YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur cultuurhistorie cultuurgeschiedenis culturen cultuurwetenschappen kultuur cultuurwetenschap cult minister sander dekker ministerie staatssecretaris jet bussemaker secretaris-generaal onderwijs adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie cultuur en wetenschap ocw ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur raad voor cultuur cultuur, recreatie en maatschappelijk werk onderwijs, cultuur en wetenschappen onderwijsraad nationaal archief ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen dienst uitvoering onderwijs marjan hammersma rijksdienst voor het cultureel erfgoed ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk onderwijs, kunsten en wetenschappen onderwijs en wetenschappen inspectie van het onderwijs raad raad van europa raad van de europese unie martin van rijn comite van permanente vertegenwoordigers ministerie van ocw europese ministers van cultuur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2577 voor - cultuur - in 0.140278816223145 seconden.

cultuur

1 (culturen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap 2 kunst en wetenschap 3 (culturen) stijl ... cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
cult
Cult (cultuur) ... cult ( cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... van onderwijs, cultuur - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
culturele canon
Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie. ... bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Paleolithicum
Het Paleolithicum of de oude steentijd (van het oudgrieks: paleo = oud, lithos = steen) is de oudste periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiële cultuur. De periode begint zo'n 2,5 miljoen jaar geleden met het in gebruik nemen van stenen werktuigen door waarschijnlijk Homo habilis, maar mogelijk ook Paranthropus boisei, en eindigt tegelijk met het einde van de laatste ijstijd, 12.500 jaar geleden. Het erop volgende mesolithicum verdwijnt steeds meer uit beeld en sommigen laten de jonge of nieuwe steentijd, het neolithicum in aansluiting op de oude steentijd beginnen. Er is namelijk geen duidelijk criterium om de oude van de middensteentijd te onderscheiden. ... periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiele cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
brahmanisme
Brahmanisme noemt men veelal die fase van Indische godsdienst en cultuur die chronologisch aansluit bij de oudste vedische periode en haar uitdrukking vindt in de brahmana's en de zich daarbij nauw aansluitende werken. ... noemt men veelal die fase van indische godsdienst en cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
hindoeïsme
'Hindoeïsme', is een term die pas per ca 1830 in de Engelse literatuur zijn intrede deed en globaal de Indische (India, Voor-Indië) cultuur van ongeveer de laatste 2 millennia aanduidt, als voortzetting van de oudere vedisch-brahmanistische beschaving. ... zijn intrede deed en globaal de indische (india, voor-indie) cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
veenontginning
Met veenontginning wordt doorgaans het in cultuur brengen van hoogveengebieden gedurende de middeleeuwen bedoeld. Turfwinning was hier bijzaak; het veen is grotendeels spontaan verdwenen door ontwatering, inklinking en zetting. ... met veenontginning wordt doorgaans het in cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Georg Lukács
Georg Lukács of György Lukács ( Boedapest, 13 april 1885 - aldaar, 4 juni 1971) was een Hongaarse marxistische filosoof, schrijver, cultuur- en literatuurcriticus en estheticus. ... juni 1971) was een hongaarse marxistische filosoof, schrijver, cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Raad voor Cultuur

Dit wettelijk adviesorgaan is ingesteld om de Nederlandse regering en het parlement te adviseren op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleids­kwesties en subsidie­besluiten. ... voor cultuur - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
antropologie
Antropologie is een gedragswetenschap. Ze behelst de studie of leer van de mens (zie aldaar voor de etymologie). Deze studie houdt zich zowel bezig met alle mensen als met alle dimensies van menselijkheid. In de moderne antropologie staat het begrip dat de menselijke aard 'cultuur' centraal is. Anders gezegd, dat onze soort de capaciteit heeft ontwikkeld om onze wereld in symbolen te zien, en dat we deze symbolen sociaal kunnen leren en onderwijzen en dat we de wereld (en onszelf) op basis van dergelijke symbolen kunnen transformeren. ... moderne antropologie staat het begrip dat de menselijke aard ' cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Avenue
In 1965 verschijnt met Avenue (1965-1995) een nieuw luxe maandblad. Het is net als Elegance (1937) een Nederlands lifestyleblad gericht op moderne vrouwen. De Avenue-lezeres was een welgestelde moderne vrouw zijn die erg van cultuur houdt, met name literatuur, en van reizen. ... was een welgestelde moderne vrouw zijn die erg van cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. ... onderwijs, jeugdzaken, cultuur - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Memetica
Memetica is de studie naar de evolutie van cultuur en ideeën, naar analogie van de genetica. ... memetica is de studie naar de evolutie van cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Friedrich Nietzsche
Friedrich Wilhelm Nietzsche werd geboren in Röcken bij Lützen (Pruisische provincie Sachsen) op 15 oktober van het jaar 1844, de verjaardag van koning Friedrich Wilhelm IV van Pruisen. ... voorbeeld-rol spelen in zijn polemiek met de eigentijdse cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
nationalisme
1 het streven naar nationale zelfstandigheid2 voorliefde voor het nationale => het chauvinisme ( = blinde liefde voor het eigen land (zie patriottisme)) ... dat mensen zich met elkaar verbonden voelen door godsdienst, cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
god
1. Bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen. ... vertaald als theos, theos. daarom werd de term in de westerse cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Pederastie
(de pederastie (v.)) ... over het voorkomen van overeenkomstige relaties in de cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Moskou
... stadsgrenzen zijn een begraafplaats uit de fatjanovskaja cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mesopotamie
Mesopotamië ... bieden tegen zout, zoals gerst in plaats van tarwe. de dadel cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Birmingham
Birmingham kan verwijzen naar:. Birmingham (Engeland), de stad in Engeland. . Birmingham City FC, de gelijknamige voetbalclub uit deze stad. ... financiele sector en het toerisme worden steeds belangrijker. cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Sardinie
Sardinië ... periode van ca. 1800 tot 250 voor chr. het hoogtepunt van de cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Induscultuur

induscultuur Induscultuur: 3000 - 1700 vC Uit enkele archeologische vondsten aan de oevers van de Indus weten we dat er tussen 3000 en 1700 voor Christus een bloeiende maatschappij heeft bestaan. ... cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
emigratie
Emigratie is de actie waarbij mensen hun geboorteland verlaten om zich in het buitenland te vestigen. ... daarop hangen emigranten soms erg aan hun oorspronkelijke cultuur - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 63