YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: raad raad van de europese unie comite van permanente vertegenwoordigers minister ministerie eu-lidstaten ministerie van secretaris-generaal stef blok raad justitie en binnenlandse zaken minister zonder portefeuille ronald plasterk schengen- en visabeleid klaas dijkhoff binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties asiel- en migratiebeleid criminaliteitsbeleid kabinet-kuyper justitie en binnenlandse zaken binnenlandse zaken waterstaat, handel en nijverheid onderwijs, kunsten en wetenschappen biza beleid rechtspraak jbz-raad binnenlandse zaken en landbouw raad binnenlandse zaken europese ministers van binnenlandse zaken richard van zwol bzk justice and home affairs council kabinet rutte-i jbz jha council justice and home affairs binnenlandse zaken, bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ministerie van binnenlandse zaken europese ministers van justitie europese commissie europees parlement : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2213 voor - binnenlandse zaken - in 0.228050947189331 seconden.
Zoekterm zaken is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken had lange tijd de zorg voor veel overheidstaken, zoals onderwijs, binnenlands bestuur, het kiesrecht, nijverheid, kunsten en waterstaat. In 1877 en 1918 gingen belangrijke onderdelen over naar de nieuwe ministeries van Waterstaat, Handel en Nijverheid en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land. De hoofdtaken zijn het bevorderen van de democratische rechtstaat, slagvaardig bestuur, zorg voor betaalbare woningen en een goede leefomgeving. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... sinds het verdrag van amsterdam van 1997 is de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken ingedeeld in twee terreinen: - activiteiten die tot doel hebben de criminaliteit te bestrijden; - activiteiten waarbij he - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ... vanaf 1830 vielen alle 'pijlers' van de economie onder het ministerie van binnenlandse zaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... binnenlandse zaken is voor de meeste partijen een aantrekkelijk ministerie vanwege de rol van de minister van binnenlandse zaken in het binn - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vervangingsregeling ministers
Ministers kunnen vanwege bijvooorbeeld ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. In dit geval moet de minister tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld. ... ier - buitenlandse zaken: minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking - veiligheid en justitie: minister van binnenlandse zaken - binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties: minister voor wonen en rijksdienst - onderwijs, cultuur en wetenschap: minis - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... initiatief voor nieuw beleid bij de europese commissie eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap: dimitris avramopoulos (griekenland) invloed nationale parlementen nationale parlementen van de lidstaten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Het ministerie is onder meer belast met het algemeen sociaal-economisch beleid, met name voor het werkgelegenheidsbeleid, arbeidsaangelegenheden en voor het inkomens- en vermogensbeleid. Het ministerie draagt ook zorg voor de sociale zekerheid in Nederland. ... na de overgang van landbouw (afkomstig van binnenlandse zaken) in 1932 werd de naam 'economische zaken en arbeid'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... dien werd het eu-agentschap europol versterkt en is er een permanent comite voor operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid opgericht. ... op uitnodiging van de franse minister van binnenlandse zaken bernard cazeneuve kwamen zondag 11 januari 2015 tien europese ministers en de amerikaanse minister eric holder in parijs bijeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Land ... covici economische en financiele zaken, belastingen en douane sociaaldemocraat, pes griekenland dimitris avramopoulos migratie, binnenlandse zaken en burgerschap christendemocraat, evp hongarije tibor navracsics onderwijs, cultuur, jongerenzaken en sport centrumrechts - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... initiatief voor nieuw beleid bij de europese commissie eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap (grensbewaking, europol, asielbeleid, schengen- en visabeleid, bestrijding grensoverschrijdende criminalit - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Rijksvastgoed en Rijksdienst), Algemene Zaken en het Koninklijk Huis. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerraad
De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. ... tie raad inlichtingen- en veiligheidsdiensten minister van veiligheid en justitie raad voor de koninkrijksrelaties minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties de ministerraad kent verder commissies voor de europese unie (mceu), vernieuwing publieke belangen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... , vrijheid en veiligheid - hoofdinhoud de lidstaten van de europese unie werken steeds meer samen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Secretaris-generaal
De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris (sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat. ... de minister van binnenlandse zaken doet een voorstel voor een benoeming van een secretaris-generaal aan de ministerraad. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen onder druk
Het Verdrag van Schengen stelt de inwoners van de betrokken landen in staat om zonder grenscontroles vrij te reizen. In totaal zijn 26 landen lid: 22 EU-lidstaten en 4 niet EU-lidstaten. Tot de zomer van 2015 stond het verdrag bij regeringsleiders niet ter discussie. ... reacties in europa op 9 november 2015 is tijdens een overleg tussen de ministers van binnenlandse zaken en justitie besloten om het schengensysteem te evalueren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... vertegenwoordiger voor nederland in deze raad is: jeroen dijsselbloem (pvda, minister van financien) ook de raad justitie en binnenlandse zaken kan zich uitspreken over fraude-aangelegenheden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... de raadsformatie die beslist over justitiele zaken is de raad justitie en binnenlandse zaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese aanpak vluchtelingencrisis
Westelijke Middellandse Zee (en land) route ... en door hun netwerken te verstoren en hun schepen te vernietigen in navolging van de europese raad bereikte de raad justitie en binnenlandse zaken een compromis waardoor in twee jaar 40.000 vluchtelingen verdeeld zullen worden over europa. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)

Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid, voor zover dit niet is opgedragen aan één van de andere ministeries. De minister-president, Mark Rutte, draagt de verantwoordelijkheid voor het ministerie van AZ en is minister van Algemene Zaken. ... rlopers ministerie periode naam 1947-heden ministerie van algemene zaken 1946-1947 geen afzonderlijk departement, vallend onder binnenlandse zaken 1942-1946 ministerie van algemene oorlogsvoering van het koninkrijk 1937-1942 ministerie van algemene zaken meer over: or - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Burgemeester
Een burgemeester is een door de Kroon benoemde gemeentebestuurder, die lid en voorzitter is van het College van burgemeester en wethouders in een gemeente. De burgemeester heeft een belangrijke rol bij de beleidsvorming in een gemeente en heeft daarnaast speciale verantwoordelijkheid voor de openbare orde. ... bij benoeming van een nieuwe burgemeester draagt de raad twee kandidaten voor aan de minister van binnenlandse zaken op basis van een advies van een vertrouwenscommissie uit de raad (in uitzonderingsgeval mag een kandidaat worden voorgedr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissaris van de Koning(in)
De commissaris van de Koning (CvdK) vertegenwoordigt van oorsprong het koninklijk gezag in een provincie en treedt dan ook nu in een provincie op als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten, maar officieel geen lid. ... geinteresseerden sturen hun sollicitatie naar de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139