YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: documentatiecentrum nederlandse politieke partijen cda rksp cdu christelijk-democratische unie christen-democratische partij christelijk-sociale partij rintje van der brug fedde schurer cdu (christelijk-democratische unie) bond van christen-socialisten hendrik van houten vrijzinnig-democratische bond liberale unie kvp kabinet-den uyl christelijk-historische unie latijn arp chu christelijk-historische partij friese bond van christelijk-historischen frans pvda sdap kabinet-pierson sociaal-democratische partij communistische partij holland cultuur mark rutte sdb hgsp vvd ppr christenunie politieke partij liberale staatspartij partij van de vrijheid kabinet-rutte ii p.j. oud : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3243 voor - christelijk democratische unie - in 0.579708814620972 seconden.

Christelijk-Democratische Unie (CDU)

De CDU was een protestants-christelijke, antimilitaristische partij. De partij ontstond in 1926 uit drie kleine christen-socialistische partijen. Na de Tweede Wereldoorlog ging de CDU op in de Partij van de Arbeid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... het cda bijvoorbeeld, heeft een lange geschiedenis van christelijke politieke voorgangers. ... democratisch-socialisten 1970 (ds'70) ds'70 was een centrumrechtse sociaaldemocratische partij. ... in 1980 is de partij ontstaan uit een fusie van de anti-revolutionaire partij (arp), de christelijk-historische unie (chu) en de katholieke volkspartij (kvp). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke partij
Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... na afsplitsingen werden wel onder meer de vrijzinnig-democratische bond, de christelijk-historische unie en de sociaal-democratische partij (later de communistische partij). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij van de Arbeid (PvdA)
De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... en voortzetting van de vooroorlogse sociaal-democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen in Tweede en Eerste Kamer
Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... cda het christen-democratisch appel (cda) is een christelijk geinspireerde partij in het centrum van het politieke spectrum. ... pvda de partij van de arbeid (pvda) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. ... roorlogse sociaal-democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen
De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... en voortzetting van de vooroorlogse sociaal-democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers Partij van de Arbeid (PvdA)
In 2017 was Lodewijk Asscher lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een ledenreferendum eind 2016 over de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Asscher ten koste van Diederik Samsom. Hierop besloot Samsom afscheid te nemen van de politiek. ... s voortzetting van de vooroorlogse sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap ), de vrijzinnig democratische bond (vdb ) en de christelijk-democratische unie (cdu ). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1918
De Tweede Kamerverkiezingen van 1918 zijn de eerste waarbij alle mannen mogen meestemmen. Het zijn tevens de eerste verkiezingen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Er wordt niet meer per district gestemd volgens een meerderheidsstelsel, maar kiezers brengen hun stem uit op een persoon die op een kandidatenlijst van een partij staat. ... samen met twee christelijke splinterpartijen (de christen-democratische partij en christelijk-sociale partij ) krijgen ze een meerderheid van 52. ... hadden de twee liberale partijen, liberale unie en de bond van vrij-liberalen, in 1917 nog 31 zetels, nu komen ze op tien. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christelijk geïnspireerde partij in het centrum van het politieke spectrum. Sinds zijn verkiezingen tot lijsttrekker in 2012 is Sybrand van Haersma Buma politiek leider. ... beginselen in het beginselprogramma staat dat het cda politieke vraagstukken op een christendemocratische wijze wil benaderen. ... de partij werd opgericht in oktober 1980 als fusie van anti-revolutionaire partij (arp), christelijk-historische unie (chu) en katholieke volkspartij (kvp), nadat al in 1973 een federatief verband van die partijen was ontstaan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
confessionele partijen
Onder een confessionele partij verstaat men een politieke partij die zich baseert op een confessie (= schuldbelijdenis), een bepaalde godsdienstige geloofsleer. ... de anti-revolutionaire partij (arp), de christelijk-historische unie (chu) en katholieke partij, vanaf 1926 de rooms- katholieke staatspartij (rksp) geheten en sinds 1945 de katho ... tijdens de economische crisis in de jaren '30 ondervond de partij concurrentie van de sociaal meer vooruitstrevende christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Geschiedenis van de PvdA (Partij van de Arbeid)
Nederlandse politieke partij op sociaal-democratische grondslag. Opgericht in 1946 als opvolger van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). ... in de partij fuseerden, naast de sdap, de vrijzinnig democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu) tot een geheel. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Fractie Europese Volkspartij (EVP)
De EVP-fractie is de fractie van christendemocratische en aanverwante (conservatieve) stromingen in het Europees Parlement, waarvan de meeste partijen zijn aangesloten bij de EVP. Onder andere het CDA maakt deel uit van de EVP-fractie. ... det konservative - folkeparti (kf) conservatieve volkspartij duitsland 34 - christlich demokratische union deutschlands ( cdu ) christelijk democratische unie van duitsland - christlich-soziale union csu) christelijk-sociale unie in beieren estland 1 erakond isamaa j - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Houten, Hendrik van (1892-1952)
... na zijn opleiding aan de christelijke kweekschool te leeuwarden werkte hij enige jaren als onderwijzer en was hij vervolgens als journalist verbonden aan enkele ant ... in april/ mei 1932 besloot hij de arp te verlaten en zich bij de christelijk-democratische unie (cdu) aan te sluiten. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Groningen in de Tweede Wereldoorlog
Op 1 september 1939 voert Nazi-Duitsland, onder leiding van Adolf Hitler, operatie Fall Weiß uit. De Duitse troepen vallen Polen binnen. Frankrijk en Engeland verklaren de oorlog aan Duitsland en ontketenen hiermee de Tweede Wereldoorlog. ... tammens wil, ondanks niet christelijk te zijn, predikant worden. ... een partij die gevormd wordt uit de voormalige sdap (sociaal democratische arbeiders partij) en diens aftak sdp (sociaal democratische partij). ... bijna het halve duitse leger, met zeker 4 miljoen soldaten en duizenden pantservoertuigen vallen in dat jaar de machtige sovjet-unie binnen. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
Het Nederlandse christen-pacifisme
Het pacifisme komt als beweging voort uit het socialisme en het christendom. De christelijke variant van het pacifisme noemen we ook wel het christen-pacifisme, dat in Nederland opkwam rond 1870 maar pas echt groeide tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. ... lisme, zowel richting christelijke kerken en partijen die niet vooropliepen als het ging om pacifisme, als richting de sociaal- democratische arbeiderspartij (sdap) om te laten zien dat ook christenen het pacifisme steunden. ... evenmin als de gereformeerde kerken en de arp, namen de overwegend hervormde partij de christelijk-historische unie (chu, 1908) en de nederlandse hervormde kerk stelling tegen het fenomeen oorlog. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Stekelenburg, Johannes (1941-2003)
... na de duitse bezetting stapten zij over van het christelijk-nationaal vakverbond naar het nationaal verbond voor vakverenigingen (nvv) en van de christen-democratische unie naar de in 194 - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Koning, Jan de (1926-1994)
... drie jaar eerder was hij al in dienst getreden van het sociologisch instituut van het convent van christelijk-sociale organisaties in den haag. ... in datzelfde jaar werd hij tevens lid van de christen-democratische fractie in het europees parlement te straatsburg. ... an de noodzaak van nauwe samenwerking tussen de drie grote christen-democratische partijen: kvp, arp en christelijk-historische unie (chu). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Romme, Carl Paul Maria (1896-1980)
... met welluidende pleidooien voor een corporatieve staat en maatschappij van een uitgesproken christelijke signatuur en met een sterk monarchaal gezag trok hij volle collegezalen. ... hij kwam er in een gunstig klimaat om zijn kritiek op het vigerende democratische bestel wetenschappelijk te verdiepen en voor dat bestel alternatieven te formuleren. ... zo was hij president-commissaris van de algemene publiciteits unie nv (apu), in welke functie hij in 1940/1941 betrokken was bij de verkoop van de dochteronderneming remaco aan een duitse firma. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
De Doorbraak en de Doorbraakgedachte (Politieke betekenis)
De Doorbraak is een politiek verschijnsel dat in de praktijk direct na de Tweede Wereldoorlog zijn beslag kreeg in de Nederlandse politiek. Wat hield de Doorbraak precies in? ... artij, bestaande uit de voormalige sociaal- democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Drees [sr.], Willem (1886-1988)
... de partij van de arbeid (pvda): een sociaal-democratische partij waarin de sdap, de vrijzinnig-democratische bond en de kleine christelijk-democratische unie opgingen en die de sociaal-democratische traditie van de sdap voortzette. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Periode 1888-1918: Antithese
Deze periode wordt beheerst door de zogenaamde Antithese. Deze leer van Abraham Kuyper gaat ervan uit dat er een politieke scheiding bestaat tussen gelovigen en niet-gelovigen. De protestant-christelijken (antirevolutionairen en christelijk-historischen) en katholieken vormen de rechterzijde (ook wel Coalitie), en de liberalen de linkerzijde. ... in de jaren negentig komt daardoor de sociaal-democratische beweging sterk op; ook zij worden tot de linkerzijde gerekend. ... nformatie kabinet-de meester (1905-1908) dit door goeman borgesius geformeerde liberale minderheidskabinet wordt geleid door de unie-liberaal de meester. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
R. (Rintje) van der Brug
PvdA-Tweede Kamerlid uit de kring van christensocialisten. Geboren in een eenvoudig Fries boerengezin, maar zelf werkzaam in Gouda als typograaf. Was daar ook raadslid. Werd in november 1945 als vertegenwoordiger van de protestantse CDU benoemd in het nood-parlement en 'brak door' naar de PvdA. ... was eerder actief in de christelijk-sociale partij, de protestantse volkspartij, bij de geheelonthoudersbond en in de christelijke vakbeweging. ... le partij), van 1915 tot februari 1925 - pvp (protestantse volkspartij), van februari 1925 tot december 1926 - cdu (christelijk-democratische unie), van december 1926 tot 9 februari 1946 - pvda (partij van de arbeid), vanaf 9 februari 1946 hoofdfuncties en beroepen - t - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ronald Reagan, vooral een simpele Amerikaanse populist
Toen Ronald Reagan in 1980 aantrad als president, meenden velen dat een nieuw tijdperk was aangebroken. En nog steeds wordt hij door rechts en links beschouwd als een game changing president. ... hollywood ronald reagan in 'cowboy from brooklyn', 1938 na zijn studie aan een lokaal christelijk college werd reagan sportverslaggever bij de radio, werk waarmee hij spoedig heel behoorlijk verdiende in de crisisjaren. ... linge, scherpe ideologische breuk, leek die uiteindelijk toch bewerkstelligd door reagans ruime overwinning, die ook een aantal democratische senatoren de kop kostte. ... overgave van de sovjet-unie reagan was immers de man die voor de verenigde staten een heel nieuwe politieke agenda formuleerde, die de natie weer nieuw zel - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Geschiedenis van het CDA (Christen Democratisch Appèl)
Het CDA (Christen Democratisch Appèl) is een Nederlandse christen-democratische politieke partij. Werd in 1980 opgericht als fusiepartij van KVP, ARP en CHU. ... christen-democratische politieke partijen, te weten de katholieke volks partij (kvp), de anti-revolutionaire partij (arp) en de christelijk-historische unie. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134