid te beoordelen, en deze vervolgens (ongewijzigd) aan te nemen of te verwerpen. ... eerste

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden Eerste Kamerleden

Parlement & Politiek - Wat is er te zeggen over Eerste Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste eerste Kamerlid, het oudste Eerste Kamerlid of de eerste vrouw in de Eerste Kamer? ... eerste

                                                                                                                                           

Rechten en taken Eerste Kamer

Parlement & Politiek - Vergeleken met de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer minder rechten en bevoegdheden. De belangrijkste taken van de Eerste Kamer zijn medewetgeving en controle. ... en taken eerste

                                                                                                                                           

Commissievergaderingen Eerste Kamer

Parlement & Politiek - Tijdens commissievergaderingen komen Eerste Kamerleden in kleinere groepen (commissies) bijeen. De voornaamste taak is de voorbereiding van debatten over wetsvoorstellen. Dat gebeurt inhoudelijk grotendeels schriftelijk, waarbij namens de fracties schriftelijk inbreng wordt geleverd voor een verslag. ... eerste

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie 50PLUS

Parlement & Politiek - 50PLUS heeft sinds 2011 een vertegenwoordiger in de Eerste Kamer. Sinds mei 2015 telt de fractie twee leden. ... eerste

                                                                                                                                           

Wijze van stemmen in Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De Eerste Kamer kan via een stemming een besluit nemen. Aan het einde van de openbare behandeling, nadat het debat over een (wets)voorstel afgerond is, stelt de voorzitter voor tot stemming over te gaan. ... van stemmen in eerste

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie

Parlement & Politiek - Een organisatie van Kamerleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij en gezamelijke standpunten bepaalt, noemen we een fractie. De fractievoorzitter geeft leiding aan een fractie en treedt als woordvoerder op bij belangrijke debatten. ... eerste

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12