YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: vrijzinnig-democratische bond liberale staatspartij politieke partij politieke partijen partij de kiesraad jan nagel rpf partij van de vrijheid pvda vvd cda christenunie gert-jan segers tweede kamer d66 documentatiecentrum nederlandse politieke partijen groenlinks ppr tweede kamerverkiezingen gpv katholieke volkspartij psp ds'70 boerenpartij liberale unie anti-revolutionaire partij sociaal-democratische partij christelijk-historische unie sociaal-democratische arbeiderspartij cultuur chu mark rutte sdap geert wilders partij voor de dieren hans van mierlo alexander pechtold eerste kamerverkiezingen jesse klaver : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4341 voor - documentatiecentrum nederlandse politieke partijen - in 0.315420150756836 seconden.

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)

Parlement & Politiek - Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen verzamelt systematisch gegevens over politieke partijen in Nederland, publiceert daarover en bevordert wetenschappelijk onderzoek. ... documentatiecentrum

                                                                                                                                           

Politieke partij

Parlement & Politiek - Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... rol ging spelen. meer over opgeheven partijen meer over documentatiecentrum

                                                                                                                                           

Reformatorische Politieke Federatie (RPF)

Parlement & Politiek - De RPF was een protestants-christelijke partij, die in 1975 ontstond en die sinds januari 2000 samenwerkte met het GPV onder de naam ChristenUnie. Op 15 mei 2002 heeft de RPF ook niet meer zelfstandig aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelgenomen. ... tot gerechtigheid (1989) uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           

Politieke Partij Radikalen (PPR)

Parlement & Politiek - De PPR was een radicaal-christelijke partij. De partij werd op 27 april 1968 opgericht door christenradicalen die zich hadden afgesplitst van vooral de Katholieke Volkspartij (KVP ) en in mindere mate de Anti-Revolutionaire Partij (ARP ). ... slogan(s): 'solidair' (1971) uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
Parlement & Politiek - De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. ... 'ar. uw eigen huis' (1967) uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
ChristenUnie (CU)
Parlement & Politiek - De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds november 2015 Gert-Jan Segers. ... meer informatie over de christenunie op de website van het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Leefbaar Nederland (LN)
Parlement & Politiek - Leefbaar Nederland was een democratische partij die op 21 maart 1999 werd opgericht als landelijke voortzetting van Leefbaar Hilversum en Leefbaar Utrecht. Zij streefde naar een hoger democratisch gehalte van de Nederlandse samenleving. ... begrensd asielbeleid" (2002) uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Algemeen Ouderen Verbond (AOV)
Parlement & Politiek - Het AOV was een belangenpartij, die op 1 december 1993 door Martin Batenburg werd opgericht. Het Verbond wilde opkomen voor de belangen van ouderen. Het AOV, dat spoedig te maken kreeg met interne ruzies, ging later op in de Verenigde Senioren Partij (VSP) en de Ouderenunie. ... is dankbaar gebruik gemaakt van de collecties van het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Plattelandersbond
Parlement & Politiek - De Plattelandersbond, die in 1917 werd opgericht, kwam op voor de belangen van boeren en tuinders en keerde zich tegen de volgens haar bestaande achterstelling van het platteland. ... van braat en de boer. uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Economische Bond
Parlement & Politiek - De Economische Bond werd op 15 december 1917 opgericht als liberale partij. Zij beoogde de sinds het eind van de 19e eeuw bestaande verdeeldheid bij de liberalen op te heffen. Er bestonden namelijk drie liberale partijen: de Liberale Unie, de Bond van Vrije-Liberalen en de links-liberale Vrijzinnig-Democratische Bond. ... de vrijheidsbond. uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Centrumpartij (CP)
Parlement & Politiek - De CP, later CP'86 genoemd, was een extreemrechtse partij. De partij werd opgericht in 1980 als afsplitsing van de Nederlandse Volksunie (NVU). ... slogan(s): 'eigen volk eerst' uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Christelijk-Historische Unie (CHU)
Parlement & Politiek - De CHU was een christendemocratische politieke partij, die vooral aanhang had onder Nederlands-Hervormden. De CHU kende een los partijverband en daarom was er sprake van een unie. De CHU ontstond in 1908 door samengaan van de Christelijk-Historische Partij en de Friese Bond van christelijk-historischen. ... partij als afkorting c.-h.u. uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP)
Parlement & Politiek - De Liberale Staatspartij ontstond in 1921 toen Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en enkele kleinere liberale partijen samengingen. Tot februari 1938 voerde de partij als naam 'De Vrijheidsbond'. ... in de zuidelijke provincies. uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Communistische Partij van Nederland (CPN)
Parlement & Politiek - De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). ... eruit, en de cpn erin" (1977) uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Socialistische Partij (1918-1924)
Parlement & Politiek - De Socialistische Partij (SP), opgericht in 1918, was een radicaal-socialistische en republikeinse partij die met alle middelen de toestand van de arbeiders wilde verbeteren. De partij was gelieerd aan de extreem-linkse vakbond, het Nederlands Arbeiders Secretariaat (NAS). ... leidde een marginaal bestaan. uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Liberale Unie
Parlement & Politiek - De Liberale Unie werd in 1885 opgericht. In de unie werden de liberale kiesverenigingen verenigd. Zij gold als gematigd vooruitstrevend, zeker nadat de conservatieve vleugel zich rond 1894 had afgescheiden. ... groepering in de tweede kamer uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP)
Parlement & Politiek - De RKSP was de voorloper van de KVP en werd formeel op 3 juni 1926 opgericht. Daarvoor waren de katholieken georganiseerd in de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen, die informeel ook al RKSP werd genoemd. ... en in de kop van overijssel. uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Bond (SDB)
Parlement & Politiek - De SDB (na 1893 Socialistenbond) was een revolutionair-socialistische partij die in 1881 werd opgericht. De grote voorman van de SDB was de voormalige predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis. ... overvleugeld door de sdap. uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)
Parlement & Politiek - Het GPV was een in 1948 gevormde protestants-christelijke partij, die zich baseerde op bijbelse normen. De partij was sterk verbonden met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Sinds januari 2000 werkte het GPV samen met de RPF onder de naam ChristenUnie. ... vaderland getrouwe...' (1963) uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Democratisch-Socialisten 1970 (DS'70)
Parlement & Politiek - DS'70 was een centrumrechtse sociaaldemocratische partij. De partij werd opgericht in 1970 als afsplitsing van de Partij van de Arbeid, door leden die ontevreden waren over de koers van die partij, zowel op financieel-economisch gebied als bij het buitenlands beleid. ... naam... 'n garantie!' (1971) uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Boerenpartij
Parlement & Politiek - De Boerenpartij was een conservatief-liberale belangen- en protestpartij. De partij werd opgericht in 1958 als voortzetting van de 'Vrije Boeren', een organisatie die zich tegen overheidsregulering van de landbouw via publiekrechtelijke organisaties verzette. ... van de boerenpartij. uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Katholieke Volkspartij (KVP) (KVP)
Parlement & Politiek - De KVP was een christendemocratische partij, die, hoewel zij voor iedereen openstond, vrijwel uitsluitend aanhang had onder de katholieken. De partij was in 1945 de opvolger van de vooroorlogse RKSP. In 1980 fuseerde zij met ARP en CHU tot het CDA. ... kvp de gezinspartij" (1948) uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Unie 55+
Parlement & Politiek - De Unie 55+ was een belangenpartij voor ouderen. De partij streed voor verbetering van voorzieningen voor ouderen, zoals de AOW en gezondheidszorg. De Unie 55+ had ook bestrijding van (jeugd-)criminaliteit en de gekozen burgemeester en minister-president hoog op de agenda staan. ... bekendste slogan(s): - uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
Centrumdemocraten (CD)
Parlement & Politiek - De CD was een extreemrechtse partij, die zich keerde tegen de aanwezigheid van niet-westerse allochtonen. De partij werd opgericht in 1984 als afsplitsing van de Centrumpartij (CP). ... in de eerste kamer gehad. uitgebreide informatie dnpp het documentatiecentrum

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 16