YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie europees parlement raad raadsformatie kati piri (pvda) turkije raad van de europese unie relatie eu-turkije eenparigheid van stemmen bert koenders montenegro malta marietje schaake (d66) hans van baalen (vvd) marcel de graaff (pvv) erdogan europees hof van justitie lidstaten van de europese unie albanie servie kosovo bosnie en herzegovina vaste commissie voor europese zaken (euza) - tweede kamer johannes hahn criteria van kopenhagen voormalige joegoslavische republiek macedonie euratom-verdrag bas belder (sgp) toetreding johannes hahn (oostenrijk) niet met het onderwerp zou moeten bezighouden lidstaten aangepaste comite van de regio's federica mogherini europese rekenkamer eerste kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking (bdo) hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid 28 lidstaten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1319 voor - beleid uitbreiding eu - in 0.143117904663086 seconden.

Beleid buurlanden

Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid uitbreiding Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid vervoer

De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Unie (EU)

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... onderneemt de unie steeds meer activiteiten op andere beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Regionaal beleid

Hoewel de Europese Unie één van de rijkste delen van de wereld is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio's in Europa. Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio's. De Europese Unie heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio's binnen haar lidstaten verschillende fondsen opgezet. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Bevoegdheden Europese Unie

De Europese Unie houdt zich bezig met vele onderwerpen. Dat hebben de lidstaten van de Europese Unie vastgelegd in de Europese verdragen. Per beleidsterrein is aangegeven wat de EU mag en wat de lidstaten mogen. ... van de europese unie vastgelegd in de europese verdragen. per beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederland over Europa

Nederland stond in de Europese Unie lange tijd bekend als een van de grootste voorstanders van Europese samenwerking. In 2005 leek dat sterk veranderd te zijn toen Nederland in een referendum met een meerderheid van 62% tegen de invoering van de Europese Grondwet stemde. ... het voeren van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lidstaten Europese Unie

Momenteel zijn 28 landen lid van de Europese Unie. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië. ... alleen op het gebied van het landbouw- en visserij beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Criteria van Kopenhagen
In juni 1993 hebben de Europese regeringsleiders die in Kopenhagen bijeenkwamen drie criteria vastgesteld waaraan een kandidaat-lidstaat moet voldoen voordat het tot de Europese Unie kan toetreden. ... uitbreiding in goede banen te kunnen leiden. meer informatie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese landen

Europa bestaat geografisch en cultuur-historisch uit 51 landen, waarvan er 28 lid zijn van de Europese Unie. Naast deze 28 leden zijn er een aantal andere Europese landen die lid willen worden van de Europese Unie. ... eu-lidstaten raad van europa eurozone schengenlanden beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wereldspelers
De Europese Unie (EU) is, na jaren van uitbreiding en groei, met haar ruim 500 miljoen inwoners en gezamenlijk inkomen van 16 biljoen euro een grote speler op het wereldtoneel geworden. Parallel hieraan is de EU een steeds belangrijker gesprekspartner voor de andere wereldspelers geworden. ... de west-europese unie opgericht voor defensie- en veiligheids beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Turkije tot de Europese Unie

Turkije grenst aan de Europese Unie maar is geen lid van de EU. In 2005 zijn de onderhandelingen over toetreding begonnen maar de voortgang is beperkt. ... landen van europa worden. ook moet het hele buitenlands beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten
Een kandidaat-lidstaat is een land dat lid wil worden van de Europese Unie en waarvan de aanvraag officieel is aanvaard door de EU. ... kosovo 2005 bosnie en herzegovina 2016 meer informatie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Instrument voor Pretoetredingssteun II (IPA)

Dit financiële instrument ondersteunt kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten. Zij kunnen die steun gebruiken om politieke, institutionele, juridische, administratieve, sociale en economische hervormingen door te voeren die nodig zijn om te voldoen aan de EU-criteria voor toetreding. ... phare, ispa en sapard. in vogelvlucht in ipa ii zijn vijf beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Kosovo tot de Europese Unie

Kosovo heeft binnen de Europese Unie de status van potentiële kandidaat lidstaat. Van toetreding is echter nog lang geen sprake, omdat verschillende Europese landen Kosovo niet erkennen. Een besluit tot toetreding wordt unaniem genomen en vereist dus instemming van alle lidstaten. ... nederland bij aan de politiemissie eulex. meer informatie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Montenegro tot de Europese Unie

Montenegro is sinds 17 december 2010 kandidaat-lidstaat van de EU. In juni 2004 werd Servië-Montenegro, het land waarvan Montenegro op dat moment deel uitmaakte, potentieel kandidaat-lidstaat. Direct nadat Montenegro zich in juni 2006 van Servië onafhankelijk had verklaard, werden de onderhandelingen over het kandidaat-lidmaatschap van de EU gestart. ... met de unie werd in november 2000 een voorkeurs beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Servië tot de Europese Unie

Servisch parlementsgebouw in Belgrado ... toetreding van een nieuwe staat tot de europese unie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
MEDA
Dit programma was van 1995 tot 2007 het belangrijkste financieringsinstrument van het Euro-Mediterraan Partnerschap. De activiteiten van dit partnerschap konden gericht zijn op de afzonderlijke mediterrane landen, of op meedere landen tegelijk. ... dit is het nieuwe financieringsinstrument voor het buurlanden beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomsten (SAO)
In 1999 startte de Europese Unie met het sluiten van Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomsten met een aantal Balkanlanden. Het doel van deze overeenkomsten is om Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Kosovo en Servië voor te bereiden op toetreding tot de Europese Unie. ... associatieovereenkomst stabiliteitspact voor zuid-oost europa beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Rome
Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... blokken in de wereld. de lidstaten van de europese unie beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Kroatië tot de Europese Unie

Kroatië is op 1 juli 2013 de achtentwintigste lidstaat van de EU geworden. Het land was sinds juni 2004 kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. In oktober 2005 werden de onderhandelingen met het land geopend. ... belangrijke knelpunten voor kroatie waren het terugkeer beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Volksgezondheidsbeleid

Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor een of meerdere beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Gemeenschappelijke verworvenheden EU

Onder dit begrip vallen alle verdragen en wetten van de Europese Unie, de Europese verklaringen en resoluties, door de EU gesloten internationale overeenkomsten en de wetgeving en rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. ... het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids beleid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 30