YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair bijbel taal hoofdletter of kleine letter alternatieve spelling uitdrukkingen en spreekwoorden namen woordgebruik betekenis woordkeuze cultuur muziek apocalyps apocalyptisch reuzen judas iskariot canticum religieuze canon zondeval apocalyptische reus judas adam en eva statenbijbel kunst jakobus de meerdere godgeleerdheid godslamp theologische pofeten desiderius erasmus conopeum altaar kapittelen protestant kapittel ciborie onbevlekte-ontvangenis retabel homofiel : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 256 voor - bijbel - in 0.0222728252410889 seconden.

Bijbel

Kunstbus - De Bijbel is het boek wat vertelt over God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De Bijbel is echter niet uit de hemel komen vallen. Nee, het heeft wel meer dan 1200 jaar geduurd voor de Bijbel zoals we die nu hebben er was. ... bijbel

                                                                                                                                           

Is het Bijbel met een hoofdletter of bijbel met een kleine letter?

Genootschap Onze Taal - Bijbel wordt met een hoofdletter geschreven als de naam van het heilige boek is bedoeld dat de basis vormt van het christelijk geloof. Het is met een kleine letter als er een tastbaar exemplaar wordt bedoeld. ... het bijbel

                                                                                                                                           
Waar komt het gezegde de ware jakob vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - De ware jakob is iemands ideale geliefde. Dit gezegde gaat terug op figuren uit de Bijbel, al is de precieze herkomst niet duidelijk. ... ideale geliefde. dit gezegde gaat terug op figuren uit de bijbel

                                                                                                                                           
Waar komt te elfder ure vandaan?
Genootschap Onze Taal - Te elfder ure betekent 'op het laatste moment', 'als het bijna te laat is'. Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel. ... 'als het bijna te laat is'. deze uitdrukking gaat terug op de bijbel

                                                                                                                                           
Wat is het best: 'We zijn ondertussen alweer drie jaar verder' of 'We zijn intussen alweer drie jaar verder'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Er wordt weleens gezegd dat ondertussen een contaminatie zou zijn van onderwijl en intussen, maar dat is niet het geval. Ondertussen komt al eeuwenlang voor. Zo staat in de Leuvense Bijbel (1548): "Ende hy disputeerde in die synagoge alle sabbothen ondertusschen inbrenghende den naem des Heeren Iesu". ... ondertussen komt al eeuwenlang voor. zo staat in de leuvense bijbel

                                                                                                                                           
canticum
Muziekbus - Canticum (ook kantiek of canticle) Geestelijk loflied, kerkzang, loflied, gewijde zang Het canticum (cantica; canticumpje) == lofzang Van het Latijnse, “canticulum,” of “liedje.” Een Kantiek is een liedachtige passage uit de Bijbel die lijkt op een Psalm maar voorkomt in een ander boek dan het boek van de Psalmen. ... of “liedje.” een kantiek is een liedachtige passage uit de bijbel

                                                                                                                                           
Religieuze Canon
Kunstbus - Religieuze boekwerken die door de betreffende godsdiensten als heilig worden beschouwd, zoals de Tenach voor het jodendom, de Bijbel voor het christendom en de Koran voor de islam. Canon van de Bijbel De Bijbel bestaat uit diverse boeken uit verschillende plaatsen en verschillende tijden die men heeft 'gebundeld' en er vervolgens goddelijk gezag aan heeft toegekend. ... heilig worden beschouwd, zoals de tenach voor het jodendom, de bijbel

                                                                                                                                           
apocalyps
Kunstbus - De apocalyps (v.) 1. Reeks chaotische, dramatische gebeurtenissen, die doen denken aan het einde van de wereld. 2. het laatste boek van de Bijbel: de Openbaring van Johannes. De term apocalyps werd geïntroduceerd door Gottfried Lücke in 1832 als beschrijving van het boek Openbaringen uit het Nieuwe Testament. ... denken aan het einde van de wereld. 2. het laatste boek van de bijbel

                                                                                                                                           
Adam en Eva
Kunstbus - Adam en Eva waren volgens de Bijbel de eerste man en de eerste vrouw. Het Bijbelboek Genesis vertelt dat God Adam schiep door leven te blazen in het "stof der aarde" (Gen. 2:7). Later creëerde Hij Eva uit een rib van Adam. ... en eva adam en eva waren volgens de bijbel

                                                                                                                                           
reus
Kunstbus - Reus kan verwijzen naar:. Griekse mythologie. Titaan, uit de Griekse mythologie. Jötun, uit de Noorse mythologie. Thursen, uit de Noorse mythologie. Nephilim, een legendarisch ras uit de Bijbel. Goliath ( Bijbel), een Bijbelse figuur. ... de noorse mythologie. nephilim, een legendarisch ras uit de bijbel

                                                                                                                                           
Judas
Kunstbus - Judas is een voornaam. Het is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Juda. In de Bijbel komt een aantal personen voor met de naam Judas:. Judas Iskariot. Judas Taddeüs (ook: Judas Lebbeüs). Judas de briefschrijver. ... het is de griekse vorm van het hebreeuwse juda. in de bijbel

                                                                                                                                           

Statenbijbel

Kunstbus - Voor christenen is de bijbel het belangrijkste boek dat er is, omdat het de door God geopenbaarde waarheid ofwel ‘het woord van God’ bevat. Een van de strijdpunten van de Reformatie was de vraag voor wie de bijbel bedoeld was. ... bijbel

                                                                                                                                           
Jeremia
Kunstbus - Jeremia (Yirməyāhū, Jirmejahoe "Jahweh sticht"), de zoon van Hilkia, wordt gerekend tot de 'grote profeten' van het Oude Testament van de Bijbel. Hij leefde van ca. 645 tot ca. 587 v.C. en werd geboren in Anatot, even ten noorden van Jeruzalem. ... gerekend tot de 'grote profeten' van het oude testament van de bijbel

                                                                                                                                           
Protestantisme
Kunstbus - Het protestantisme is een stroming in het christendom, die bestaat uit vele uiteenlopende kerkgenootschappen. Naast de Rooms-katholieke Kerk en de Oosterse Orthodoxie is het protestantisme de belangrijkste stroming binnen het christendom. ... die in de 14e eeuw aan de eerste engelse vertaling van de bijbel

                                                                                                                                           
Johannes Gutenberg
Kunstbus - Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (Mainz, ca. 1400 - aldaar, 3 februari 1468) was een Duits drukker. Hij geldt als de uitvinder van de boekdrukkunst. Hij werkte te Straatsburg (ca. 1440) en Mainz (ca. ... 1450). zijn bekendste werk is de in 1455 voltooide gutenberg bijbel

                                                                                                                                           
Johannes Calvijn
Johannes Calvijn
Kunstbus - Johannes Calvijn ( Frans: Jean Cauvin, later via het Latijn veranderd in Jean Calvin) (Noyon, 10 juli 1509 — Genève, 27 mei 1564) was een belangrijke Franse christelijke theoloog tijdens de reformatie en is de naamgever van een protestants- christelijke stroming, het Calvinisme. ... het boek van calvijn had een meer humanistische dan bijbel

                                                                                                                                           
Manuscript
Kunstbus - Manuscript (of handschrift) Een manuscript ( Latijn) of handschrift ( Nederlands) is een met hand geschreven tekst. (Lat. manu "hand", scribere "schrijven"). Meer specifiek kan dit zijn:. een boek dat nog niet gepubliceerd is, dit wordt ook wel de kopij genoemd. ... auteurs zijn er soms honderden handschriften bekend. bijbel

                                                                                                                                           
hel
Kunstbus - Hel 1. hel ( bijvoeglijk naamwoord; heller, helst; helheid), doordringend en helder van toon; sterk stralend of weerkaatsend. Verdoemen (overgankelijk werkwoord; verdoemde, heeft verdoemd; verdoeming) == voor eeuwig veroordelen (ook doemen, verdommen, veroordelen, vervloeken, verwensen, naar de hel verwijzen) 2. ... kan voortbestaan. deze visie wordt niet geruggesteund door de bijbel

                                                                                                                                           
duivel
Kunstbus - 1 het kwaad, in de persoon van Satan => de engel der duisternis, de vorst /der/van de/ duisternis, Heintje Pik, hellevorst, Lucifer, Mefisto 2 gevallen engel, boze geest => droes Satan, de duivel of Lucifer, wordt door christenen gezien als een gevallen aartsengel, die door God uit de hemel werd geworpen toen deze tegen God in opstand kwam. ... een spellingswijze met een kleine beginletter voor de hand; de bijbel

                                                                                                                                           
altaar
Kunstbus - Altaar Een altaar is een zware tafel of verhoogde plaats in de kerk waarop tijdens de eucharistieviering brood en wijn worden geplaatst. Offer Het Latijnse altare stamt volgens Van Dale af van altus (‘hoog’) en ara ‘offerplaats’. ... kunstwerk uit een of meerdere delen met voorstellingen uit de bijbel

                                                                                                                                           
scholastiek
Kunstbus - Van het Latijns scholasticus = schools, retorisch, geleerd. Schoolse wijsheid, een combinatie van wijsbegeerte en godgeleerdheid die aan de hogescholen van de middeleeuwen onderwezen werd, vooral aansluitend op Aristoteles. ... theologie vooral uit het verklaren van teksten, allereerst de bijbel

                                                                                                                                           
Kapittel
Kunstbus - 1 hoofdstuk uit de Bijbel 2 bestuur van een bisdom of ander geestelijk gebied, verbonden aan een kathedraal, kerk of klooster 3 kapittelen (overgankelijk werkwoord; kapittelde, heeft gekapitteld) = (iem. ... 1 hoofdstuk uit de bijbel

                                                                                                                                           
Zacharia
Kunstbus - Zacharia is de naam van meerdere personen in de Bijbel. De naam betekent Jhwh wordt herinnerd of Jhwh is beroemd. Er zijn verschillende personen met deze naam:. Zacharia, een profeet ten tijde van koning Uzzia (2 Kronieken 26:5). ... zacharia is de naam van meerdere personen in de bijbel

                                                                                                                                           
Erasmus
Kunstbus - Desiderius Erasmus staat buiten Nederland vaker bekend als Erasmus van Rotterdam en wordt beschouwd als de geleerdste humanist en filosoof van zijn tijd. Erasmus werd omstreeks 1469 in Rotterdam geboren uit de onwettige verbintenis van een priester en een zekere Margaretha. ... testament en de kerkvaders werd gewekt. daarna werkte hij zijn bijbel

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 145