YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur sander dekker jet bussemaker onderwijs minister staatssecretaris ministerie secretaris-generaal ministerie van ocw cultuur en wetenschap adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie raad voor cultuur cultuur, recreatie en maatschappelijk werk welzijn, volksgezondheid en cultuur onderwijs, kunsten en wetenschappen onderwijsraad nationaal archief ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk rijksdienst voor het cultureel erfgoed onderwijs, cultuur en wetenschappen onderwijs en wetenschappen marjan hammersma inspectie van het onderwijs ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen dienst uitvoering onderwijs europese commissie europees parlement europese unie raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure gekwalificeerde meerderheid lidstaten europese investeringsbank europa 2020-strategie vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap (ocw) - tweede kamer eu 2020-strategie zevende kaderprogramma voor onderzoek horizon 2020 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 7358 voor - cultuur en wetenschap - in 0.484991073608398 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

wetenschap

Kunstbus - WETENSCHAP (de wetenschap (v.), ~pen) Het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels waarmee verdere kennis verkregen kan worden (de wetenschapper (m.), ~s) Beoefenaar van de wetenschap =[rechtertag] geleerde wetenschappelijk (bn. ... cultuur

                                                                                                                                           

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... van onderwijs, cultuur

                                                                                                                                           

cultuur

Kunstbus - 1 ( culturen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap 2 kunst en wetenschap 3 ( culturen) stijl 4 ( culturen) kweek: op een voedingsbodem gekweekte micro-organismen 5 ( culturen, cultures) het verbouwen van gewassen De cultuurbarbaar (m) (beledigend) iem. ... cultuur

                                                                                                                                           

Audiovisueel- en mediabeleid

Parlement & Politiek - Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris voor onderwijs, cultuur

                                                                                                                                           

Onderzoeks- en innovatiebeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... (ez) - tweede kamer eerste kamercommissie voor onderwijs, cultuur

                                                                                                                                           

Onderwijs- en jeugdbeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris voor onderwijs, cultuur

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over onderwijsaangelegenheden, het wetenschapsbeleid en het cultuur- en mediabeleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen. ... kamercommissie voor onderwijs, cultuur

                                                                                                                                           

Cultuurbeleid

Parlement & Politiek - Europese Unie ... cultuur

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Parlement & Politiek - Deze vaste Eerste kamercommissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Daaronder valt ook mediawetgeving. ... kamercommissie voor onderwijs, cultuur

                                                                                                                                           

Adviesraad voor het Wetenschaps-en Technologiebeleid (opgeheven) (AWT)

Parlement & Politiek - Deze organisatie adviseerde de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Per 2014 is de AWT opgeheven en vervangen door de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). ... van de ministers van economische zaken (ez) en onderwijs, cultuur

                                                                                                                                           

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

Parlement & Politiek - De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. ... onderwijs, jeugdzaken, cultuur

                                                                                                                                           
Vervangingsregeling ministers
Parlement & Politiek - Ministers kunnen vanwege bijvooorbeeld ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. In dit geval moet de minister tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld. ... minister voor wonen en rijksdienst - onderwijs, cultuur

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... christendemocraat, evp hongarije tibor navracsics onderwijs, cultuur

                                                                                                                                           
Georg Lukács
Kunstbus - Georg Lukács of György Lukács ( Boedapest, 13 april 1885 - aldaar, 4 juni 1971) was een Hongaarse marxistische filosoof, schrijver, cultuur- en literatuurcriticus en estheticus. Marx en Hegel (1770-1831) waren zijn inspirators. ... juni 1971) was een hongaarse marxistische filosoof, schrijver, cultuur

                                                                                                                                           

Departement van Volksvoorlichting en Kunsten

Kunstbus - Het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (27 november 1940 - mei 1945) was een van de twee nationaalsocialistische departementen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn geweest. ... muziek. boekwezen. theater en dans. ontspanning en cultuur

                                                                                                                                           

Raad voor Cultuur

Parlement & Politiek - Dit wettelijk adviesorgaan is ingesteld om de Nederlandse regering en het parlement te adviseren op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleids­kwesties en subsidie­besluiten. ... voor cultuur

                                                                                                                                           

The Independent

Kunstbus - The Independent is een Brits dagblad op tabloidformaat De krant is in het bezit van de Independent News and Media en is opgericht in 1986, waarmee het dus het jongste Britse dagblad is. Net als alle andere Britse kranten heeft de krant een zondagsuitgave en een magazine, alleen verschijnt het magazine in plaats van bij alle andere Britse kranten niet op zondag maar op zaterdag. ... besteedt vooral veel aandacht aan wetenschap, kunst en cultuur

                                                                                                                                           
canon van Nederland
Kunstbus - De canon van Nederland is een lijst van vijftig onderwerpen die chronologisch een samenvatting geeft van de Geschiedenis van Nederland. De commissie-Van Oostrom heeft hierin vijftig thema's opgenomen die niet in de geschiedenisles op een Nederlandse school zouden mogen ontbreken. ... zee bekeerd tot het christendom. kloosters worden centra van cultuur

                                                                                                                                           
Unesco
Kunstbus - UNESCO De afkorting UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. De organisatie werd op 16 november 1945 opgericht. Het doel van UNESCO is het verwezenlijken van vrede en duurzame ontwikkeling door middel van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. ... duurzame ontwikkeling door middel van onderwijs, wetenschap, cultuur

                                                                                                                                           
geografie
Kunstbus - Aardrijkskunde ( Romaans) of geografie (Oud- Grieks: (geos), aarde en (grafein), (be-)schrijven) is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het in kaart brengen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van het milieu en verkeer en het beschrijven van het landschap overal op de wereld. ... het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur

                                                                                                                                           
psychologie
Kunstbus - Psychologie is de wetenschap van het innerlijk leven (denken, kennen, voelen en streven) en het gedrag en handelen van de mens: wie we zijn en waarom wij bepaalde beslissingen wel of niet nemen. Vaak lijkt menselijk gedrag voorspelbaar. ... tussen volkeren met verschillende culturen zijn object van de cultuur

                                                                                                                                           
Michel Foucault
Kunstbus - Michel Foucault (Poitiers, 15 oktober 1926 - Parijs, 25 juni 1984) was een Franse postmoderne filosoof, bekend vanwege zijn politiek activisme in de jaren 70 en 80 en zijn analyses in de politieke filosofie via begrippen als disciplinemaatschappij, biopolitiek en biomacht. ... toont foucault de keerzijde van de eigenschappen die een cultuur

                                                                                                                                           
Museum
Kunstbus - Het museum, meervoud: musea / museums 1 gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... der nederlanden schenkt. in 1971 draagt het ministerie van cultuur

                                                                                                                                           
god
Kunstbus - 1. Bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen. 2. Het Opperwezen, de Schepper, de Geest waardoor en waarin alles is, zoals Hij bij monotheïsten, vooral bij joden en christenen genoemd wordt. Het godendom == de gezamenlijke goden Een god is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen beschouwd wordt als de prima causa (de 'eerste oorzaak') van het universum, of verantwoordelijk geacht wordt voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel. ... vertaald als theos, theos. daarom werd de term in de westerse cultuur

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11