YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement lidstaten eenparigheid van stemmen vetorecht veto unanimiteit stemwijze raad van ministers eenparigheid europese commissie gekwalificeerde meerderheid van stemmen europese raad raad van ministers verdrag van lissabon raad van de europese unie raad van europa europese unie gewone wetgevingsprocedure verdrag van maastricht profijt interne markt mark rutte eu-lidstaten europees hof van justitie europese hof van justitie lidstaten van de europese unie interne markt eu-landen derde landen raad europese verdragen comite van de regio's economisch en sociaal comite bert koenders europese rekenkamer navo verdrag van amsterdam besluitvormingsprocedures in de europese unie voorzitter van de europese commissie bemiddelingscomite subsidiariteitsbeginsel europese gemeenschap : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8737 voor - eenparigheid van stemmen - in 0.611400842666626 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Raad besluit met eenparigheid van stemmen

Parlement & Politiek - Eenparigheid van stemmen wil zeggen dat een voorstel alleen aangenomen kan worden wanneer alle lidstaten het eens zijn, ook wel unanimiteit genoemd. Iedere lidstaat kan dus een besluit tegenhouden. ... besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
stemwijze Raad
Parlement & Politiek - De Raad van de Europese Unie ('Raad van Ministers') stemt over voorstellen van de Europese Commissie of de lidstaten. Het ligt aan het onderwerp op welke manier de Raad besluiten neemt. ... - bij politiek gevoelige onderwerpen neemt de raad met eenparigheid

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Parlement & Politiek - Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... algemene richtsnoeren geldt dat de europese raad besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Parlement & Politiek - Deze procedure is de wetgevingsprocedure die standaard van toepassing is op alle besluitvorming in de Europese Unie, tenzij in de verdragen specifiek staat dat er een andere, bijzondere wetgevingsprocedure geldt. ... - was de commissie negatief dan moet de raad besluiten met eenparigheid

                                                                                                                                           

Raad van de Europese Unie (Raad)

Parlement & Politiek - Stad ... besluiten genomen worden. de meest belangrijke zijn: - eenparigheid

                                                                                                                                           
Coördinatie nationale economieën
Parlement & Politiek - Elke lidstaat van de Europese Unie is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden. ... het algemeen economisch beleid geldt dat de raad besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
Eurobeleid
Parlement & Politiek - Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... op financiele instellingen geldt dat de raad besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
Raadplegingsprocedure (CNS)
Parlement & Politiek - Deze procedure is één van de bijzondere wetgevingsprocedures die in de Europese Unie gebruikt worden. De raadplegingsprocedure wordt vooral gebruikt voor politiek gevoelige zaken waar de verantwoordelijkheid voor beleid vooral bij de lidstaten zelf ligt, en waar de lidstaten het bij Europese besluitvorming unaniem eens over moeten zijn. ... de raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen of met eenparigheid

                                                                                                                                           
Fiscaal beleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie wil voorkomen dat bedrijven en instellingen profiteren van belastingregelingen in één lidstaat die hen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven en instellingen uit andere lidstaten. ... de harmonisatie van wetgeving geldt dat de raad besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
Handelsbeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... in zorg, onderwijs en de sociale sector beslist de raad met eenparigheid

                                                                                                                                           
Concurrentiebeleid
Parlement & Politiek - Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren. ... van de regels voor ondernemingen geldt dat de raad besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... handicap of seksuele geaardheid geldt dat de raad besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
Instemmingsprocedure (AVC;APP)
Parlement & Politiek - Deze procedure is één van de bijzondere wetgevingsprocedures die in de Europese Unie gebruikt worden. De instemmingsprocedure wordt bij enkele belangrijke besluiten gebruikt, en voor een aantal zaken waar de lidstaten meer controle over willen houden. ... mag het voorstel niet aanpassen. de raad neemt besluiten met eenparigheid

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Parlement & Politiek - Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... algemene richtlijnen over de wisselkoers besluit de raad met eenparigheid

                                                                                                                                           
Noodremprocedure
Parlement & Politiek - De noodremprocedure is een procedure waarbij een lidstaat verzoekt om bij een wetsontwerp de gewone wetgevingsprocedure door het Europees Parlement en de Raad van ministers te schorsen en het wetsontwerp aan de Europese Raad voor te leggen. ... aan de europese raad. de europese raad neemt vervolgens met eenparigheid

                                                                                                                                           
Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)
Parlement & Politiek - De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... algemene richtsnoeren geldt dat de europese raad besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
Parlement & Politiek - De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... ingezet. voor familierecht geldt dat de raad besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Parlement & Politiek - Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... derde landen bij zijn betrokken, geldt dat de raad besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
Beleid uitbreiding Europese Unie
Parlement & Politiek - Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... raad algemene zaken. besluiten in de raad worden genomen met eenparigheid

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
Parlement & Politiek - In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... waarop de eu gefinancierd wordt, geldt dat de raad besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
Samenwerkingsprocedure (SYN)
Parlement & Politiek - Deze besluitvormingsprocedure is opgeheven door het Verdrag van Lissabon. De procedure werd met name gebruikt op het terrein van economisch en monetair beleid. Kern van de procedure was dat de mening van het Europees Parlement (EP) over een voorstel zwaar meetelde, al kon het EP een wetsvoorstel niet definitief tegenhouden. ... ep tegen een voorstel, dan kon de raad dat voorstel alleen met eenparigheid

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
Parlement & Politiek - De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... al dan niet in andere lidstaten, geldt dat de raad beslist met eenparigheid

                                                                                                                                           
Milieubeleid
Parlement & Politiek - De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... waterbeheer en bodembestemming geldt dat de raad besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... algemene richtsnoeren geldt dat de europese raad besluit met eenparigheid

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8