YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: documentatiecentrum nederlandse politieke partijen cda chu arp kvp rksp kabinet-den uyl christelijk-historische unie jhr. a.f. de savornin lohman j.th. de visser christelijk-historische partij kabinet-cals friese bond van christelijk-historischen hgsp christelijk-historische jongeren organisatie h.w. tilanus a.d.w. tilanus henk kikkert h.k.j. beernink f.c. gerretson r.j.h. kruisinga j. huijsen historie van de chu in boekvorm freule wttewaall van stoetwegen d.j. de geer vrij-antirevolutionaire partij chp friese bond chp christelijk-historische partij christelijk-historische kiezersbond latijn cdu vrijzinnig-democratische bond liberale unie kabinet-pierson taal pvda antirevolutionairen cultuur frans : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4225 voor - christelijk historische unie - in 0.400518894195557 seconden.
Zoekterm historische is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Christelijk-Historische Unie (CHU)

De CHU was een christendemocratische politieke partij, die vooral aanhang had onder Nederlands-Hervormden. De CHU kende een los partijverband en daarom was er sprake van een unie. De CHU ontstond in 1908 door samengaan van de Christelijk-Historische Partij en de Friese Bond van christelijk-historischen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Christelijk-Historische Partij (CHP)

De CHP was een christelijke partij die in april 1903 ontstond door een fusie van de Vrij-Antirevolutionaire Partij en de Christelijk-Historische Kiezersbond. De partij legde nadruk op het protestantse karakter van Nederland en op de noodzaak van het behoud daarvan. ... daaruit kwam de christelijk-historische unie voort. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Christelijk-Democratische Unie (CDU)

De CDU was een protestants-christelijke, antimilitaristische partij. De partij ontstond in 1926 uit drie kleine christen-socialistische partijen. Na de Tweede Wereldoorlog ging de CDU op in de Partij van de Arbeid. ... historische ontwikkeling als voorlopers van de cdu kunnen worden beschouwd de christelijk-sociale partij, de christen-democratische partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... het cda bijvoorbeeld, heeft een lange geschiedenis van christelijke politieke voorgangers. ... in 1980 is de partij ontstaan uit een fusie van de anti-revolutionaire partij (arp), de christelijk-historische unie (chu) en de katholieke volkspartij (kvp). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke partij
Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... na afsplitsingen werden wel onder meer de vrijzinnig-democratische bond, de christelijk-historische unie en de sociaal-democratische partij (later de communistische partij). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christelijk geïnspireerde partij in het centrum van het politieke spectrum. Sinds zijn verkiezingen tot lijsttrekker in 2012 is Sybrand van Haersma Buma politiek leider. ... de partij werd opgericht in oktober 1980 als fusie van anti-revolutionaire partij (arp), christelijk-historische unie (chu) en katholieke volkspartij (kvp), nadat al in 1973 een federatief verband van die partijen was ontstaan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Unie 55+

De Unie 55+ was een belangenpartij voor ouderen. De partij streed voor verbetering van voorzieningen voor ouderen, zoals de AOW en gezondheidszorg. De Unie 55+ had ook bestrijding van (jeugd-)criminaliteit en de gekozen burgemeester en minister-president hoog op de agenda staan. ... de unie 55+ kiezers waren vaak christelijk, maar onderscheidden zich van cda-stemmers en aanhangers van de kleinere christelijke partijen doordat ze voorstander waren van ... historische ontwikkeling de unie 55+ werd op 24 september 1992 als politieke unie 55+ opgericht door d.j. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
CHU
Christelijk Historische Unie. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1918
De Tweede Kamerverkiezingen van 1918 zijn de eerste waarbij alle mannen mogen meestemmen. Het zijn tevens de eerste verkiezingen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Er wordt niet meer per district gestemd volgens een meerderheidsstelsel, maar kiezers brengen hun stem uit op een persoon die op een kandidatenlijst van een partij staat. ... samen met twee christelijke splinterpartijen (de christen-democratische partij en christelijk-sociale partij ) krijgen ze een meerderheid van 52. ... hadden de twee liberale partijen, liberale unie en de bond van vrij-liberalen, in 1917 nog 31 zetels, nu komen ze op tien. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij van de Arbeid (PvdA)
De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... en voortzetting van de vooroorlogse sociaal-democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). ... historische ontwikkeling de partij van de arbeid werd op 9 februari 1946 opgericht door j.j. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen in Tweede en Eerste Kamer
Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... cda het christen-democratisch appel (cda) is een christelijk geinspireerde partij in het centrum van het politieke spectrum. ... roorlogse sociaal-democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen
De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... en voortzetting van de vooroorlogse sociaal-democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Casper Andries Lingbeek (1867-1939) – Predikant en politicus
Casper Andries Lingbeek was een bekend predikant en politicus uit orthodox-hervormde kring. In 1931 stond hij aan de basis van de Hervormd Gereformeerde Staatspartij (HGS), een partij die grotendeels bestond uit oud-leden van de Christelijk-Historische Unie (CHU, 1908) en vond dat die partij zich te weinig verzette tegen de groeiende invloed van katholieken in de politiek en maatschappij. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
confessionele partijen
Onder een confessionele partij verstaat men een politieke partij die zich baseert op een confessie (= schuldbelijdenis), een bepaalde godsdienstige geloofsleer. ... de anti-revolutionaire partij (arp), de christelijk-historische unie (chu) en katholieke partij, vanaf 1926 de rooms- katholieke staatspartij (rksp) geheten en sinds 1945 de katho - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Dr. J.Th. de Visser
Hervormd predikant en vooraanstaand CHU-politicus. Tegenstander van de doleantie en wars van scherpslijperij. Kwam in 1897 voor de kleine Christelijk-Historische Kiezersbond in de Tweede Kamer. In 1918 de eerste minister van Onderwijs in de twintigste eeuw. ... 1896 tot 16 april 1903 - chp (christelijk-historische partij), van 16 april 1903 tot 9 juli 1908 - chu (christelijk-historische unie), vanaf 9 juli 1908 hoofdfuncties en beroepen - predikant nederlandse hervormde kerk te leusden (utr.), van 5 december 1880 tot - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers Partij van de Arbeid (PvdA)
In 2017 was Lodewijk Asscher lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een ledenreferendum eind 2016 over de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Asscher ten koste van Diederik Samsom. Hierop besloot Samsom afscheid te nemen van de politiek. ... s voortzetting van de vooroorlogse sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap ), de vrijzinnig democratische bond (vdb ) en de christelijk-democratische unie (cdu ). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman
Protestants politicus; voorman van de christelijk-historischen. Aristocratische, maar ook temperamentvolle Groninger die driftig kon reageren en zich soms zeer scherp uitliet tegen politieke tegenstanders. ... 1897 tot 16 april 1903 - chp (christelijk-historische partij), van 16 april 1903 tot 9 juli 1908 - chu (christelijk-historische unie), vanaf 9 juli 1908 hoofdfuncties en beroepen - rechter arrondissementsrechtbank te appingedam, van 1 januari 1863 tot 1 septem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wttewaal van Stoetwegen, Christine Wilhelmine Isabelle
... na haar doctoraalexamen werd ze in 1927 secretaresse bij de federatie van christelijke vereenigingen van en voor vrouwen en meisjes. ... 'rode freule' na de bevrijding in 1945 vroeg de christelijk-historische leider h.w. ... olgens werd ze bij de eerste naoorlogse verkiezingen in mei 1946 gekozen en zou ze tot mei 1971 voor de christelijk-historische unie (chu) in de kamer blijven, waarvan de laatste acht jaar als vice-fractievoorzitter. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Pollema, Rommert (1890-1965)
... rommert pollema was de zoon van het hoofd van de christelijke lagere school in nijland, een dorp tussen sneek en bolsward. ... eld - zette ook rommert pollema zijn schreden op het politieke pad, zij het niet als lid van de arp, maar binnen de christelijk-historische unie (chu). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
CDA
1.0: Christen Democratisch Appèl CDA 1.0 ((vooral) in Nederland, politieke partijen [politieke partijen]) Christen Democratisch Appèl, Nederlandse politieke partij met een christendemocratische signatuur, in 1980 opgericht als voorzetting van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP) In de naam is het accent grave in het woord Appèl behouden, hoewel dat volgens de officiële spelling Appel zou moeten zijn. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
Mr. H.K.J. (Henk) Beernink
CHU-voorman na het vertrek van Tilanus in 1963. Combineerde lange tijd het Tweede Kamerlidmaatschap met de functie van gemeentesecretaris van Rijswijk (Z.H.). Zag in 1967 zijn loopbaan bekroond met het ministerschap van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Jong. ... splaats en -datum rijswijk (z.h.), 22 augustus 1979 levensbeschouwing hervormd: midden-orthodox partij/stroming partij(en) chu (christelijk-historische unie), vanaf 1932 hoofdfuncties en beroepen - ambtenaar ter secretarie, gemeente papendrecht, van 1932 tot 1935 - c - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Katz, Cornelia Frida
... nadat ze jan rudolph slotemaker de bruine - later haar politiek inspirator - had horen spreken op het tweede christelijk-sociaal congres (1919), sloot frida katz zich aan bij diens christelijk-historische unie (chu). - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Koetsveld, Cornelis Eliza van (1869-1945)
... rt vrij-antirevolutionair, ook al accepteerde hij loyaal - zij het met tegenzin -de fusies die leidden tot de oprichting van de christelijk-historische partij en ten slotte van de christelijk-historische unie (chu) in 1908, waarbij hij steeds actief als lid van de co - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Haars, Elbertina Alijda
... na de oorlog werd ze actief in de christelijk-historische unie (chu), die ze vanaf 1949 vertegenwoordigde als lid van de gemeenteraad van breukelen. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 148