YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal voorzetsels woordkeuze betekenis uitdrukkingen en spreekwoorden werkwoord woordgebruik kunst literair lidwoord namen ppr alexander pechtold groningen chu kvp kabinet-balkenende ii lastige woorden woordgeslacht tweede kamer arp europese raad persoonsvorm minister-president hans van mierlo gerard schouw cultuur design eerste kamer aaneenschrijven tweede kamerverkiezingen wouter bos wim kok ed van thijn muziek kabinet vvd d66 job cohen kabinet-cals : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 16492 voor - eens in de vier jaar gekozen - in 4.00225710868835 seconden.
Zoektermen in, de en jaar behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Reductie<#>Afsplitsing Kerspel<#>Het landbezit<#>De bezittingen in de Bataafse tijd<#>Ontwikkeling van de organisatie in de 19e eeuw<#>De charitas<#>De diakonie in de 19e eeuw<#>Het armengesticht-werkhuis<#>Censura morum<#>De kerkeraad als ordebewaarder<#>Noordbroek in de gouden eeuw

Na de reduktie (1594) werd Noordbroek ingedeeld bij de klassis Oldambt en Westerwolde, sinds 1816 klassis Winschoten genaamd. De predikantenlijst voorin het kerkeboek over de jaren 1624-1703 begint met de namen van Dorpius, Jurlink en Dickmannus die volgens de overlevering-"soo veel ins daer van bekent sijn"-in Noordbroek werkzaam waren geweest "ten tijde des pausdooms", vóór de reduktie dus. ... gevraagd. het sluiten van pachtcontracten gebeurde in over eens - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... dal van een riete ten noorden van het maar, kleine turfjes even eens - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen

De leden van de Tweede Kamer worden in principe eens in de vier jaar gekozen op basis van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Ook na de val van een kabinet worden bijna altijd verkiezingen gehouden. ... - hoofdinhoud de leden van de tweede kamer worden in principe eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Oldambt
Het oude ambt, (In oudere tijden: Smalagonia), de gouw tussen Fivelingo en Reiderland. Aanvankelijk de benaming van een gebied in noordoostelijk Groningen tussen het Termunterzijldiep, De Tjamme, Zijpe en Drentse grens. ... kerk. daar kwam men bij elkaar en dit bracht mee, dat men gem eens - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Staatkundige vernieuwing in de jaren zestig

In het midden van de jaren '60 van de twintigste eeuw kwam er van enkele kanten roep om staatkundige vernieuwing. Er was onvrede over het nogal gesloten politieke systeem, waarin een bestuurselite de dienst uitmaakte. ... zoals het vara-programma 'zo is het toevallig ook nog eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamer (Tweede Kamer)

De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... de leden van de tweede kamer worden in principe eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toekomst van de Eerste Kamer

Nederland heeft een tweekamerstelsel: naast de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer is er een senaat, de Eerste Kamer. Wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen, worden in de Eerste Kamer (nogmaals) gecontroleerd. ... de eerste kamer heeft vooral nut als instelling die nog eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Niet-aanvaarde benoeming als Tweede Kamerlid

Een gekozene is niet verplicht zijn zetel in te nemen en het is meer dan eens voorgekomen dat iemand afzag van de Tweede Kamerzetel. In de regel ging het na verkiezingen om één of twee personen, die daar meestal om persoonlijke redenen van af zagen. ... is niet verplicht zijn zetel in te nemen en het is meer dan eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen

De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... - hoofdinhoud de 75 leden van de eerste kamer worden eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Lalaing

Leden van de adellijke familie de Lalaing: ... utrecht. landvoogdes maria van hongarije was het daar niet mee eens - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Provinciale Staten

De gekozen volksvertegenwoordiging van een provincie wordt Provinciale Staten genoemd. De Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast en controleren de uitvoering daarvan door de Gedeputeerde Staten. ... van provinciale staten. de leden van provinciale staten kiezen eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Provinciale Staten

De gekozen volksvertegenwoordiging van een provincie wordt Provinciale Staten genoemd. De Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast en controleren de uitvoering daarvan door de Gedeputeerde Staten. ... van provinciale staten. de leden van provinciale staten kiezen eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Gekozen minister-president of formateur

In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... democratiseren, maar de voorstanders zijn het niet met elkaar eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. H. (Hendrik) Goeman Borgesius
Vooraanstaand liberaal politicus, met grote politieke talenten. Pragmatisch ingesteld en gematigd vooruitstrevend. Was onderwijzer en hoofdredacteur van dagblad 'Het Vaderland'. Vervolgens veertig jaar Tweede Kamerlid, waarvan vier jaar Kamervoorzitter. ... anekdotes en citaten - als kamervoorzitter versprak zich nogal eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformatie

Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... geachte ministeries wil hebben. in het verleden zijn hier wel eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Amerikaanse architectuur
Bouwen in de Verenigde Staten ... naam maakten, bewijst dat de amerikaanse architektuur geen all eens - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Amerikaanse schilderkunst

Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw Sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw heeft de Amerikaanse kunst, die begonnen is als een anonyme ambachtelijke schilder- en beeldhouwkunst, onder voogdij van Europa gestaan. ... lijnen of een enkele streek waterverf. alfred h. barr jr. zei eens - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Verkiezingen Provinciale Staten

Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. ... partijen meedoen. de leden van provinciale staten kiezen eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Simeon ten Holt
Simeon ten Holt
Simeon ten Holt februari 2006 Nederlands componist en pianist, (Bergen (Noord- Holland), 24 januari 1923), Simeon ten Holt is vooral bekend geworden door een aantal grote werken voor vier vleugels, geschreven in diatonisch systeem, met een repetitief karakter, waaronder Canto ostinato (1977/1979), Lemniscaat (1983), Horizon (1985) en Incantatie IV (1990). ... het etiket minimal music nog wel goed, maar is het er niet mee eens - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Rembrandts oeuvre Noord-Nederlands kunstenaar, geboren 15 juli 1606 Leiden - overleden 4 oktober 1669 Amsterdam, 8 oktober 1669 begraven. Leerling van Pieter Lastman, Jacob Isaacsz. ... het gelaat en de houding van tobias, gekleed in een mantel die eens - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Interview Simeon ten Holt

(door Jacobine Feekes) In gesprek met Simeon ten Holt (door Jacobine Feekes) Simeon ten Holt, geboren 1923, is de componist van o.a. een aantal grote werken voor vier vleugels, geschreven in diatonisch systeem, met een repetitief karakter, waaronder Canto ostinato (1977/1979), Lemniscaat (1983), Horizon (1985) en Incantatie IV (1990). ... of ik aan zal bellen zwaait de bovenkant van de deur in eens - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Relatie EU-Rusland
Vanaf 2014 botsten de EU en Rusland meermaals over de annexatie van Oost-Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten. Ook de mensenrechtensituatie in Rusland zorgt voor veel kritiek. Het neerstorten van de MH17 in Oost-Oekraïne in 2014 en het moeizame onderzoek naar de toedracht droegen bij aan een killere relatie. ... (markt)economie en wederzijdse investeringen. vier gem eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... kamer. de ambtelijke dienst van de eerste kamer, met even eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... kamer. de ambtelijke dienst van de eerste kamer, met even eens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 219