YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie europees parlement raad europese raad raadsformatie aangepaste eenparigheid van stemmen gekwalificeerde meerderheid van stemmen verdrag van maastricht raad buitenlandse zaken bert koenders federica mogherini mark rutte kati piri (pvda) buitenlands beleid hoge vertegenwoordiger van de unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid ontwikkelingssamenwerking europa in de wereld hans van baalen (vvd) relatie eu-china marietje schaake (d66) relatie eu-turkije federica mogherini (italie) buitenlandse zaken relatie eu-rusland relatie eu-oekraine vaste commissie voor buitenlandse zaken (buza) - tweede kamer bas belder (sgp) internationale overeenkomsten marcel de graaff (pvv) relatie eu-afrika wereldspelers relatie eu-vs associatie-overeenkomst eu-oekraine gbvb europese aanpak vluchtelingencrisis beleid buitenlandse betrekkingen relatie eu-ijsland de vaste voorzitter van de europese raad : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 834 voor - buitenlands beleid - in 0.0958600044250488 seconden.

Buitenlands Beleid

Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid buurlanden

Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... opzichten met het land onderhoudt. de instrumenten voor het buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Instituut voor veiligheidsstudies (EUISS)
Dit agentschap heeft tot doel Europese besluitvormers te voorzien van wetenschappelijke kennis op het gebied van veiligheids- en defensiekwesties. Het IIS draagt zo bij aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie. ... het iis draagt zo bij aan het gemeenschappelijk buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Buitenlands beleid

Dit onafhankelijke adviesorgaan adviseert de Nederlandse regering en de Eerste en Tweede Kamer over het te voeren buitenlandse beleid. In het bijzonder richt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) zich tot de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ... buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Antiterrorismebeleid EU

In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... de verantwoordelijkheid van de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mensenrechtenbeleid

Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... buiten de europese unie delen de hoge vertegenwoordiger voor buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vicevoorzitter) (HV)

De Hoge Vertegenwoordiger geeft de Europese Unie internationaal gezien op het terrein van het buitenlands en defensiebeleid één gezicht en één stem. Daardoor moet er meer samenhang in het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Europese Unie komen. ... vertegenwoordiger van de unie voor buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa in de wereld
De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... humanitaire hulp en armoedebestrijding (vanaf de jaren '70) - buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid

Deze Europese interparlementaire vergadering is belast met het toezicht op het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Op een conferentie van de voorzitters van de parlementen van de EU in april 2011 kwamen de aanwezigen overeen dat de Interparlementaire Conferentie opgezet zou moeten worden, zodat er ook op Europees niveau parlementaire controle op het buitenlands en defensiebeleid kan plaatsvinden. ... conferentie voor het gemeenschappelijk buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Pijlerstrusctuur van de Europese Unie
Tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in december 2009 kende de Europese Unie drie 'pijlers'. Die pijlers omvatten clusters van beleidsterreinen die een eigen besluitvormingsprocedure hadden. ... en asiel en migratie - tweede pijler: het gemeenschappelijke buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wereldspelers
De Europese Unie (EU) is, na jaren van uitbreiding en groei, met haar ruim 500 miljoen inwoners en gezamenlijk inkomen van 16 biljoen euro een grote speler op het wereldtoneel geworden. Parallel hieraan is de EU een steeds belangrijker gesprekspartner voor de andere wereldspelers geworden. ... ook standaard bijeenkomsten van de g7 bij. meer informatie buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-VS
Met de beëdiging van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten op 20 januari 2017 lijkt de relatie tussen de EU en de Verenigde Staten van Amerika in een onzekere fase te zijn aanbeland. ... van zijn tweede presidentstermijn bestempeld. de raad buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Trojka Nederland, Slowakije, Malta
De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen Nederland, Slowakije en Malta werken van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 samen als trojka voor de duur van 18 maanden. Ze stellen een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen gaan werken. ... vormen een grote uitdaging voor het europees nabuurschaps- en buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-China
China is voor de Europese Unie een belangrijke partner. Niet alleen op het gebied van handel maar ook bij politieke aangelegenheden. Sinds China's openstelling richting de rest van de wereld in 1978 is het ook een politieke grootmacht waar rekening mee gehouden moet worden. ... bepaalde soorten staal uit china. meer informatie meer over buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bevoegdheden Europese Unie
De Europese Unie houdt zich bezig met vele onderwerpen. Dat hebben de lidstaten van de Europese Unie vastgelegd in de Europese verdragen. Per beleidsterrein is aangegeven wat de EU mag en wat de lidstaten mogen. ... - sportbeleid - industrie-, telecom en ict-beleid - buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU met andere landen
De Europese Unie onderhoudt contacten met vrijwel alle andere landen buiten de EU. Met sommige landen (of werelddelen) bestaan intensievere contacten, bijvoorbeeld omdat het gaat om belangrijke landen in de internationale politiek of omdat er een intensieve handelsrelatie is. ... van de europese commissie hoge vertegenwoordiger voor buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wie doet wat: Europese instellingen en organen
Binnen Europa zijn de twee belangrijkste samenwerkingsverbanden tussen landen: de Europese Unie en de Raad van Europa. Waar de Raad van Europa zich voornamelijk bezighoudt met de mensenrechtensituatie, is de voornaamste doelstelling van de Europese Unie altijd economische samenwerking geweest; in de loop van de tijd is dat verbreed tot meer terreinen zoals migratie, buitenlands beleid, milieu enzovoort. ... van de tijd is dat verbreed tot meer terreinen zoals migratie, buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederland over Europa
Nederland stond in de Europese Unie lange tijd bekend als een van de grootste voorstanders van Europese samenwerking. In 2005 leek dat sterk veranderd te zijn toen Nederland in een referendum met een meerderheid van 62% tegen de invoering van de Europese Grondwet stemde. ... optreden op de terreinen van veiligheids- en defensiebeleid en buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert elke maand. ... buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad van de Europese Unie (Raad)
Stad ... uitoefenen in de eu. de raad neemt ook beslissingen over het buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)

De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... de europese raad en de hoge vertegenwoordiger van de unie voor buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Land ... evp italie federica mogherini hoge vertegenwoordiger voor buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-Rusland
Vanaf 2014 botsten de EU en Rusland meermaals over de annexatie van Oost-Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten. Ook de mensenrechtensituatie in Rusland zorgt voor veel kritiek. Het neerstorten van de MH17 in Oost-Oekraïne in 2014 en het moeizame onderzoek naar de toedracht droegen bij aan een killere relatie. ... met behulp van een door rusland geleverd raketsysteem. buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... directoraten-generaal die betrekking hebben op buitenlands - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 207