YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer tweede kamer budgetrecht kabinet rijksbegroting comptabiliteitswet grondwetsherziening van 1848 staatsregeling van 1798 (mede)wetgeving tweede kamer begroting - budgetrecht begroting ministerie ministeriele verantwoordelijkheid regering recht van amendement minister staatssecretaris enqueterecht recht van initiatief mr. j.m. kan grondwetscommissie herziening van de grondwet parlement dr. a.m. donner drs. j.w. de pous m.c.b. burkens r.j. hoekstra algehele herziening van de grondwet districtenstelsel mr. y. scholten a.­ ­fortanier-de wit ministers ir. h.b.j. witte prof.dr. j. van der hoeven dr. a.j. verbrugh staatscommissie-cals/donner staatssecretarissen mr. j.m.l.th. cals referendum kabinet-de jong : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 15 van 15 voor - budgetrecht - in 0.00684118270874023 seconden.

Budgetrecht

Het samenstel van parlementaire rechten op het gebied van de Rijksbegroting wordt budgetrecht of begrotingsrecht genoemd. Zo moeten begrotingswetsvoorstellen (wijzigingsvoorstellen daarvoor) worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. ... budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Agentschappen (baten-lastendiensten)
Een agentschap, ook wel baten-lastendienst genoemd, is een intern verzelfstandigd organisatie-onderdeel binnen een ministerie. De ministeriële verantwoordelijkheid en het budgetrecht van de Tweede Kamer zijn volledig van toepassing op agentschappen. ... een ministerie. de ministeriele verantwoordelijkheid en het budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Functie en positie Tweede Kamer
In Nederland wordt algemeen aangenomen dat het primaat van de politiek bij de Tweede Kamer ligt. Deze wordt, in tegenstelling tot de Eerste Kamer, rechtstreeks door de burger gekozen. De Tweede Kamer heeft dan ook meer rechten en taken: zo beschikt de Tweede Kamer onder meer over het budgetrecht, het recht van initiatief, het enquêterecht en het recht van amendement. ... en taken: zo beschikt de tweede kamer onder meer over het budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Cals/Donner
De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... op een lid na wilden de commissie de eerste kamer het budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamer (Tweede Kamer)
De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... en taken: zo beschikt de tweede kamer onder meer over het budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Uitvoering van publieke taken
Er zijn allerlei organisatievormen waarmee de overheid taken die voortvloeien uit de behoefte aan waarborging van een publiek belang kan (laten) uitvoeren. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is er sprake van een publiek belang als de behartiging van een maatschappelijk belang anders (bijvoorbeeld spontaan via de markt) niet goed tot zijn recht komt. ... een ministerie. de ministeriele verantwoordelijkheid en het budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Begroting
Een begroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Hoe komt de begroting van ons land, de rijksbegroting tot stand? Onderwerpen als de begrotingscyclus, het begrotingsstelsel en het begrotingsbeleid en het budgetrecht van de Tweede Kamer spelen hierbij een rol. ... het begrotingsstelsel en het begrotingsbeleid en het budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bevoegdheden Europees Parlement
De zeggenschap van het Europees Parlement (EP) verschilt per beleidsterrein. In de meeste gevallen is het EP medewetgever, maar op een aantal beleidsterreinen zijn de bevoegdheden van het EP zeer beperkt. ... meer over initiatiefrecht in het nederlandse parlement budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
(Mede)wetgeving Tweede Kamer
De Tweede Kamer is medewetgever. Dat komt tot uiting in diverse parlementaire rechten. De Tweede Kamer stemt over alle wetsvoorstellen, bepaalt mede de tekst van wetsvoorstellen en Tweede Kamerleden kunnen zelf een wetsvoorstel indienen. ... het voorstel wordt aangenomen of verworpen. meer informatie budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
(Mede)wetgeving Eerste Kamer
De Eerste Kamer speelt, net als de Tweede Kamer, een belangrijke rol bij de wetgeving. De Eerste Kamer stemt als laatste over alle wetsvoorstellen. Bovendien kunnen door de regering tijdens de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer nog toezeggingen worden gedaan, die van belang zijn voor de uitvoering van de wet. ... meestal neemt de eerste kamer het voorstel dan toch maar aan. budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Van Schaik
De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. ... 23 jaar. eerste kamer op zes leden na wenste de commissie het budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
België
Op 25 mei 2014 waren er verkiezingen, waarbij N-VA flink won en de regeringspartijen (liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten) zich handhaafden ten opzichte van 2010. Na een moeizame formatie bracht de Waalse liberaal Charles Michel in oktober 2014 een kabinet tot stand van liberalen, Vlaamse nationalisten en Vlaamse christendemocraten. ... bij conflicten tussen deelparlementen. de senaat heeft geen budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ierland
De Ierse Republiek ontstond in 1921 toen het land, met uitzondering van Noord-Ierland, onafhankelijk werd. In 1973 trad Ierland toe tot de Europese Economische Gemeenschap. Het overwegend katholieke Ierland was lange tijd een arm land, maar maakt nu een economisch gunstiger ontwikkeling door. ... telt 166 leden. de dail heeft het recht van initiatief en budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Delegatie naar de NAVO-assemblee (NAA)
De Parlementaire Assemblee van de NAVO is een overleg van 257 parlementariërs uit de 28 lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), aangevuld met gedelegeerden van de buitengewone lidstaten. ... instrumenten tot zijn beschikking heeft, zoals het budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verantwoordelijkheden van de regering
Opvattingen over verantwoordelijkheden van de overheid en hierop aansluitend de regering verschillen tussen personen en ontwikkelen zich in de loop van de tijd. De regering heeft in ieder geval een besturende en handhavende taak. ... behaalde beleidsresultaten. overigens heeft ook het parlement budgetrecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 206