YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer kabinet eerste kamer begroting algemene rekenkamer staten-generaal prinsjesdag rijksbegroting de meester ministerie miljoenennota minister van financien europese commissie europees parlement europese raad raad van ministers raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure europese rekenkamer aangepaste eenparigheid van stemmen eerste kamercommissie voor financien (fin.) vaste commissie voor financien (fin.) - tweede kamer jeroen dijsselbloem euro auke zijlstra (pvv) paul tang (pvda) vaste commissie voor europese zaken (euza) - tweede kamer europese regeringsleiders eurocommissaris voor begroting en administratie gunther oettinger olaf agentschappen dennis de jong (sp) lidstaatverklaring raad economische en financiele zaken (ecofin) gerben-jan gerbrandy (d66) wim van de camp (cda) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 285 voor - begroting - in 0.0206658840179443 seconden.

Begroting

Parlement & Politiek - Een begroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Hoe komt de begroting van ons land, de rijksbegroting tot stand? Onderwerpen als de begrotingscyclus, het begrotingsstelsel en het begrotingsbeleid en het budgetrecht van de Tweede Kamer spelen hierbij een rol. ... begroting

                                                                                                                                           

Beleid begroting Europese Unie

Parlement & Politiek - In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... begroting

                                                                                                                                           
(Mede)wetgeving Tweede Kamer
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer is medewetgever. Dat komt tot uiting in diverse parlementaire rechten. De Tweede Kamer stemt over alle wetsvoorstellen, bepaalt mede de tekst van wetsvoorstellen en Tweede Kamerleden kunnen zelf een wetsvoorstel indienen. ... te wijzigen, heeft de tweede kamer ook invloed op de begroting

                                                                                                                                           
Dag van de verantwoording
Parlement & Politiek - Vanaf 2000 worden jaarlijks op de derde woensdag in mei de jaarverslagen van de diverse ministeries door de minister van Financiën aan de Staten-Generaal aangeboden. In die rapporten leggen de ministers verantwoording af over het gevoerde financieel beheer. ... beleid worden bijgestuurd. na het debat stelt het kabinet de begroting

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Parlement & Politiek - Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... van wantrouwen wordt ingediend tegen een minister of als diens begroting

                                                                                                                                           

Begrotingscyclus

Parlement & Politiek - Begrotingen moeten achtereenvolgens worden voorbereid, uitgevoerd, afgesloten en verantwoord. De Tweede en Eerste Kamer moeten de begrotingsvoorstellen, -aanpassingen en -verantwoordingen behandelen en goedkeuren. ... begroting

                                                                                                                                           
Agentschappen (baten-lastendiensten)
Parlement & Politiek - Een agentschap, ook wel baten-lastendienst genoemd, is een intern verzelfstandigd organisatie-onderdeel binnen een ministerie. De ministeriële verantwoordelijkheid en het budgetrecht van de Tweede Kamer zijn volledig van toepassing op agentschappen. ... in tegenstelling tot de rest van een ministerie wordt de begroting

                                                                                                                                           

Rijksbegroting

Parlement & Politiek - In de Rijksbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de rijksoverheid voor het komende jaar. De Rijksbegroting bestaat in feite uit een aantal afzonderlijke begrotingen, vooral per ministerie. ... begroting

                                                                                                                                           
Rechten en taken Tweede Kamer
Parlement & Politiek - In vergelijking met de Eerste Kamer heeft de Tweede Kamer meer rechten en bevoegdheden. De belangrijkste taken zijn medewetgeving en controle. Maar er zijn ook taken bij het doen van voordrachten en bij het agenderen van onderwerpen. ... te wijzigen, heeft de tweede kamer ook invloed op de begroting

                                                                                                                                           
Vicevoorzitter Europese Commissie
Parlement & Politiek - De voorzitter van de Europese Commissie mag binnen de Commissie vicevoorzitters benoemen. Tot 2014 was dit vooral een erefunctie. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker bekleden de vicevoorzitters een belangrijke positie. ... mate voor het oordeel van de vicevoorzitter en eurocommissaris begroting

                                                                                                                                           
Instrumenten regering
Parlement & Politiek - De Nederlandse regering beschikt over een breed scala aan instrumenten waarmee getracht wordt invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheden. Zo beschikt de regering over wet- en regelgevende bevoegdheden, kan het financiële middelen zoals subsidies en belastingen inzetten en kan het afspraken met andere organisaties of binnenlandse overheden maken. ... bepaalde gedragingen verbieden of juist verplicht stellen. ook begroting

                                                                                                                                           
Budgetrecht
Parlement & Politiek - Het samenstel van parlementaire rechten op het gebied van de Rijksbegroting wordt budgetrecht of begrotingsrecht genoemd. Zo moeten begrotingswetsvoorstellen (wijzigingsvoorstellen daarvoor) worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. ... samenstel van parlementaire rechten op het gebied van de rijks begroting

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... werkt hierbij nauw samen met de eurocommissaris voor begroting

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 1907: Oorlogsbegroting verworpen

Parlement & Politiek - Op 9 februari 1907 verwierp de Eerste Kamer met 27 tegen 17 stemmen de begroting van Oorlog voor 1907. Het kabinet-De Meester diende na deze nederlaag zijn ontslag in. Na mislukte pogingen om een nieuw kabinet te vormen, waarbij onder meer Senaatsvoorzitter Schimmelpenninck van der Oye als informateur optrad, kwam het kabinet op 7 april 1907 terug op die ontslagaanvragen. ... 1907: oorlogs begroting

                                                                                                                                           
Hot issues
Parlement & Politiek - Bij het vormgeven van de Europese Unie beschikken de lidstaten niet over een voorbeeld dat zij eenvoudigweg kunnen volgen. Successen wisselen zich dan oo … ... schengen onder druk naar achtergrondartikelen institutioneel begroting

                                                                                                                                           
Jhr. L.J.B. (Louis) van Sasse van Ysselt
Parlement & Politiek - Zoon van het vooraanstaande liberaal-katholieke Tweede Kamerlid Leopold van Sasse van Ysselt. Volgde zijn vader in 1844 op als Kamerlid, en was evenals hij tamelijk liberaal. Stemde in 1847 tegen de begroting van de conservatieve minister Van Randwijck. ... en was evenals hij tamelijk liberaal. stemde in 1847 tegen de begroting

                                                                                                                                           
Douanebeleid
Parlement & Politiek - Achtergrond en doelstellingen van het beleid ... vormen dan ook een van de belangrijkste inkomstenbronnen op de begroting

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1966: de Nacht van Schmelzer
Parlement & Politiek - Het slot van de algemene beschouwingen over de begroting voor 1967 in de nacht van 13 op 14 oktober 1966 staat bekend als de Nacht van Schmelzer. Het debat eindigde namelijk met de aanneming van een door KVP-fractievoorzitter Schmelzer ingediende motie, die door het kabinet-Cals als motie van wantrouwen werd uitgelegd en die leidde tot zijn val. ... - hoofdinhoud het slot van de algemene beschouwingen over de begroting

                                                                                                                                           
Grondwets­herzieningen 1815 - heden
Parlement & Politiek - De eerste Grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op basis van een door een commissie onder leiding van Van Hogendorp op 2 maart 1814 aangeboden ontwerp. Sindsdien is de Grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd. ... tot de hervormde kerk moest behoren, werd geschrapt. de gewone begroting

                                                                                                                                           
Vertrouwensregel parlement en kabinet
Parlement & Politiek - De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer ). De vertrouwensregel zegt dus niet dat bewindspersonen per se moeten aftreden als ze een fout hebben gemaakt. ... van een bewindspersoon (bijvoorbeeld via een amendement om de begroting

                                                                                                                                           
E. de Waal
Parlement & Politiek - Bekwame liberale minister van Koloniën in het kabinet-Van Bosse/Fock, die mede dankzij zijn soepelheid en tactische inzicht een wettelijke regeling van de suikercultures in Nederlands-Indië tot stand wist te brengen. ... regeling. de eerste kamer verwierp in 1870 zijn indische begroting

                                                                                                                                           
Jhr. H. Backer
Parlement & Politiek - Bankierszoon uit een tot het Amsterdamse stedelijke patriciaat behorende familie. Hijzelf bekleedde eveneens enkele bestuursfuncties. Zo was hij commissaris van de zandpaden naar Muiden, Naarden en Weesp. ... met "ja" - behoorde in 1833 tot de 16 leden die tegen de begroting

                                                                                                                                           
Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. ... opmerkelijk was de gang van zaken bij de behandeling van de begroting

                                                                                                                                           
Mr. L.J. (Laurens Jan) Brinkhorst
Parlement & Politiek - D66-politicus, Europeaan in hart en nieren. Was al op jonge leeftijd hoogleraar in Groningen en stond bekend als scherp denker en debater. Werd staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet-Den Uyl en daarna Tweede Kamerlid. ... fabra valles) over de gewijzigde en aanvullende eu- begroting

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 22