YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair deelwoord voltooid-deelwoord tegenwoordig-deelwoord taal werkwoord engels woordkeuze sterk/zwak werkwoord woordgebruik d/t persoonsvorm basisregels ontleden hulpwerkwoord lastige woorden betekenis etymologie woordvolgorde doen worden komen lijdende-vorm kunnen sterke-en-onregelmatige werkwoorden maken bijvoeglijk naamwoord barbarisme genus-verbi moeten hebben bijzin buigings-n vervoeging d-en-t-in-de nederlandse-spelling alternatieve spelling buigings-e samenstelling aaneenschrijven trema : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 143 voor - deelwoord - in 0.0133140087127686 seconden.

deelwoord

Kunstbus - Naamwoordelijke vorm van het werkwoord. Een deelwoord (of: participium) is een vormcategorie van het werkwoord, een onbepaalde werkwoordsvorm. Het woord deelwoord duidt aan dat het woord eigenschappen deelt van zowel werkwoorden als naamwoorden. ... deelwoord

                                                                                                                                           

tegenwoordig-deelwoord

Kunstbus - Het tegenwoordig (of: onvoltooid) deelwoord is een vormcategorie van het werkwoord die bestaat uit de stam + -(e)nd(e). Het tegenwoordig deelwoord staat in het Latijn bekend als participium praesentis activi. ... deelwoord

                                                                                                                                           

voltooid-deelwoord

Kunstbus - Voltooid deelwoord Het voltooid deelwoord (ook wel verleden deelwoord of participium perfectum) is een vormcategorie van het werkwoord, die in het Nederlands gebruikt wordt om de voltooid verleden tijd, de voltooid tegenwoordige tijd en de voltooid toekomende tijd te vormen. ... deelwoord

                                                                                                                                           

Wat is het voltooid deelwoord van screenen: gescreened of gescreend?

Genootschap Onze Taal - Het voltooid deelwoord van screenen is gescreend. ... is het voltooid deelwoord

                                                                                                                                           

Wat is het voltooid deelwoord van roerbakken? Is het 'Ik heb de spruitjes geroerbakt' of 'Ik heb de spruitjes roergebakken'?

Genootschap Onze Taal - Het voltooid deelwoord van roerbakken is geroerbakt. 'Ik heb de spruitjes geroerbakt ' ligt dus het meest voor de hand. Daarnaast is het echter mogelijk om te spreken van geroerbakte spruitjes én roergebakken spruitjes. ... is het voltooid deelwoord

                                                                                                                                           
Welke vormen kan het werkwoord aannemen?
Genootschap Onze Taal - Voltooid deelwoord, infinitief en conjunctief zijn allemaal vormen van het werkwoord. Ze worden op verschillende manieren gebruikt. Dit advies biedt een beknopt overzicht van de werkwoordsvormen. Meer informatie is in specifiekere adviezen te vinden; zie daarvoor de links. ... vormen kan het werkwoord aannemen? voltooid deelwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Mijn opa pleegde te zeggen ...' of 'Mijn opa placht te zeggen ...'?
Genootschap Onze Taal - Placht is hier juist. Dat is de verleden tijd van plegen in de betekenis 'gewoon zijn, de gewoonte hebben (om)'. Vroeger bestond ook het voltooid deelwoord geplogen, maar dat is langgeleden uit onze taal verdwenen. ... de gewoonte hebben (om)'. vroeger bestond ook het voltooid deelwoord

                                                                                                                                           
Is 'Er gaat veel gebouwd' een goede zin?
Genootschap Onze Taal - Nee, deze zin is niet volledig: hij moet worden aangevuld met worden. In zulke zinnen is gebouwd een zogenoemd passief deelwoord – een deelwoord dat in een passieve zin staat en met het hulpwerkwoord worden of zijn gecombineerd wordt. ... met worden. in zulke zinnen is gebouwd een zogenoemd passief deelwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Omringd door haar dierbaren is maandag overleden ...' of 'Omringt door haar dierbaren is maandag overleden ...'?
Genootschap Onze Taal - 'Omringd door haar dierbaren is maandag overleden ...' is juist. Omringd is hier het voltooid deelwoord van omringen, en alleen die vorm is hier goed. In zinnen als 'Gesteund door haar dierbaren is maandag overleden . ... maandag overleden ...' is juist. omringd is hier het voltooid deelwoord

                                                                                                                                           

Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord dubbelklikken: dubbelgeklikt of gedubbelklikt?

Genootschap Onze Taal - Gedubbelklikt. De verleden tijd van dubbelklikken luidt dubbelklikte(n) en het voltooid deelwoord gedubbelklikt. Het is dus niet klikte(n) dubbel en dubbelgeklikt. ... is het voltooid deelwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Katrien is verhuist naar Norg' of 'Katrien is verhuisd naar Norg'?
Genootschap Onze Taal - 'Katrien is verhuisd naar Norg' is juist. In deze zin is verhuisd een voltooid deelwoord; in dat voltooid deelwoord komt de d terug van de verleden tijd verhuisde. Verhuist is wel juist in de zin 'Morgen verhuist Katrien naar Norg': nu is verhuist een persoonsvorm, in dit geval de derde persoon van de tegenwoordige tijd, en hoort er een t te staan. ... naar norg' is juist. in deze zin is verhuisd een voltooid deelwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Daar is niemand bij gebaad ' of 'Daar is niemand bij gebaat '?
Genootschap Onze Taal - 'Daar is niemand bij gebaat ' is goed. In de uitdrukking ergens (niet) bij gebaat zijn gaat het om het voltooid deelwoord gebaat van het werkwoord baten. ... ergens (niet) bij gebaat zijn gaat het om het voltooid deelwoord

                                                                                                                                           
Waarom schrijven we begrafenis met een f, terwijl begraven met een v is? Het is toch ook belevenis en niet belefenis?
Genootschap Onze Taal - Dat heeft met geschiedenis van deze woorden te maken. Hoewel woorden als begrafenis en belevenis nu op -enis eindigen, eindigden ze enkele eeuwen geleden op -nis. Dit achtervoegsel kwam soms achter een werkwoordstam: erf - erfnis, begraaf - begraafnis, soms achter een bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord: droef - droefnis, duister - duisternis, en soms achter een voltooid deelwoord: bekend - bekendnis, gebeurd - gebeurdnis. ... - droefnis, duister - duisternis, en soms achter een voltooid deelwoord

                                                                                                                                           
Ik las een aankondiging voor een discussiebijeenkomst met de titel De derde wereld: de nakende werkelijkheid. Moet nakende hier niet naakte zijn?
Genootschap Onze Taal - Nee, nakend is hier prima. Nakend is het tegenwoordig deelwoord van naken, een langzaam in onbruik rakend werkwoord dat 'naderbij komen' betekent. De grote Van Dale vermeldt nakend ook als bijvoeglijk naamwoord met de betekenissen 'arm, berooid' en 'naakt'. ... zijn? nee, nakend is hier prima. nakend is het tegenwoordig deelwoord

                                                                                                                                           
Wat betekent getogen in de uitdrukking geboren en getogen?
Genootschap Onze Taal - Het voltooid deelwoord getogen komt volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel 4, 1889) van het Middelnederlandse werkwoord tien ('trekken'), dat later tijgen geworden is. In de uitdrukking geboren en getogen heeft het werkwoord tijgen de specifieke betekenis 'grootbrengen'. ... getogen in de uitdrukking geboren en getogen? het voltooid deelwoord

                                                                                                                                           
'Ik stond in de file, anders had ik wel eerder thuis geweest.' Kun je dat zo zeggen?
Genootschap Onze Taal - Je kunt het wel zeggen, maar had geweest is geen standaardtaal. In het Standaardnederlands wordt geweest met (een vorm van) het hulpwerkwoord zijn gecombineerd: 'Ik stond in de file, anders was ik wel eerder thuis geweest. ... nederlands kwam het hulpwerkwoord hebben bij het voltooid deelwoord

                                                                                                                                           
Waarom is geweest met een t, zoals in 'Ik ben nog nooit in Zweden geweest'? In het hele werkwoord wezen zit toch een z, en geen s?
Genootschap Onze Taal - Geweest is een uitzondering. Vergelijkbare voltooide deelwoorden (zoals verweesd, gesjeesd en gevreesd ) krijgen inderdaad allemaal een d, omdat het hele werkwoord eindigt op -zen ( verwezen, sjezen, vrezen ), en niet op -sen. ... geen s? geweest is een uitzondering. vergelijkbare voltooide deelwoord

                                                                                                                                           
Worden
Kunstbus - worden (koppelwerkwoord) in de genoemde toestand raken, of de genoemde hoedanigheid krijgen worden (hulpwerkwoord) van de lijdende vorm worden (onovergankelijk werkwoord; werd, is geworden; wording) gaan kosten de wording (v) het worden onbepaalde wijs: worden verleden tijd: werd voltooid deelwoord: geworden tegenwoordige tijd enkelvoud. ... worden onbepaalde wijs: worden verleden tijd: werd voltooid deelwoord

                                                                                                                                           

Wat is het voltooid deelwoord van skaten: geskate of geskatet?

Genootschap Onze Taal - Geskatet is juist. De juiste vervoeging van het werkwoord skaten is: ik skate - jij/hij skatet - skatete - geskatet - de geskatete afstand. ... is het voltooid deelwoord

                                                                                                                                           

Hoe spel je het voltooid deelwoord van upgraden: geüpgrade of geüpgraded?

Genootschap Onze Taal - Geüpgraded is juist. De juiste vervoeging van het werkwoord upgraden is: ik upgrade - jij/hij upgradet - upgradede - geüpgraded. ... spel je het voltooid deelwoord

                                                                                                                                           
lijdende-vorm
Kunstbus - Het gezegde van een zin in de lijdende vorm (ook wel passieve vorm genoemd) wordt gevormd met het hulpwerkwoord worden en een zogenaamd passief deelwoord. In een passieve zin duidt het grammaticale onderwerp niet de handelende persoon aan, maar de zelfstandigheid die in de corresponderende actieve zin de functie van lijdend voorwerp vervult (het logische lijdend voorwerp). ... gevormd met het hulpwerkwoord worden en een zogenaamd passief deelwoord

                                                                                                                                           
Maken
Kunstbus - maken (overgankelijk werkwoord; maakte, heeft gemaakt; maker) 1 (wat kapot is) herstellen 2 tot stand brengen 3 in de genoemde toestand of positie brengen 4 (van hoeveelheden) zoveel bedragen als genoemd wordt', onbepaalde wijs: maken verleden tijd: maakte voltooid deelwoord: gemaakt tegenwoordige tijd enkelvoud:. ... wordt', onbepaalde wijs: maken verleden tijd: maakte voltooid deelwoord

                                                                                                                                           
sterke-en-onregelmatige werkwoorden
Kunstbus - Dit is een zo volledig mogelijke lijst van alle Nederlandse werkwoorden waarvan de vormen in de onvoltooid verleden tijd (OVT) en/of het voltooid deelwoord afwijken van de meest gebruikelijke manier van vervoegen. ... vormen in de onvoltooid verleden tijd (ovt) en/of het voltooid deelwoord

                                                                                                                                           

Hoe vorm je het voltooid deelwoord van werkwoorden met her-? Wat is bijvoorbeeld het voltooid deelwoord van herroepen, heropleven en herstructureren?

Genootschap Onze Taal - De juiste vormen zijn: herroepen, heropgeleefd en geherstructureerd. Onderaan dit advies vindt u een lijst met veelvoorkomende werkwoorden met her-. ... vorm je het voltooid deelwoord

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 37