YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal betekenis woordkeuze woordgebruik uitdrukkingen en spreekwoorden werkwoord etymologie aaneenschrijven voorzetsels engels samenstelling lastige woorden bijvoeglijk naamwoord aardrijkskundige namen barbarisme afleiding stijlfouten woordgeslacht meervoudsvorming voegwoord enkelvoud/meervoud lidwoord ontkenningen trappen van vergelijking uitspraak en klemtoon ei/ij oude naamvallen buigings-n bezitsvorm persoonlijk voornaamwoord c/k leestips meewerkend voorwerp afbrekingen namen tussen-n getallen hulpwerkwoord sterk/zwak werkwoord koppelwerkwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1872 voor - betekenis - in 0.0984551906585693 seconden.

Naast het bijvoeglijk naamwoord zwoel bestaat ook zoel. Heeft dit dezelfde betekenis?

Genootschap Onze Taal - In de praktijk worden zoel en zwoel door elkaar gebruikt. Beide woorden kunnen zowel de betekenis 'drukkend warm, benauwd' als 'aangenaam warm, zacht voor de tijd van het jaar' hebben. De vorm zwoel komt veruit het vaakst voor van de twee. ... naamwoord zwoel bestaat ook zoel. heeft dit dezelfde betekenis

                                                                                                                                           

Wat is precies de betekenis van sanctioneren?

Genootschap Onze Taal - De grote Van Dale (2005) geeft bij sanctioneren drie betekenissen: ... is precies de betekenis

                                                                                                                                           

Kan ik faciliteren gebruiken in de betekenis 'van faciliteiten voorzien'? Of is alleen faciliëren juist?

Genootschap Onze Taal - Faciliteren is juist in de betekenis 'van faciliteiten voorzien, ondersteuning bieden'; faciliëren wordt doorgaans gebruikt in de betekenis 'vergemakkelijken, gemakkelijk(er) maken'. ... ik faciliteren gebruiken in de betekenis

                                                                                                                                           
Wat betekent het werkwoord smouten in 'Ik smout 't niet'?
Genootschap Onze Taal - Smouten is een Bargoens woord voor 'vertrouwen'. Smouten is afgeleid van het zelfstandig naamwoord smout, dat eigenlijk 'vet' betekent. Volgens het Bargoens Woordenboek (1986) heeft zich hieruit de betekenis 'gunstige gelegenheid' ontwikkeld. ... volgens het bargoens woordenboek (1986) heeft zich hieruit de betekenis

                                                                                                                                           
Wat is een alloniem?
Genootschap Onze Taal - Een alloniem is een bijzonder pseudoniem. Van Dale vermeldt als betekenis bij alloniem: "de naam van iemand anders als auteursnaam gebruikt". Zo ondertekende Hugo Brandt Corstius sommige van zijn stukken ooit met "Joop den Uyl", en gaan achter 'Joyce & Co. ... alloniem is een bijzonder pseudoniem. van dale vermeldt als betekenis

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je kritisch en wanneer kritiek?
Genootschap Onze Taal - Over het gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden kritisch en kritiek bestaat vaak verwarring, bijvoorbeeld in kritieke/kritische factoren. Volgens de moderne woordenboeken zijn kritisch en kritiek alleen synoniem in de natuurkundige betekenis 'op het punt staand om van de ene toestand over te gaan in de andere (bijvoorbeeld van vloeistof naar gas)'. ... zijn kritisch en kritiek alleen synoniem in de natuurkundige betekenis

                                                                                                                                           
Wat betekent om niet, en waar komt deze formulering vandaan?
Genootschap Onze Taal - Om niet wordt tegenwoordig vooral gebruikt in de betekenis 'gratis, zonder dat er een vergoeding tegenover staat'. Het is een tamelijk formele uitdrukking, die onder meer in juridische contexten kan worden aangetroffen. ... vandaan? om niet wordt tegenwoordig vooral gebruikt in de betekenis

                                                                                                                                           
Waarom spreken we van de bebouwde kom als we het deel van een stad of dorp bedoelen waar huizen en gebouwen dicht bij elkaar staan?
Genootschap Onze Taal - De algemene (en oudste) betekenis van kom is 'schaal'. Kom in de bebouwde kom gaat uiteindelijk ook terug op deze betekenis. ... en gebouwen dicht bij elkaar staan? de algemene (en oudste) betekenis

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking te berde brengen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Berde betekent van oorsprong 'plank, tafel'; het is verwant aan bord. Ook het Duitse Brett ('plank') en het Deense, Noorse en Zweedse bord ('tafel') zijn verwante woorden. De letterlijke betekenis van iets te berde brengen is dus 'iets ter tafel brengen (om het te bespreken)'. ... zweedse bord ('tafel') zijn verwante woorden. de letterlijke betekenis

                                                                                                                                           
In sommige kookwoordenboeken vind je het woord adelijk, vooral in de combinatie adelijk wild. Moet dat niet adellijk zijn? En wat betekent het precies?
Genootschap Onze Taal - Meestal betekent adellijk 'van adel, te maken hebbend met de adel', maar het heeft nog een betekenis. In de combinatie adellijk wild betekent het namelijk 'langere tijd bewaard, nét niet rot’. Adellijk wild was dus niet meteen nadat het was geschoten bereid, maar eerst enige tijd bewaard. ... adel, te maken hebbend met de adel', maar het heeft nog een betekenis

                                                                                                                                           
Waarom noemen we een dik boek ook wel een dikke pil?
Genootschap Onze Taal - Het woord pil is ontleend aan het Latijnse pillula, dat 'balletje, klompje' betekent. Hierin herkennen we pil in de medische betekenis: 'een klein balletje of klompje van een bepaald geneesmiddel, bedoeld om in zijn geheel door te slikken'. ... klompje' betekent. hierin herkennen we pil in de medische betekenis

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen amper en ampel?
Genootschap Onze Taal - Ampel en amper zijn twee woorden die veel op elkaar lijken, maar een tegenovergestelde betekenis hebben. ... woorden die veel op elkaar lijken, maar een tegenovergestelde betekenis

                                                                                                                                           
Wat betekent oubollig?
Genootschap Onze Taal - De betekenis van oubollig wordt steeds negatiever. De ontwikkeling was eerst andersom. De betekenis van de oudste vorm abolge, verwant met belgen ('kwaad maken'), is 'toornig, boos'; later verschoof die via 'gek, dwaas' naar 'koddig'. ... betekent oubollig? de betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: hard lopen of hardlopen?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist, maar er is een verschil in betekenis. Hardlopen is vooral een aanduiding voor de activiteit/hobby ('joggen, rennen'); hard lopen betekent meestal letterlijk 'snel lopen'. ... of hardlopen? het is allebei juist, maar er is een verschil in betekenis

                                                                                                                                           
Wat betekent praline in 'Kijk die praline daar eens lopen'?
Genootschap Onze Taal - Met praline wordt hier 'opgemaakte, verwijfde homo' bedoeld; het is een woord uit het Vlaamse homomilieu. Het komt in deze betekenis voor in het Homo-erotisch woordenboek van Arendo Joustra (1999). Joustra geeft het volgende citaat: "Ergens binnenkomen en dan iedereen horen zeggen 'wauw', of 'och God, zie ze daar weer, de pralines'. ... het is een woord uit het vlaamse homomilieu. het komt in deze betekenis

                                                                                                                                           

Is er verschil in betekenis tussen samenstellingen die beginnen met aansluit- ( aansluitpunt ) en samenstelling die beginnen met aansluitings- ( aansluitingspunt )?

Genootschap Onze Taal - In het Nederlands kunnen samenstellingen onder meer gevormd worden door twee zelfstandige naamwoorden te koppelen (zoals in aansluitings+kosten ) of door een werkwoordsstam en een zelfstandig naamwoord samen te voegen (zoals in aansluit+punt ). ... er verschil in betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Mijn opa pleegde te zeggen ...' of 'Mijn opa placht te zeggen ...'?
Genootschap Onze Taal - Placht is hier juist. Dat is de verleden tijd van plegen in de betekenis 'gewoon zijn, de gewoonte hebben (om)'. Vroeger bestond ook het voltooid deelwoord geplogen, maar dat is langgeleden uit onze taal verdwenen. ... placht is hier juist. dat is de verleden tijd van plegen in de betekenis

                                                                                                                                           
Wat zijn homoniemen?
Genootschap Onze Taal - Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling). ... zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar een verschillende betekenis

                                                                                                                                           
Is het slagveld of slachtveld in 'De twee hadden een behoorlijk slagveld/slachtveld aangericht'?
Genootschap Onze Taal - Slagveld is juist. Het woord betekent 'plaats waar gevochten wordt'; de letterlijke betekenis is 'veld waar een slag wordt geleverd'. Slagveld wordt ook wel in figuurlijke zin gebruikt. ... woord betekent 'plaats waar gevochten wordt'; de letterlijke betekenis

                                                                                                                                           
Wat is juist: brei of brij?
Genootschap Onze Taal - Dat hangt af van wat er bedoeld is. Brei en brij bestaan allebei, maar het zijn verschillende woorden met ook een verschillende betekenis. ... maar het zijn verschillende woorden met ook een verschillende betekenis

                                                                                                                                           
Schrijf je langste of langsten in de volgende zin: 'Nederlandse vrouwen zijn de langste(n) van de wereld'?
Genootschap Onze Taal - Dat hangt van de betekenis af: ... vrouwen zijn de langste(n) van de wereld'? dat hangt van de betekenis

                                                                                                                                           
Is herdenken juist in bijvoorbeeld 'In 2006 herdacht het Genootschap Onze Taal zijn 75-jarig bestaan'?
Genootschap Onze Taal - Nee. Herdenken betekent volgens de grote Van Dale onder meer 'de herinnering aan iets vieren, hulde aan een afgestorvene of afwezige brengen'. En die betekenis past niet goed in deze zin: niet de herinnering aan het 75-jarig bestaan wordt gevierd, maar de oprichting van het genootschap 75 jaar geleden. ... hulde aan een afgestorvene of afwezige brengen'. en die betekenis

                                                                                                                                           
Is waken voor goed gebruikt in de zin 'We moeten ervoor waken dat de bezuinigingen niet de zwaksten treffen'?
Genootschap Onze Taal - Dat hangt ervan af welke betekenis je aan waken voor toekent. ... niet de zwaksten treffen'? dat hangt ervan af welke betekenis

                                                                                                                                           
Is digibeet ('iemand die niets snapt van computers') een goed Nederlands woord?
Genootschap Onze Taal - Ja, er is niets mis met het woord digibeet. De betekenis van het woord digibeet vloeit niet voort uit de onderdelen waaruit het is opgebouwd. Digibeet is een combinatie van het voorvoegsel digi-, dat gebruikt wordt voor zaken die met digitaal dataverkeer te maken hebben, en -beet, het laatste gedeelte van analfabeet. ... woord? ja, er is niets mis met het woord digibeet. de betekenis

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5