YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer eerste kamer provinciale staten tweede kamerleden eerste kamerleden evenredige vertegenwoordiging wetsvoorstel fracties griffier recht van initiatief vragenrecht kieswet wijzigen ek cultuur politieke partij regering biografisch archief eerste kamerlid wetsvoorstellen grondwetsherziening van 1983 organisatie eerste kamer huishoudelijke commissie recht van amendement kiesrecht kamervoorzitter lijstverbindingen kabinet minister tweede kamerverkiezingen eerste kamerverkiezingen staten-generaal algemene rekenkamer reglement van orde staatssecretaris parlement verenigde vergadering fractie abraham kuyper fractievoorzitters : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 7285 voor - eerste kamer - in 0.596967935562134 seconden.
Zoekterm eerste is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fractievoorzitter Eerste Kamer

De fractievoorzitter geeft leiding aan een fractie in de Eerste Kamer. Hij/zij zit de fractievergaderingen voor en treedt op als woordvoerder bij de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting en bij belangrijke debatten. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitter Eerste Kamer

De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Controle Eerste Kamer

Eerste Kamerleden hebben net als hun collega's in de Tweede Kamer recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Organisatie Eerste Kamer

De Eerste Kamer kent zowel een politieke als een ambtelijke organisatiestructuur. Onder de politieke organisatie vallen de diverse fracties, de commissies en het College van Senioren (het 'dagelijkse bestuur'). ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Griffier Eerste Kamer

De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer is de griffier. Je zou hem of haar de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: de griffier heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer

De behandeling van een wetsvoorstel door de Eerste Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat een schriftelijke voorbereiding vooraf, waarbij leden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... wetsvoorstel eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten vergaderingen Eerste Kamer

De Eerste Kamer kent twee soorten vergaderingen: de openbare plenaire vergadering, waarbij alle 75 leden aanwezig kunnen zijn, en besloten commissievergaderingen. Daarnaast houden fracties als regel wekelijks een vergadering. ... vergaderingen eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Interne organisatie Eerste Kamer

De Eerste Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Eerste Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Griffier. ... organisatie eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitter Eerste Kamer - wetenswaardigheden

Hoewel voorzitter van de Eerste Kamer een belangrijke functie is, waren het nooit vooraanstaande politici die dat ambt bekleedden. In 1914 was er enige tijd sprake van dat Abraham Kuyper voorzitter zou worden, maar zijn doofheid verhinderde dat. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer (Eerste Kamer)

Deze commissie heeft als taak het uitvoeren van een analyse naar hoe de Eerste Kamer haar medewetgevende en controlerende taak eventueel kan versterken. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 27 september 2016 uit haar midden een tijdelijke commissie ingesteld die de mogelijkheden binnen de eigen (interne) werkwijze gaat onderzoeken. ... commissie werkwijze eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerlid

De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariƫrs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissies

De Eerste Kamer heeft twaalf vaste commissies. Deze commissies houden zich met een bepaald beleidsterrein bezig. Zij spelen een belangrijke rol bij de behandeling van wetsvoorstellen. Er zijn ook bijzondere commissies. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer

Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... kiesstelsel eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen

De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden Eerste Kamerleden

Wat is er te zeggen over Eerste Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste eerste Kamerlid, het oudste Eerste Kamerlid of de eerste vrouw in de Eerste Kamer? ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamer

De 75 indirect, door de leden van de provinciale staten gekozen volksvertegenwoordigers, die tot belangrijkste taak hebben om wetsvoorstellen van de Tweede Kamer op rechtmatigheid en doelmatigheid te beoordelen, en deze vervolgens (ongewijzigd) aan te nemen of te verwerpen. ... eerste - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Plenaire vergadering Eerste Kamer

De vergadering van alle 75 Eerste Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Eerste Kamervoorzitter en wordt gehouden in de historische plenaire zaal. ... vergadering eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Rechten en taken Eerste Kamer

Vergeleken met de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer minder rechten en bevoegdheden. De belangrijkste taken van de Eerste Kamer zijn medewetgeving en controle. ... en taken eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Commissievergaderingen Eerste Kamer

Tijdens commissievergaderingen komen Eerste Kamerleden in kleinere groepen (commissies) bijeen. De voornaamste taak is de voorbereiding van debatten over wetsvoorstellen. Dat gebeurt inhoudelijk grotendeels schriftelijk, waarbij namens de fracties schriftelijk inbreng wordt geleverd voor een verslag. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wijze van stemmen in Eerste Kamer

De Eerste Kamer kan via een stemming een besluit nemen. Aan het einde van de openbare behandeling, nadat het debat over een (wets)voorstel afgerond is, stelt de voorzitter voor tot stemming over te gaan. ... van stemmen in eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie

Een organisatie van Kamerleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij en gezamelijke standpunten bepaalt, noemen we een fractie. De fractievoorzitter geeft leiding aan een fractie en treedt als woordvoerder op bij belangrijke debatten. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Huishoudelijke Commissie Eerste Kamer

De Huishoudelijke Commissie bepaalt de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers. Bovendien houdt de commissie toezicht op de leidinggevende taak van de griffier over de ambtelijke organisatie. ... commissie eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 55